I powiatowe forum na rzecz os b niepe nosprawnych
Download
1 / 22

I powiatowe Forum na Rzecz Osób niepełnosprawnych - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

I powiatowe Forum na Rzecz Osób niepełnosprawnych. Wczesne wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja Katarzyna Kielich. Co to jest wczesne wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja?. Według pioniera wczesnej interwencji

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' I powiatowe Forum na Rzecz Osób niepełnosprawnych' - hyman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
I powiatowe forum na rzecz os b niepe nosprawnych
I powiatowe Forum na Rzecz Osób niepełnosprawnych

Wczesne wspomaganie rozwoju

i wczesna interwencja

Katarzyna Kielich


Co to jest wczesne wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja
Co to jest wczesne wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja?

Według pioniera wczesnej interwencji

w Polsce pani Moniki Orkan- Łęckiej wczesna interwencja (wczesne wspomaganie rozwoju)

jest to zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych,

leczniczo- rehabilitacyjnych i terapeutyczno- edukacyjnych.

Podmiotem jest małe dziecko o zaburzonym rozwoju psychoruchowym oraz jego rodzina.


Podstawa prawna
Podstawa prawna interwencja?

Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci określone zostało w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r.

wydane na podstawie :

art. 71b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

poz. 2572, z późn. zm.) • Wczesne wspomaganie może być organizowane w przedszkolu i w szkole podstawowej,

  w tym specjalnej, w ośrodkach, o których mowa

  w art.2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991r.

  o systemie oświaty, oraz w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,

  w tym poradni specjalistycznej, jeżeli mają one możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności dysponują środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnymi do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania.


 • Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szkole podstawowej,

  jest powoływany przez dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni,

 •  W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi

  o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

  1) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie

  do rodzaju niepełnosprawności dziecka,

  w szczególności: oligofrenopedagog,

  tyflopedagog lub surdopedagog;

  2) psycholog;

  3) logopeda;

  4) inni specjaliści - w zależności od potrzeb dziecka

  i jego rodziny.


  Do zadań zespołu należy w szczególności: w szkole podstawowej,

1)ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wspomagania dziecka i wsparcia rodziny ,

2) nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej

w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii

lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb,


3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem w szkole podstawowej,

i jego rodziną programu

wczesnego wspomagania, koordynowanie

działań specjalistów prowadzących zajęcia

oraz ocenianie postępów dziecka,

4) analizowanie skuteczności udzielanej pomocy dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian

w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, oraz planowanie dalszych działań

w zakresie wspomagania.


Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dotyczy: w szkole podstawowej,

 • rozwoju motorycznego,

 • stymulacji polisensorycznej,

 • rozwoju mowy i języka,

 • orientacji i poruszania się w przestrzeni,

 • usprawniania wzroku i słuchu,

 • umiejętność samoobsługi,

 • funkcjonowania w środowisku.


Jak wcze nie kto
Jak wcześnie? Kto? w szkole podstawowej,

Podmiotem wczesnego wspomagania rozwoju jest dziecko od momentu wykrycia nieprawidłowości rozwojowych do podjęcia nauki szkolnej

oraz jego rodzice.


 • Oddziaływania wczesnego wspomagania rozwoju powinny rozpocząć się w najkrótszym czasie od momentu uzyskania informacji przez rodziców

  o nieprawidłowościach rozwoju u ich dziecka.

 • Jak najszybsze wsparcie dziecka i jego rodziców jest warunkiem na najbardziej optymalny rozwój.

 • Wczesna, wielofunkcyjna diagnoza oraz podjęcie terapii jest niezwykle istotne ze względu na dużą plastyczność centralnego układu nerwowego

  we wczesnym okresie rozwoju dziecka.


Dziecko zagrożone niepełnosprawnością- rozpocząć się w najkrótszym czasie od momentu uzyskania informacji przez rodziców

oznacza dziecko z grupy wysokiego ryzyka

ciążowo-porodowego, u którego lekarz stwierdza zagrożenie nieprawidłowym rozwojem, niepełnosprawnością lub upośledzeniem czynności fizycznych i intelektualnych.

Dziecko niepełnosprawne-oznacza dziecko,

u którego lekarz stwierdził nieprawidłowy rozwój, wady wrodzone lub inne upośledzenia, posiadające orzeczenie w rozumieniu przepisów ustawy

o rehabilitacji.


