problematika hrani n ch klient n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROBLEMATIKA HRANIČNÍCH KLIENTŮ PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROBLEMATIKA HRANIČNÍCH KLIENTŮ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

PROBLEMATIKA HRANIČNÍCH KLIENTŮ - PowerPoint PPT Presentation


 • 283 Views
 • Uploaded on

PROBLEMATIKA HRANIČNÍCH KLIENTŮ. Mgr. Petra Vaňková. Něco málo z psychiatrie. Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize MKN-10 V. kapitola (F) Duševní poruchy a poruchy chování 10 oddílů podle hlavních společných znaků Poruchy osobnosti - vývojové stavy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PROBLEMATIKA HRANIČNÍCH KLIENTŮ' - ifeoma-burton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
n co m lo z psychiatrie
Něco málo z psychiatrie
 • Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize MKN-10
 • V. kapitola (F) Duševní poruchy a poruchy chování

10 oddílů podle hlavních společných znaků

 • Poruchy osobnosti - vývojové stavy
 • Emočně nestabilní porucha osobnosti
  • Hraniční typ
  • Impulzivní typ
hrani n porucha osobnosti symptomatika i
Hraniční porucha osobnostisymptomatika I
 • impulzivní chování
 • náladovost, afektivní poruchy (atypická deprese, hostilita)
 • nepřiměřená zlost; hněv a agresivita
 • chronické pocity prázdnoty
 • sebedestruující a/nebo suicidální chování
 • intenzivní, ale nestabilní vztahy
 • snaha zbavit se osamocenosti
 • poruchy identičnosti
 • přechodné psychotické epizody
 • proměnlivé neurotické potíže
hrani n porucha osobnosti symptomatika ii
Hraniční porucha osobnostisymptomatika II
 • vzezření a chování – neatraktivnost vzhledu, neadaptivnost v rozhovoru, zlostnost a manipulující chování
 • nálada – pocity samoty, zlostnost, anhedonie
 • řeč – vyjadřuje rozhněvanost na řadu věcí
 • symptomy – pocit prázdnoty uvnitř, epizodické derealizace a depersonalizace, poruchy identity (Nevím, kdo jsem. Neznám se.)
 • kognitivní procesy – chybné dedukce
 • anamnéza – impulzivita, behaviorální regrese, mikropsychotické epizody, krátkodobé hospitalizace
 • mechanismy obrany – externalizace, idealizace, projekce, agování
 • rysy osobnosti – narcistické rysy, zaměstnávání se sebou
 • interpersonální vztahy – nestálost, závislost, snaha o vedení
meziosobn vztahy hrani n ch osobnost
Meziosobní vztahy hraničních osobností
 • závislost
 • idealizace / devaluace - podceňování
 • manipulující chování -úmyslný vliv / řízení chování jiných lidí

snaha o kontrolu nad vztahy, exploatují druhé pro své cíle, neprojevují o své bližní opravdový zájem a starost, jsou požadující a vypočítaví, zlostní a nevraživí, lnoucí vztah k osobě, ke které se cítí poutáni, strach z opuštění, intimní vztahy se v rámci celkové nestability jeví pevné

 • separační neuróza / kompulzivní sociabilita

nesnášenlivost samoty, aktivní vyhledávání společnosti

 • separační deprese – úzkost, hněv, pocity prázdna, odcizení, anhedonie, zoufalství, beznaděj
impulzivn chov n hrani n ch osobnost
Impulzivní chování hraničních osobností
 • epizodický abúzus, epizodická bulimie
 • impulzivní braní léků, projímadel apod.
 • fyzické sebepoškozování bez sebevražedných úmyslů

(řezání zápěstí, pálení se cigaretou aj.)

 • demonstrativní a manipulující suicidální pokusy
 • rozbíjení věcí (okna v nemocnici)
 • napadání lidí ústící do rvaček
 • jiné projevy - epizodické tuláctví, deviantní sexuální chování, promiskuita, útěky, patologické hráčství, neuvážené nákupy aj.
pracovn styl hrani n ch osobnost
Pracovní stylhraničních osobností
 • schopnost jevit se kompetentnější a schopnější než jsou
 • izolovaně, ne pravidelně, jsou schopni entuziasmu a

výkonu (v tvůrčích oblastech)

 • pasivní existence, postrádají smysl práce
 • nestálost
 • intenzivní zaujetí vs. náhlé ukončení činnosti
 • nedostatek uspokojení
 • problémy ve vztazích (konflikty s nadřízenými)
 • abulie
  • porucha vůle – Já chci.
  • porucha efektivity – Já mohu.
cvi en
Cvičení

Poznáváte popsané projevy v někom ze své praxe?

