Globalizacja
Download
1 / 35

Globalizacja gospodarki ?wiatowej - PowerPoint PPT Presentation


  • 246 Views
  • Uploaded on

Globalizacja gospodarki światowej. Brak jednorodnej definicji Termin „globalizacja” obejmuje wiele elementów - umiędzynarodowienie, wspólnota państw ściśle ze sobą powiązanych, zasadnicze trendy w światowej ekonomii, polityce, zyciu społecznym i kulturze, - „mcdonaldyzacja”- krytyka

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Globalizacja gospodarki ?wiatowej' - ilar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Globalizacja gospodarki wiatowej

Globalizacja

gospodarki światowej


Wielo definicji

Brak jednorodnej definicji

Termin „globalizacja” obejmuje wiele elementów

- umiędzynarodowienie, wspólnota państw ściśle ze sobą powiązanych, zasadnicze trendy w światowej ekonomii, polityce, zyciu społecznym i kulturze,

- „mcdonaldyzacja”- krytyka

- homogenizacja kultury – błędne rozumienie

Wielość definicji


Globalizacja gospodarki to

tworzenie gospodarki światowej, czyli możliwości przepływu produktów oraz czynników pomiędzy wszystkimi krajami świata

Globalizacja gospodarki to:


Proces globalizacji gospodarki

przejawia się w postaci struktur integracji gospodarki, rozwoju międzynarodowych przedsiębiorstw i instytucji oraz w tworzeniu i umacnianiu organizacji tworzących ład gospodarczy w skali światowej.

Proces globalizacji gospodarki


Globalizacja gospodarki wiatowej

Powstanie rozwoju międzynarodowych przedsiębiorstw i instytucji oraz w tworzeniu i umacnianiu organizacji tworzących ład gospodarczy w skali światowej.gospodarki światowej wiąże się z: pierwszą rewolucją przemysłową

Internacjonalizacja wiąże się z drugą rewolucją przemysłową

Globalizacja wiąże się z trzecią (i czwartą) rewolucją przemysłową


Globalizacja gospodarki wiatowej

  • Trzy etapy internacjonalizacji: rozwoju międzynarodowych przedsiębiorstw i instytucji oraz w tworzeniu i umacnianiu organizacji tworzących ład gospodarczy w skali światowej.

  • umiędzynarodowienie sfery wymiany

  • pełne wejście przez przedsiębiorstwo dotąd krajowe na rynek zagraniczny – produkcja (lub inna działalność) za granicą

  • globalizacja firmy – całkowite umiędzynarodowienie firmy i jej działalności (rynek globalny, strategia globalna)


Globalizacja gospodarki wiatowej

Wg rozwoju międzynarodowych przedsiębiorstw i instytucji oraz w tworzeniu i umacnianiu organizacji tworzących ład gospodarczy w skali światowej.MFW

GLOBALIZACJA to

rosnące współzależności między krajami na całym świecie w związku ze wzrostem wielkości i wielości transakcji obejmujących wymianę towarów i usług oraz przepływy kapitału, a także szybkie i szerokie rozprzestrzenianie się technologii.


Globalizacja gospodarki wiatowej

Globalizacja ekonomiczna rozwoju międzynarodowych przedsiębiorstw i instytucji oraz w tworzeniu i umacnianiu organizacji tworzących ład gospodarczy w skali światowej.

to proces scalania gospodarek narodowych przejawiający się w dynamicznym wzroście obrotów handlowych, międzynarodowych przepływów kapitałowych, usługowych i pracy będący efektem rosnącej tendencji do traktowania przez coraz większą liczbę przedsiębiorstw całego świata jako rynku zbytu.


Globalizacja gospodarki wiatowej

U podstaw globalizacji leżą dwie kwestie: rozwoju międzynarodowych przedsiębiorstw i instytucji oraz w tworzeniu i umacnianiu organizacji tworzących ład gospodarczy w skali światowej.

postęp techniczny prowadzący do spadku kosztów komunikowania się i transportu

liberalizacja przepływów towarów, usług, kapitału i pracyGlobalizacja gospodarki wiatowej

Technologia cen komputerów (3) w l. 1930- 1990 uczyniła globalizację widoczną,

a liberalizacja przyczyniła się do jej pogłębienia.


Globalizacja gospodarki wiatowej


Globalizacja gospodarki wiatowej

Globalizacja jako stan cen komputerów (3) w l. 1930- 1990

Kolejny okres w gospodarce światowej charakteryzujący się znacznym stopniem zintegrowania różnorodnych podmiotów w niej funkcjonujących w jeden zespolony organizm z nowymi prawidłowościami zachowań całościowych.


Globalizacja gospodarki wiatowej

Globalizacja jako proces cen komputerów (3) w l. 1930- 1990

Dalsze pogłębianie się międzynarodowego podziału pracy i równoczesne przekształcanie tego podziału w globalny, gdzie role i zadania dzielone są niekoniecznie „międzynarodowo”, ale także„transnarodowo”, czy „ponadnarodowo”


Globalizacja gospodarki wiatowej

PROBLEMY GLOBALNE cen komputerów (3) w l. 1930- 1990-zagadnienia odnoszące się do całej gospodarki światowej

GLOBALIZM- całościowe myślenie o światowych procesach ekonomicznych


Globalizacja gospodarki wiatowej

GOSPODARKA ŚWIATOWA cen komputerów (3) w l. 1930- 1990trwałe powiązania technologiczne, produkcyjne, finansowe, handlowe, instytucjonalne między jej podmiotami

GOSPODARKA GLOBALNA służy do określenia organicznej całości światowych procesów ekonomicznych, które posiadają pewne specyficzne cechy zachowań całościowych, nowy organizm o prawidłowościach zachowań całościowych


