Ch ng 3 mo i tr ng hoa t o ng cu a to ch c doanh nghie p
Download
1 / 26

- PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Chöông 3 . MOÂI TRÖÔØNG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TOÅ CHÖÙC ( DOANH NGHIEÄP ). Khaùi nieäm vaø söï phaân loaïi moâi tröôøng AÛnh höôûng cuûa moâi tröôøng ñeán hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp Ñaëc ñieåm cuûa caùc loaïi moâi tröôøng Kyõ thuaät phaân tích SWOT. KHAÙI NIEÄM VEÀ MOÂI TRÖÔØNG.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ilana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ch ng 3 mo i tr ng hoa t o ng cu a to ch c doanh nghie p
Chöông 3 . MOÂI TRÖÔØNG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TOÅ CHÖÙC ( DOANH NGHIEÄP )

 • Khaùi nieäm vaø söï phaân loaïi moâi tröôøng

 • AÛnh höôûng cuûa moâi tröôøng ñeán hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp

 • Ñaëc ñieåm cuûa caùc loaïi moâi tröôøng

 • Kyõ thuaät phaân tích SWOT


Kha i nie m ve mo i tr ng
KHAÙI NIEÄM VEÀ MOÂI TRÖÔØNG

 • Moâi tröôøng hoaït ñoäng cuûa toå chöùc ( doanh nghieäp ) laø toång hôïp caùc yeáu toá töø beân ngoaøi vaø töø beân trong thöôøng xuyeân taùc ñoäng , aûnh höôûng ñeán keát quaû hoaït ñoäng cuûa toå chöùc ( doanh nghieäp)

 • Phaân loaïi moâi tröôøng

 • theo phaïm vi vaø caáp ñoä cuûa moâi tröôøng

 • theo möùc ñoä phöùc taïp vaø naêng ñoäng cuûa moâi tröôøng


Pha n loa i mo i tr ng theo pha m vi va ca p o
PHAÂN LOAÏI MOÂI TRÖÔØNG THEO PHAÏM VI VAØ CAÁP ÑOÄ

MOÂI TRÖÔØNG VÓ MOÂ

 • Caùc yeáu toá kinh teá

 • Caùc yeáu toá chính phuû vaø chính trò

 • Caùc yeáu toá xaõ hoäi

 • Caùc yeáu toá daân soá Yeáu toá coâng ngheä

 • Caùc yeáu toá töï nhieân

MOÂI TRÖÔØNG VI MOÂ (TAÙC NGHIEÄP)

 • Caùc ñoái thuû caïnh tranh

 • Khaùch haøng

 • Nhöõng ngöôøi cung caáp

 • Caùc nhoùm aùp löïc

MOÂI TRÖÔØNG NOÄI BOÄ

 • Nguoàn nhaân löïc

 • Khaû naêng nghieân cöùu phaùt trieån

 • Saûn xuaát

 • Taøi chính

 • Marketing

 • Vaên hoaù toå chöùc


Pha n loa i theo m c o ph c ta p va bie n o ng cu a mo i tr ng
PHAÂN LOAÏI THEO MÖÙC ÑOÄ PHÖÙC TAÏP VAØ BIEÁN ÑOÄNG CUÛA MOÂI TRÖÔØNG

Möùc ñoä bieán ñoäng

Möùc ñoä phöùc taïp


A nh h ng cu a mo i tr ng e n hoa t o ng cu a doanh nghie p
AÛNH HÖÔÛNG CUÛA MOÂI TRÖÔØNG ÑEÁN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA DOANH NGHIEÄP

 • Ñeán keát quaû hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp

 • Ñeán phaïm vi hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp

 • Ñeán muïc tieâu vaø chieán löôïc cuûa doanh nghieäp

 • Moâi tröôøng coù theå taùc ñoäng ñeán doanh nghieäp theo 2 höôùng

 • Höôùng thuaän , khi noù taïo ra cô hoäi thuaän lôïi cho DN phaùt trieån

 • Höôùng nghòch , khi noù ñe doïa vaø gaây thieät haïi ñeán söï phaùt trieån cuûa DN


Ph ng pha p nghie n c u mo i tr ng
PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU MOÂI TRÖÔØNG CUÛA DOANH NGHIEÄP

 • 1.Nghieân cöùu moâi tröôøng trong traïng thaùi tónh vaø traïng thaùi ñoäng

 • A. Traïng thaùi tónh

 • Ø Keát caáu cuûa moâi tröôøng

 • ØTính chaát vaø möùc ñoä aûnh höôûng cuûa töøng yeáu toá

 • B. Traïng thaùi ñoäng

 • Ø Phaân tích xu höôùng vaän ñoäng cuûa töøng yeáu toá cuûa töøng loaïi moâi tröôøng

