slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prevence problémů působených alkoholem u dětí a dospívajících  Prim. MUdr. Karel Nešpor, CSc., listopad 2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prevence problémů působených alkoholem u dětí a dospívajících  Prim. MUdr. Karel Nešpor, CSc., listopad 2009

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 30
Download Presentation

Prevence problémů působených alkoholem u dětí a dospívajících  Prim. MUdr. Karel Nešpor, CSc., listopad 2009 - PowerPoint PPT Presentation

ike
178 Views
Download Presentation

Prevence problémů působených alkoholem u dětí a dospívajících  Prim. MUdr. Karel Nešpor, CSc., listopad 2009

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Prevence problémů působených alkoholem u dětí a dospívajícíchPrim. MUdr. Karel Nešpor, CSc., listopad 2009

 2. www.drnespor.eu www.youtube.com/dr.nespor * Svépomocné příručky ke stažení* Materiály k prevenci * Relaxační nahrávky v mp3. * Odborné práce. * Zprávy médiím, zajímavosti amnoho dalšího.

 3. Smrtelné otravy alkoholem Do 3 promile: Úrazy, dopravní nehody, otravy v kombinaci alkoholu s léky nebo drogami, násilné příčiny smrti, zhoršení choroby (např. hypertenze). 3 - 4 promile: Jako výše, navíc může smrt může nastat vdechnutím zvratků během bezvědomí. Riziko pronikavě roste u nezkušených. 4 promile a výše: Jako výše, navíc přestává pracovat dechové centrum v prodloužené míše) nepravidelnosti srdečního typu, zástava srdce.

 4. Alkohol u dětí a dospívajících • Otravy po relativně nízkých dávkách. • Rychlejší rozvoj závislosti • Větší nebezpečí vůči jiným drogám • Násilí, trestná činnost a jiné rizikové chování včetně STD (vyšší zdanění piva vedlo k poklesu kapavky). • Poranění a dopravní nehody. Poranění a otravy jsou do 34 let hlavní příčinou úmrtí. Dospívající, kteří uvedli 2x a častěji opilost, uvedli více než 2x víc úrazů) • Poškození vyvíjejících se síti mozkových buněk.

 5. Alkohol, řízení, sport a jiné rizikové činnosti 0,2–0,5 promile: Prokazatelné zhoršení. Tendence riskovat, nadměrná sebedůvěra, hůře rozezná pohybující se světla. Horší odhad vzdálenosti. 0,5–0,8: Jako výše, ale více. Pronikavě delší reakční čas, oči se obtížně přizpůsobují přechodu světla a tmy, horší vnímání barev (červená!) i soustředění. Poruchy rovnováhy (motorky!). 0,8–1,2: Jako výše, ale více. Navíc se zhoršuje vnímání okraje zorného pole (tunelové vidění), roste bezohlednost při řízení. Nad 1,2: Jako výše, ale více. Řidič představuje obrovské riziko. Často i špatná orientace. I zkušený řidič se v tomto stavu může dopustit chyb jako je sešlápnutí plynu místo brzdy. Kocovina: Riziko spánku, nevolnosti a obtíží, které odvádějí pozornost. Může nastat ztráta vědomí v důsledku hypoglykémie (pokles cukru). Zhoršení nemocí, což ovlivní i schopnost řídit (např. vysoký tlak, cukrovka, nemoci trávicího systému atd.).

 6. Rizika i jen nízkých dávek alkoholu při řízení motorového vozidla • V porovnání s vyšším dávkami je zde malé, ale prokazatelné, zhoršení schopnosti řídit (např. větší sklon riskovat). • Interakce malých dávek s léky nebo drogami (např. marihuana) mívá nečekaně velký a dramatický průběh. • U závislých vyvolávají i malá množství alkoholu bažení (craving) a nekontrolované pití. • V době řízení přen dopravní nehodou bývá hladina alkoholu většinou vyšší než při odběru. • Jedná-li se o „zbytkový alkohol“, vliv alkoholu a kocoviny se sčítají. • Dehydratace (dlouhá jízda v horku) zvyšuje účinek i malých dávek. • Snížení povolených hladin alkoholu nebo naprostý zákaz alkoholu před jízdou vedlo v řadě zemí k poklesu dopravních nehod zejména smrtelných.

 7. Alkohol a úrazy hlavy • Alkohol je rizikovým faktorem úrazů hlavy (pády, dopravní nehody, násilí). • Alkohol ztěžuje diagnostiku nitrolebního krvácení. • Alkohol znesnadňuje léčbu a zhoršuje kognitivní funkce pacientů po úrazu hlavy.

