การแต่งตั้งข้าราชการ
Download
1 / 28

การแต่งตั้งข้าราชการ กรณี การเลื่อนระดับ ประเภท - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

การแต่งตั้งข้าราชการ กรณี การเลื่อนระดับ ประเภท การเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งจากผู้ได้รับคัดเลือก ( ตำแหน่งระดับควบ ) โดย นายชาตรี เทียนทอง ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง. การเลื่อนข้าราชการ. การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' การแต่งตั้งข้าราชการ กรณี การเลื่อนระดับ ประเภท' - ian-reeves


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

การแต่งตั้งข้าราชการ

กรณี

การเลื่อนระดับ

ประเภท

การเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งจากผู้ได้รับคัดเลือก

(ตำแหน่งระดับควบ)

โดย นายชาตรี เทียนทอง

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง


การเลื่อนข้าราชการ

การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 5 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2536

กรณี

การเลื่อนและแต่งตั้งจากผู้ได้รับคัดเลือกในระดับควบ


ก. ทั่วไป

การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงในตำแหน่งระดับควบ เป็นการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานต่างๆ ของตำแหน่งในระดับบรรจุ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ ก.พ. มีมติให้กำหนดให้เป็นระดับที่ปรับสูงขึ้นได้ 2 ระดับ โดยไม่เปลี่ยนสายงาน ไม่เปลี่ยนเลขที่ตำแหน่งและส่วนราชการ และสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งเป็นระดับต่ำลงได้ภายในระดับที่ ก.พ.กำหนดไว้


การเลื่อนระดับควบ แบ่งได้เป็น 2 กรณี

1. กรณีระดับควบขั้นต้น

เช่น เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 เลื่อนเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ 2

2. กรณีระดับควบขั้นสูง

เช่น เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 เลื่อนเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ 3


ข. แบ่งได้เป็น 2 กรณีการกำหนดตำแหน่งระดับควบ (กรม คร.)

ก.พ.ได้กำหนดตำแหน่งและหลักการเกี่ยวกับการเปลี่ยนระดับตำแหน่งในระดับควบในสายงานต่างๆ สรุปดังนี้

 • ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 ให้กำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงถึงระดับ 3

 • เช่น เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 – 3

 • ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 ให้กำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงถึงระดับ 4

 • เช่น เจ้าพนักงานพัสดุ 2 - 4


 • ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ให้กำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงถึงระดับ 5

 • เช่น บุคลากร 3 – 5

 • ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 4 ให้กำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงถึงระดับ 6

 • เช่น นายแพทย์ 4 - 6


3 ให้กำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงถึงระดับ 5 . หลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

วิธีประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน

หนังสือสำนักงานก.พ. ที่นร0708.4/ว6 ลงวันที่13 พฤษภาคม2536


- 3 ให้กำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงถึงระดับ 5

ง. หลักเกณฑ์การประเมิน

1.1ระดับควบขั้นต้น

ประเมินครั้งที่1ประเมินเมื่อบุคคลได้ปฏิบัติงานครบ1ปี

ประเมินครั้งที่ 2 ประเมินหลังจากที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

ที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นคือ

- มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

-    ได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ที่ก.พ. กำหนดตามหนังสือสำนักงานก.พ. ที่ 0708.4/ว 5 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2536


3 ให้กำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงถึงระดับ 5 . หลักเกณฑ์การประเมิน(ต่อ)

1.2 ระดับควบขั้นสูง

ประเมินครั้งที่1 ประเมินเมื่อบุคคลได้ปฏิบัติงานครบ2ปีประเมินครั้งที่ 2ประเมินหลังจากที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นคือ - มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง-ได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ที่ก.พ. กำหนด

ตามหนังสือสำนักงานก.พ. ที่0708.4/ว 5 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2536


กรณีที่ไม่ผ่านครั้งที่1 ให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อำนวยการกองเป็น ผู้แจ้ง

ผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบว่าสิ่งใดต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ผู้รับการประเมินพัฒนาตนเองให้เหมาะสมในการประเมินครั้งต่อไปโดยไม่ต้องทำการประเมินใหม่

ส่วนการประเมินครั้งที่2 หากปรากฏว่าไม่ผ่านการประเมินนอกจากต้อง

แจ้งให้ผู้รับการประเมินปรับปรุงแก้ไขตนเองแล้วจะต้องทำการประเมินใหม่

หลังจากระยะเวลา3 เดือนนับจากการประเมินครั้งที่2

แต่งตั้งได้ตั้งแต่วันที่ผ่านการประเมินในครั้งที่2


เกณฑ์การตัดสิน กรณีที่ไม่ผ่านครั้งที่

ผู้ที่ถือว่าผ่านการประเมินจะต้องได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับดังนี้

หมวด1 องค์ประกอบเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติคือด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและคุณภาพของงานที่ต้องได้ผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไปทั้ง2 ด้านและทุกงานที่ประเมิน

หมวด2 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต้องได้ผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป

หมวด3 ความประพฤติต้องได้ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป

หมวด4 คุณลักษณะอื่นๆที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งต้องได้ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไปทุกรายการ


กรณีที่ไม่ผ่านครั้งที่. หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง

1. คุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

1.1 วุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1.2 ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในระดับก่อนเลื่อน

1.3 ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานในตำแหน่งที่จะแต่งตั้งหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่าตามระยะเวลาที่กำหนด


กรณีที่ไม่ผ่านครั้งที่. หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง(ต่อ)

 • ผ่านการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่งระดับควบ

 • 2.1.ผ่านเกณฑ์การตัดสินที่กำหนด

 • 2.2. การประเมินไม่ก่อนวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน


4 กรณีที่ไม่ผ่านครั้งที่.วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง

- มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในระดับก่อนเลื่อนครบถ้วนตามที่กำหนด

- ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานในตำแหน่งที่จะแต่งตั้งหรือ

งานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่าตามระยะเวลาที่กำหนด-ได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่เลื่อนครบถ้วน (กรณีเลื่อนระดับควบสูง)


กรณีที่ไม่ผ่านครั้งที่. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ระเบียบ/ข้อบังคับ/หนังสือเวียน/มติ

1. พ.ร.บ.ระเบียนข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2535

2. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2544

3. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน(ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2547

4. หนังสือสำนักงาน ก.พ.


กรณีที่ไม่ผ่านครั้งที่. ขั้นตอนการทำคำสั่งเลื่อนข้าราชการ

ขั้นที่ 1 ตรวจสอบ


ตรวจสอบคุณสมบัติ กรณีที่ไม่ผ่านครั้งที่

 • ตรวจสอบตำแหน่ง

 • ตรวจสอบข้อมูลบุคคล

 • ตรวจสอบข้อมูลตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 • ตรวจสอบข้อมูลเงินเดือน (ปีที่เลื่อน)

 • ตรวจสอบข้อมูลการไม่ได้รับเงินเดือน (ผิดวินัย)

 • ตรวจสอบการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน


การพิจารณาวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งการพิจารณาวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

 • อาจแต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่มีคุณสมบัติฯ ครบถ้วน


การพิจารณาให้ได้รับเงินเดือนการพิจารณาให้ได้รับเงินเดือน

 • ควบระดับต้น : ปรับให้ได้เท่ากับขั้นต่ำของตำแหน่งที่แต่งตั้ง

 • ควบระดับสูง : ได้รับเงินเดือนในอันดับของตำแหน่งที่เลื่อนใน

 • ขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม

การพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องฯ


ขั้นที่ 2 เสนอลงนามการพิจารณาให้ได้รับเงินเดือน

- รวบรวมเอกสารหลักฐาน

- ทำคำสั่งพร้อมบัญชี...แนบท้าย ตาม คส. 4.1

- ทำบันทึกพร้อมคำสั่ง...


สรุปการพิจารณาให้ได้รับเงินเดือน

ระดับขั้นต้น

ประเมินครั้งที่ 1 เมื่อ ปฏิบัติงานครบ 1 ปี

ประเมินครั้งที่ 2 เมื่อ คุณสมบัติครบ ดังนี้

- ระยะเวลาก่อนเลื่อน

- เงินเดือนไม่ต้องถึงขั้นต่ำ

- เงินเดือนก่อนเลื่อนตาม ว.13/36

ระดับขั้นปลาย (สูง)

ประเมินครั้งที่ 1 เมื่อ ปฏิบัติงานครบ 2 ปี

ประเมินครั้งที่ 2 เมื่อ คุณสมบัติครบ ดังนี้

- ระยะเวลาก่อนเลื่อน

- เงินเดือนต้องถึงขั้นต่ำ


ผู้มีอำนาจลงนาม ตามมาตรา 52

อธิบดีกรมควบคุมโรค หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย


ข้อ 1 นาย ก. ตามมาตรา 52

 • วุฒิ ปวช.

 • บรรจุ เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 เมื่อ 1 มี.ค. 47

 • 1 ต.ค. 48 เงินเดือน 5,200 บาท

 • การพิจารณา (เลื่อนระดับประเภท....)

 • ตำแหน่ง.... เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 – 3

 • Spec

 • - วุฒิ...ปวช.

 • - ระยะเวลาก่อนเลื่อน 2 ปี

 • เงินเดือน ตาม ว.5/36

 • - ปีที่เลื่อน...(5, 200 บาท)

 • ผ่านประเมิน

 • ควบขั้นต้น

 • วันที่เลื่อน ...1 มี.ค. 49

 • เงินเดือนที่ได้รับ ปรับ 5,310.บาท


ข้อ 2 นาย ข. ตามมาตรา 52

 • วุฒิ ป.พนักงานวิทย์ 2 ปี

 • บรรจุ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 เมื่อ 1 ม.ค. 47

 • 1 ต.ค. 49 เงินเดือน 6,530 บาท

 • การพิจารณา (เลื่อนระดับประเภท....)

 • ตำแหน่ง.... เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2- 4

 • Spec

 • - วุฒิ...ป.พนักงานวิทย์ฯ

 • - ระยะเวลาก่อนเลื่อน 3 ปี

 • เงินเดือน ตาม ว.5/36

 • - ปีที่เลื่อน...(6,530 บาท)

 • ผ่านประเมิน

 • ควบขั้นต้น

 • วันที่เลื่อน 1 ม.ค.50

 • เงินเดือนที่ได้รับ 6,530 บาท


ข้อ 3 นาย ท. ตามมาตรา 52

 • วุฒิ ปวส.

 • ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า 3 เมื่อ 10 มี.ค. 47

 • ลาออกไปรับราชการทหาร 20 เมษายน 2547 = 1 ปี

 • บรรจุกลับ 20 เม.ย. 49 (ต่อเนื่อง) เงินเดือน 8,430

 • การพิจารณา (เลื่อนระดับประเภท....)

 • ตำแหน่ง.... นายช่างไฟฟ้า 2- 4

 • Spec

 • - วุฒิ...ปวส.

 • - ระยะเวลาก่อนเลื่อน 2 ปี

 • เงินเดือน ตาม ว.5/36

 • - ปีที่เลื่อน...8,430 บาท

 • ผ่านประเมิน

***นับรวมเวลาราชการทหาร

 • ควบขั้นสูง

 • วันที่เลื่อน 20 เม.ย.49 (วันบรรจุกลับ)

 • เงินเดือนที่ได้รับ 8,430 บาท


 • วุฒิ ปวส. ตามมาตรา 52

 • ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า 3 เมื่อ 10 มี.ค. 47

 • ลาออกจากราชการ 20 เมษายน 2548 = 6 เดือน

 • บรรจุกลับ 1 พ.ค.48 เงินเดือน 8,000 บาท (ขาด11วัน)

ข้อ 4 นาย ท.

 • นับเวลาปฏิบัติราชการ

 • 10 มี.ค.47- 9 มี.ค.48 = 1 ปี

 • 10 มี.ค.48 – 9 เม.ย.48 = 1 เดือน

 • 10 เม.ย.48 – 19 เม.ย.48 = 10 วัน.

 • (ขาด 10 เดือน 20 วัน)

 • หักลาออก 20 เม.ย.48 – 30 พ.ย.48

 • 1 พ.ค.48 – 31 ต.ค.49= 10 เดือน

 • 1 พ.ย.49 – 20 พ.ย. 49 = 20 วัน

 • การพิจารณา (เลื่อนระดับประเภท....)

 • ตำแหน่ง.... นายช่างไฟฟ้า 2- 4

 • Spec

 • - วุฒิ...ปวส.

 • - ระยะเวลาก่อนเลื่อน 2 ปี

 • เงินเดือน ตาม ว.5/3

 • - ปีที่เลื่อน..เงินเดือน ต.ค. 49

 • ผ่านประเมิน

 • วันที่เลื่อน …20 พ.ย.49

 • เงินเดือนที่ได้รับ เทียบขั้นเดือน ต.ค.49 บาท


ข้อ ตามมาตรา 52 5 นางสาว ญ.

 • วุฒิ ป.พยาบาลศาสตร์ระดับต้น

 • ตำแหน่งพยาบาลเทคนิค 3 เมื่อ 1 ก.ย. 46 กรมการแพทย์

 • 1 ต.ค. 48 เงินเดือน 7,440 บาท

 • โอนมากรมควบคุมโรค 5 ตุลาคม 2548

 • การพิจารณา (เลื่อนระดับประเภท....)

 • ตำแหน่ง.... พยาบาลเทคนิค 2- 4

 • Spec

 • - วุฒิ...ป.พยาบาลฯ

 • - ระยะเวลาก่อนเลื่อน 2 ปี

 • เงินเดือน ตาม ว.5/36

 • - ปีที่เลื่อน...7,440 บาท

 • ผ่านประเมิน

 • ควบขั้นต่ำ

 • วันที่เลื่อน …5 ต.ค.48

 • เงินเดือนที่ได้รับ ปรับ 8,000. บาท

** เลื่อนได้ไม่ก่อนวันที่รับโอน


THE END ตามมาตรา 52


ad