Zkuste si vyplnit diagnostické interview hraničních osobností (příloha č. 1 - DIB)

Pohovořte si o výsledcích v malé skupině.

Co si myslíte o vaší možné účasti na diagnostice hraničních klientů? Připadá vám možná/nemožná, užitečná/neužitečná?

Trvání: cca 20 min.

psychoanalytick koncept hrani n poruchy osobnosti
Psychoanalytický koncepthraniční poruchy osobnosti

Porucha vývoje integrovaného sebepojetí, dítě uvízne ve 3. stadiu vývoje

 • Difúze identity
  • Nedostatečná integrace self-konceptu a konceptu významných osob
   • 4. – 12. měsíc života
  • Rozpory mezi vnímáním, odhadem a chováním
 • Kolísání v objektivní kontrole reality
 • Perzistence primitivních obran
  • Popření
  • Primitivní idealizace
  • Omnipotence a znevažování
  • Primitivní projekce
  • Štěpení
biologick koncept hrani n poruchy osobnosti
Biologický koncepthraniční poruchy osobnosti

Rozdělují hraniční poruchy osobnosti do podskupin vázaných na závažné psychické poruchy:

schizofrenii

afektivní poruchy

organická onemocnění mozku

dialektick koncept hrani n poruchy osobnosti
Dialektický koncepthraniční poruchy osobnosti

Porucha emoční regulace

Výsledek dysfunkčních kognitivních schémat vyvinutých v raném dětství

emoční zranitelnost

sebeznevažování

neustávající krize

potlačování zármutku

aktivní pasivita

zdánlivá kompetence

etiologie hrani n poruchy osobnosti
Etiologiehraniční poruchy osobnosti

Podíl

organicity - konstitučně

perinatální poranění mozku

encefalitida

poranění hlavy

biologicky založená porucha afektivní regulace

prostředí, ve kterém probíhá vývoj

sexuální zneužívání v dětství

týrání dítěte

odmítání

hyperprotektivita

ambivalentní vzorce vztahů (násilník vs. ochránce)

slide13

Diagnostika

hraniční poruchy osobnosti

 • Deskriptivní diagnostika (podle převládajících projevů v chování)
  • kritéria MKN-10
  • kritéria DSM-III
 • Diagnostické interview hraničních osobností – DIB

(příloha 1)

 • Psychologické testy
  • strukturované – Wechslerův test
  • nestrukturované – Rorschachův test
terapie i
Terapie I
 • Podpůrná psychoterapie
 • Psychoanalytická terapie
 • Kognitivně-behaviorální terapie

zaměřená na nácvik dovedností zvládat své emoce a impulzivní chování

 • Dialektická behaviorální terapie
  • Individuální dialektická terapie

zaměřená na zvýšení schopností zvládnout své emoce

  • Skupinová behaviorální terapie

zaměřená na nácvik sociálních dovedností

 • Interpersonálně zaměřené směry, Gestalt terapie, imaginace
terapie ii
Terapie II

Farmakoterapie nedokáže hraniční poruchu osobnosti odstranit, ale může otevřít cestu k intenzivnější a účinnější psychoterapii.

 • léčba přidružených akutních poruch
 • ovlivnění jednotlivých příznaků
 • anxiolytika
 • antidepresiva
 • antiepileptika
 • neuroleptika
soci ln pr ce
Sociální práce
 • úkolově orientovaný přístup (TCA)
 • na klienta orientovaný přístup (CCT)
 • systemicky orientovaný přístup
 • behaviorální terapie
 • enviromentální přístup
 • case management

šetření, plánování, uskutečnění, sledování, kontrola, advokacie

psychosoci ln rehabilitace
Psychosociální rehabilitace

Cyklický proces probíhající v 6 fázích a 3 dimenzích.

psychosoci ln rehabilitace f ze orientace a p ipojen
Psychosociální rehabilitaceFáze orientace a připojení

Úvod, vstup budoucího klienta

První kontakt

Položení základů pro budování vztahu

Vzájemné poznávání

osobní kriteria

přání

potřeby týkající se kvality vlastního života

psychosoci ln rehabilitace f ze mapov n
Psychosociální rehabilitaceFáze mapování

Přání / potřeby klienta

Osobní kritéria klienta

Možnosti a omezení klienta

Možnosti a omezení klientova prostředí

Potřebné a nutné zdroje

cvi en f ze mapov n
CvičeníFáze mapování

Každý pracovník si v mysli vybere aktuálního klienta, se kterým pracuje, a písemně odpoví na následující otázky:

Jaká má tento klient přání? (formulujte pozitivně)

Co považuje klient za důležité k tomu, aby uskutečnil své přání?

