systemick rodinn terapie inn n stroj v prevenci soci ln patologie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZLOBÍ DĚTI VÍC? DĚTI ZLOBÍ JINAK! PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZLOBÍ DĚTI VÍC? DĚTI ZLOBÍ JINAK!

play fullscreen
1 / 9

ZLOBÍ DĚTI VÍC? DĚTI ZLOBÍ JINAK!

94 Views Download Presentation
Download Presentation

ZLOBÍ DĚTI VÍC? DĚTI ZLOBÍ JINAK!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Systemická rodinná terapie-účinný nástroj v prevenci sociální patologie ZLOBÍ DĚTI VÍC? DĚTI ZLOBÍ JINAK!

  2. Dočasnost vztahů v partnerské rovině • Změna role ženy • Změna funkce prarodičů • Live in box – menší potřeba být v kontaktu s okolím • Lovci a sběrači zážitků • Nastavení nových moderních hodnot – výkon, peníze, moc • Sociální ovlivňování – reklama, propaganda • Dítě – postmateriální hodnota • Násilí – součást každodenního života , vyšší míra tolerance Znaky NAŠÍ DOBY

  3. Přibývá rané deprivace – oddělené spaní, minimum dotyků • Ubývá pozitivních stimulujících podnětů, • Nedaří se uchránit děti od týrání, zneužívání ze strany rodin • Děti jsou vystaveny vyšší intenzitě stresu – změny v CNS • Globalizující se společnost klade vyšší nároky na kognitivní fce • Dospívání se prodlužuje • Více negativních vlivů na vazbu matka-dítě • Utváření sociálních dovedností je ohroženo • Agresivita (šikana již v MŠ) se stává nástrojem orientace a přežití A CO DĚTI? MAJÍ SI S KÝM HRÁT?

  4. Zdroje systemického přístupu • Sociální systémy – prvky a vztahy mezi nimi jsou stále vzájemně se ovlivňující, cirkulární souvislost • Konstruktivismus – „co je nějaké, může být jinaké“. Svět, tak jak jej vnímáme, tvoří = konstruuje náš mozek • Teorie komunikace – nositelem významu v komunikaci je kontext (vztahová souvislost). • Kybernetika II. řádu – pozorovatel je součástí pozorovaného a je s ním ve vzájemné interakci • Teorie Autopoiézy (sebe-tvorba) – živé systémy jsou operacionálně uzavřené, fungují v každém okamžiku optimálně, jejich stabilitu zajišťuje neustálá změna SYSTEMICKÝ PŘÍSTUP V TERAPII

  5. Klient není nositelem problému • Problémové chování u klienta je reakcí na problémové dění v rodině • Problémový systém se udržuje rodinou a je neustále dotvářen jazykovou interakcí • Cílem terapie je nalezení řešení, ne odstranění problému • Klient vykazuje problémové chování jen v některých situacích • Klient má své zdroje, které mu pomáhají zdolávat překážky • Klient je odborník na řešení (cíl), terapeut je odborník na proces (cesta) SysTEMICKÝ TERAPEUT REFLEKTUJE

  6. Pramen : Goolishian a Andersonová 1988, Ludewig 1992 Někoho (rodič, učitel…) při pozorování jednoho či více lidí napadne myšlenka „tady není něco v pořádku“ Tato myšlenka se začne šířit komunikací a problém se stane hlavním tématem, do komunikace se zapojuje čím dál tím více osob. Zúčastnění hledají přijatelné vysvětlení (genetika, diagnostika, minulost jako osud, traumatizující událost…) Všichni zúčastnění se začínají chovat, tj komunikovat tak, jako by z problému nebylo východisko a nebo řešení je v rukou jiných osob. Problém se přesouvá do budoucnosti a jazyk začíná stabilizovat problém. JAK VZNIKNE PROBLÉMOVÉ CHOVÁNÍ

  7. Počáteční fáze – získání klienta ke spolupráci, jak klient a rodina definují problém, jak se stalo, že problém vznikl, co chce klient a jeho rodina změnit • Střední fáze terapie – detailní práce věnovaná změně navyklých vzorců myšlení a jednání, které udržují problém, postupné předávání odpovědnosti za průběh změn klientovi • Závěrečná fáze – rekapitulace, příprava na možné zhoršení a nástin prevence, zpětná vazba klienta, závěrečná intervence terapeuta. PROCES TERAPIE

  8. Nástroje • Sebereflexe, reflexe, pružnost v kontextech, připojení se k jazyku Techniky • Zázračná otázka • Cirkulární dotazování • Podporování zdrojů klienta a pozitivních odchylek • Škálování • Přerámování • Domácí úkoly NásTROJE A TECHNIKY TERAPEUTA

  9. Každý z nás má své důvody pro udržování postojů k určité situaci • Imunita psychiky nám pomáhá přežít situace, které nás ohrožují • Externalizace problému přináší úlevu a pomáhá k aktivní spolupráci na řešení ze strany klienta • Děti mají rády svoje rodiče a jsou frustrované, bývají-li označeny za viníky nezdaru rodinného soužití • Rodiče mají rádi svoje děti a chtějí pro ně to nejlepší. Jsou pod silným tlakem společnosti a jejích institucí, které od nich žádají plnění role občana, role zaměstnance, role rodiče. Jsou frustrovaní, když se jim nepodaří role naplnit. • Rodinná terapie - další užitečný nástroj v prevenci sociální patologie SPRÁVNÉ JE TO, CO JE UŽITEČNÉ