1 / 47

รศ. 600 การจัดการภาครัฐ

รศ. 600 การจัดการภาครัฐ. รศ. ดร. จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ Date: 12 June 2548 Mod By SkT 2008. Lesson 1. What is Public Management Today? The Search for an Organizing Paradigm. G.David Garson & E.Samuel Overman . รัฐประศาสนสาตร์ (นิด้า) Public Administration

huslu
Download Presentation

รศ. 600 การจัดการภาครัฐ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. รศ. 600 การจัดการภาครัฐ รศ. ดร. จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ Date: 12 June 2548Mod By SkT 2008

 2. Lesson 1. What is Public Management Today? The Search for an Organizing Paradigm. G.David Garson & E.Samuel Overman รัฐประศาสนสาตร์(นิด้า) Public Administration การบริหารรัฐกิจ(มธ. รามฯ)Public administration กิจการสาธารณะ Public Affairs การจัดการภาครัฐPublic sector Management (Public Management) การจัดการภาครัฐในแนวใหม่ New Public Management (NPM)

 3. การบริหารราชการ(การบริหารรัฐกิจ)Public Administration ทฤษฎีระบบราชการ Theory of Bureaucracy รัฐบริหาร Administrative state การจัดการภาครัฐ Public Management (Public Sector Management) ทฤษฎีการจัดการ Theory of Management รัฐจัดการ Management State

 4. Public Management A Vision Statement • A Self conscious field of study, organized in four subject areas, approached from multiple reference disciplines oriented to improving lay probing of theorical and situation issues, with individual works meetings appropriate standards of inquiry.

 5. Field of Public Management Experience Executive Leadership In Government Political Science Public Policy Designing Program Organization Management Organization Science Managing government Operation Law Public Management Policy Rhetoric Communication

 6. Public Management • Management of information • Privatization • Rationality & Accountability • Planning & Control • Productivity and Effective use of human resource Public Management has Three major domains. • Policy Management • Resource Management • Program Management • Expand concept from POSDCORB to PAFHRIER

 7. POSDCORB • P => Planning • O => Organization • S => Staffing • D => Directing • C => Coordinative • R => Reporting • B => Budgeting PFHRIER • P => Policy analysis • F => Financial Management • HR => Human Resource Management • I => Information Management • ER => External Relations

 8. Conceptual Framework for Public Management • Human Relations and organization Development • System Theory • Generic Administration • Policy Analysis The nation Public Management Research survey (NPMRS)

 9. Lesson 2. Public and Private Management: Are They Fundamentally Alike in All Unimportant respects. Graham T. Ailison, Jr.Lesson 4. Comparing Public and Private Organizations. H.George Frederickson. Public & Private Management 1. Framing The issue: What is Public Management - Policy Management (See page 13) - Resource Management - Program Management 2. The MUSHKIN Report - Personnel Management - Work Force Planning - Collective Bargaining and Labor Management Relations - Productivity and Performance Measurement - Organization / Reorganization - Financial management - Evaluation, Research, Program and Management Audit

 10. Similarities – How are Public & Private Management alike? - POSDCORB - Function of general Management (See page 16) a) Strategy b) Managing internal c) Component Managing external d) Constituencies Difference – How are Public & Private Management difference? Three orthogonal List of differences - Impression comparison of Government & Business. (see page 17) John T. Dunlop. • The Public Administration Review (see page 18 & lesson 4) • Six major differences between President of USA & CEO of major corporations (see page 18) Richard E. Nestadt

 11. a) Impression comparison of Government & Business.(John T. Dunlop). • Time Perspective • Duration • Measurement of Performance • Personnel constraints • Equity & Efficiency • Public Processes Vs. Private Processes • Role of Press and Media • Persuation and Direction • Legislative and Judicial impact • Bottom Line b) The Public Administration Review (see page 18 & Lesson 4) - Environment Factor - Organization Environment Transaction - Internal Structure & Process

 12. c) Six major differences between President of USA & CEO of major corporations (see page 18) Richard E. Nestadt - Time-Horizon - Authority - Carrer system - Media Relations - Performance Measurement - Implementation Case of Doug Costle, Director of EPA & Roy Chapin CEO of American Motors. Implications for Research of Public Management

