Studia doktoranckie w Procesie Bolońskim Katarzyna Martowska - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Studia doktoranckie w Procesie Bolońskim Katarzyna Martowska PowerPoint Presentation
Download Presentation
Studia doktoranckie w Procesie Bolońskim Katarzyna Martowska

play fullscreen
1 / 12
Studia doktoranckie w Procesie Bolońskim Katarzyna Martowska
159 Views
Download Presentation
ilario
Download Presentation

Studia doktoranckie w Procesie Bolońskim Katarzyna Martowska

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Studia doktoranckie w Procesie Bolońskim Katarzyna Martowska Zespół Ekspertów Bolońskich UKSW, Warszawa, 15.01.2009

 2. Studia doktoranckie w Procesie BolońskimKonferencje Ministrów 2003-2007(Berlin-{Salzburg}-Bergen-Londyn) 1. Postulat włączenia w PB studiów doktoranckich. 2. Dostosowanie kwalifikacji na poziomie doktoratu do założeń ramowej struktury kwalifikacji, przyjmując podejście oparte na efektach kształcenia. 3. Nacisk na szeroką ofertę na studiach, elastyczność, interdyscyplinarność, kształcenie umiejętności pozadziedzinowych → zatrudnialność (oczekiwania kształconych i wymagania rynku pracy).

 3. Studia doktoranckie w Procesie BolońskimKonferencje Ministrów 2003-2007(Berlin-{Salzburg}-Bergen-Londyn) 4. Promowanie i wspomaganie mobilności. 5. Konieczność stworzenia jasnych, przejrzystych procedur rekrutacji, procedur oceny i kontroli. 6. Konieczność sprecyzowania roli opiekunów naukowych i uczelni. 7. Podjęcie działań na rzecz poprawy sytuacji doktorantów (status, perspektywy kariery zawodowej, finansowanie). ‏

 4. Studia doktoranckie w Procesie BolońskimKonferencje Ministrów 2003-2007(Berlin-{Salzburg}-Bergen-Londyn) 8. Umocowanie studiów doktoranckich w uczelnianych strategiach. 9. Unikanie nadmiernych uregulowań prawnych. 10. Konieczne jest odpowiednie – i współmierne do znaczenia – finansowanie na studiach III stopnia.

 5. Krajowa Struktura Kwalifikacji a studia III stopnia “Ministrowie zachęcają państwa uczestniczące w Procesie Bolońskim do opracowania ramowych struktur porównywalnych i zharmonizowanych ze sobą kwalifikacji dla swych systemów edukacji, w których kwalifikacje dla danego poziomu kształcenia są opisane z uwzględnieniem profilu kształcenia, nakładu pracy, efektów kształcenia i kompetencji (nabytych umiejętności)” (Berlin, 2003)

 6. Krajowa Struktura Kwalifikacji a studia III stopnia Opis krajowego systemu edukacji, który: - jest zrozumiały w EOSW - definiuje uzyskane kwalifikacje (np. Świadectwo ukończenia studiów doktoranckich) - opisuje uzyskane kwalifikacje za pomocą efektów kształcenia (w trzech obszarach: wiedzy, umiejętności i postaw)

 7. Korzyści budowania programów studiów doktoranckich opartych o efekty kształcenia Dla kandydatów: - wiedza na temat spodziewanych rezultatów - możliwość podjęcia świadomej decyzji Dla uczelni zagranicznych: - wiedza na temat osiągniętych efektów kształcenia Dla pracodawcy: - wiedza na temat pozyskanych kompetencji, kwalifikacji

 8. Wśród celów kształcenia doktorantów w kontekście Procesu Bolońskiego ważna jest: • Zatrudnialność (przygotowanie absolwentów do rynku pracy): określony profil doktoranta (wiedzy, umiejętności i postaw) Kształcenie umiejętności pozadziedzinowych (chociażby poprzez zachęcanie do działalności społecznej) - umiejętność zarządzania projektem - umiejętność pracy w zespole - umiejętność zarządzania zespołem - umiejętność prezentowania wyników badań Praktyki zawodowe Tylko zajęcia ze studentami czy także praktyki realizowane poza obszarem szkolnictwa wyższego?

 9. Wśród celów kształcenia doktorantów w kontekście Procesu Bolońskiego ważne jest: • Przygotowanie aktywnych, twórczych obywateli troszczących się o dobro wspólne – odpowiedzialność społeczna Wspieranie aktywności społecznej doktorantów - włączanie doktorantów do realizacji przedsięwzięć pozaprogramowych, kół naukowych, organizacji uczelnianych - dowartościowanie podejmowanej działalności społecznej (stypendia, nagrody itp.) Badania: związek między zaangażowaniem społecznym a kompetencjami społecznymi doktorantów

 10. Model kształcenia doktorantów w Polsce „model doktorantury to model kształcenia przyszłych naukowców, chociaż z oceny sytuacji na rynku pracy oraz własnych planów doktorantów wynika, że będą oni – w większości – pracowali poza systemem B+R” (M. Dąbrowa-Szefler) 1. Badania prof. M. Dąbrowy-Szefler 2. Ankieta KRD

 11. Studia doktoranckie – wyzwania 1.Budowanie programów opartych o efekty kształcenia, które będą: - nowoczesne, elastyczne, interdyscyplinarne - umożliwiające mobilność - dostosowane do oczekiwań kształconych - przygotowujące do podejmowania aktywności naukowej oraz funkcjonowania we współczesnym świecie i na rynku pracy 2. Odpowiednie finansowanie, umocowanie studiów III stopnia wstrategiach uczelnianych 3. Jasne przejrzyste zasady rekrutacji, akredytacja

 12. Dziękuję za uwagę.