Nieprawidłowy rozwój lub zburzenia rozpocząć się w najkrótszym czasie od momentu uzyskania informacji przez rodziców

w rozwoju psychoruchowym mogą mieć bardzo różną etiologię, np.:

 • wcześniactwo,

 • zaburzenia genetyczne,

 • wady wrodzone,

 • uszkodzenia narządów zmysłów,

 • uszkodzenia lub zaburzenia centralnego układu nerwowego,

 • uszkodzenia lub zaburzenia aparatu ruchowego,

 • wielorakie niepełnosprawności z całościowymi zaburzeniami rozwoju.


Wymiar godzinowy i forma wczesnego wspomagania
Wymiar godzinowy i forma wczesnego wspomagania rozpocząć się w najkrótszym czasie od momentu uzyskania informacji przez rodziców

 • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin

  w miesiącu, wzależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

 • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania

  są prowadzone indywidualnie z dzieckiem

  i jego rodziną. W przypadku dzieci, które ukończyły 3rok życia, zajęcia mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.

 •  Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania,

  z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia,

  mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.

 •  Miejsce prowadzenia zajęć w ramach

  wczesnego wspomagania ustala dyrektor.


Cele wczesnego wspomagania rozwoju
Cele wczesnego wspomagania rozwoju? rozpocząć się w najkrótszym czasie od momentu uzyskania informacji przez rodziców

Dla dziecka:

 • Systematyczne dążenie do poprawy jakości życia dziecka.

 • Poprawa ogólnego stanu psychoruchowego.

 • Zapobieganie występowaniu lub pogłębianiu

  się nieprawidłowości w jego rozwoju psychoruchowym.


Pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego, jakim dysponuje w zakresie funkcji poznawczych, rozwoju ruchowego, komunikacji

i kontaktów społecznych.

Pomoc dziecku w budowaniu trwałych więzi

i znaczących relacji z osobami w najbliższym

otoczeniu.

Wyzwalanie i wzmacnianie spontanicznej aktywności społecznej, poznawczej i komunikacyjnej

dziecka, przejawianej w różnych formach zabawy.

Pomoc dziecku w stopniowym osiąganiu coraz

większej autonomii i samodzielności, na miarę

jego możliwości.


Dla rodziców: rozwojowego, jakim dysponuje w zakresie funkcji poznawczych, rozwoju ruchowego, komunikacji

Dostarczanie rodzicom wsparcia w związku

z kryzysem emocjonalnym, wynikającym z faktu niepełnosprawności ich dziecka,

Pomoc rodzicom w akceptacji dziecka, jako osoby niepełnosprawnej.

Pomoc rodzicom w zaakceptowaniu siebie w roli rodzica dziecka niepełnosprawnego.


Pomoc rodzicom w coraz pełniejszym osiąganiu kompetencji rodzicielskiej, postrzeganiu siebie,

jako „wystarczająco dobrych rodziców”.

Stopniowe przygotowanie rodziców do roli osób wspomagających rozwój ich dziecka.

Dostrzeganie mocnych stron swojego dziecka

i stwarzanie dziecku, jak najlepszych warunków

rozwoju (aranżacja otoczenia, dobór przedmiotów do zabawy i wspólnych zabaw).


Co zrobi aby dziecko mog o by obj te zaj ciami wczesnego wspomagania
CO rodzicielskiej, postrzeganiu siebie, zrobić aby dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania ?

Aby dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju, musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Gdzie można uzyskać taką opinię?

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju jest wydawana przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych,

w tym specjalistycznych poradniach.


Co jest wymagane przy staraniu si o otrzymanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
Co jest wymagane przy staraniu się o otrzymanie opinii o potrzebiewczesnego wspomagania rozwoju?

 • zaświadczenie lekarskie na specjalnym druku

  (druk w poradni),

 • opinia przedszkola, jeśli dziecko uczęszcza

  do niego,

 • wniosek rodziców o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

  (odpowiedni druk w poradni).


 • Wcześniejsze uzyskanie przez dziecko orzeczenia potrzebie

  o potrzebie kształcenia specjalnego

  organizowanego w przedszkolu integracyjnym

  bądź specjalnym nie wyklucza możliwości

  korzystania z zajęć organizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

 • Wczesne wspomaganie obejmuje dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia przez nie edukacji szkolnej.


Zespo y wczesnego wspomagania rozwoju dziecka powiat dzki wschodni
Zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka powiat potrzebiełódzki - wschodni

 • Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski Koluszki ,ul. Budowlanych 8.

  [email protected]

 • Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy

  Koluszki, ul. Budowlanych 8.

  [email protected]


ad