 • ØSöï taùc ñoäng qua laïi cuûa caùc yeáu toá

 • 2. Nghieân cöùu moâi tröôøng kinh doanh quoác teá

    - Döï baùo xu höôùng bieán ñoäng cuûa moâi tröôøng töøng khu vöïc vaø treân toaøn theá giôùi

 • - Nhaän ñònh nhöõng taùc ñoäng thuaän lôïi vaø khoù khaên ñoái vôùi doanh nghieäp


Mo i tr ng v mo mo i tr ng to ng qua t
MOÂI TRÖØÔNG VÓ MOÂ ( MOÂI TRÖÔØNG TOÅNG QUAÙT) CUÛA DOANH NGHIEÄP

 • Ñaëc ñieåm

 • Coù aûnh höôûng laâu daøi ñeán caùc doanh nghieäp

 • Söï thay ñoåi moâi tröôøng vó moâ laøm thay ñoåi cuïc dieän cuûa moâi tröôøng vi moâ vaø noäi boä

 • Möùc ñoä aûnh höôûng ñeán töøng ngaønh khaùc nhau.

 • DN khoù gaây aûnh höôûng hoaëc kieåm soaùt ñöôïc


 • Ca CUÛA DOANH NGHIEÄPùc yeáu toá

 • Kinh teá : Toác ñoä GDP, GNP, HDI ( chæ soá phaùt trieån con ngöôøi), xu höôùng cuûa laõi suaát, tyû giaù, möùc ñoä laïm phaùt…

 • Chính trò , phaùp luaät : quan ñieåm , ñöôøng loái chính saùch cuûa CP, heä thoáng phaùp luaät hieän haønh , caùc xu höôùng chính trò ngoaïi giao cuûa quoác gia…

 • Vaên hoaù – xaõ hoäi : quan ñieåm veà ñaïo ñöùc thaåm myõ, loái soáng , löïa choïn ngheà nghieäp , taäp quaùn , truyeàn thoáng , nhöõng quan taâm vaø öu tieân cuûa xaõ hoäi , hoïc vaán xaõ hoäi…

 • Daân soá : toång daân soá, tyû leä taêng daân soá, xu höôùng tuoåi taùc , giôùi tính , ngheà nghieäp , tuoåi thoï…

 • Coâng ngheä : Toác ñoä phaùt trieån saûn phaåm môùi , coâng ngheä môùi …

 • Töï nhieân: Taøi nguyeân thien nhieân, khí haäu…


Mo i tr ng vi mo
MOÂI TRÖÔØNG VI MOÂ CUÛA DOANH NGHIEÄP

 • 1.Ñaëc ñieåm

  ØGaén lieàn vôùi töøng ngaønh , töøng DN trong ngaønh

  ØAûnh höôûng tröïc tieáp ñeán hoaït ñoäng cuûa DN.

 • 2.Caùc yeáu toá

  Ø Khaùch haøng : Khaùch haøng muïc tieâu cuûa DN, nhu caàu vaø thò hieáu cuûa hoï, möùc ñoä trung thaønh ñoái vôùi saûn phaåm vaø dòch vuï cuûa DN, aùp löïc cuûa khaùch haøng ñoái vôùi DN trong hieän taïi vaø saép tôùi.

  Ø Nhöõng ngöôøi cung öùng : Moái quan heä vôùi nhaø cung öùng, soá löôïng caùc nhaø cung öùng veà töøng loaïi yeáu toá ñaàu vaøo, aùp löïc töø nhaø cung öùng ñoái vôùi DN…


 • Caùc ñoái thuû caïnh tranh : CUÛA DOANH NGHIEÄP

 • - Caïnh tranh hieän höõu

 • - Nguy cô xaâm nhaäp môùi

 • - Saûn phaåm thay theá

 •  Caùc nhoùm aùp löïc xaõ hoäi : coäng ñoàng daân cö, dö luaän xaõ hoäi, toå chöùc y teá, baùo chí,caùc hieäp hoäi…

 • Aûnh höônûg cuûa nhoùm aùp löïc xaõ hoäi ñeán DN coù theå theo höôùng thuaän hoaëc höôùng nghòch , vì vaäy phaûi môû roäng thoâng tin vôùi caùc nhoùm aùp löïc XH vaø tranh thuû söï uûng hoä.