Globalizacja gospodarki wiatowej

CECHY GLOBALIZACJI cen komputerów (3) w l. 1930- 1990

·wielowymiarowość

·złożoność i wielowątkowość

·integrowanie

·międzynarodowa współzależność

·związek z postępem nauki, techniki i

organizacji

·kompresja czasu i przestrzeni

·dialektyczny charakter

·wielopoziomowość


Z o ono i wielow tkowo

liberalizacja i rozwój rynków finansowych, multipolaryzacja przywództwa gospodarczego na świecie, nasilenie się problemów globalnych, itd.;

złożoność i wielowątkowość


Wielopoziomowo

i jednoczesne zespalanie się działalności gospodarczej na różnych poziomach: państw, regionów, gałęzi, rynków, firm;

wielopoziomowość


Mi dzynarodowa wsp zale no podmiot w gospodarki wiatowej

nie zawsze symetryczna; różnych poziomach: państw, regionów, gałęzi, rynków, firm;

międzynarodowa współzależność podmiotów gospodarki światowej


Kompresja czasu i przestrzeni

związek z postępem nauki, techniki i organizacji; różnych poziomach: państw, regionów, gałęzi, rynków, firm;

świat globalną wioską;

kompresja czasu i przestrzeni


Dialektyczny charakter

rozwój poprzez istnienie i ścieranie się wewnętrznych przeciwieństw i przeciwstawnych tendencji wzajemnie powiązanych procesów.

dialektyczny charakter


Triada

Główni członkowie gospodarki światowej przeciwieństw i przeciwstawnych tendencji wzajemnie powiązanych procesów.

około 20 krajów

trzy filary: Ameryka PŁN, Europa Zachodnia, Azja Wschodnia

TRIADA


Triada1

16 % ludności świata przeciwieństw i przeciwstawnych tendencji wzajemnie powiązanych procesów.

78% wartości światowego eksportu

95 % nakładów B&R

50 % światowego PKB

95 % odpływ ZIB

siedziba 100 głównych Korporacji Transnarodowych

TRIADA


Dominacja triady

nowe technologie przeciwieństw i przeciwstawnych tendencji wzajemnie powiązanych procesów.

kontrola rynków finansowych

dostęp do surowców naturalnych

dysponowanie środkami masowego przekazu

dysponowanie bronią masowej zagłady

Dominacja TRIADY


Przybli ony bilans globalizacji

Podmioty zyskujące na globalizacji: przeciwieństw i przeciwstawnych tendencji wzajemnie powiązanych procesów.

Kraje tzw. Triady

Azja Płd.-Wsch. i Wschodnia

Ludzie posiadający zasoby

Kadry kierownicze i inżynieryjne

Osoby mobilne

Wielkie firmy wielonarodowe

Ludzie silni i dynamiczni

Sektory nowoczesne

Silne państwa

Podmioty tracące na globalizacji:

Słabsze kraje rozwijające się

Afryka

Ludzie bez kwalifikacji

Ludzie pozbawieni zasobów

Ludzie uzależnieni od ochrony socjalnej

Osoby niemobilne

Małe i średnie firmy lokalne

Ludzie słabi

Sektory tradycyjne

Przybliżony bilans globalizacji


Globalizacja gospodarki wiatowej


Globalizacja gospodarki wiatowej

wpływu globalizacji na gospodarki krajów najbiedniejszych przeciwieństw i przeciwstawnych tendencji wzajemnie powiązanych procesów.

wzrostu współzależności


Wp ywu na ochron rodowiska
wpływu na ochronę środowiska przeciwieństw i przeciwstawnych tendencji wzajemnie powiązanych procesów.


Globalizacja gospodarki wiatowej

Argumenty przeciw globalizacji przeciwieństw i przeciwstawnych tendencji wzajemnie powiązanych procesów.:

- korporacje międzynarodowe budują koszty tam, gdzie podatki są najwyższe, a deklarują zyski tam, gdzie są one najniższe

- korporacje międzynarodowe korzystają z subwencji pośrednich w postaci darmowych grantów, infrastruktury komunikacyjnej i energetycznej, a także z rozmaitych ulg czy wakacji podatkowych


Globalizacja gospodarki wiatowej

Argumenty przeciw globalizacji przeciwieństw i przeciwstawnych tendencji wzajemnie powiązanych procesów. (cd.):

- korporacje korzystają z subwencji na badania naukowe, tworząc nowe miejsca pracy na drugim końcu świata

- globalizacja prowadzi do takiego tempa przemian strukturalnych, z którym coraz większa grupa ludzi nie może sobie poradzić

- globalizacja contra demokracja


Globalizacja gospodarki wiatowej

Globalizacja przeciwieństw i przeciwstawnych tendencji wzajemnie powiązanych procesów. to:

-      silny wstrząs, czynnik przemian

-      społeczeństwa i rządy muszą się

dostosować

-      przestrzeń narodowa nie jest już w

ramach narodowych granic

terytorialnych, bo - korporacje i ich filie

-      państwo – ma nadal władzę, ale

ograniczoną, bo MFW, WTO, BŚ itd.

Nowa rola państwa, nowe funkcje w erze

globalizacji


Globalizacja gospodarki wiatowej

- przeciwieństw i przeciwstawnych tendencji wzajemnie powiązanych procesów.zaciera się różnica między tym co wewnętrzne i zewnętrzne, krajowe i międzynarodowe

Nie musi to prowadzić do konwergencji globalnej, bo:

opodział na centrum i peryferia

(przez kraje i społeczeństwa)

ozwycięzcy i przegrani