1 / 26

Ejendomsdannelse

Ejendomsdannelse. Semesterstart. Præsentation af semestrets rammer v. Lars Ramhøj Præsentation af de to projektforløb - Ejendomsdannelse - ejendomsdata v. Bent Hulegaard - matrikulær sag v. Lars Ramhøj - Fast Ejendoms Retsforhold v. Lars Ramhøj Praktiske forhold v. Lars Ramhøj

hye
Download Presentation

Ejendomsdannelse

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Ejendomsdannelse Semesterstart • Præsentation af semestrets rammer v. Lars Ramhøj • Præsentation af de to projektforløb • - Ejendomsdannelse • - ejendomsdata v. Bent Hulegaard • - matrikulær sag v. Lars Ramhøj • - Fast Ejendoms Retsforhold v. Lars Ramhøj • Praktiske forhold v. Lars Ramhøj • Semestrets afvikling • Gruppedannelse Check løbende semestret på www.lsn.aau.dk • for generel og specifik studieinformation Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 2. Ejendomsdannelse Semestrets struktur • Faste rammer og parallelitet i indhold • Klare termnier • Skema - pres på lokaler, tilstræbt 2 hele projektdage pr. uge • Ikke skemalagt undervisning (selvstudier, læseferie) • Ekskursion til Kbvn. ultimo april. • rammerne fastlægges af semesterkoordinatoren • det praktiske (transport og ophold af jer selv - Charlotte véd hvor-dan) Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 3. Ejendomsdannelse Moduloversigt Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 4. Ejendomsdannelse Skema lokale Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 5. Ejendomsdannelse Projektforløbene • Lokaliteter • Instrumenter • Lodsejerkontakt (brev) • Vejledere • Lærebøger (se studievejledningen) • skelafsætning (kompendium) • matrikulær sagsudarbejdelse • matrikulære slides • Ejendomsdannelse • på: www.land.aau.dk/~lr Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 6. Ejendomsdannelse Gruppenummer, område og placering 6.1 23b 6.2 25 6.3 27 6.4 29 6.5 31 6.6 44 Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 7. Ejendomsdannelse Matrikulære projektforløb • Forandringer af ejendomme • Arbejde digitalt i den udstrækning, det er muligt (MIA) • Projektformål • parcelhuse • jordbrugsparceller • hytteby • cykelcrossbane • Projektet gennemføres virkelighedstro • Vi har ikke været i marken, og • har ikke set måloplysningerne (er bestilt) Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 8. Ejendomsdannelse Det matrikulære projekt Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 9. Ejendomsdannelse Det matrikulære projekt • skelfastlæggelse • udstykning • arealoverførsel (jordomlægning mellem landbrugsejendomme) • evt. andre sagstyper • vejændring Indgår i alle sagerne Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 10. Ejendomsdannelse Den matrikulære sag Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 11. Ejendomsdannelse Det matrikulære projekt Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 12. Ejendomsdannelse Skelfastlæggelse Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 13. Ejendomsdannelse Uoverensstemmelser Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 14. Ejendomsdannelse De matrikulære forandringer Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 15. Ejendomsdannelse De matrikulære forandringer Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 16. Ejendomsdannelse De matrikulære forandringer Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 17. Ejendomsdannelse Den matrikulære måling Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 18. Ejendomsdannelse Sagsdokumenter Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 19. Ejendomsdannelse Sagsdokumenter Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 20. Ejendomsdannelse Sagsdokumenter Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 21. Ejendomsdannelse Sagsdokumenter Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 22. Ejendomsdannelse Sagsdokumenter Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 23. Ejendomsdannelse Sagsdokumenter Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 24. Ejendomsdannelse FER - Fast Ejendoms Retsforhold Omfatter om muligt en uddybning af problemstilling fra den matrikulære sag • nødvej • servitutter • bortfald • stiftelse ved hævd • betingelser for omlægning af private veje • erstatning for øget færdsel • administrativ praksis vedrørende digebeskyttelse • erstatningsareal for ophævelse af fredskovspligt • fortrinsstilling Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 25. Ejendomsdannelse Praktiske forhold • Sekretær: Charlotte Hansen (FIB 11/9a) • Semesterkoordinator: Lars Ramhøj (FIB 11/22) • Medkoordinator: Stinne? • Tilmeldte/fremmødte (21?) • e-mail • alle: 06ej06@land.aau.dk • gruppe: 06ej0604@land.aau.dk (04= gruppenummer) • Aau-vejledere: (initialer@land.aau.dk) • Kopikort: 100 stk.kort til hver • Gruppedannelse • grupperum • nøgler (adgangskontrol, udlevering/depositum) Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 26. Ejendomsdannelse Vejledere Arealforvaltning (matrikelvæsen og fast ejendoms retsforhold) • Erik Stubkjær - 3 gr. • Lars Ramhøj – 2 (3) gr. MIA vejledning: Bent Hulegaard, Morten Ørtved, Lars Birk Jensen (praktiserende lsp.) Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

More Related