CHÖÔNG 5: MOÂI TRÖÔØNG THÖÔNG MAÏI QUOÁC TEÁ - PowerPoint PPT Presentation

ch ng 5 mo i tr ng th ng ma i quo c te n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CHÖÔNG 5: MOÂI TRÖÔØNG THÖÔNG MAÏI QUOÁC TEÁ PowerPoint Presentation
Download Presentation
CHÖÔNG 5: MOÂI TRÖÔØNG THÖÔNG MAÏI QUOÁC TEÁ

play fullscreen
1 / 53
CHÖÔNG 5: MOÂI TRÖÔØNG THÖÔNG MAÏI QUOÁC TEÁ
86 Views
Download Presentation
ichabod
Download Presentation

CHÖÔNG 5: MOÂI TRÖÔØNG THÖÔNG MAÏI QUOÁC TEÁ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CHÖÔNG 5:MOÂI TRÖÔØNG THÖÔNG MAÏI QUOÁC TEÁ Nhöõng haøng raøo thöông maïi Nhöõng haøng raøo phi thueá quan Nhöõng söï phaùt trieån kinh teá khaùc

 2. 1. NHÖÕNG HAØNG RAØO THÖÔNG MAÏI 1.1. Nguyeân nhaân coù haøng raøo thöông maïi 1.2. Nhöõng haøng raøo ñöôïc söû duïng phoå bieán 1.3. Thueá quan

 3. 1.1. NGUYEÂN NHAÂN COÙ HAØNG RAØO THÖÔNG MAÏI • Baûo veä coâng vieäc ñòa phöông • Khuyeán khích saûn xuaát trong nöôùc thay theá nhaäp khaåu • Baûo veä ngaønh coâng nghieäp non treû • Giaûm söï tin caäy vaøo nhöõng nhaø cung caáp nöôùc ngoaøi • Khuyeán khích ñaàu tö tröïc tieáp töø trong nöôùc ra nöôùc ngoaøi • Giaûm bôùt nhöõng vaán ñeà veà caùn caân thanh toaùn • Thuùc ñaåy xuaát khaåu • Ngaên caûn coâng ty nöôùc ngoaøi baùn phaù giaù • Thuùc ñaåy nhöõng muïc tieâu chính trò

 4. 1.2. NHÖÕNG HAØNG RAØO ÑÖÔÏC SÖÛ DUÏNG PHOÅ BIEÁN 1.2.1. Nhöõng haøng raøo döïa treân giaù (Price-based Barriers) 1.2.2. Giôùi haïn soá löôïng (Quantity Limits) 1.2.3. Coá ñònh giaù quoác teá (International Price Fixing) 1.2.4. Nhöõng haøng raøo phi thueá quan (Nontariff Barriers) 1.2.5. Giôùi haïn taøi chính (Financial Limits) 1.2.6. Kieåm soaùt ñaàu tö ôû nöôùc ngoaøi (Foreign Investment Controls)

 5. 1.2.1. NHÖÕNG HAØNG RAØO DÖÏA TREÂN GIAÙ (PRICE-BASED BARRIERS) • Haøng nhaäp khaåu – thueá döïa treân giaù trò haøng hoùa • Thueá • Laøm taêng nguoàn thu cho Chính phuû • Haïn cheá nhaäp khaåu • Laøm haøng hoùa trong nöôùc haáp daãn hôn

 6. 1.2.2. GIÔÙI HAÏN SOÁ LÖÔÏNG (QUANTITY LIMITS) • Coøn goïi laø haïn ngaïch (quota) • Haïn cheá soá löôïng nhaäp khaåu • Thò phaàn ñöôïc cho pheùp • Quota baèng 0 – caám vaän (embargo)