 • Phaân tích MT beân ngoaøi giuùp DN nhaän ñònh caùc cô hoäi vaø thaùch thöùc ñeå coù phaûn öùng tích cöïc


Mo i tr ng no i bo
MOÂI TRÖÔØNG NOÄI BOÄ CUÛA DOANH NGHIEÄP

 • Ñaëc ñieåm

  - Coù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán muïc tieâu, chieán löôïc hoaït ñoäng cuûa DN

  -  Coù theå kieåm soaùt vaø ñieàu chænh ñöôïc

 • Caùc yeáu toá

  ØNhaân löïc : toång soá nhaân löïc hieän coù, cô caáu nhaân löïc, trình ñoä chuyeân moân, vaán ñeà phaân phoái thu nhaäp, caùc chính saùch ñoäng vieân nhaân vieân, möùc ñoä thuyeân chuyeån, boû vieäc

  ØTaøi chính : Khaû naêng veà voán cuûa DN , khaû naêng huy ñoäng voán , phaân boå vaø söû duïng nguoàn voán , kieåm soaùt caùc chi phí …

 • Nghieân cöùu phaùt trieån : khaû naêng phaùt trieån saûn phaåm môùi, caûi tieán kyõ thuaät , ñoåi môùi coâng ngheä…


 • Saûn xuaát : naêng löïc SX cuûa DN , möùc ñoä khai thaùc coâng suaát MMTB , naêng suaát…

 • Marketing : Nghieân cöùu thò tröôøng , khaùch haøng, phaân phoái saûn phaåm , quaûng caùo …

 • Vaên hoùa toå chöùc : Ñaëc tính cuûa vaên hoùa , daïng vaên hoaù , möùc ñoä phuø hôïp cuûa VHTC vôùi giai ñoaïn phaùt trieån cuûa DN

 • Töø phaân tích moâi tröôøng noäi boä caàn nhaän ñònh khaùch quan caùc ñieåmmaïnh vaø ñieåm yeáu cuûa DN


Va n hoa doanh nghie p
VAÊN HOAÙ DOANH NGHIEÄP thaùc coâng suaát MMTB , naêng suaát…

 • Khaùi nieäm: Vaên hoaù doanh nghieäp theå hieän baûn saéc rieâng cuûa doanh nghieäp, bao goàm caùc ñaëc tính,

  ñaëc tröng cuûa moät toå chöùc, maø chuùng chi phoái

  ñeán söï nhaän thöùc vaø haønh vi cuûa con ngöôøi

  trong toå chöùc ñoù .

  Vaên hoaù doanh nghieäp ñöôïc theå hieän thoâng qua: Trieát lyù cuûa doanh nghieäp, nhöõng giaù trò, chuaån möïc, neà neáp, phong caùch maø doanh nghieäp ñoù coù ñöôïc


Va n hoa doanh nghie p1
VAÊN HOAÙ DOANH NGHIEÄP thaùc coâng suaát MMTB , naêng suaát…

Vai troø cuûa VHDN

 • Giuùp phaân bieät toå chöùc (doanh nghieäp) naøy vôùi toå chöùc (doanh nghieäp)khaùc.

 • Taïo yù thöùc ñoàng nhaát cho caùc thaønh vieân cuûa toå chöùc

 • Giuùp deã daøng truyeàn ñaït nhöõng giaù trò chung qua nhieàu theá heä

 • Giuùp oån ñònh xaõ hoäi qua vieäc xaây döïng VHTC maïnh


A c tr ng cu a va n ho a biti s
ÑAËC TRÖNG CUÛA VAÊN HOÙA BITI’S thaùc coâng suaát MMTB , naêng suaát…

 • Uy tín ñi ñaàu

 • Chaát löôïng baûo ñaûm

 • Ñoåi môùi khoâng ngöøng

 • Chung söùc taïo ra lôïi nhuaän, cuøng höôûng thaønh quaû ñaït ñöôïc.

 • Goùp phaàn xaây döïng xaõ hoäi giaøu maïnh.


A c t nh va n hoa doanh nghie p
ÑAËC TÍNH VAÊN HOAÙ DOANH NGHIEÄP thaùc coâng suaát MMTB , naêng suaát…

 • Trieát lyù cuûa doanh nghieäp: Chính saùch xaùc ñònh nieàm tin cuûa doanh nghieäp (toå chöùc) ñoù vôùi khaùch haøng, vôùi nhaân vieân, vôùi xaõ hoäi.

 • Luaät leä, nguyeân taéc cuûa doanh nghieäp : Nhöõng quy ñònh raøng buoäc hoaït ñoäng cuûa toå chöùc vaø con ngöôøi trong moät giôùi haïn cho pheùp.

