Financov n celo ivotn ho vzd l v n zdravotnick ch pracovn k
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Financování celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků. Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ). OPLZZ vymezuje priority pro podporu rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti v rámci cíle Konvergence z Evropského sociálního fondu v programovacím období 2007-2013.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - hyacinth-hoffman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Opera n program lidsk zdroje a zam stnanost oplzz
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) pracovníků

OPLZZ vymezuje priority pro podporu rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti v rámci cíle Konvergence z Evropského sociálního fondu v programovacím období 2007-2013.

OP LZZ obsahuje šest prioritních os a je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesní vzdělávání, na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.


Syst m mo nost podpory oplzz
Systém možností podpory OPLZZ pracovníků

Individuální projekty (IP)

- systémové individuální projekty

Systémové řešení národních politik a programů zaměřených na modernizaci, rozšíření kapacity a kvality nabídky veřejných služeb, navržení nových a zefektivnění stávajících systémů.

Zaměření IP Ministerstva zdravotnictví

Realizace vzdělávacích aktivit v oblasti dalšího odborného vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků – lékařů, nelékařů a dalších pracovníků ve zdravotnictví, kteří vykonávají povolání zdravotnického pracovníka a pracovníka ve zdravotnictví.


Oblasti podpory oplzz relevantn pro oblast zdravotnictv
Oblasti podpory OPLZZ relevantní pro oblast zdravotnictví pracovníků

Oblast podpory 1.1 Zvýšení adaptability pracovní síly a konkurenceschopnosti podniků

Podporované aktivity:

 • další profesní vzdělávání zaměstnanců

 • podpora systémů motivace a aktivizace zaměstnanců

 • specifické formy vzdělávání

  (individuální projekty MZ ČR)

  Cílová skupina: zdravotničtí pracovníci - zaměstnanci

 • dle zákonů č. 95/2004 Sb. a 96/2004 Sb.


Individu ln projekty odboru vzv
Individuální projekty odboru VZV pracovníků

Cíl projektu

 • rozvoj systémů řízení lidských zdrojů a rozvoje lidských zdrojů s využitím inovativních přístupů, rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců – zdravotnických pracovníků a pracovníků ve zdravotnictví

 • rozvoj celoživotního vzdělávání, udržování a prohlubování kvalifikací a kompetencí zdravotnických pracovníků a pracovníků ve zdravotnictví

 • podpora vzdělávání školitelů s ohledem na inovace a ekonomiku založenou na znalostech a schopnost reagovat na moderní trendy poskytování zdravotní péče


Celo ivotn vzd l v n
Celoživotní vzdělávání pracovníků

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

950.000.000,- Kč

Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařských, nelékařských a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na profesní vzdělávání: celoživotní vzdělávání 800.000.000,- Kč

Projekt komunikace – komunikace: zdravotník - pacient v dovednostech 150.000.000,- Kč


C lov skupina
Cílová skupina pracovníků

 • Lékařští zdravotničtí pracovníci (lékaři, zubní lékaři a farmaceuti) ve zdravotnických zařízeních přímo řízených organizacích MZ ČR mimo území Hl. města Prahy

 • Lékařští zdravotničtí pracovníci v ostatních zdravotnických zařízeních mimo území Hl. města Prahy

 • Manažeři (zdravotníci - lékaři) v přímo řízených organizacích MZ ČR mimo území Hl. města Prahy

 • Nelékařští zdravotničtí pracovníci v přímo řízených organizacích MZ ČR mimo území Hl. města Prahy

 • Nelékařští zdravotničtí pracovníci v ostatních zdravotnických zařízeních na území ČR mimo území Hl. města Prahy

 • Manažeři (zdravotníci - nelékaři) a další pracovníci ve zdravotnictví ve zdravotnických zařízeních mimo území Hl. města Prahy


C l a z m r mz r
Cíl a záměr MZ ČR: pracovníků

 • prohlubování znalostí a zvyšování úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí lékařských i nelékařských zdravotnických pracovníků

 • tvorby vzdělávacích programů pro zaměstnance zdravotnických zařízení

 • podpory systémů rozvoje a řízení lidských zdrojů vedoucí k motivaci a aktivizaci zdravotnických pracovníků a k podpoře dalšího vzdělávání, včetně poskytování podpory a poradenství

 • udržení a zvýšení obecných pracovních kompetencí pracovníků ve zdravotnictví


Mz r bude realizovat
MZ ČR bude realizovat pracovníků

Projekt 1

Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborně profesní vzdělávání a na vzdělávání v manažerských dovednostech

Počet všech podpořených v rámci projektu 1 - 32 475

Projekt 2

Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech

Počet všech podpořených v rámci projektu 2 – 6 295


Vzd l vac programy pro l ka e zubn l ka e a farmaceuty
Vzdělávací programy pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty

1) Vzdělávací program Certifikovaný kurz v lékařském oboru

Cílem je získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti diagnostiky, léčby a prevence chorob v oborech, ve kterých je nutné získat zvláštní odbornou způsobilost podle zákona č. 95/2004 Sb.