 7. 1.2.3. COÁ ÑÒNH GIAÙ QUOÁC TEÁ (INTERNATIONAL PRICE FIXING) • Nhieàu coâng ty quoác teá lieân hieäp laïi ñeå kieåm soaùt giaù, baèng caùch: • Coá ñònh giaù • Coá ñònh soá löôïng baùn • Ví duï: OPEC (Organization of Petroleum Exporting Country), goàm Saudi Arabia, Kuwait, Iran, Irak, Venezuela, … • Kieåm soaùt nguoàn cung caáp daàu • Kieåm soaùt giaù vaø lôïi nhuaän

 8. 1.2.4. NHÖÕNG HAØNG RAØO PHI THUEÁ QUAN (NONTARIFF BARRIERS) • Quy ñònh, luaät leä, söï quan lieâu  giôùi haïn nhaäp khaåu, baûo veä thò tröôøng noäi ñòa • Ví duï • Tieán trình chaäm chaïp cuûa vieäc cho pheùp nhaäp khaåu • Xaây döïng nhöõng tieâu chuaån chaát löôïng • Chính saùch “mua ôû ñòa phöông” (buy local)

 9. 1.2.5. GIÔÙI HAÏN TAØI CHÍNH (FINANCIAL LIMITS) • Kieåm soaùt ngoaïi teä (exchange controls) – haïn cheá söï dòch chuyeån tieàn teä • Giôùi haïn chuyeån ñoåi nhöõng khoaûn tieàn teä coù theå laøm kieät queä ñaát nöôùc • Söû duïng tyû giaù trao ñoåi coá ñònh theo caùch coù lôïi cho quoác gia

 10. 1.2.6. KIEÅM SOAÙT ÑAÀU TÖ ÔÛ NÖÔÙC NGOAØI (FOREIGN INVESTMENT CONTROLS) • Giôùi haïn veà ñaàu tö tröïc tieáp ôû nöôùc ngoaøi hoaëc chuyeån ñoåi hoaëc chuyeån tieàn • Yeâu caàu nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi giöõ tyû leä thaáp trong voán sôû höõu (< 49%) • Giôùi haïn söï chuyeån lôïi nhuaän • Caám traû tieàn baûn quyeàn cho coâng ty meï

 11. 1.3. THUEÁ QUAN (TARIFFS) 1.3.1. Khaùi nieäm thueá quan 1.3.2. Vai troø cuûa thueá quan 1.3.3. Phaân loaïi thueá quan 1.3.4. Bieåu thueá quan 1.3.5. Xu höôùng phaùt trieån thueá quan

 12. 1.3.1. KHAÙI NIEÄM THUEÁ QUAN Thueá quan laø khoaûn tieàn teä maø ngöôøi chuû haøng hoùa xuaát khaåu, nhaäp khaåu hoaëc quaù caûnh phaûi noäp cho haûi quan laø cô quan ñaïi dieän cho nöôùc chuû nhaø

 13. 1.3.2. VAI TROØ CUÛA THUEÁ QUAN • Ñieàu tieát xuaát nhaäp khaåu • Baûo hoä thò tröôøng noäi ñòa • Taêng thu ngaân saùch Nhaø nöôùc • Coâng cuï maäu dòch mang tính minh baïch hôn caùc coâng cuï phi thueá • Coâng cuï phaân bieät ñoái xöû trong quan heä thöông maïi vaø gaây aùp löïc ñoái vôùi caùc baïn haøng • Giaûm thueá quan laø bieän phaùp quan troïng ñeå ñaåy nhanh tieán ñoä hoäi nhaäp khu vöïc vaø theá giôùi veà kinh teá

 14. 1.3.3. PHAÂN LOAÏI THUEÁ QUAN • Phaân loaïi theo muïc ñích ñaùnh thueá • Thueá nhaèm taêng thu ngaân saùch • Thueá baûo hoä • Phaân loaïi theo ñoái töôïng ñaùnh thueá • Thueá xuaát khaåu • Thueá nhaäp khaåu • Thueá quaù caûnh • Phaân loaïi theo phöông phaùp tính thueá • Thueá tính theo giaù trò • Thueá tính theo soá löôïng • Thueá hoãn hôïp

