slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Formannskapet 23. mars 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Formannskapet 23. mars 2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Formannskapet 23. mars 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Formannskapet 23. mars 2010. Strategisk plan 2010-2012 Godkjent av styret 17. mars 2010. Fylkesutvalets retningsliner 25. september 2003.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Formannskapet 23. mars 2010' - iden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Formannskapet 23. mars 2010

Strategisk plan 2010-2012

Godkjent av styret 17. mars 2010

fylkesutvalets retningsliner 25 september 2003
Fylkesutvalets retningsliner25. september 2003

Målet er at omstillingsmidlane skal medverke til ein brei innsats for omstilling og nyskaping i næringsliv og lokalsamfunn, og inneber lokalt eigarskap og engasjement. Det skal etablerast lønsame arbeidsplassar, og verdiskapinga skal aukast ved at området får ein meir robust og breiare næringsstruktur, slik at området kan gi interessant sysselsetting for både kvinner og menn.

Samstundes skal omstillingsløyvinga medverka til å styrkja utviklingsevna i området i løpet av omstillingsperioden gjennom

 • auka profesjonalisering og effektivisering av næringsutviklingsarbeidet
 • betre samhandling mellom sentrale aktørar i området
 • større evne til strategisk arbeid, prioritert innsats og gjennomføringsevne
 • styrka kompetanse når det gjeld prosjektutvikling og -styring
 • auka leiingskapasitet i området
 • klårgjering av roller og ansvar (politikk og administrasjon)
konkurransefortrinn etablering av verksemd i lvik
Konkurransefortrinn etablering av verksemd i Ålvik
 • Eit ope og inkluderande lokalsamfunn
 • Industritettstad med erfaring frå skiftarbeid og solid kompetanse på prosessindustri
 • Disponibelt industriområde med tilhørande infrastruktur og mogleg utviding av tilliggande areal til industriføremål.
 • Stor tilgang på vatn og kraft
 • God djupvasskai med kraner og tilliggande lager – hamnetenester vert utført av Elkem – internasjonal sjøverts trafikk til Rotterdam
 • Eit omland med gode moglegheiter for variert friluftsliv
 • Ein region med brei og djup kompetanse innan FoU, teknologi samt avansert industri med ein variert arbeidsmarknad
strategirevisjon
Strategirevisjon
 • 3 år satsa på Ålvik
  • tilflytting av verksemd
  • Bu- og stadutvikling
  • 2009: SMB-Utvikling i Kvam
 • Erkjenning:
  • Vi har ikkje makta å få tilflytting av verksemd
  • Vi har bidrege til stadutvikling i Ålvik
 • Krisa kom ikkje før seinhausten 2008 – og da som global krise
 • Resultat:
  • Det viktigaste er å skaffe arbeidsplassar
  • Kvam har utfordringar, og eit reelt utviklingspotensiale
  • Vi må også satse på pendling
 • Konsekvens: ein ny strategi!
oppg ver lvik vekst
Oppgåver Ålvik vekst

§4 Føremål og ansvarsområde

Ålvik Vekst Kvam KF skal vera kommunen sitt organisatoriske instrument i gjennomføringa av arbeidet med næringsmessig nyskapning- og omstilling.

Ålvik Vekst Kvam KF skal sikra, utvikla og skapa arbeidsplassar og trivsel i Kvam herad – i samarbeid med næringsliv, kommune, region og innbyggjarar.

Ålvik Vekst Kvam KF kan etter nærare avtale og på vegne av Kvam herad utføra generell rettleiing/rådgjeving til næringslivet og etablerarar, og ivareta søknader om midlar frå omstillingsfondet.

m lstruktur
Målstruktur

Visjon:

”Ålvik – Ein attraktiv tettstad i eit miljøvenleg og inkluderande samfunn”.

