Christus se voortgaande werk na sy hemelvaart
Download
1 / 8

Christus se voortgaande werk - na sy Hemelvaart - PowerPoint PPT Presentation


 • 205 Views
 • Uploaded on

Christus se voortgaande werk - na sy Hemelvaart. Hoofpunte …. Fokus op Jesus se voortgaande werk … Haak aan by nuwe waardering vir Trinitariese teologie Jesus se werk : onderskei tussen Konings -, Priester - en Profeetwerk

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Christus se voortgaande werk - na sy Hemelvaart' - ikia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Christus se voortgaande werk na sy hemelvaart

Christus se voortgaandewerk- nasyHemelvaart


Hoofpunte
Hoofpunte

 • Fokus op Jesus se voortgaandewerk …

 • Haakaan by nuwewaardering vir Trinitarieseteologie

 • Jesus se werk: onderskeitussenKonings-, Priester- en Profeetwerk

 • Ons word ingetrek in God se werk: as profete, priesters en konings


Het ons te gou ophou kyk
Het onstegouophoukyk…?

 • Jesus se voortgaandewerk:

  • Barth: wat Jesus noudoen…

  • Calvynoor Jesus as Profeet, Priester en Koning

  • Bybel…

 • Die lewende, drie-enigeGod se voortgaandebetrokkenheid by ons

  • Te min klem op Drie?

  • betrokke op driemaniere as Vader, Seun en HG

 • Christusbetrokke as Koning, Priester en Profeet


Vroe kerk hemelvaart gaan oor koningskap
Vroeë kerk: Hemelvaart gaan oor koningskap

 • Christus is Here: eerstegeloofsbelydenis! (Pelikan)

  direkverbindaan die hemelvaart en sessio

 • Hoordit in Bybel

  Hand 2:36 – “God het hierdie Jesus Here en Christusgemaak”

  Matt 28:18 – “aan My is gegeeallemag in die hemel en op die aarde…”

  Fil 2:9-11 – “en elke tong soubely Jesus Christus is die Here!”

  2 Kor 4:5 – “Onsverkondig Jesus Christus as die Here”

 • Styl van koningskap: sagtheid, liefde, die kruis…

 • Chilton: koningskapvan God/Christus is die sentraleboodskap van NT (meer so as liefde); ook Hand 28


Jesus as ho priester
Jesus as Hoëpriester

 • Te lank verwaarloos?

  • baiesterk in die Bybel: Hebr-boek; Rom 8; 1 Joh 2; Joh 17;

  • ookbaiesterk in die Gereformeerdetradisie, veral by die Skotte

 • vierkanteprobeeruitlig:

  • Jesus gaanom vir onsplekteberei; neemonssaam (efes 2): onslewesaam met Christusverborgeaan die RHVG – ontsagliketroos, veiligheid en sekerheid; het onslewe as `n pand

  • Voorspraakby die Vader; tree vir ons in: Bring onsgebedevoor die Vader (sooswierook) en bid ditoor…

  • Jesus se voortgaandeinkarnasie

  • Jesus ook by ons: 2 kante van MiddelaarskapTorrance oorNicea

 • Christustrek onsook in …deurdatonsuitreiknaander en bid vir hulle


Jesus as profeet dit gaan oor verkondiging en sending
Jesus as Profeet: Ditgaanoorverkondigingen sending

 • Hoordit in al die Hemelvaart-tekste

  • Hand 1:8 – “jullesal my getuieswees”…

  • Matt 28:19 – “Gaandanna al die nasies toe en maak die mense my dissipels…”

  • Joh 20:21 – “Soos die Vader My gestuur het, stuurekjulle”

  • Mark 16:15 _ “Hulle het toe die evangelie oral gaanverkondig…”

 • ook in heleverhaal en lyn van Handelinge


Die groot verrassing jesus self aktief betrokke hierby
Die Groot Verrassing: Jesus self aktief betrokke hierby!

 • Hoordit in baietekste

  • Joh 12:32 – “As Ek van die aardeafverhoog is, salEkalmalna My toe trek”

  • Hand 2:47 – “En die Here het elke dag mensewatgered word by die gemeentegevoeg”

  • Hand 9:5 – “Wie is U, Here?”…”Ek is Jesus”

  • Hand 26:23 – “Hy (bring) aan die Jode en aan die heidennasies die lig”

  • Hebr 12:25 – “moetHomwat met jullepraatnieafwysnie…”

  • Openb 3:20 – “Kyk, Ekstaan by die deur en Ekklop…”

 • Duidelik: Jesus ontmoetmense, open huloë, en leer hulle

 • Doendit op twee maniere: Hand 8 en Hand 9


Ons word ingetrek by die werk van god
Ons word ingetrek by die werk van God…

 • …as profete, priesters en konings

  • Profete: geloof

  • Priesters: liefde

  • Koningskinders: hoop en gehoorsaamheid

 • Sleuteldissiplines

  • Geloof

  • Gemeenskap (ontvangliefde, verbindaanChristus)

  • Vernuwing, navolging (Calvyn)


ad