slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Демнигде – күштүг, Текпииштигде – быжыг. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Демнигде – күштүг, Текпииштигде – быжыг.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Демнигде – күштүг, Текпииштигде – быжыг. - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Демнигде – күштүг, Текпииштигде – быжыг. Кроссворд айтырыглары:. 1. Тывыкы кандыг өгге өскенил? 2. Кайы хемге төрүттүнгенил? 3. Кайнаар көжүп келгеннерил? 4. Улуг угбазы кымыл? 5. Сүрү ң мааны ң ачазы , орус тараачын кымыл? 6. Бичии угбазы кымыл?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Демнигде – күштүг, Текпииштигде – быжыг.


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Демнигде – күштүг,

Текпииштигде – быжыг.

slide2

Кроссворд айтырыглары:

1. Тывыкы кандыг өгге өскенил?

2. Кайы хемге төрүттүнгенил?

3. Кайнаар көжүп келгеннерил?

4. Улуг угбазы кымыл?

5. Сүрүңмааның ачазы, орус тараачын кымыл?

6. Бичии угбазы кымыл?

7. Чүү чок боорга кавайга өдек уруп турганыл?

8. Бичии акызының ады?

9. Сүрүңмаа кажан холун ушта соп алганыл?

10. Өг-бүлениң ынак өңнүү

slide3

Тестиниң шын харыылары:

Ваш заголовок

1. Б 2. А

3. В 4. А

5. А 6. В

8. А 7. А

Подзаголовок

slide4

Салчак Тока

«Бистиң аңчыларывыс»

slide5

Словарь-биле ажыл

Ваш заголовок

 • Оду барык өжүп - өжер деп барган
 • Оонаккөстер - бичии-бичии көстер
 • Кызаңдыржыпчыткылаан – кызаңайнып чыткылаан
 • Шыргай аразынга - сырый үнген ыяштар аразынга
 • Хөй нуруузунда – хөй кезиинде
 • Бир салым хире - чаңгыс катап каар (хайындырар) хире
 • Карактарывыс хооруп чадап – адырып чадап
 • Өлертип алды - бичии-ле агартып алды

Подзаголовок

slide6

Таблица-биле ажыл

Ваш заголовок

Подзаголовок

slide7

Кызыл хоорайда улуг чогаалчы

Салчак Токага тураскаал

Подзаголовок

slide10

Кыска төлевилелдиң чижек планы:

Ваш заголовок

 • Тыва литературада ыт дугайында кандыг чогаалдар барыл?
 • Тывада литературлуг персонажтарга хамаарышкан тураскаалдар бар бе?
 • 3. Черликпенге тураскаал кылып болур бе?
 • 4. Тураскаалды каяа кылза (тургусса) экил?
 • 5. Тураскаалга кандыг бижик турарыл?
 • 6. Кандыг хевирлиг (уткалыг) болурул?

Подзаголовок

slide11

Рефлексия

 • «Бистиң аңчыларывыс» деп эгениң утказын кончуг эки билип алдым.
 • «Ыт-кижиниң өңнүү» деп бодал шын-дыр деп түңнелге келдим.
 • Сонуургадым, ынчалза-даа ам-даа немей номчуттунар болзумза эки хевирлиг…
slide12

Кичээл дээш

четтирдим, уруглар

Байырлыг!