 15. 1.3.3. PHAÂN LOAÏI THUEÁ QUAN (tt) • Phaân loaïi theo möùc thueá • Möùc thueá toái ña • Möùc thueá toái thieåu • Thueá haïn ngaïch • Möùc thueá öu ñaõi • Phaân loaïi theo muïc ñích söû duïng cuûa haøng hoùa • Mieãn thueá • Thueá phoå thoâng

 16. 1.3.4. BIEÅU THUEÁ QUAN • Bieåu thueá ñôn – moãi loaïi haøng chæ quy ñònh 1 möùc thueá • Bieåu thueá keùp – moãi loaïi haøng quy ñònh töø 2 möùc thueá trôû leân  Caùc nöôùc söû duïng phöông phaùp töï ñònh hay thöông löôïng ñeå xaây döïng bieåu thueá

 17. 1.3.5. XU HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN THUEÁ QUAN • Möùc thueá quan bình quaân giaûm daàn • Caùc nöôùc coù xu höôùng xaây döïng cô cheá hoaït ñoäng haûi quan treân cô sôû caùc hieäp ñònh ña phöông

 18. 2. NHÖÕNG HAØNG RAØO PHI THUEÁ QUAN

 19. 2. NHÖÕNG HAØNG RAØO PHI THUEÁ QUAN (tt) 2.1. Caùc bieän phaùp haïn cheá veà soá löôïng 2.2. Caùc bieän phaùp taøi chính tieàn teä phi thueá quan 2.3. Nhoùm bieän phaùp mang tính kyõ thuaät

 20. 2.1. CAÙC BIEÄN PHAÙP HAÏN CHEÁ VEÀ SOÁ LÖÔÏNG Vai troø • Coâng cuï baûo hoä khi thueá quan khoâng taùc duïng • Coâng cuï phaân bieät ñoái xöû trong quan heä ñoái ngoaïi • Ñieàu tieát cung caàu • Ñieàu chænh giaù • Baûo hoä thò tröôøng noäi ñòa trong tröôøng hôïp khaån caáp

 21. 2.1. CAÙC BIEÄN PHAÙP HAÏN CHEÁ VEÀ SOÁ LÖÔÏNG (tt) Caùc hình thöùc haïn cheá soá löôïng 2.1.1. Hình thöùc caám haún xuaát khaåu hoaëc nhaäp khaåu moät soá loaïi haøng hoùa naøo ñoù 2.1.2. Hình thöùc giaáy pheùp 2.1.3. Haïn ngaïch xuaát nhaäp khaåu (quota) 2.1.4. Hình thöùc töï haïn cheá xuaát khaåu (Voluntary Export Restraint – VER)

 22. 2.1.1. HÌNH THÖÙC CAÁM HAÚN XUAÁT KHAÅU HOAËC NHAÄP KHAÅU MOÄT SOÁ LOAÏI HAØNG HOÙA NAØO ÑOÙ • Laø hình thöùc baûo hoä tuyeät ñoái • Chính phuû ñöa ra danh muïc maët haøng hoùa caám xuaát khaåu, caám nhaäp khaåu – laø nhöõng haøng aûnh höôûng an ninh, xaõ hoäi moät quoác gia • Hình thöùc ñang giaûm vai troø vì gaây trôû ngaïi thöông maïi quoác teá

 23. 2.1.1. HÌNH THÖÙC CAÁM HAÚN XUAÁT NHAÄP KHAÅU … (tt) 7 maët haøng caám xuaát khaåu • Vuõ khí, ñaïn döôïc, vaät lieäu noå, trang thieát bò quaân söï • Ñoà coå • Ma tuùy • Hoùa chaát ñoäc • Goã • Ñoäng vaät hoang daõ, ñoäng thöïc vaät quyù hieám, töï nhieân • Caùc loaïi maùy maõ chuyeân duïng vaø caùc chöông trình phaàn meàm maät maõ baûo veä bí maät Nhaø nöôùc

