TAC ( T ecnologies per a l' A prenentatge i el C oneixement) - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TAC ( T ecnologies per a l' A prenentatge i el C oneixement) PowerPoint Presentation
Download Presentation
TAC ( T ecnologies per a l' A prenentatge i el C oneixement)

play fullscreen
1 / 11
TAC ( T ecnologies per a l' A prenentatge i el C oneixement)
125 Views
Download Presentation
huong
Download Presentation

TAC ( T ecnologies per a l' A prenentatge i el C oneixement)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. El

 2. De les TIC a les TAC TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) TAC (Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement) d’aprendre a fer servir les eines informàtiques, hem passat a usar les eines informàtiques per aprendre continguts

 3. El PLA TAC es una tasca complexa que requereix un enfocament sistèmic i la implicació de tot l'equip docent i el lideratge de l'equip directiu

 4. En efecte, la integració de les tecnologies en els processos d'ensenyament-aprenentatge pot esdevenir el motiu d'una reflexió més profunda en el si del centre educatiu sobre les pràctiques docents i de compartir les visions metodològiques del professorat.

 5. L'eix central de la reflexió és plantejar-se com adoptar les tecnologies de la informació i la comunicació a l'escola per tal que estiguin al servei de l’aprenentatge i el coneixement.

 6. L'escola del segle XXI no pot obviar que el seu alumnat utilitza correntment la tecnologia per a l'oci i la comunicació però que ha de ser guiat en l'adquisició de la competència digital en sentit ampli i en l'adquisició de coneixement.

 7. L'objectiu últim d'incorporar les tecnologies a l'escola ha de ser el de facilitar un aprenentatge més autònom i personalitzat de l'alumnat, la qual cosa requereix també uns rols diferents del professorat. Això comporta, en molts casos, canvis significatius en l'organització i la metodologia.

 8. Ens estaríem equivocant si creguéssim que pel sol fet d'incorporar tecnologies a l'escola es produeix innovació i canvi metodològic.

 9. Però sí que aquest procés d'implementació pot propiciar el replantejament compartit de moltes rutines escolars i la reflexió col·lectiva de quines estratègies adoptar per afavorir l'aprenentatge de l'alumnat.

 10. LES FASES DEL PLA TAC

 11. FASE 1: Visió de centre amb maduresa digital FASE 2 : Diagnòstic del grau de maduresa digital del centre FASE 3: Definició de les prioritats TAC FASE 4: Planificació de la implantació del Pla i assignació de recursos FASE 5: Assignació de tasques i responsabilitats FASE 6: Aplicació del Pla FASE 7: Avaluació del procés i establiment de nous objectius