 13. Lesson 3 - Managing Government Governing Management (4 Hats) Mintzberg, Henry. 1. The Triumph of Balance 2. Beyond Public and Private (see page 300 - Privately Owned Organizations - Publicly Owned Organizations (State Owned) - Cooperatively Owned Organizations - Non-Owned Organizations คนมี 4 ลักษณะ (3C+1S) - Customers - Clients - Citizens - Subject

 14. The Myths of Managements • Particular Activities can be isolated both from one another and from direct authority. • Performance can be fully and properly evaluated by objective measures. • Activities can be entrusted to autonomous professional managers held responsible for performance Models for Managing Government (see page 34) • The Government As Machine Model. • The Government As Network Model. • The Performance Control Model • The Virtual Government Model • The Normative Control Model

 15. Governing Management • Business is not all Good, Government is not all Bad. • Business can learn from Government no less than Government can learn from Business and Both have a great deal to learn from Cooperative and Non-owned organizations. • We need proud not Emasculated Government • Above all we need Balance among the different sector of society.

 16. Lesson 5 – Paradigm of Public Administration (See page 51) Big Democracy, Big Bureaucracy - Nicholas Henry. 1. ข้อจำกัดในบริษัทและรัฐประศาสนสาตร์ แนวเดิมของสหรัฐ - Administration by Ambassador - Administration by Legislators - Administration by Enfeebled Executive - Attenuation: The legacy of Limited Public Administration 2. รัฐบาล ผู้นำในภาครัฐและชีวิตผู้คนที่เสื่อมลงเกิดจาก - A Deepening Disaffection with Government and Public Leaders. - A Deteriorated and Detoured Civic Life

 17. 3.ข้าราชการ, ระบบราชการและการรอดพ้น (See page 59) - Bureaucrats and Citizens - Bureaucrats & Elected Politicians 4. Revolt and resistance 5. Why Bureaucracy ? - Political Scientist: Political Pluralism - Economist: Displacement - Futurist: Interpreter of Complicated Things 6. Bureaucratic Power

 18. 7. Bureaucratic Sovereignty (see page 68) - Bureaucrat and Legislators - Bureaucrats and the elected Executive 8. Knowledge Management: The base of Bureaucratic Power 9. Exploring Bureaucracy, Understanding Government 10. Nichoras Henry Separate Paradigm as per publication of Book - Locus & Focus: Locus = Where Focus = What

 19. 1900-1926 – Paradigm 1: The Politics/Administration Dichotomy 1927-1937 – Paradigm 2: The Principle of Administration 1938-1947 – The Challenges 1947-1950 – Reaction to the Challenge 1950-1970 – Paradigm 3: Public Administration As Political Science - Case Studies - Comparative and Development Administration - The impact of Political Science 1956-1970 – Paradigm 4: Public Administration As Public Management The impact of Management - Publicness and Privateness - Definition of “Public” Administration 1965-1970 – The Force of Separatism - Science, Technology and Public Policy - The New Public Administration - Pride to the Practitioners (See page 95) 1970-Present – Paradigm 5: Public Administration As Public Administration

 20. พาราไดทางรัฐประศาสนศาสตร์ ของ Nicholas Henry

 21. Lesson 6 – The Public Sector 2000 (See page 102) Jan Erik Lane • Introduction • Public Institutions and Interest - Principle of Public Administration - Motivation in Public Administration - The Public Interest - Information - Governance Forms

 22. Topic 1: Demarcation of the Public Sector • Public Sector concept • Market and Bureaux • Nature of Goods • Justification of Public Resource allocation • Fiscal Federalism • Market Failure or Policy Failure? • Taxation policy Dilemmas • Justification of Redistribution • Equity • Macro or micro Demarcation

 23. Concepts of Bureaucracy • The Semantic Approach to Bureaucracy (see page 112) • Bureaucracy As Rationality • DYS Functions in Bureaux • Bureaucracy As Rigidity • Bureaucracy As Chaos • Bureaux in Economic Organization Theory • Bureaucracy As Oversupply • Bureaucracy As Size Maximization • Bureaucracy As Uncontrol • Bureaucracy As Private Choice