 24. 2.1.1. HÌNH THÖÙC CAÁM HAÚN XUAÁT NHAÄP KHAÅU … (tt) 11 maët haøng caám nhaäp khaåu • Vuõ khí, ñaïn döôïc, vaät lieäu noå, trang thieát bò quaân söï • Ma tuùy • Hoùa chaát ñoäc • Vaên hoùa phaåm ñoài truïy, ñoà chôi aûnh höôûng xaáu nhaân caùch • Phaùo caùc loaïi • Thuoác laù, xì gaø • Haøng tieâu duøng ñaõ qua söû duïng • Phöông tieän vaän taûi tay laùi nghòch • Vaät tö, phöông tieän ñaõ qua söû duïng • Saûn phaåm, vaät lieäu coù chöùa amiang thuoäc nhoùm amphibole • Caùc loaïi maùy maõ chuyeân duïng vaø caùc chöông trình phaàn meàm maät maõ baûo veä bí maät Nhaø nöôùc

 25. 2.1.2. HÌNH THÖÙC GIAÁY PHEÙP • Haøng hoùa xuaát nhaäp khaåu phaûi ñöôïc cô quan coù thaåm quyeàn cho pheùp baèng vieäc caáp giaáy pheùp. Caùc loaïi • Giaáy pheùp chung – hình thöùc giaáy pheùp quy ñònh quyeàn kinh doanh xuaát khaåu, nhaäp khaåu cho caùc doanh nghieäp. Ñaëc ñieåm • Doanh nghieäp phaûi coù ñuû ñieàu kieän – giaáy pheùp thaønh laäp coâng ty, voán, nhaân söï • Treân giaáy pheùp khoâng quy ñònh thôøi haïn, khoái löôïng, giaù trò haøng ñöôïc xuaát nhaäp khaåu • Quy ñònh ngaønh haøng kinh doanh • Aùp duïng neàn kinh teá phi thò tröôøng • Ít ñöôïc aùp duïng

 26. 2.1.2. HÌNH THÖÙC GIAÁY PHEÙP (tt) • Giaáy pheùp rieâng – ñöôïc caáp kín ñaùo vaø mang tính chaát bí maät. Ñaëc ñieåm • Caáp töøng laàn, coù ghi roõ hoï teân vaø cô sôû ñöôïc caáp • Quy ñònh roõ soá vaø giaù trò haøng ñöôïc pheùp xuaát nhaäp khaåu • Ghi roõ chuû haøng vaø thò tröôøng • Ghi roõ thôøi haïn hieäu löïc • Giaáy pheùp coù ñieàu kieän – tröôøng hôïp nhaäp khaåu traû chaäm hoaëc tín duïng • Giaáy pheùp öu tieân • ..…

 27. 2.1.2. HÌNH THÖÙC GIAÁY PHEÙP (tt) • Vieät Nam – Haøng hoùa yeâu caàu giaáy pheùp rieâng, 4 nhoùm • Haøng hoùa xuaát khaåu, nhaäp khaåu theo haïn ngaïch • Haøng hoùa xuaát khaåu, nhaäp khaåu theo giaáy pheùp cuûa Boä Thöông Maïi • Haøng hoùa xuaát khaåu, nhaäp khaåu thuoäc dieän quaûn lyù chuyeân ngaønh cuûa caùc Boä, Toång cuïc • Haøng hoùa xuaát khaåu, nhaäp khaåu theo quy ñònh rieâng cuûa Thuû töôùng, Chính phuû

