slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Katılar , Sıvılar ve M ole küllerarası kuvvetler PowerPoint Presentation
Download Presentation
Katılar , Sıvılar ve M ole küllerarası kuvvetler

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 39
Download Presentation

Katılar , Sıvılar ve M ole küllerarası kuvvetler - PowerPoint PPT Presentation

ilar
298 Views
Download Presentation

Katılar , Sıvılar ve M ole küllerarası kuvvetler

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Katılar, SıvılarveMoleküllerarası kuvvetler

 2. H2 CCl4 SCO NH3 bileşiklerinde hangi tür moleküllerarası kuvvetler vardır.

 3. Moleküller arası çekim kuvveti arttıkça maddenin erime/kaynama noktası yükselir. • (london) Dağılım kuvvetleri tüm moleküllerde mevcuttur. • Molekül ağırlığı attıkça dağılım kuvvetleri daha güçlü hale gelir ve maddenin erime/kaynama noktası yükselir.

 4. Aşağıdaki maddeleri artan kaynama noktalarına göre sıralayınız BaCl2 H2 HF CO Ne

 5. Katı ve sıvıların Bazı özellikleri

 6. Katılarsıkıştırılamazlar, akışkan değildirler. are incompressible, do not flow. Katı maddenin yapısında tanecikler (atomlar, iyonlar veya moleküller) birbirleri ile yakın temas halindedir ve moleküller arası kuvvetler tarafından belli bir şekil ve hacimde olmaya zorlanırlar Sıvılarsıkıştırılamazlar ama akışkandırlar. Sıvı halde atom veya moleküller birbirlerine yakın dururlar ve moleküller arası kuvvetler nedeniyle belli bir hacim kaplarlar ancak şekilleri değişebilir.

 7. Faz diyagramı

 8. SupercriticalFluids

 9. Carbon dioxide

 10. Iodine

 11. Some Properties of Liquids • Kohezyon kuvvetleri • Benzer moleküller arası moleküller arası kuvvetlerdir. • Adhezyon kuvvetleri • Birbirinden farklı, benzemeyen moleküllerarası çekim kuvvetleri. • Yüzey gerilimi • Sıvının yüzeyindeki moleküllerin bir kuvvetle içe doğru çekilmesi sonucudur, sıvı en en küçük yüzey alanı değeri alır. Sıvının yüzey alanını arttırmak için gerekli enerji olarak tanımlanır. • Viscosity • Sıvının akmaya karşı gösterdiği direnç tir. Moleküllerarası kuvvetler güçlü ise molekülleri birarada tutar ve hareketlerini sınırlandırır.

 12. Surface Tension • The resistance of a liquid to spread out and increase its surface area. • Energy or work required to increase the surface area of a liquid.

 13. Buhar basıncı Sıvının gaz haline geçmesine buharlaşma denir. Sıvılar her sıcaklıkta buharlaşabilir. Kapalı bir kapta sıvı ile dengede olan buhar fazının basıncına buhar basıncı denir. Buhar basıncı sıcaklık artıkça artar (molekülerarası çekim kuvvetini yenen molekül sayısı artıp buhar fazına geçen molkül sayısı artacağından)

 14. ∆H buharlaşma entalpisi PBuh= T sıcaklığında sıvının buhar basıncı

 15. Buharlaşma entalpisi 5.31 x 10^4 J.mol olan ve 40°C 91.0mmHg buhar basıncı bulunan bileşiğin 25 °Cdeki buhar basıncını hesaplayınız

 16. Naftalinin (C10H8) 25 °C de buhar basıncı 0.300mmHg, İse, 500,0 ml kapalı kap içinde sublime olan naftalin miktarını bulunuz.

 17. Propilamin Bileşiği için aşağıdaki soruları cevaplayınız • Hangi tür moleküllerarsı kuvvetlere sahiptir • Kaynama noktasını azot, metiamin CH3NH2 ve amonyum klorür ile karşılaştırın • Elektriği iletir mi? • Normal kaynama sıcaklığı 48,7 C normal donma noktası -83 ° C, kritik sıcaklığı 234 ° C ve katı haldeki yoğunluğu sıvı halinden daha fazla olduğuna göre faz diyagramını çiziniz • Buharlaşma entalpisi 30,7kJ/mol ve normal kaynama sıcaklığı 48,7 ° C olduğuna göre 25°C deki buhar basıncını bulunuz • Hangi sıcaklıkta 0,500 atm buhar basıncına sahip olur. • 1ml propilamin 1 L lik kapalı kaba konduğunda 22 ° C de dengehalinde kapta sıvı propiamin kalırmı? (22 ° C de propilaminin buhar basıncı 269mmHg, yoğunluğu 0,719g/ml)