Problem odre ivanja diskontne stope u kontekstu rezervisanja za tete
Download
1 / 8

- PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

XI I MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM UPRAVLJANJE RIZICIMA NA TRŽIŠTU OSIGURANJA – U SUSRET KONCEPTU SOLVENTNOST II. PROBLEM ODRE ĐIVANJA DISKONTNE STOPE U KONTEKSTU REZERVISANJA ZA ŠTETE. Marija Jovović Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu. Aranđelovac, jun 2014. godine.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - iden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Problem odre ivanja diskontne stope u kontekstu rezervisanja za tete

XII MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM

UPRAVLJANJE RIZICIMA NA TRŽIŠTU OSIGURANJA –

U SUSRET KONCEPTU SOLVENTNOST II

PROBLEM ODREĐIVANJA DISKONTNE STOPE U KONTEKSTU REZERVISANJA ZA ŠTETE

Marija Jovović

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

Aranđelovac, jun 2014. godine


Problem odre ivanja diskontne stope u kontekstu rezervisanja za tete

DISKONTOVANJE U KONTEKSTU REZERVISANJA ZA ŠTETE

 • Svođenje nominalne vrednosti rezervisanih šteta na njihovu sadašnju vrednost, primenom diskontnog faktora, čime se uvažava koncept vremenske vrednosti novca.

 • Tradicionalni vs. savremeni pristup vrednovanju rezervi za štete u oblasti neživotnih osiguranja.

 • vremenska usklađenost između rezervi za štete i imovine koja služi za njihovo pokriće;

 • veća upotrebna vrednost kombinovanog racia kao mere profitabilnosti;

 • veća transparentnost bilansa stanja;

 • stvarna slika trenutnog finansijskog položaja osiguravača.

PREDNOSTI

 • eliminiše se implicitna margina solventnosti;

 • favorizuju se osiguravači sa manjom efikasnošću rešavanja šteta;

 • manjkovi rezervi se sporije ispoljavaju i odlažu korektivne aktivnosti;

 • produbljuje se problem potcenjenosti rezervi ako se ne modeliraju efekti visoke inflacije.

NEDOSTACI


Problem odre ivanja diskontne stope u kontekstu rezervisanja za tete

PROBLEM ODREĐIVANJA DISKONTNE STOPE

 • Diskontovana vrednost rezervi će biti utoliko manja što je diskontna stopa veća i/ili period diskontovanja duži.

 • Sa aspekta očuvanja adekvatnosti rezervi i solventnosti osiguravača, poželjan je konzervativan pristup određivanju diskontne stope;

  • stopa prinosa na imovinu koja služi za pokriće tehničkih rezervi kao gornja granica diskontne stope;

  • usklađenost ročnosti imovinskih oblika i projektovanih isplata šteta.

 • Kriva bezrizičnih kamatnih stopa koja je izvedena iz :

  • stopa prinosa državnih obveznica,

  • stopa prinosa na korporativne obveznice visokog rejtinga ili svop stopa.

 • Jedinstvena prosečna diskontna stopa kao aproksimacija krive prinosa.


Problem odre ivanja diskontne stope u kontekstu rezervisanja za tete

DISKONTOVANJE REZERVIZA ŠTETE U KONCEPTU SOLVENTNOST II

 • Najbolja procena (Best estimate) kao neto sadašnja vrednost svih očekivanih novčanih tokova do konačnog izmirenja obaveza.

  • Zasebni obračun za obaveze u različitim valutama.

  • Unapred definisana kriva bezrizičnih kamatnih stopa za veći broj valuta.

 • očekivana dugoročna stopa

 • inflacije 2% +/- 1p.p.

 • - očekivana realna stopa prinosa 2,2% ..............UFR=4,2% (+/- 1 p.p.)

 • Ekstrapolacija:

 • Linearna;

 • Smith Wilson metoda

Ultimate forward rate (UFR)

Ekstrapolirane forvard stope

Forvard

stope

Ekstrapolirane spot stope

Kamatna stopa

Stope prinosa na

državne obveznice /

svop stope

 • Korekcija za

 • kreditni rizik (10-35 b.p.),

 • interpolacija

Rok dospeća (u godinama)


Problem odre ivanja diskontne stope u kontekstu rezervisanja za tete

IZVOĐENJE KRIVE PRINOSA ZA DISKONTOVANJE REZERVI U SRBIJI

 • U slučaju obaveza koje su iskazane u drugim valutama, od osiguravača se očekuje da izvedu relevantnu krivu prinosa prema unapred definisanoj metodologiji i principima.

Stope prinosa na instrumente RS

Linearna

interpolacija

Bootstrapping

tehnika

Ekstrapolacija

(linearna, Smith Wilson metoda)

- 10 b.p.Problem odre ivanja diskontne stope u kontekstu rezervisanja za tete

OGRANIČENJA METODOLOGIJE

 • Da li su adekvatne pretpostavljene (ocenjene) vrednosti parametara?

  • Očekivana dugoročna stopa inflacije je zasnovana na targetima centralnih banaka koji mogu biti promenjeni ili “promašeni”;

  • Parametar S-W metoda (α) zasnovan na podacima samo za Južnu Afriku;

  • Predložena korekcija za kreditni rizik zasnovana na podacima za samo 4 valute.

 • Da li je adekvatan predloženi metod ekstrapolacije?

  • Favorizacija preciznosti prilagođavanja raspoloživim podacima na račun gubitka fleksibilnosti i “glatkoće” krive prinosa.

 • Da li je adekvatna primena istovetne metodologije za ekonomski razvijene zemlje sa dubokim i likvidnim finansijskim tržištem, i za one zemlje koje to nisu?