 8. Úmrtnost na alkohol ve světě • Neúmyslná poranění 32 % • Úmyslná poranění 13,7 % • Smrt novorozenců 0,2 % • Nádory 19,7 % • Psychiatrické a neurol. n. 6,2 % • Srdeční nemoci 14,9 % • Jiné nemoci (jater atd.) 13,4 % Rehm, J., Room, R., Monteiro, M., Gmel, G., Graham, K., Rehn, N., Sempos, C. T., Jernigan, D.: Alcohol as a Risk Factor for Global Burden of Disease. Eur Addict Res 2003 (9):157–164.

 9. Závislost na alkoholu rodičů – rizika pro děti Vyšší výskyt návykových nemocí. Častější sexuální či citové zneužívání a násilí vůči dětem. Zanedbávání psychologických i hmotných potřeb dětí. Fetální alkoholový syndrom a další poruchy Častější poruch chování. Vyšší výskyt depresí a sebevražedných tendencí (1). Vyšší výskyt neurotických obtíží (2). Vyšší výskyt zdravotních obtíží a předčasné smrti (3, 4). Nižší vzdělání a horší sociální i pracovní adaptace dětí. Léčba závislých rodičů prospívá i jejich dětem (5). ______________________________________________________________________________________________________________________ 1. Int J Adolesc Med Health. 2007 Jan-Mar;19(1):67-77. 2. Psychol Addict Behav. 2006 Dec;20(4):471-7.3. Arch Pediatr Adolesc Med. 2006 Dec;160(12):1232-8. 4. Am J Psychiatry. 2006 Dec;163(12):2170-7. 5. J Consult Clin Psychol. 2006 Feb;74(1):191-8.

 10. Alkohol u dětí a dospívajících • Otravy po relativně nízkých dávkách. • Rychlejší rozvoj závislosti • Větší nebezpečí vůči jiným drogám • Násilí, trestná činnost a jiné rizikové chování včetně STD (vyšší zdanění piva vedlo k poklesu kapavky). • Poranění a dopravní nehody. Poranění a otravy jsou do 34 let hlavní příčinou úmrtí. Dospívající, kteří uvedli 2x a častěji opilost, uvedli více než 2x víc úrazů) • Poškození vyvíjejících se síti mozkových buněk. Prim. Nešpor

 11. Otravy alkoholem u dětí • U dětí a dospívajících nastávají otravy i po malých dávkách vzhledem k jejich menší hmotnosti a nižší toleranci. • U malých dětí je vyšší riziko hypoglykémie • Příklady: • Otrava alkoholem z ústní vody, kterou dítě našlo v koupelně • Otrava alkoholem u dítěte, jemuž byly otevřené rány ošetřeny obvazy s alkoholovým roztokem.

 12. Co zvyšuje a snižuje odolnost k alkoholu Zvyšuje: Genetická dispozice, mužské pohlaví střední věk, získaná tolerance, vyšší hmotnost. Snižuje: Genetická dispozice, ženské pohlaví, dětství a dopívání nebo stáří, nižší hmotnost, interakce s léky. Prim.Nešpor

 13. Možné důsledky pití alkoholuv těhotenství (ARND) • Fetální alkoholový syndrom (abnormality v oblasti hlavy, narušený růst, postižení CNS). Tvoří pouze čtvrtinu poruch plodu vyvolaných alkoholem. • Méně nápadná, mnohotvárná poškození projevující se např. menší velkostí hlavy, změnami CNS, neurologickými příznaky, poruchami chování a vnímání.

 14. Prevence

 15. Intoxikace alkoholem: možná systémová opatření • Cenová politika. • Právní odpovědnost prodejců. • Omezení počtu míst, kde se alkohol prodává. • Důrazné prosazování zákonných omezení (policie). • Prevence v rodině. • Specializovaný trénink prodejců.

 16. Zákon zakazující kupování a veřejné držení alkoholu pod 21 let vedl k tomu, že na amerických silnících zemřelo od roku 1975 o 18220 méně řidičů ve věku 18-20 let. (NHTSA, 1999)

 17. Prevence problémů působených alkoholem (přibližně dle účinnosti) • Snižování dostupnosti (věková omezení, vyšší cena, cena spojená s opatřováním atd.). • Důrazné prosazování zákonných omezení • Omezení počtu míst, kde se alkohol prodává • Právní odpovědnost prodejců • Omezení reklamy • V rodině: pravidla, vřelost, schopnost řešit konflikty • Časná intervence a dostupnost léčby • Interaktivní a malé programy ve školách • Prevence v médiích provázaná s dalšími postupy

 18. Snižování dostupnosti (věková omezení, vyšší cena a cena spojená s opatřováním atd.) • Důrazné prosazování zákonných omezení • Prevence v rodině: pravidla, vřelost, schopnost řešit konflikty