 24. Topic 6: The logic of Public Sector Reform • Demand for and supply of reform policies • Political or Economic Reforms? • Cut back Strategies • From Ex-ANTE (Before) to Ex-POST (After) Governance (see page 181) • The Ex-ANTE Approach • Towards the Ex-POST Approach • Decentralization and Evaluation • From Authority to Exchange

 25. 1887 วูดโร วิลสัน ปธน. ธิบดีของสหรัฐอเมริกาคนที่ 28 ผลงาน “Study of Administration” “การที่จะมีทฤษฎีทางการบริหารใดๆ นั้นจะไม่สามารถทำได้หากไม่ทำให้การบริหารราชการปลอดจากการแทรกแซงทางการเมือง” การแยกการเมืองออกจากการบริหาร เพื่อให้การบริหารภาครัฐโดยข้าราชการปฏิบัติงานมุ่งทำประโยชน์ให้กับประชาชนทุกกลุ่มด้วยความเสมอภาคไม่ใช่มุ่งทำประโยชน์ให้กับกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มธุรกิจเฉพาะกลุ่มที่ครอบงำข้าราชการ (เกิดจาก Andrew Jackson ปธน. คนที่ 7 ปลดข้าราชการระดับสูงของ ปธน. คนที่ 6 John Adams ออกไปประมาณ 10%) เป็นอย่างนี้มาเรื่อย ๆ จนถึงคนที่ 28 (ใช้มา 100 ปี)

 26. 1980 Max Weber “Theory of Bureaucracy Administrative State to be Management State Public Choice Market Mechanism Margaret Thatcherเริ่มใช้คำว่า Public Sector Reform แต่ที่ U.S.A.ใช้คำว่า Reinventing Government

 27. PM หมายถึงการจัดการภาครัฐซึ่งมีพัฒนาการมาจากแนวคิด POSDCORB ของ Gulick & Urwick โดย G.D. Garson และ E.S.Overman ได้ขยายความต่อมาในปี 1960 ว่าเป็น PAFHRIER คือจาก Planning Organizing Staffing Directing Coordinating Reporting และ Budgeting สู่ Policy Analysis , Financial Management, Human Resource management, Information Management และ External Relation นอกจากนี้ยังมี Public Choice และ New P.A อีกที่เป็นคำจำกัดความที่เพิ่มเข้ามาใหม่นอกเหนือจาก POSD CORDB ที่มีอยู่เดิมซึ่งดูเหมือนว่าจะแคบไปซะแล้วจึงทำให้เกิดทฤษฎีระบบ (system Theory) อันเนื่องมาจากระบบ computer ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้งาน

 28. ต่อมาก็มีพัฒนาการเป็น Generic Administration ซึ่งได้รวมเอา Public and Business Administration หรือ Private Administration เข้ามาเพิ่มเติม สรุปคือ กระบวนการประสานบูรณาการกิจกรรมของงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยความร่วมมือของคนในองค์การหรือเรียกว่าการแสวงหาความจริงเมื่อพบแล้วจึงประกาศทฤษฎี ความหมายและพัฒนาการของการจัดการภาครัฐ

 29. Henry Fayol POCC Planning Organizing Controlling Command Cooperate Urwick Gulick POSDCORB Planning Staffing Directing Coordinating Reporting Budgeting 1937 1960 Garson Overman PAFHRIER Policy Analysis Financial Management Human Resource MGT Information Management External Relation

 30. Implementation of 3 Concept of P.M. Policy Policy Management Resource Management Program Management

 31. 4P of Mintzberg Planning & Ploy(แผนลวง) Pattern Position Perspective

 32. P.A. = Bureau = อำนาจในการบริหาร Rules of Law ป้องกัน complaint Due Process Anticipation Responsibility Formalism “The Case” Openess - Complaint Voice Legality Vocation เป็นอาชีพจำเพาะอย่าง Public Interest P.M. = การรวบรวมแนวคิดทางด้านการ บริหารที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ทางสาธารณะ ประสิทธิภาพ และมุ่งผลทางการตลาด Objective Efficiency Adaptation Direction Innovation Secracy = ความลับ Exit Effectiveness Self Interest Profit

