Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SINECOLOGIA PowerPoint Presentation
Download Presentation
SINECOLOGIA

SINECOLOGIA

212 Views Download Presentation
Download Presentation

SINECOLOGIA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SINECOLOGIA La sinecologia estudia les relacionstròfiques(alimentació) dinselsecosistemes. Els cicles de matèria i energia en elsecosistemes

 2. Cicle de matèria i d’energiaalsecosistemes El cicle d’energiaésobert, precisa d’una entrada contínuaperquè es degrada. El cicle de matèriaés o potsertancat. Elsmaterials poden ser reutilitzats.

 3. Cicle de matèria: compartit entre biòtop i biocenosi

 4. Relacionstròfiques o d’alimentació Cadena tròfica Xarxatròfica

 5. Exemples de cadenestròfiques. Són inestables

 6. El nombre d’individus que hi ha de cada espècieestàlimitat per la quantitatd’aliment disponible

 7. Cadenes i xarxestròfiques Les cadenestròfiquessónmésfràgils. Si un animal just té un tipusd’aliment es pot quedar sensenutrientsambfacilitat. Les xarxestròfiquesassegurendiversesfontsd’alimentació que fan que l’alimentacióestiguimésassegurada.

 8. Xarxatròfica en el sól

 9. Xarxatròfica terrestre

 10. Xarxestròfiques marines

 11. Piràmides de biomassa Representació de l’ecosistema per nivellstròfics i per kilos de biomassa. La forma de piràmidedemostra que cada nivelltròficmanté material i energèticament el següent, però que aproximadament cada nivelltròfic té el 10% de la biomassa de l’anterior.

 12. ECOLOGIA HUMANA L’espècie humana encara que puguiparèixermoltdiferent a la resta d’organismes s’had’adaptar a les mateixescondicions que la resta d’espècies.

 13. Característiquesecològiques de l’espècie humana La diferènciaessencial entre l’espècie humana i la resta de les espèciesés el consumenergètic. Totes les espèciestenen metabolismeintern, l’espècie humana té consumd’energia a l’exterior del organisme: l’exometabolisme. L’exometabolismeés un resultat de l’evolucióque ha portat a l’espècie humana a tenir el que diem metabolisme cultural, representatpelconjuntd’estris que usamfora del organisme(edificis, manufactures, transport,…)

 14. Consumd’energia a l’espècie humana Metabolismeintern: 10% Metabolismeextern: 90%

 15. La ciutat o el poble, sónelsecosistemes propis de l’espècie humana. Té un cicle de matèria i energia. Traslladar el modelmón natural a l’humàajuda a comprendremillor el funcionamentdelsecosistemes.

 16. A l’escolapodem estudiar com a modelsd’ecosistema: La ciutat /el poble L’escola La classe S’ha de fer un balançd’entrades i sortides de matèria i energia

 17. ACTIVITAT DIDÀCTIQUES SOBRE EL CONSUM ENERGÈTIC HUMÀ. Es presenten un conjuntd’activitatsdidàctiques que tenencom a objectiusensibilitzaralsalumnes sobre l’excès de consum de les societatsavançades. Objectius Conèixer el consumenergètic de l’espècie humana: endometabolisme i exometabolisme i com ha evolucionat. Reconèixerl’excès de consum. Sensibilitzar sobre la importància del reciclatgecom a aportació a la disminució de consum Considerar l’impacte de l’activitat personal en el consumenergètic global Reflexionar sobre el futur del consumenergètic

 18. Objectius Conèixer el consumenergètic de l’espècie humana: endometabolisme i exometabolisme i com ha evolucionat. Reconèixerl’excès de consum. Sensibilitzar sobre la importància del reciclatgecom a aportació a la disminució de consum Considerar l’impacte de l’activitat personal en el consumenergètic global Reflexionar sobre el futur del consumenergètic

 19. ACTIVITAT DIDÀCTICA 1 ACTIVITAT DIDÀCTICA 2 ACTIVITAT DIDÀCTICA 3 ACTIVITAT DIDÀCTICA 4

 20. ACTIVITAT DIDÀCTICA, 1 Considerar la ciutat o pobleon es viucom un ecosistema L’aula L’escola

 21. Sortides Rebuig Paper Plàstic Vidre Aigua Entrades Energia Electricitat Gas oil Gas propà Gas butà Gasolineres Matèria Material escolar Neteja Menjador Aigua

 22. ACTIVITAT DIDÀCTICA, 2 Visita a instal·lacions del poble o ciutat Entrades Estació de generaciód’electricitat Planta de gas (butà, propà, natural) Mercat (Mercapalma) Botigues, supermercats Llonja del peix (peixateries) Botigues no relacionadesambalimentació: electrodomèstics, ferreteries, farmàcies.

 23. Sortides Depuradora d’aigua Retirada de residus rebuig, plàstics, vidre, matèriaorgànica

 24. ACTIVITAT DIDÀCTICA, 3 Explotaciód’ecosistemespròxims i llunyans Activitat relacionada ambl’assignatura de Socials L’espècie humana ha passat del nomadisme al sedentarisme en un llargprocéshistòric. Comparar el consumenergètic de diversessocietats i elsecosistemes que s’exploten en diversos moments de la història.

 25. ACTIVITAT DIDÀCTICA, 4 Mesura de la petjadaecològica http://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx