den individuella utvecklingsplanen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Den individuella utvecklingsplanen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Den individuella utvecklingsplanen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Den individuella utvecklingsplanen - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Den individuella utvecklingsplanen. med skriftliga omdömen. Kunskapsuppdraget 1994. Mål i kpl och lpl. NP. Betyg. Informera föräldrarna. Diagnosmaterial. Kunskapsuppdraget. Ur Lpo 94 Skola och hem.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Den individuella utvecklingsplanen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
den individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen

med skriftliga omdömen

slide2

Kunskapsuppdraget 1994

Mål i kpl och lpl

NP

Betyg

Informera föräldrarna

Diagnosmaterial

Kunskapsuppdraget

ur lpo 94 skola och hem
Ur Lpo 94 Skola och hem
 • Läraren skallsamarbeta med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling…
varf r iup
Varför IUP
 • Tidig och tydlig information
 • Tydligare koppling till nationella mål
 • Stärka delaktigheten
 • Underlätta kontinuiteten i lärandet
skriftliga omd men
Skriftliga omdömen
 • Summativt Tydlig information om elevens kunskaper
 • Formativt
 • Stimulera fortsatt lärande och utveckling
 • Informationen
 • Tydlig signal om eleven riskerar att inte nå mål att uppnå
 • Inga känsliga uppgifter som kan tänkas omfattas av sekretess
utvecklingssamtal f rordningstext 1 grf 7 kap 2
Utvecklingssamtal - förordningstext (1)Grf 7 kap. 2 §
 • Utvecklingssamtal Läraren ska fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om elevens skolgång. Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas.Informationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i relation till målen i läroplanen och kursplanerna.
utvecklingssamtal f rordningstext 2
Utvecklingssamtal – förordningstext (2)
 • Vid utvecklingssamtalet ska läraren i en skriftlig individuell utvecklingsplan
 • ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne som eleven får undervisning i, och
 • sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna.
utvecklingssamtal f rordningstext 3
Utvecklingssamtal – förordningstext (3)
 • Den individuella utvecklingsplanen kan även innehålla omdömen om elevens utveckling i övrigt inom ramen för läroplanen, om rektorn beslutar det.
 • Överenskommelser mellan läraren, eleven och elevens vårdnadshavare vid utvecklingssamtalet ska alltid dokumenteras i utvecklingsplanen.
utvecklingssamtal f rordningstext 4
Utvecklingssamtal - förordningstext (4)
 • Rektorn beslutar om utformningen av sådan skriftlig information som ges i utvecklingsplanen. Sådan skriftlig information om elevens skolgång som avses i andra och tredje stycket får ges även vid andra tillfällen än vid ett utvecklingssamtal. Utvecklingssamtal ska i vissa fall resultera i ett sådant åtgärdsprogram som avses i 5 kap. 1 §. Förordning (2008:525).
slide10

Kunskapsuppdraget 1994

Mål i kpl och lpl

NP

Betyg

Informera föräldrarna

Diagnosmaterial

Kunskapsuppdraget

f rtydligat kunskapsuppdrag
Förtydligat kunskapsuppdrag

Mål i kpl och lpl

Mål åk 3

Fler nationella prov

Flerdiagnosmaterial

Betyg/

skriftlig bedömning

Kunskapsuppdraget

Nya kursplaner 2011

IUP

Skriftliga omdömen

Ny betygs-skala

Betyg åk 6

bed mning i skolan
Bedömning i skolan
 • för eller emot betyg
 • bedömning = betyg
 • 2010 bedömning för, av, som lärande
bed mning f r l rande
Bedömning för lärande
 • Att se det som ska ses
 • Att kunna kommunicera vad man ser
 • Att finna bra sätt att gå vidare på basis av vad man ser
 • (Gudrun Erickson, Göteborgs Universitet)
lokal pedagogisk planering
Lokal pedagogisk planering
 • Mål att sträva mot – vilka har läraren valt ut?
 • Vilka kunskaper och förmågor ska tränas och utvecklas
 • Vad ska bedömas – ”bedömningens inriktning”
 • Hur ska detta bedömas?
 • Hur involveras eleverna?
 • Val av stoff och arbetssätt
 • Undervisning – uppföljning – dokumentation
 • Skriftliga omdömen och den individuella utvecklingsplanen
exempel sandviken
Exempel Sandviken
 • Du har muntligt och med hjälp av bilder visat … (idrott o hälsa åk 2)
 • Han kan både skriftligt och muntligt visa hur han tänkt och löst uppgiften... (ma åk 3-4)
 • Jag har bra uttal och beskriver med språkligt flyt och variation… (matris eng åk?)
bed mningars funktion syften
Bedömningars funktion/syften
 • Skriva skriftliga omdömen
 • Stödjande syfte för lärandet
 • Utvärdera den egna undervisningen
 • Kunskapskontroll
 • Sätta betyg
 • Urval för vidare studier
omd men och betyg
Omdömen och betyg
 • Betyg – nationellt utformade och standardiseradeGemensamma kriterierJämförbaraAvser hela kursplanen
 • Omdömen – lokalt utformadeEj standardiseradeEj jämförbaraAvser del av kursplanen
r ster fr n implementeringen
Röster från implementeringen
 • Elevernas delaktigheten ökar
 • Utvecklingssamtalen förbättras
 • Pedagogiska diskussioner intensifieras
problematiska omr den
Problematiska områden
 • Omdömen om hur eleven ”är” och beter sig
 • Otydlighet kring mål - nationella eller lokala?
 • ”Många omdömen” bl a för musiklärare
 • Fokus på lägstanivån i undervisningen
 • Utformning och textmängd
 • Offentlighet och sekretess
 • Digital IUP
vad gjorde skolverket 2008 2009
Vad gjorde Skolverket 2008-2009
 • Information på webb
 • Allmänna råd
 • Konferenser
 • Information till vårdnadshavare
 • Föreläsningar för huvudmän
 • Stödmaterial för skolledare och lärare
 • Seminarieserier för rektorer
 • Filmade exempel
utv rdering 2010
Utvärdering 2010
 • Omfattande och tidskrävande
 • Mer summativt än formativt
 • Lärare för äldre elever mer positiva
 • Lärare i tidiga årskurser ovana vid bedömning.
 • Ej mer systematik och gemensamt arbete.
 • Ej förbättringar för arbetet med svagpresterande
 • eller högpresterande elever- men tydligare bild av
 • behovet.
 • Huvudfokus på omdömen – IUP i bakgrunden
 • Ansvaret för förbättringar läggs på hemmet och
 • eleven