internett i skolen etikk og jus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Internett i skolen - etikk og jus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Internett i skolen - etikk og jus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

Internett i skolen - etikk og jus - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Internett i skolen - etikk og jus. Skoleledere i Follo 12 april 2002 Morten S Hagedal. Læringssenterets guide. Utgitt 2000 Læringssenteret har et eget nettsted for guiden Inneholder også en spørsmål- og svartjeneste. Opphavsrett: Hva er opphavsrett Innholdet i opphavsretten

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Internett i skolen - etikk og jus' - ide


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
internett i skolen etikk og jus

Internett i skolen - etikk og jus

Skoleledere i Follo 12 april 2002

Morten S Hagedal

l ringssenterets guide
Læringssenterets guide
 • Utgitt 2000
 • Læringssenteret har et eget nettsted for guiden
 • Inneholder også en spørsmål- og svartjeneste
tema opplegget for kurset
Opphavsrett:

Hva er opphavsrett

Innholdet i opphavsretten

Formålet med opphavsretten

Personvern:

Hva er personvern

Innholdet i personopplysningslove

Formålet med personvernlovgivningen

Kasuistikk- noen praktiske eksempler:

Bilder (både opphavsrettslig og personvernrettslig)

mp3

Logging

Lenking

Erstatning/skoleleders ansvar/skoleeiers ansvar

Oppgaver

Tema – opplegget for kurset
litt mer om kurset
Litt mer om kurset
 • Overblikk over rettsregler på området
  • Stort emne …
 • Forsøker å relatere det til deres arbeidssituasjon
 • Gi et overblikk over området
  • advarsel: vi kommer til å gå gjennom hovedreglene, ikke alle detaljer og unntak
 • Et håndterbart utgangspunkt for den praktiske hverdag
er cyberspace lovl st
Er cyberspace lovløst?
 • Nei
 • Norsk lov gjelder i Norge
  • Hva innebærer det?
  • Hvor går grensen?
 • Lovvalg
 • Jurisdiksjon
 • Kurset er rettet mot norsk rett
  • Men noen advarsler om fremmed rett
generelt om skolen
Generelt om skolen
 • Skolens rolle
  • Generelt
 • Skolens roller knyttet til bruk av Internett
  • Internett i opplæringssammenheng
  • Skolen tilbyr Internetttilgang
  • Skolen stiller plass til rådighet for elevenes hjemmesider
  • Skolens eget nettsted
opphavsrett en interesseavveining
Opphavsrett – en interesseavveining

Samfunnsmessige

interesser

Opphavsmann

Den enkelte bruker

grunnleggende sp rsm l
Grunnleggende spørsmål
 • Hva er opphavsmann?
 • Hvem er opphavsmann?
 • Hvilke rettigheter tilkommer opphavsmannen?
 • Hvilken betydning har opphavsretten?
 • Hva må man være oppmerksom på?
 • Hvor finner man mer informasjon?
hva er vernet hvem er opphavsmann
Hva er vernet? – hvem er opphavsmann?
 • Den som skaper et åndsverk har opphavsretten til verket (§ 1)
  • ”… originalt og individuelt når det er resultat av en åndelig innsats som er særegen for opphavsmannen. Det kan være utslag av fantasi, av talent og faglig dyktighet, men ikke bare av flid”
 • Overgang til andre
  • Lovbestemt (kun programvare) eller basert på avtale
hvilke rettigheter har opphavsmannen
Hvilke rettigheter har opphavsmannen?
 • Økonomiske (§ 2)
  • Retten til eksemplarfremstilling
  • Retten til å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten (spredningsrett)
 • Ideelle (§ 3)
  • Retten til navngivelse – i samsvar med god skikk
  • Retten til å motsette seg krenkende endringer
 • Vernetid
  • 70 år post mortem
multimedia og filmverk
Opphavsrett til filmverk:

Manuskriptforfatter

filmmanuskriptforfatter

instruktør

Regisør

Produsent

Produksjonsleder

Redigerinsteknikker

Billedmikser

Lyd- og lysteknikere

Scenograf

Grafiker

Rekvisitør

Assistenter

Oversetter

Versjonist

Klipper

Multimedia

Flere typer verk i samme presentasjon

Tekst

Bilder/grafikk

Film

Lyd

Ulike opphavsmenn til ulike deler

Men ikke noe helt nytt

Multimedia og filmverk
naboretter
Naboretter
 • Gjøre ”noe” med er verk
  • Utøvende kunstnere
  • Lydopptak (kunstnere)
  • Film og fonogrammer (produsent)
  • Kringkaste
 • Småmynter
 • Fotografier
  • Frem til 1995 ikke vernet opphavsrettslig
  • Nå enten opphavsrett eller naborettslig vern.
hva kan man gj re med et verk
Hva kan man gjøre med et verk?