 28. 2.1.3. HAÏN NGAÏCH XUAÁT NHAÄP KHAÅU (QUOTA) • Moät haïn ngaïch haïn cheá nhaäp khaåu ôû moät möùc giôùi haïn • Ñaëc ñieåm • Khoáng cheá möùc toái ña löôïng haøng ñöôïc pheùp xuaát hoaëc nhaäp khaåu • Quy ñònh thôøi gian coù hieäu löïc • Khoâng quy ñònh thò tröôøng kinh doanh • Ñieàu tieát xuaát nhaäp khaåu nhöõng maët haøng quan troïng

 29. 2.1.3. HAÏN NGAÏCH XUAÁT NHAÄP KHAÅU (QUOTA) • Caùc loaïi • Haïn ngaïch quoác gia • Haïn ngaïch haøng hoùa xuaát nhaäp khaåu ñöôïc höôûng cheá ñoä thueá quan öu ñaõi • Haïn ngaïch quoác teá söû duïng trong caùc hieäp hoäi ngaønh haøng nhaèm khoáng cheá khoái löôïng vaø giaù caû

 30. 2.1.3. HAÏN NGAÏCH (QUOTAS) (tt) • Vieät Nam quy ñònh haïn ngaïch xuaát nhaäp khaåu • Haøng xuaát khaåu theo haïn ngaïch – haøng deät may xuaát khaåu sang EU, Canada, Norway, Turkey, vaø USA • Haøng nhaäp khaåu theo haïn ngaïch – xaêng daàu, nhieân lieäu

 31. 2.1.4. HÌNH THÖÙC TÖÏ HAÏN CHEÁ XUAÁT KHAÅU (VOLUNTARY EXPORT RESTRAINT – VER) • Laø hình thöùc quota nhaäp khaåu “töï nguyeän” thoâng qua thöông löôïng • Haïn cheá xuaát khaåu do quoác gia coù haøng xuaát khaåu thi haønh thay maët cho, hay do nöôùc nhaäp khaåu yeâu caàu thoâng qua ñaøm phaùn gaây söùc eùp • 3 hình thöùc thoûa thuaän • Giöõa caùc Chính phuû • Ngaønh xuaát khaåu tö nhaân vôùi ngaønh töông töï ôû nöôùc nhaäp khaåu • Chính phuû nöôùc nhaäp khaåu vôùi ngaønh xuaát khaåu ôû nöôùc coù haøng xuaát • Laø hình thöùc haïn cheá maäu dòch tinh vi, thieáu minh baïch

 32. 2.2. CAÙC BIEÄN PHAÙP TAØI CHÍNH TIEÀN TEÄ PHI THUEÁ QUAN 2.2.1. Bieän phaùp kyù quyõ hay ñaët coïc nhaäp khaåu 2.2.2. Heä thoáng thueá noäi ñòa 2.2.3. Söû duïng cô cheá tyû giaù 2.2.4. Caùc bieän phaùp ñaåy maïnh xuaát khaåu

 33. 2.2.1. BIEÄN PHAÙP KYÙ QUYÕ HAY ÑAËT COÏC NHAÄP KHAÅU • Laø bieän phaùp Nhaø nöôùc nhaäp khaåu quy ñònh chuû haøng nhaäp khaåu phaûi ñaët coïc taïi Ngaân haøng ngoaïi thöông moät khoaûn tieàn tröôùc khi ñöôïc caáp giaáy pheùp nhaäp khaåu • Möùc ñaët coïc • Tính tyû leä so vôùi giaù trò loâ haøng nhaäp khaåu • Phuï thuoäc möùc baûo hoä cuûa Nhaø nöôùc • Laø thueá giaùn tieáp ñaùnh vaøo haøng nhaäp

 34. 2.2.2. HEÄ THOÁNG THUEÁ NOÄI ÑÒA • Ñieàu tieát ngoaïi thöông qua vieäc giaûm thueá noäi ñòa • Thueá lôïi töùc, thueá söû duïng taøi nguyeân, thueá VAT, tieâu thuï ñaëc bieät • Xaây döïng heä thoáng thueá vaø leä phí ñoái vôùi haøng nhaäp – Nguyeân taéc “ngang baèng daân toäc” (Nation Treatment – NT)