2) Vzdělávací program Ekonomika zdravotnictví, ekonomika zdravotnických zařízení a Management zdravotnických zařízení

Určeno především pro střední management v přímo řízených organizacích MZ ČR s cílem seznámit se se základy ekonomiky a řízení v obecné rovině a dále se specifiky ekonomiky a řízení zdravotnických systémů a zdravotnických zařízení.

3) Vzdělávací program Poskytnutí Neodkladné nemocniční péče (ATLS)

Cílem kurzů je opakované proškolování zdravotnických týmů zejména na urgentních příjmových ambulancích lůžkových zdravotnických zařízení a zavádění norem multidisciplinární péče v akutním stádiu život ohrožujících stavů.


Vzd l vac programy pro l ka e zubn l ka e a farmaceuty1
Vzdělávací programy pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty

 • Vzdělávací akce - Konference a semináře pro lékaře a farmaceuty podle jednotlivých specializačních oborů, formou celoživotního vzdělávání.

  5) Vzdělávací program Kurz pro kodéry pro lékařské zdravotnické pracovníky přímo řízených organizací s cílem

  zvýšení kvalifikace zdravotníků v oblasti kódování diagnóz pomocí klasifikace MKN-10 a v příbuzných oblastech zdravotnické informatiky, včetně jejích právních, etických, technických, společenských, vědeckých, statistických a finančních aspektů.

  6) Vzdělávací akce, stáže, kurzy, konference a semináře pro zubní lékaře

  Cílem kurzů je zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí zubních lékařů, pracujících v sektoru zubní péče.


Vzd l vac programy pro nel ka sk pracovn ky
Vzdělávací programy pro nelékařské pracovníky farmaceuty

 • Vzdělávací program Certifikovaný kurz pro nelékařské povolání

  Cílem absolvování je získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností, kterými se získává zvláštní odborná způsobilost k úzce vymezené činnosti v oborech dle zákona č. 96/2004 Sb.

 • Vzdělávací program Ekonomika zdravotnictví, ekonomika zdravotnických zařízení a Management zdravotnických zařízení

  Určeno především pro management v přímo řízených organizacích. Vzdělávací program umožní pracovníkům z řad managementu lůžkových zdravotnických zařízení seznámit se základy ekonomiky a řízení v obecné rovině a dále se specifikou ekonomiky a řízení zdravotnických systémů a zdravotnických zařízení.


Vzd l vac programy pro nel ka sk pracovn ky1
Vzdělávací programy pro nelékařské pracovníky farmaceuty

3) Vzdělávací program Akreditované kvalifikační kurzy

Zaměřeno zejména na stabilizaci zdravotnického personálu. Kurz bude považován za zvyšování kvalifikace účastníka podle zákona č. 96/2004 Sb. a bude připraven pro tyto obory: Všeobecný sanitář, Sanitář pro operační sál, Sanitář pro lázně a léčebnou rehabilitaci, Sanitář pro zařízení lékárenské péče, Sanitář pro laboratoř a transfůzní oddělení, Sanitář pro autoptické oddělení nebo pitevnu, Ošetřovatel, Zdravotnický asistent, Radiologická fyzika, Radiologická technika, Zdravotně sociální pracovník a Masér.

4) Vzdělávací akce Konference a semináře pro nelékařské obory

Kontinuální profesní vzdělávání, které zajistí zdravotnickým pracovníkům vykonávajícím nelékařské obory průběžné obnovování vědomostí, dovedností a způsobilosti odpovídající získané odbornosti. Obsah konferencí a seminářů bude zaměřen na prohloubení a obnovení znalostí a dovedností pro vykonávané činnosti v souladu s kreditním systémem pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků.


Vzd l vac programy pro nel ka sk pracovn ky2
Vzdělávací programy pro nelékařské pracovníky farmaceuty

 • Vzdělávací program Kurz pro kodéry pro nelékařské zdravotnické pracovníky přímo řízených organizací

  S cílem zvýšení kvalifikace zdravotnických pracovníků přímo řízených zdravotnických zařízení v oblasti kódování diagnóz pomocí klasifikace MKN-10 a v příbuzných oblastech zdravotnické informatiky, včetně jejích právních, etických, technických, společenských, vědeckých, statistických a finančních aspektů.

  6) Vzdělávací akce, stáže, kurzy, konference a semináře pro nelékařské zdravotnické pracovníky pracující v zubní péči

  Hlavním cílem této aktivity je zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí nelékařských zdravotnických pracovníků pracujících v sektoru zubní péče.


N klady lze pokr t na
Náklady lze pokrýt na ... farmaceuty

Na co:

odměny školitelů

pronájmy prostor

učební pomůcky

náklady zdravotnického zařízení

praktické stáže

Pro koho:

Lékařští a nelékařští zdravotničtí pracovníci