 19. Metaanalýza Toblerové (1995) • 120 školních programů pro žáky 5. až 12. tříd. • Kritériem úspěšnosti byly údaje účastníků. • Superiorita interaktivních programu (nácvik sociálních dovedností, dovedností potřebných k životu atd.) u všech typu drog. U metodologicky kvalitních studií superiorita interaktivních programu ještě výraznější. • Faktory, které souvisely s úspěchem programu, zahrnovaly dovednosti odmítání drog, aktivní účast a interakci mezi vrstevníky. • Rozsáhlé programy nebyly tak úspěšné, jako programy menší, i když i zde byla superiorita interaktivních programu statisticky signifikantní.

 20. Efektivní prevence • Program odpovídá věku. • Zahrnuje získávání sociálních a jiných dovedností. • Je malý a interaktivní. • Bere v úvahu místní specifika. • Využívá pozitivní vrstevnické modely. • Zahrnuje legální i nelegální návykové látky. • Zahrnuje i snižování dostupnosti návykových rizik. • Je prezentován kvalifikovaně a důvěryhodně. • Je komplexní, užívá více strategií, spolupracuje rodiči. • Počítá s  komplikacemi, nabízí možnosti, jak je zvládat • Dětem se zvýšeným rizikem se poskytuje pomoc cíleně. • Zahrnuje i relaxační techniky a zvládání stresu • Zahrnuje i pomoc pro problémy s návykovými látkami • Pokračuje dlouhodobě

 21. Life Skills Training Program (7 ročník: 15 hodin, 8.: 10, 9.: 8, celkem 33 hodin) 7. r.: Vnímání sebe sama a sebezdokonalování. Rozhodování. Tabák - mýty a realita. Relaxace, biofeedback. Alkohol - mýty a realita. Marihuana - mýty realita. Reklama. Zvládání úzkosti. Komunikace. Sociální dovednosti. Asertivita (zdravé sebeprosazení). • 8. r.: Zneužívání návykových látek: příčiny a následky. Rozhodování. Vliv médii. Zvládání úzkosti. Komunikace. Sociální dovednosti. Asertivita. Tlak ze vrstevníků. • 9. r.: Zneužívání návykových látek: příčiny a následky. Rozhodování. Vliv médii. Zvládání úzkosti. Sociální dovednosti. Asertivita. Tlak vrstevníků.

 22. Life Skills Training Program II Po 3 letech o 44 % méně uživatelů ilegálních látek, dále o 66% méně těch, kdo užívali více návykových látek.Dospívající, kteří prošli programem také méně často kouřili tabák a docházelo u nich méně často k pravidelnému, těžkému nebo problémovému pití alkoholu. Program realizovali učitelé, kteří dostali příslušné materiály a prošli jednodenním seminářem. Pozitivní efekt i tehdy, když učitelé měli jen psaný materiál a videozáznam.

 23. Dovednosti pro život (tj. „Life Skills“) • Sebeovlivnění: Motivovat ke zdravému způsobu i v jiných oblastech, umět oddálit potěšení, chránit své sebevědomí, plánovat čas, vést vyvážený životní styl, zvládání duševních stavů , uvolnit a používat relaxační techniku, pečovat o zdraví. • Sociální dovednosti: čelit sociálnímu tlaku, zdravé sebeprosazení, empatie a porozumění životním situacím, komunikace, vyjednávání, nacházení kompromisu , rozhodování , předvídat následky , vytvářet vztahy, mediální gramotnost, umět čelit reklamě, hospodařit s penězi, zvládnutí přechodu do nového prostředí, rodičovské dovednosti

 24. Změny při stresu a relaxaci

 25. Lékaři a další zdravotničtí pracovníci nacvičují relaxaci

 26. Přiměřené tělesné cvičení • Mírní úzkosti a deprese. • Odbourávají se látky uvolněné ve stresu. • Prevence i léčba desítek onemocnění. • Posiluje imunitu. • Po jeho skončení nastává relaxace. • Kompenzuje nedostatek pohybu i jednostrannou zátěž. • Prevence civilizačních chorob. • Je nepostradatelné u hyperaktivních dětí.

 27. Střízlivost je vzrušující!

 28. Co použijí v každodenní praxi?

 29. CHLAPI SOBĚ? STŘÍZLIVOST!!! CIRHÓZU? www.drnespor.eu www.youtube.com/drnespor

 30. www.drnespor.eu www.youtube.com/dr.nespor * Svépomocné příručky ke stažení* Materiály k prevenci * Relaxační nahrávky v mp3. * Odborné práce. * Zprávy médiím, zajímavosti amnoho dalšího.