 33. Clear Goals Measurement of Outputs OutComes Cost Consciousness เน้นค่าใช้จ่าย Discretion ให้อำนาจตัดสินใจ Neglect of Means Insensitivity towards Intangible Values ไม่นับสิ่งที่เป็นนามธรรม Unresponsiveness to Demand Transaction Costs สูง Pros Management ConSState

 34. PPBS = Plan program Budgeted System MBO = Management by Objective ZBO = Zero Base Budgeting สำนักทางความคิด School of thought 1. Scientific Management 2. Administrative Management หรือ Functional Management 3. Human Relation 4. Management science 5. Open System เช่น Organic System กับ Mechanistic 6. Competitive Advantage

 35. Paradigm ทั้ง 5 1. แยกการเมืองออกจากการทหาร 2. วิชาการบริหาร Principle of P.A. 3. สังคมวุ่นวาย Politic Science 4. P.A. as Administrative Science 5. P.A. as P.A.

 36. New PM. ได้แก่ Government Contracting ประมูล , ประกวด , เช่า ตั้งแต่เล็กๆ ไปใหญ่ ภารโรง, รพ., ร.ร. ปัญหาคือต้องมีกฎระเบียบรองรับเกี่ยวกับสัญญา ดังกล่าวป้องกันปัญหาการฟ้องร้อง The CEO’S • Very High Salaries Short Term 2-5 Y • จ้างพิเศษก่อนที่เขาจะออกไปรับเงินภาคเอกชน Incorporation (Privatization) • จาก Pubic Organization to Stock & Joint company • ไปใช้ Private law แทน Public law Costs = Supply side มีเงินจ้าง CEO’s หรือทางเลือก 3 ทาง คือ ประมูล , ประกวด , เช่า

 37. Advantage of NPM Cost Down and Efficiency Up Transparency = โปร่งใสผลงานมีชัดเจน สัญญาระยะสั้น Disadvantages of NPM โทษ -Trust เสียความรู้สึกในความเป็น วิชาชีพ -Public Awareness ถูกละเลย -Democracy = เสียประชาธิปไตย -CEO’s มีอำนาจมากไป -Transaction Costs เมื่อจะต้อง เปลี่ยนสัญญาประมูลใหม่

 38. Ex-ante Model จากเดิม Planning Control ควบคุม Minute regulation ออกระเบียบ Line Item Budget Means Focus เน้นค่าเฉลี่ย Stearing ถือหางเสือ Collective Inceatives จัดสรรให้หน่วย Taxation Authority Ex. Post Model Evaluation Discretion ให้อำนาจ Frame work Legislation การตีกรอบ Block Grants ก้อนๆ Management by Objective วัดผล Output + Out Covers Individual Incention จัดสรรให้บุคคล User Fees Exchange

 39. Reinventing Government • Catalytic Government คือหางเสือไม่ลงมือทำเอง • Community Owned Government ร่วมตัดสินใจ • Competitive Government ทางเลือกสาธารณะ • Customer Driven Gov. ใส่ใจความต้องการของ ปชช. • Mission Driven Gov. มีพันธกิจ • Market Oriented Gov. ใช้กลไกตลาด • Result Oriented Gov มุ่งสัมฤทธิ์ผล • Enterprising Gov. ทำแบบผู้ประกอบการหารายได้ • Anticipatory Gov. คาดปัญหาล่วงหน้าและมีแผน • Decentralized Gov. กระจายอำนาจ

 40. New Public Management (NPM) Jan-Elik Lane “Public Sector Reform Reinventing” -CEO’s Incorporation -Privatization -Public Choice ประกวดราคา Tournament ประมูลเลหลัง Auction เช่า Leasing -High Cost Low eff. Low Costs High Efficiency