 • Giaù trò coát loõi cuûa doanh nghieäp: Söï phaùn quyeát cuûa toå chöùc veà ÑUÙNG – SAI, ÑÖÔÏC CHAÁP NHAÄN – KHOÂNG ÑÖÔÏC CHAÁP NHAÄN.

 • Chuaån möïc cuûa toå chöùc: Xaùc ñònh haønh vi chuaån treân cô sôû nhöõng giaù trò coát loõi ñaõ hình thaønh.

 • Tính hôïp thöùc cuûa haønh vi trong toå chöùc: Hôïp thöùc hoùa caùch xöng hoâ, caùch öùng xöû vôùi nhau trong quaù trình laøm vieäc, nhöõng ñieàu caám kî

 • Baàu khoâng khí cuûa toå chöùc: Laø toång theå cuûa nhöõng caûm giaùc, caûm nhaän ñöôïc taïo ra töø moái quan heä ñoàng nghieäp, caáp treân vôùi caáp döôùi.


Va n ho a p g
VAÊN HOÙA P&G thaùc coâng suaát MMTB , naêng suaát…

Gía trò coát loõi:

 • Lieâm chính (trung thöïc trong kinh doanh)

 • Tin caäy

 • Khaùt voïng chieán thaéng

 • Laøm chuû ( laøm chuû coâng vieäc, baûn thaân )

  Chuaån möïc:

 • Tính saùng taïo (khuyeán khích saùng kieán, saùng taïo trong coâng vieäc)

 • Tính chieán löôïc trong coâng vieäc

 • Töông trôï laãn nhau

 • Quyeát ñoaùn, töï tin

 • Daùm nghó, daùm laøm, khoâng sôï sai

 • Vì coäng ñoàng


Va n ho a p g t t
VAÊN HOÙA P&G (t.t) thaùc coâng suaát MMTB , naêng suaát…

Baàu khoâng khí:

 • Ñoaøn keát

 • Naêng ñoäng, treû trung, linh hoaït

 • Hôïp taùc,chia seû

  Nguyeân taéc, luaät leä:

 • Baûo maät (khoâng noùi veà coâng ty ôû nôi coâng coäng, huûy raùc ñuùng caùch ,…)

 • Chöông trình ñònh höôùng nhaân vieân môùi

 • “Hoái loä thöông maïi” (khoâng nhaän tieàn thoái, khoâng nhaän hoa hoàng,…)

 • An toaøn söùc khoeû, moâi tröôøng.


Va n ho a ch nh tho ng va va n hoa nho m
VAÊN HOÙA CHÍNH THOÁNG thaùc coâng suaát MMTB , naêng suaát…VAØ VAÊN HOAÙ NHOÙM

 • Vaên hoaù chính thoáng: laø nhöõng giaù trò coát loõi ñöôïc chia seû bôûi ña soá caùc thaønh vieân trong doanh nghieäp. Ñaây laø nhöõng giaù trò vaên hoaù cuûa toå chöùc maø ngöôøi ta seõ nghó ñeán hay nhaéc ñeán khi noùi veà toå chöùc naøy vaø chuùng höôùng daãn haønh vi cuûa ngöôøi lao ñoäng trong toå chöùc (doanh nghieäp) ñoù.

 • Vaên hoaù nhoùm: laø nhöõng giaù trò vaên hoaù ñöôïc chia seû bôûi moät soá thaønh vieân trong toå chöùc (moät boä phaän, phoøng, ban,…). Vaên hoaù nhoùm laø keát quaû cuûa nhöõng vaán ñeà hoaëc nhöõng kinh nghieäm ñöôïc chia seû bôûi caùc thaønh vieân cuûa moät boä phaän hay moät nhoùm ngöôøi trong toå chöùc (doanh nghieäp).


A nh h ng cu a va n hoa da n to c e n va n ho a doanh nghie p
AÛNH HÖÔÛNG CUÛA VAÊN HOAÙ DAÂN TOÄC ÑEÁN VAÊN HOÙA DOANH NGHIEÄP.

 • Vaên hoaù doanh nghieäp laø taàng saâu cuûa vaên hoaù daân toäc, phaûn aùnh nhöõng neùt ñaëc tröng cuûa vaên hoùa daân toäc.

 • Vaên hoaù daân toäc taùc ñoäng ñeán trieát lyù cuûa doanh nghieäp.

 • Vaên hoaù daân toäc taùc ñoäng ñeán vieäc hình thaønh nhöõng giaù trò vaø chuaån möïc cuûa doanh nghieäp.

 • Vaên hoaù daân toäc taùc ñoäng leân caùc luaät leä vaø nguyeân taéc cuûa toå chöùc.

