نظریه نوروهرمنوتیکی فرهنگ
Download
1 / 19

نظریه نوروهرمنوتیکی فرهنگ - PowerPoint PPT Presentation


  • 186 Views
  • Uploaded on

نظریه نوروهرمنوتیکی فرهنگ. دانشجو: امیرحسین صالحی استاد راهنما: دکتر ناصر فکوهی. نظریه نوروهرمنوتیکی فرهنگ. نوروهرمنوتیک چیست؟. سرفصل ها. انقلاب بوآسی در انقلاب کانتی. دو فرهنگ. تفسیر سلسله مراتبی. نظریه نوروهرمنوتیکی فرهنگ. نوروهرمنوتیک چیست؟. نظریه نوروهرمنوتیکی فرهنگ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' نظریه نوروهرمنوتیکی فرهنگ' - ianthe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
نظریه نوروهرمنوتیکی فرهنگ

دانشجو: امیرحسین صالحی

استاد راهنما: دکتر ناصر فکوهی


نظریه نوروهرمنوتیکی فرهنگ

نوروهرمنوتیک چیست؟

سرفصل ها

انقلاب بوآسی در انقلاب کانتی

دو فرهنگ

تفسیر سلسله مراتبی


نظریه نوروهرمنوتیکی فرهنگ

نوروهرمنوتیک چیست؟


نظریه نوروهرمنوتیکی فرهنگ

نوروهرمنوتیک چیست؟

یک مفهوم دوگانه وبری

فهم تأویلی

تببین علی

انقلاب بوآسی در انقلاب کانتی

دو فرهنگ

زمان الف: ادراک بیرونی

زمان ب: تفسیر درونی

زمان ج: عمل

تفسیر سلسله مراتبی

سه مرحله زمانی


نظریه نوروهرمنوتیکی فرهنگ

انقلاب بوآسی در انقلاب کانتی


نظریه نوروهرمنوتیکی فرهنگ

سه قابلیت (Faculty) ذهنی از دیدگاه کانت:

- ادراک حسی (Sensation)

- تفسیر ادراک (Understanding)

- خواسته (Desire)

نوروهرمنوتیک چیست؟

انقلاب بوآسی در انقلاب کانتی

کمیت (Quantity)

کیفیت (Quality)

حالت (Modality)

رابطه (Relation)

چهار مقوله از پیشی (a Priori)

دو فرهنگ

انقلاب بوآسی:

وارد کردن ” محتوای فرهنگی“ در مقوله بندی کانتی

تفسیر سلسله مراتبینظریه نوروهرمنوتیکی فرهنگ

نوروهرمنوتیک چیست؟

  • تعریف کم دامنهدر برابر تعریف مبسوط از فرهنگ

  • برساخت فرهنگی (Cultural Construction)

  • گستره فرهنگ وابسته به شبکه عصبی و فرهنگ استدلالی

  • (Variety of neuronal and discursive culture)

  • - تکه ها و وصله ها (Shreds and parches)

انقلاب بوآسی در انقلاب کانتی

دو فرهنگ

تفسیر سلسله مراتبی


نظریه نوروهرمنوتیکی فرهنگ

تعریف کم دامنهدر برابر تعریف مبسوط از فرهنگ

نوروهرمنوتیک چیست؟

تعریف مبسوط:

”مجموعه ای کلی شامل معرفت ها، عقاید، هنر، قوانین اخلاقی، قانون، پوشش و هر چیز دیگری که توسط انسان به عنوان عضوی از جامعه کسب شده است.“

ای.بی. تایلور

انقلاب بوآسی در انقلاب کانتی

دو فرهنگ

تفسیر سلسله مراتبی


نظریه نوروهرمنوتیکی فرهنگ

تعریف کم دامنه در برابر تعریف مبسوط از فرهنگ

نوروهرمنوتیک چیست؟

تعریف کم دامنه فرهنگ:

از نگاه گیرتز: الگوهای معنا (Patterns of meaning)

از نگاه تایلر: حوزههای معنایی ( Semantic domains)

انقلاب بوآسی در انقلاب کانتی

دو فرهنگ

یک حوزه معنایی یک الگوی معناست و معنا نشانه ای است که مقوله بندی می کند.