Fri adgang - gratis

Fri adgang - mot vederlag

Avtalelisenser

Forbud - krever opphavsmannens samtykke

l neregler
Låneregler
 • Privat bruk (§ 12)
 • Sitat (§ 22)
 • Gjengivelse av kunstverk (§§ 22 og 23)
 • Fremføring i undervisningssammenheng ( § 21)
 • Antologibestemmelsen (§ 18)
lenking
Lenking
 • Hva er lenking?
  • Fra et sted på side til en annen side
 • Er dette en enerett?
  • Er jo allerede tilgjengelig
  • Gjøres mer tilgjengelig
  • Antas å være en enerett
 • Inkorporasjon i egen side
  • Hente illustrasjon eller annet
  • Antas å være en enerett
avbildedes rettigheter vl 45c
Avbildedes rettigheter – åvl § 45c
 • ”Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når a) avbildningen har aktuell og allmenn interesse, b) avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet, c) bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse, d) eksemplar av avbildningen på vanlig måte vises som reklame for fotografens virksomhet og den avbildede ikke nedlegger forbud, eller e) bildet brukes som omhandlet i § 23 første ledd tredje punktum eller § 27 andre ledd. Vernet gjelder i den avbildedes levetid og 15 år etter utløpet av hans dødsår. ”
hva er personvern
Regulering

Personregisterloven fra 1978

Personopplysningsloven fra 2000

Forskrift til loven

EØS-direktiv

Forarbeider

Grunnlaget

Internasjonalt The right to privacy, Harv.L.Rev 1980

Privacy protection?