 35. 2.2.3. SÖÛ DUÏNG CÔ CHEÁ TYÛ GIAÙ • Quaûn lyù ngoaïi hoái – Nhaø nöôùc kieåm soaùt caùc nghieäp vuï thanh toaùn ngoaïi teä cuûa caùc coâng ty • Cuï theå • Thuû tuïc thanh toaùn • Söû duïng cô cheá nhieàu tyû giaù • Quy ñònh möùc baùn laïi ngoaïi teä cho Nhaø nöôùc

 36. 2.2.3. SÖÛ DUÏNG CÔ CHEÁ TYÛ GIAÙ • Quaûn lyù ngoaïi hoái – Vai troø • Caûi thieän tình hình thieáu huït trong caùn caân thanh toaùn vaø buoân baùn • Giuùp Nhaø nöôùc taäp trung quaûn lyù söû duïng ngoaïi teä hieäu quaû nhaát

 37. 2.2.3. SÖÛ DUÏNG CÔ CHEÁ TYÛ GIAÙ (tt) • Naâng hoaëc phaù giaù ñoàng tieàn noäi ñòa • Phaù giaù ñoàng tieàn noäi ñòa – tyû giaù môùi quy ñònh chuyeån ñoåi giöõa ñoàng tieàn ngoaïi teä vaø tieàn noäi ñòa cao hôn tröôùc. Taùc duïng: • Khuyeán khích xuaát khaåu • Nhaø xuaát khaåu höôûng lôïi thoâng qua cheânh leäch tyû giaù

 38. 2.2.3. SÖÛ DUÏNG CÔ CHEÁ TYÛ GIAÙ (tt) • Naâng hoaëc phaù giaù ñoàng tieàn noäi ñòa • Naâng cao giaù ñoàng tieàn noäi ñòa – tyû giaù môùi quy ñònh chuyeån ñoåi giöõa ñoàng tieàn ngoaïi teä vaø tieàn noäi ñòa thaáp hôn tröôùc. Taùc duïng: • Khuyeán khích nhaäp khaåu • Nhaø nhaäp khaåu höôûng lôïi thoâng qua cheânh leäch tyû giaù

 39. 2.2.3. SÖÛ DUÏNG CÔ CHEÁ TYÛ GIAÙ (tt) • Thoâng qua cô cheá laïm phaùt– Thaû noåi laïm phaùt ôû möùc ñoä nhaát ñònh kích thích xuaát khaåu vaø haïn cheá nhaäp khaåu

 40. 2.2.4. CAÙC BIEÄN PHAÙP ÑAÅY MAÏNH XUAÁT KHAÅU • Nhaø nöôùc ñaûm baûo tín duïng XK • Nhaø nöôùc laäp caùc quyõ baûo hieåm xuaát khaåu nhaèm gaùnh vaùc ruûi ro cho caùc nhaø xuaát khaåu baùn haøng cho nöôùc ngoaøi vôùi phöông thöùc traû chaäm hoaëc tín duïng daøi haïn

 41. 2.2.4. CAÙC BIEÄN PHAÙP ÑAÅY MAÏNH XUAÁT KHAÅU • Nhaø nöôùc ñaûm baûo tín duïng xuaát khaåu • Taùc duïng • Gia taêng kim ngaïch xuaát khaåu • Naâng giaù haøng xuaát khaåu

 42. 2.2.4. CAÙC BIEÄN PHAÙP ÑAÅY MAÏNH XUAÁT KHAÅU (tt) • Nhaø nöôùc thöïc hieän tín duïng XK • Nhaø nöôùc cho nöôùc ngoaøi vay voán vôùi quy moâ lôùn, laõi suaát öu ñaõi ñeå nöôùc vay mua haøng nöôùc cho vay, keøm theo ñieàu kieän kinh teá vaø chính trò • Nöôùc cho vay – nöôùc giaøu • Nöôùc vay – nöôùc ngheøo