تفسیر سلسله مراتبی


نظریه نوروهرمنوتیکی فرهنگ

تعریف محدود در برابر تعریف مبسوط از فرهنگ

نوروهرمنوتیک چیست؟

  • نشانه های فرهنگی:

  • ترجمه پذیر (Translational)

  • معطوف (Intentional)

انقلاب بوآسی در انقلاب کانتی

دو فرهنگ

فرهنگ:

- سازمان های اشتراکی و اکتسابی نشانه ها

- شامل معنای معطوف (Intentional) و ترجمه پذیر (Translational)

تفسیر سلسله مراتبی


نظریه نوروهرمنوتیکی فرهنگ

برساخت فرهنگی (Cultural Construction)

نوروهرمنوتیک چیست؟

حاصل ارتباط فرهنگ و حافظه ( اطلاعات)

انقلاب بوآسی در انقلاب کانتی

دو فرهنگ

معنایی (Semantic) = حافظه فرهنگی

عارضی (Episodic) = نشانه فرهنگی + ادراک شخصی (Sensation)

حافظه

تفسیر سلسله مراتبی

برساخت فرهنگی حاصل تعامل ادراکات شخصی با نشانه های فرهنگی در حافظه عارضی و فرهنگی شخص میباشد


نظریه نوروهرمنوتیکی فرهنگ

برساخت فرهنگی (Cultural Construction)

نوروهرمنوتیک چیست؟

حافظه فرهنگی ادراکی Perceptual cultural memory))

نشانه های فرهنگی مربوط به ادراکات

حافظه فرهنگی رویه ایProcedural cultural memory) )

عمل متقابل حاصل ازادراکات

انقلاب بوآسی در انقلاب کانتی

دو فرهنگ

تفسیر سلسله مراتبی

واحدهای اطلاعات


نظریه نوروهرمنوتیکی فرهنگ

گستره فرهنگ وابسته به شبکه عصبی و فرهنگ استدلالی

(Variety of neuronal and discursive culture)

نوروهرمنوتیک چیست؟

انقلاب بوآسی در انقلاب کانتی

دی آندرادی :

جایگاه فرهنگ فقط ذهن است.

(1995:182)

گیرتز:

فرهنگ در بیرون ذهن و عمومی است زیرا معنا چنین است.

(1973:12(

دو فرهنگ

تفسیر سلسله مراتبی

جایگاه فرهنگ ذهنی شبکه عصبی حافظه است.


نظریه نوروهرمنوتیکی فرهنگ

گستره فرهنگ وابسته به شبکه عصبی و فرهنگ استدلالی

(Variety of neuronal and discursive culture)

نوروهرمنوتیک چیست؟

انقلاب بوآسی در انقلاب کانتی

دو فرهنگ

تفسیر سلسله مراتبی


نظریه نوروهرمنوتیکی فرهنگ

تکه ها و وصله ها (Shreds and parches)

نوروهرمنوتیک چیست؟

انقلاب بوآسی در انقلاب کانتی

نشانه های پایه(basic)

نشانه های وابسته به پایگاه اجتماعی

(Locational contingent)

نشانه های وابسته به زندگی شخصی

(Individual contingent)

تکه ها

نشانه های فرهنگی

دو فرهنگ

وصله ها

تفسیر سلسله مراتبی


نظریه نوروهرمنوتیکی فرهنگ

تفسیر سلسله مراتبی


نظریه نوروهرمنوتیکی فرهنگ

نوروهرمنوتیک چیست؟

انقلاب بوآسی در انقلاب کانتی

دو فرهنگ

تفسیر سلسله مراتبی


نظریه نوروهرمنوتیکی فرهنگ

منابع

Reyna, Stephen P(2002).Connections,Londen: Routledge

Kant, I.(2000:1781).Critique of pure reason, Paul Guyer,AllenW.Wood.Cambridge

فی،برایان. فلسفه امروزین علوم اجتماعی. خشایار دیهیمی، تهران: طرح نو

فکوهی، ناصر. تاریخ اندیشه و نظریه های انسانشناسی. تهران: نشر نی


ad