Målet er:

Innan 2012 skal det vere etablert minst 50 nye arbeidsplassar i Kvam.

strategiar 2010 2012
Strategiar 2010-2012
 • Etablering av arbeidsplassar og verksemder i Ålvik
 • Etablering av arbeidsplassar og verksemder i Kvam

Som ledd i dette også utvikle tettstaden Ålvik som lokalisering, bu- og arbeidsstad

Det er viktig å etablere samhandlingsarenaer, Lokalt: Kvam herad, Kvam Næringsråd, større verksemder,

Regionalt: HFK, IN, CMR, Høgskolen i Bergen, UiB, SIVA, andre,

virkemidlar
Virkemidlar
 • Tilrettelegging av infrastruktur, økonomisk bistand og utgreiing av nye prospekts/prosjekt
 • Sterkare utnytting av styrets kompetanse og nettverk
 • Engasjere eksisterande verksemder i vidareutvikling
 • Vidareføring av SMB-Utvikling
 • Støtte Elkem i deira nye utviklingsprosjekt
rammer for etablering
Rammer for etablering

I val av prosjekt vil det verte lagt vekt på:

 • å utnytta dagens kompetanse opparbeidd i prosessindustrien
 • å satse på ny teknologi og avanserte produkt med eit internasjonalt marknadspotensiale i samband med fornybar energi
 • å ha ein klar miljøprofil hos våre verksemder
 • å arbeide for samordning av felles funksjonar mellom verksemdene og utvikling av eit sterkt lokal nettverk
 • å etablere attraktive arbeidsplassar for menn og kvinner i ulike næringar og yrker
 • at det skal vera karrieremoglegheit i verksemdene – spesialisering eller leiarutvikling, nasjonalt og internasjonalt
1 etablering av arbeidsplassar og verksemder i lvik
1. Etablering av arbeidsplassar og verksemder i Ålvik
 • Verksemd med fokus på prosess og miljø
 • Verksemd som kan utnytta våre konkurransefortrinn
 • Verksemd som kan gje to-sifra tal på arbeidsplassar

Vi skal satse på:

Er avhengig av:

 • Industriell investor
 • Tilstrekkeleg areal for etablering og utviding
2 etablere arbeidsplassar og verksemder i kvam
2. Etablere arbeidsplassar og verksemder i Kvam
 • Prioriterte områdar: maritim sektor, trebasert industri, mekanisk industri, primærnæring og større verdiskaping innan mat, reiseliv og turisme. Viktige næringsaktørar i denne samanhang er verftsindustrien, underleverandørar til verftsindustrien, møbelindustrien, land- og sjøbaserte matprodusentar og reiseliv. Gjennom dei seinare år er det og etablert ei kulturbasert næring som ein vil satsa vidare på.
 • Kommunikasjon og samferdsel:
  • Lokalisering i forhold til Bergen og regionsenter
  • Bergenregionens behov for industriareal dei neste 20 åra
 • Samarbeid med
  • Kvam Næringsråd
  • Næringssjefen i Kvam
  • Lokale næringsdrivande
viktige omr der strategiomr de 2
Viktige områder strategiområde 2:
 • Samordning og samarbeid om felles oppgåver
  • Strategisk næringsplan for Kvam
  • Profilering av Kvam
  • Samferdsle
  • Næringshage og kompetanseoppbygging
 • SMB-Utvikling
 • Utvikling av eksisterande verksemder
 • Knoppskyting
 • Nyetablering
 • Tilflytting av verksemd og filialisering

Hausten 2010 dialogseminar med politisk leiing om vidare utvikling

lvik som attraktiv lokalisering bu og arbeidsstad
Ålvik som attraktiv lokalisering, bu- og arbeidsstad
 • Etablering av mindre verksemder i Ålvik
 • Utvikle dei verksemder som finns i dag i Ålvik
 • Omdømesatsing og stadutvikling av Ålvik
utkast tiltak 2010

Utkast tiltak 2010

Ikkje handsama av styret

Vil verta prioritert 21. april 2010

budsjett 2010
Budsjett 2010

Utkast til driftsbudsjett:

Drift og administrasjon

Utvikling gjennom bruk av eigne ressursar:

Strategiområde 1:

Strategiområde 2:

Ålvik som lokalisering, bu- og arbeidsstad

1,2 mill

0,7 mill

1,5 mill

2,5 mill

1,0 mill

6,9 mill

Tilskot frå Kvam herad:

Tilskot frå Hordaland fylkeskommune:

Tilskot frå Innovasjon Norge:

Refusjon mva:

Sum tilskot/refusjon

Bruk av disposisjonsfond

Forslag til finansiering:

1,0 mill

3,0 mill

0,5 mill

0,4 mill

4,9 mill

2,0 mill