 43. 2.2.4. CAÙC BIEÄN PHAÙP ÑAÅY MAÏNH XUAÁT KHAÅU (tt) • Nhaø nöôùc thöïc hieän tín duïng XK • Taùc duïng • Giuùp thöông nhaân nöôùc cho vay ñaåy maïnh xuaát khaåu • Phaù hoaïi saûn xuaát trong nöôùc vay

 44. 2.2.4. CAÙC BIEÄN PHAÙP ÑAÅY MAÏNH XUAÁT KHAÅU (tt) • Trôï caáp xuaát khaåu • Nhaø nöôùc öu ñaõi taøi chính cho nhaø xuaát khaåu thoâng qua trôï caáp tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp

 45. 2.2.4. CAÙC BIEÄN PHAÙP ÑAÅY MAÏNH XUAÁT KHAÅU (tt) • Trôï caáp xuaát khaåu • Trôï caáp tröïc tieáp – trôï laõi suaát vay voán kinh doanh, trôï giaù, buø loã xuaát khaåu. Taùc duïng • Ngaên caûn caïnh tranh bình ñaúng • Giaûm tính hieäu quaû kinh teá • Phaùt sinh söï yû laïi, baûo thuû, ñoäc quyeàn • Caûn trôû töï do hoùa thöông maïi toaøn caàu

 46. 2.2.4. CAÙC BIEÄN PHAÙP ÑAÅY MAÏNH XUAÁT KHAÅU (tt) • Trôï caáp xuaát khaåu • Trôï caáp giaùn tieáp – Nhaø nöôùc keát hôïp bieän phaùp kinh teá vó moâ vaø haønh chính ñeå hoã trôï xuaát khaåu. Hình thöùc • Ñieàu hoøa cung caàu baèng hoã trôï taøi chính vaø kho ñeäm • Giaûm hoaëc mieãn thueá xuaát khaåu • Giuùp nhaø xuaát khaåu tìm kieám thò tröôøng, ñaàu tö khoa hoïc kyõ thuaät

 47. 2.2.4. CAÙC BIEÄN PHAÙP ÑAÅY MAÏNH XUAÁT KHAÅU (tt) • Baùn phaù giaù – baùn haøng xuaát khaåu ôû moät giaù thaáp hôn “giaù trò bình thöôøng” Möùc phaù giaù = Giaù baùn thò tröôøng trong nöôùc – Giaù xuaát khaåu

 48. 2.2.4. CAÙC BIEÄN PHAÙP ÑAÅY MAÏNH XUAÁT KHAÅU (tt) • Baùn phaù giaù – Muïc tieâu • Taêng quy moâ kinh doanh • Taïo ñoäc quyeàn “töông ñoàng” treân thò tröôøng nöôùc nhaäp khaåu • Taêng lôïi nhuaän nhôø taêng doanh thu vaø giaûm chi phí • Thu lôïi nhuaän “sieâu ngaïch” • Cuûng coá, gia taêng trò giaù thöông hieäu treân theá giôùi

 49. 2.3. NHOÙM BIEÄN PHAÙP MANG TÍNH KYÕ THUAÄT • Haøng raøo thöông maïi – tieâu chuaån söùc khoûe, phuùc lôïi, söï an toaøn, chaát löôïng, kích côõ, troïng löôïng,... • Bieän phaùp ngaøy caøng phoå bieán, phöùc taïp, tinh vi

 50. 3. NHÖÕNG SÖÏ PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ KHAÙC 3.1. Thöông maïi ñoái öùng (Countertrade) 3.2. Thöông maïi trong lónh vöïc dòch vuï (Trade in Services) 3.3. Khu thöông maïi töï do (Free Trade Zones)