Personlighetens rettsvern

Databeskyttelse

Hva er personvern
storebror
Storebror?
 • George Orwell 1984
 • Beretningen om dyrets merke i Johannes` åpenbaring (13, 16 – 18)
 • I dag
  • Mer grunn til å være bekymret for alle lillebrødredene
1 form let med loven
§ 1 – formålet med loven
 • ”Formålet med denne loven er å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger. Loven skal bidra til at personopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. ”
definisjoner
Definisjoner
 • § 2 nr 1: Hva er personopplysninger?
  • ”opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson”
 • § 2 nr 8: Hva er sensitive personopplysninger?
  • ” opplysninger om
   • a) rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning,
   • b) at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling,
   • c) helseforhold,
   • d) seksuelle forhold,
   • e) medlemskap i fagforeninger.
8 vilk r for behandle personopplysninger
§ 8 – vilkår for å behandle personopplysninger
 • ”Personopplysninger (jf. § 2 nr. 1) kan bare behandles dersom den registrerte har samtykket, eller det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling, eller behandlingen er nødvendig for
  • a) å oppfylle en avtale med den registerte, eller for å utføre gjøremål etter den registrertes ønske før en slik avtale inngås,
  • b) at den behandlingsansvarlige skal kunne oppfylle en rettslig forpliktelse,
  • c) å vareta den registrertes vitale interesser,
  • d) å utføre en oppgave av allmenn interesse,
  • e) å utøve offentlig myndighet, eller
  • f) at den behandlingsansvarlige eller tredjepersoner som opplysningene utleveres til kan vareta en berettiget interesse, og hensynet til den registrertes personvern ikke overstiger denne interessen.”
9 vilk r for behandling av sensitive personopplysninger
§ 9 – vilkår for behandling av sensitive personopplysninger
 • ”Sensitive personopplysninger (jf. § 2 nr. 8) kan bare behandles dersom behandlingen oppfyller et av vilkårene i § 8 og
  • a) den registrerte samtykker i behandlingen,
  • b) det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling,
  • c) behandlingen er nødvendig for å beskytte en persons vitale interesser, og den registrerte ikke er i stand til å samtykke,
  • d) det utelukkende behandles opplysninger som den registrerte selv frivillig har gjort alminnelig kjent,
  • e) behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav,
  • f) behandlingen er nødvendig for at den behandlingsansvarlige kan gjennomføre sine arbeidsrettslige plikter eller rettigheter,
  • g) behandlingen er nødvendig for forebyggende sykdomsbehandling, medisinsk diagnose, sykepleie eller pasientbehandling eller for forvaltning av helsetjenester, og opplysningene behandles av helsepersonell med taushetsplikt, eller
  • h) behandlingen er nødvendig for historiske, statistiske eller vitenskapelige formål, og samfunnets interesse i at behandlingen finner sted klart overstiger ulempene den kan medføre for den enkelte.
 • mm ...
logging av nettverk forskriftens 7 11
Logging av nettverk – forskriftens § 7-11
 • ”Behandling av personopplysninger som følge av registrering av aktiviteter (hendelser) i et edb-system, samt behandling av personopplysninger om disposisjoner til ressurser i systemet, er unntatt fra meldeplikten etter personopplysningsloven § 31 første ledd.
 • Unntak fra meldeplikt gjelder bare dersom behandlingen har som formål
  • a) å administrere systemet, eller
  • b) å avdekke/oppklare brudd på sikkerheten i edb-systemet.
 • Personopplysninger som fremkommer som følge av behandlinger etter annet ledd, kan ikke senere behandles for å overvåke eller kontrollere den enkelte.”
internkontroll
Internkontroll
 • Hva er internkontroll
 • Lovens § 14
 • Forskriftens §§ 3-1 og 3-2
hva behandles
Hva behandles
 • Skolen skaffer seg tilgang til Internett
 • Skolen lar elevene surfe
 • Elevene bruker stoff de finner på nett i egne arbeider
 • Elevene publiserer materiale på nett
  • Begrenset tilgang
  • Fri tilgang
 • Skolens nettsted
skolen skaffer seg tilgang til internett
Skolen skaffer seg tilgang til Internett
 • Finnes det kommunale eller fylkeskommunale retningslinjer for Internett-bruk?
 • Er det ”spilleregler”?
 • Hvordan er disse forankret i pedagogisk plattform?
 • Har Internett-bruk vært drøftet i staben?
oppgave
Oppgave
 • En elev i 10 klasse bruker skolens maskiner for å skaffe seg tilgang til pornografisk materiale, som lastes ned på elevens eget område på skolens server. (NB Faktum er på det rene.)
 • Hvordan skal dette håndteres fra skolens side?
elevene surfer
Elevene surfer
 • Uønsket stoff?
 • Relevant stoff?
  • Kildekritikk
 • Gi fra seg opplysninger?
  • Er det riktig og/eller nødvendig å gi fra seg opplysninger?
 • Opphavsrett?
  • Det meste er tillatt
   • Husk. Eneretteene er eksemplarfremstilling og spredning
oppgave1
Oppgave
 • Skolen får problemer med kapasiteten på Internettforbindelsen (treg forbindelse).
 • Loggen viser at det er store mengder grafikk-filer.
 • Etter IT-ansvarligs oppfatning burde kapasiteten være tilstrekkelig, men det er ønskelig å endre bruksmønsteret, eventuelt finne ut hvilke personer det er som står bak den ”tunge” bruken.
 • Hvordan bør man gripe dette an?
nettvettregler
Nettvettregler
 • Redd Barna
 • Kulturdepartementet
 • Din side
elevene henter stoff for videre bruk
Elevene henter stoff for videre bruk
 • Kan stoffet brukes lovlig av elevene?
  • Opphavsrettslig adgang?
  • Hva skal man gjøre med materialet?
   • Sitat
   • Eksemplarfremstilling
    • Til privat bruk?
   • Spredning
elevenes nettsted
Elevenes nettsted
 • Spørsmål:
  • Skal elevene ha adgang til å legge ut stoff etter eget ønske?
  • Har skolen ansvar for informasjon som legges ut?
  • Hvem kan/skal eventuelt kontrollere innholdet på sidene?
  • Skal skolen (kunne) sensurere uønskede meninger og ideer?
  • Er det forskjell på om det legges på skolens server eller andre steder?
oppgave2
Oppgave
 • Neste lysark er en side som en elev har lagt ut på sitt eget nettsted
 • Nettstedet er på skolens domene
 • Hvilket ansvar har skolen
  • I sin alminnelighet?
  • Når man blir gjort oppmerksom på at slikt innhold finnes?
 • Hva bør rektor ved den aktuelle skole gjøre nå?
skolens eller klassens nettsted i
Skolens eller klassens nettsted I
 • Spørsmål:
  • Har skolen en strategi for å bruke Internett i informasjonsformidling?
  • Hvilket innhold skal skolens eller klassens nettsted ha?
  • Hvilken funksjon skal nettstedet ha?
  • Hvem er ansvarlig for sidene?
  • Hva kan legges ut lovlig?
  • Opphavsrett?
  • Personvern?
hva kreves for legge ut dette bildet
Hva kreves for å legge ut dette bildet?

1.trinn

TROLLFEST i 1. klasse som avslutning på en fin periode der vi har fortalt, dramatisert, skrevet og tegnet eventyr. 

skolens eller klassens nettsted ii
Skolens eller klassens nettsted II
 • Redaktør?
  • Redaktøransvar
 • Ulovlig materiale
  • Opphavsrett
  • Personvern
  • Andre grunner
 • Fotografier og klasselister
hvor er erstatning aktuelt
Hvor er erstatning aktuelt?
 • 3 grunnvilkår
  • Økonomisk tap
  • Ansvarsgrunnlag
   • Uaktsomhet
   • Objektivt
   • Arbeidsgiveransvaret
   • Foreldres ansvar
  • Påregnelig årssakssammenheng