 41. ทำให้พันธกิจหลักปรับบทบาทมาเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมทำให้พันธกิจหลักปรับบทบาทมาเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริม • ตอบสนองความต้องการ บริการมีคุณภาพ • People Centered & Customer Focus • การจัดการมีอิสระ คล่องตัว ลดการควบคุมจากส่วนกลาง • มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีการประเมินผลงานที่ชัดเจนและมีระบบสิ่งจูงใจ • แข่งขันบริการสาธารณะ • บูรณาการ คำนึงถึงผลลัพธ์ที่เป็นองค์รวม

 42. แนวโน้มของ NPM • จำกัดการขยายตัวของหน่วยงานภาครัฐ • PPP Public Private Partnership • ภาคประชาสังคม Civil Society Organization = CEO’s • ลดบทบาทของภาครัฐในการจัดบริการสาธารณะ • ความก้าวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ • การจัดการภาครัฐเป็นวาระนานาชาติ

 43. ตรรกของการปฏิรูปภาครัฐ 3E = Efficiency, Economy & Equity • Decentralized Management Approach ทำให้ได้รับ Feed Back ที่ดีมาจัดการบริหารและปรับปรุงกระบวนการในการทำแผนกลยุทธ์ • สภาพแวดล้อมที่เข้ามาทำให้ได้การปรับจัดการที่ยั่งยืนจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการจัดหาได้เหมาะสมกับสถานการณ์ • สามารถตอบสนองข้อมูลที่ถูกต้องปละช่วยการตัดสินใจไม่ผิดพลาด • การถูกประเมินจากสาธารณะด้วยระบบที่เปิด • สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสม

 44. ตั้งแต่ปี 1980 เป็นต้นมาได้มีการปรับเปลี่ยน Traditional Bureaucratic Administration ไปสู่ Managerialism เข้าสู่ Paradigm ใหม่ ทางด้านการบริหาร โดยใช้ทฤษฎีทางการบริการของทางภาคเอกชนที่เรียกว่า Market Based Public Administration ทำให้ภาครัฐปรับเปลี่ยน เป็น Entrepreneurial Government (Osborne and Geabler 1993) โดยเน้นบทความการบริหารด้วยกลไกของทางด้านการตลาด เพื่อให้ได้ Outcomes และมุ่งปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุณภาพ ของการให้บริการและปรับเปลี่ยนวิธีการบริหาร และกำหนดบทบาทของ Public Management ในฐานะที่เป็น Change Agents อุทิศตน ดำเนินงาน ให้องค์การภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและให้ได้คุณภาพของการบริการเป็น หลัก

 45. รัฐบาลที่มีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการยังจะต้องใช้ ทำให้เกิดบรรยากาศของการ กระจายอำนาจ และการตรวจสอบของประชาชนด้วยแนวทางของการบริหารจะต้องมีข้อมูลป้อนกลับที่ถูกต้องจากประชาชน ทำให้สามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการ Market Based Public Administration ยังช่วยทำให้เกิดศูนย์รวมข้อมูลการบริการสาธารณะมาเพิ่มเติมและพัฒนารูปแบบการกระจายอำนาจในการบริหารได้เป็นอย่างดีและยังช่วยให้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ วิธีการและลดการควบคุมและขั้นตอนที่มีเป็นจำนวนมากลงได้

 46. จิตวิญญาณของรัฐบาลผู้ประกอบการ(4C2MREAD)จิตวิญญาณของรัฐบาลผู้ประกอบการ(4C2MREAD) • Catalytic Government ผู้จุดประกายความคิด • Community Government สร้างชุมชนร่วมใจ • Competitive ใฝ่รู้ อาสาสู้แข่งขัน • Customer driven รับใช้ลูกค้า ประชาชน • Mission Driven Government ปณิธาน มุ่งมั่น • Market Oriented Govern. พัฒนางานโดยกลไกตลาด • Results Oriented Government มุ่งผลสัมฤทธิ์ • Enterprising Government คิดค้น แสวงหาหนทางใหม่ • Anticipatory Government คาดหมายเชิงรุก มีแผนฯ • Decentralization Govern. ถ่ายโอน กระจายอำนาจ

More Related