ยิ้มสดใส คนไทยฟันดี
Download
1 / 16

???????? ?????????? - PowerPoint PPT Presentation


  • 256 Views
  • Uploaded on

ยิ้มสดใส คนไทยฟันดี. ผลงาน กองทันตสาธารณสุข (ตุลาคม 25 48 – กรกฎาคม 25 49). ยิ้มสดใส คนไทยฟันดี. โครงการสำคัญปีงบประมาณ 2549. 1. ส่งเสริมสุขภาพช่องปากปฐมวัย 2. โปรแกรมเด็กไทยฟันดี 3. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 4. การจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบสุขภาพช่องปาก 5. เด็กไทยไม่กินหวาน

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ???????? ??????????' - ignatius-mcleod


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
7055759

ยิ้มสดใส คนไทยฟันดี

ผลงาน

กองทันตสาธารณสุข

(ตุลาคม2548 – กรกฎาคม2549)


7055759

ยิ้มสดใส คนไทยฟันดี

โครงการสำคัญปีงบประมาณ 2549

1. ส่งเสริมสุขภาพช่องปากปฐมวัย

2. โปรแกรมเด็กไทยฟันดี

3. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

4. การจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบสุขภาพช่องปาก

5. เด็กไทยไม่กินหวาน

6. คู่มือครอบครัวอบอุ่น

7. พัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรเพื่อการไม่สูบบุหรี่

8. พัฒนาองค์กร


7055759

ยิ้มสดใส คนไทยฟันดี

ผลงานตามเป้าหมายปีงบประมาณ 2549

  • เป้าหมายตามตัวชี้วัดหลักกรมอนามัย

  • เป้าหมายตามผลผลิตกรมอนามัย


7055759

ยิ้มสดใส คนไทยฟันดี

ผลงานตามตัวชี้วัดหลักกรมอนามัย

1.ศพด.จัดแปรงฟันหลังอาหาร 80 รายงาน ปี/ครั้ง(สค.)

กลางวันทุกวันด้วยยาสีฟันF

2.โรงเรียนทุกสังกัดจัดกิจกรรม 80 87.5

แปรงฟันหลังอาหารกลางวัน

3.นักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 300,000 414,827

ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน

4. ผู้สูงอายุได้รับบริการใส่ฟันเทียม 25,000 30,924


7055759

ยิ้มสดใส คนไทยฟันดี

ผลงานตามผลผลิตกรมอนามัย

ผลผลิตที่ 1. องค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ

ถอดบทเรียน 3 เรื่อง

พัฒนาวิชาการ/ศึกษาวิจัย 10 เรื่อง

พัฒนานโยบายระดับพื้นที่ 1 เรื่อง

ผลผลิตที่ 3. ถ่ายทอดความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ 2 เรื่อง

ผลิตสื่อ 6 รายการ

ผลผลิตที่ 4. เพิ่มขีดความสามารถภาคีเครือข่าย

5 เรื่อง / 6ครั้ง / 443 คน


7055759

ยิ้มสดใส คนไทยฟันดี

โครงการเด่นปีงบประมาณ 2549

  • ฟันเทียมพระราชทาน

  • เคลือบหลุมร่องฟัน


7055759

กรมอนามัย

โครงการสำคัญปีงบประมาณ 2550

1. ส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย

2. เด็กไทยทำได้ฯ

3. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

4. เมืองน่าอยู่สู่เมืองไทยแข็งแรง

5. พัฒนาส้วมสาธารณะ

6. ความปลอดภัยด้านอาหารและโภชนาการ

7. ส่งเสริมการออกกำลังกาย

8. ครอบครัวอบอุ่น

9. ลดปัญหาสุขภาพจากระบบสืบพันธุ์

10. พัฒนาองค์กร


7055759

ยิ้มสดใส คนไทยฟันดี

โครงการสำคัญปีงบประมาณ 2550

ส่วนที่เกี่ยวกับศอ.

1. การส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย

2. การสร้างเสริมทันตสุขภาพในเด็กประถมศึกษา

3. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

4. ครอบครัวแข็งแรงสู่เมืองไทยแข็งแรง

5. เมืองน่าอยู่สู่เมืองไทยแข็งแรง

6. พัฒนาองค์กร


7055759

ยิ้มสดใส คนไทยฟันดี

โครงการสำคัญปีงบประมาณ 2550

ส่วนที่เกี่ยวกับศอ.

1. การส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย

-การพัฒนาชุดบริการส่งเสริมป้องกันทันตฯ

-การสร้างกระแสสังคมให้ตระหนักถึงวามสำคัญ

ของฟันน้ำนม

-สำรวจสุขภาพช่องปาก


7055759

ยิ้มสดใส คนไทยฟันดี

โครงการสำคัญปีงบประมาณ 2550

ส่วนที่เกี่ยวกับศอ.

2.การสร้างเสริมทันตสุขภาพในเด็กประถมศึกษา

-ประกวดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ ในรร.ประถม

-Sealant

-สำรวจสุขภาพช่องปาก


7055759

ยิ้มสดใส คนไทยฟันดี

โครงการสำคัญปีงบประมาณ 2550

ส่วนที่เกี่ยวกับศอ.

3. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

-โครงการฟันเทียมพระราชทาน

-สำรวจสุขภาพช่องปาก


7055759

โครงการสำคัญปีงบประมาณ 2550

ส่วนที่เกี่ยวกับศอ.

ยิ้มสดใส คนไทยฟันดี

4. ครอบครัวแข็งแรงสู่เมืองไทยแข็งแรง

-โครงการสำรวจทันตสุขภาพครั้งที่ 6


7055759

ยิ้มสดใส คนไทยฟันดี

โครงการสำคัญปีงบประมาณ 2550

ส่วนที่เกี่ยวกับศอ.

5. เมืองน่าอยู่สู่เมืองไทยแข็งแรง

-โครงการทดสอบรูปแบบการให้บริการเลิกสูบ

บุหรี่ใน รพ.สส.ศอ.4 แห่ง


7055759

ยิ้มสดใส คนไทยฟันดี

โครงการสำคัญปีงบประมาณ 2550

ส่วนที่เกี่ยวกับศอ.

6. พัฒนาองค์กร

-ประชุมทันตฯระดับเขต

-อบรมหลักสูตรทันตสาธารณสุข(ทพ./ทภ.)


7055759

ยิ้มสดใส คนไทยฟันดี

โครงการเด่นปีงบประมาณ 2550

 ฟันเทียมพระราชทาน

 เคลือบหลุมร่องฟันad