 • Vaên hoaù daân toäc taùc ñoäng ñeán baàu khoâng khí cuûa doanh nghieäp.


A nh h ng cu a va n hoa da n to c e n va n ho a doanh nghie p t t
AÛNH HÖÔÛNG CUÛA VAÊN HOAÙ DAÂN TOÄC ÑEÁN HOÙA DOANH NGHIEÄP.VAÊN HOÙA DOANH NGHIEÄP.(t.t)

 • Vaên hoaù daân toäc taùc ñoäng leân vaên hoaù doanh nghieäp thoâng qua nhaø quaûn trò:

   Nhaø quaûn trò ñoùng vai troø chuû ñoäng trong vieäc choïn loïc nhöõng neùt ñeïp cuûa vaên hoaù daân toäc vaø phaù boû nhöõng huû tuïc hay leà thoùi xaáu ñeå taïo ra vaên hoaù doanh nghieäp thaät laønh maïnh.

 • Vaên hoaù daân toäc taùc ñoäng leân vaên hoaù doanh nghieäp thoâng qua nhaân vieân:

   Neàn vaên hoaù daân toäc maø ngöôøi nhaân vieân haáp thuï seõ chi phoái ñeán vieäc ñònh hình vaên hoaù doanh nghieäp. Neáu nhaân vieân ñeán töø nhieàu neàn vaên hoaù khaùc nhau thì tìm moät söï hoaø hôïp vaø thích öùng giöõa caùc neàn vaên hoaù, phaûn aùnh noù vaøo vaên hoaù doanh nghieäp laø caàn thieát


Ta o ra va n hoa doanh nghie p nh the na o
TAÏO RA VAÊN HOAÙ DOANH NGHIEÄP NHÖ THEÁ NAØO ? HOÙA DOANH NGHIEÄP.

Böôùc 1: ngöôøi saùng laäp (ngöôøi ñöùng ñaàu toå chöùc) laäp ra yù töôûng veà moâ hình vaên hoùa toå chöùc caàn coù trong doanh nghieäp.

Böôùc 2: Nhöõng yù töôûng naøy ñöôïc chia seû vôùi nhaân vaät chuû choát ñeå ñònh hình roõ moâ hình vaên hoaù doanh nghieäp.

Böôùc 3: Nhoùm coát loõi ñi vaøo haønh ñoäng ñeå theå hieän nhöõng yù töôûng naøy.

Böôùc 4: Nhöõng yù töôûng naøy ñöôïc ñöa vaøo ñôøi soáng cuûa toå chöùc ñeå taïo thaønh vaên hoaù doanh nghieäp.


Duy tr va n hoa doanh nghie p nh the na o
DUY TRÌ VAÊN HOAÙ DOANH NGHIEÄP NHÖ THEÁ NAØO ? HOÙA DOANH NGHIEÄP.

 • Tuyeån choïn nhaân söï gia nhaäp vaøo DN .

 • Khuyeán khích söï côûi môû tieáp nhaän nhöõng giaù trò , chuaån möïc cuûa DN vaø taïo ñieàu kieän cho nhaân vieân môùi boäc loä chính hoï.

 • Huaán luyeän caùc thaønh vieân môùi naém baét ñöôïc nhöõng giaù trò coát loõi trong VHDN ñeå hoï töï ñieàu chænh haønh vi cho phuø hôïp.

 • Cuûng coá nhöõng giaù trò ,nieàm tin ,truyeàn thoáng cuûa DN.

 • Taïo theâm nhöõng giaù trò vaên hoaù môùi .

 • Ñaùnh giaù vaø thöôûng phaït coâng baèng.

  .


Ky thua t pha n t ch swot
KYÕ THUAÄT PHAÂN TÍCH SWOT HOÙA DOANH NGHIEÄP.

Moâi tröôøng beân ngoaøi

Lieät keâ nhöõng ñe doaï chuû yeáu

Lieät keâ nhöõng cô hoäi chuû yeáu

Moâi tröôøng

Beân trong

Söû duïng ñieåm maïnh ñeå traùnh caùc moái ñe doïa

Lieät keâ nhöõng ñieåm maïnh tieâu bieåu

Söû duïng caùc ñieåm maïnh ñeå taän duïng cô hoäi

-Vöôït qua nhöõng yeáu ñieåm baèng caùch taän duïng cô hoäi

-Khaéc phuïc yeáu ñieåm nhaèm taän duïng cô hoäi

Toái thieåu hoaù nhöõng ñieåm yeáu vaø traùnh khoûi caùc moái ñe doïa

Lieät keâ nhöõng yeáu ñieåm quan troïng