S jakými překážkami má klient zkušenost? Co je původem těchto překážek? Jaká je mezi nimi souvislost?

Jakou podporu vyžaduje klient ve vztahu ke svému přání nebo vzhledem ke své zranitelnosti? S jakými překážkami potřebuje pomoci nebo v čem potřebuje podpořit?

Jaké schopnosti má klient (silné stránky, motivace)?

Jaká má omezení (limity, slabé stránky)?

Jaké má klient k dispozici zdroje?

Trvání: cca 20 minut.

psychosoci ln rehabilitace f ze stanovov n c le
Psychosociální rehabilitaceFáze stanovování cíle

Cíle vycházejí z:

klientova přání na zlepšení jeho života

potřeb jeho zranitelnosti

přání prostředí (vs. motivace klienta)

obecný cíl (dlouhodobý)

specifické cíle (krátkodobé)

cvi en f ze stanovov n c le
CvičeníFáze stanovování cíle

Vyberte si jeden z cílů a vytvořte pro něj plán aktivit.

Diskuze v malých skupinách.

Trvání: cca 20 minut.

psychosoci ln rehabilitace f ze pl nov n f ze prov d n
Psychosociální rehabilitaceFáze plánování / Fáze provádění

Fáze plánování

Plán podpory klienta

obecný plán

specifické plány

co

kdo

kde

kdy / kolik času (od kdy – do kdy)

jak

proč udělá

Fáze provádění

Naplňování plánu – vykonávání všech aktivit

cvi en f ze pl nov n
CvičeníFáze plánování

Na základě znalosti vašeho klienta, zkuste zformulovat:

jeho dlouhodobý obecný cíl i s určením možného časového horizontu a

v jeho rámci cíle krátkodobé – opět s určením času, kdy by klient byl rád, aby cílů již bylo dosaženo.

Zkuste si pro téhož klienta zformulovat vaše vlastní cíle.

Trvání: cca 15 minut.

psychosoci ln rehabilitace f ze hodnocen a ukon en
Psychosociální rehabilitaceFáze hodnocení a ukončení

Hodnocení

procesu

výsledků / dosažení cílů

kvality

pracovn vztah
Pracovní vztah
 • Hranice, kontrakt
 • Co dále pomáhá?
  • akceptující postoj
  • empatie, porozumění / ne hodnocení
  • ignorování destruktivních manévrů, ignorování revanše
  • pozornost konstruktivnímu jednání
  • řešení problémů po opadnutí emocí
  • podpora verbálního vyjadřování nepříjemných pocitů
  • věcné postoje
  • povzbuzení, porady, aktivní pomoc
p enos
Přenos

Nerealistické opakování emočně podbarvených vztahů z minulosti ve vztazích současných.

 • Pozitivní přenos
  • city, sympatie, zamilovanost, vyzdvihování odbornosti
 • Negativní přenos
  • kritika, agrese, negativistické chování
 • Hraniční přenos
  • střídání rozštěpených jednotek vztahu k objektu (pracovník je pro klienta přechodným objektem)
  • filtrují / výběrově ignorují zpětnou vazbu, která neodpovídá jejich pojetí
protip enos
Protipřenos

Nevědomé tendence, přání a očekávání terapeuta ve vztahu ke klientovi.

 • Hněvivá agresivní reakce
 • Úzkost z nečekaných reakcí klienta
 • Tvrdé vyžadování uznání autority pracovníka
 • Podpora závislosti a obdivu klienta
 • Závislost na hodnocení klientem
 • Závislost na optimistických výsledcích
 • Neprospektivní modely interakcí pracovníka
  • pozitivní sebeprezentace – Jsem Tvůj kamarád. (připoutávání)
  • negativní sebeprezentace – Buď rozumný. Pochop to. (delegování)
  • agrese a trestání – Nemám na starosti jen Tebe! (vypuzování)
p ehled slu eb pro hrani n klienty
Přehled služeb pro hraniční klienty
 • Lůžková zařízení
 • Urgentní a krizová intervence
 • Denní stacionáře
 • Domácí péče
 • Podpora v bydlení
 • Podpora v práci
 • Svépomocné aktivity (skupiny BA Borderline Anonymous)
 • Další možnosti
d kuji v m za pozornost
Děkuji Vám za pozornost.

Mgr. Petra Vaňková

metodik sociální služeb

Péče o duševní zdraví – region Pardubice

info@pdz.cz