Download
ran p e n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Raná péče PowerPoint Presentation
Download Presentation
Raná péče

Raná péče

231 Views Download Presentation
Download Presentation

Raná péče

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Raná péče Mgr. Pavla Matyášová Mgr. Jana Tušlová Společnost pro ranou péči

 2. Definice rané péče • Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.

 3. Vývoj rané péče v České republice ►1986 -1989 poradenství prostřednictvím dobrovolnické aktivity Vliv českých odborníků, vlivy ze zahraničí. ►1990 vznik SRP Praha, SRP Brno ►1993 -1994 vznik SRP Olomouc, SRPLiberec, SRP České Budějovice, SRP Ostrava, Metodické centrum ►1997 Společnost pro ranou péči – působnost celá ČR ►2000 vznik SRP Plzeň Postupný vznik dalších středisek rané péče na území ČR bez návaznosti na Společnost pro ranou péči ► 1992 Středisko rané péče Diakonie ČCE Praha – působnost celá ČR ► 1998 Středisko rané péče TAMTAM – působnost celá ČR

 4. Východiska vzniku rané péče Teorie vpečeťování (V prvních okamžicích života dochází k efektu imprintingu, což je typ raného učení, které tvoří základ pro připoutání mláděte k jeho rodičům, který popsal Konrád Lorenz. První dojmy jsou tedy rozhodující při vytváření podhoubí pro další duševní rozvoj.) Výzkumy o interakci rodič-dítě Pozitivní výsledky stimulace v raném věku Hnutí za práva osob s postižením a hnutí rodičů za své kompetence a práva svých dětí

 5. Raná péče - služba sociální prevence (zákon č.108/2006) • podporuje vývoj dítěte s postižením či s vývojovým ohrožením, poskytuje podporu jeho rodině jako celku –KLIENTEM JE RODINA • poskytována v přirozeném prostředí doma,v komunitě (neformální) • dítě je v raném věku ( 0-7 let) • Spolupráce se systémem zdravotní péče • cílem je sociální integrace

 6. Vztah zdravotní péče a rané péče : zpětná vazba diagnostika posouzení potřeb zdravotní péče raná péče zpětná vazba

 7. Charakteristika služby • bezplatnost X nejistota finanční podpory rané péče • terénní charakter (90% služby je prováděno v domácím prostředí klienta, zbývající nabídka služeb je variabilní) • služba je poskytována na základě aktivního zájmu rodiny • rodiče jsou vnímáni jako rovnocenní partneři • mezioborová spolupráce (zdravotnictví, školství…) • Cena rané péče 50 000 Kč ročně na klienta Cena za péči o dítě v pobytovém zařízení je 50 000-60 000 Kč měsíčně

 8. Cíle rané péče • Zvýšit vývojovou úroveň dítěte v oblastech, které jsou postiženy, nebo ohroženy, stimulovat celkový vývoj. • Posílit kompetence rodiny a snížit její závislost na sociálních systémech. • Snížit negativní vliv prostředí nebo ohrožení na rodinu dítěte a jeho vývoj. • Podporovat sociální integraci dítěte v rámci rodiny. Dítě a rodinu pak integrovat v rámci komunity a regionu. • Prosazovat a hájit ranou péči jako obor a službu.

 9. Nabídka služeb • Konzultace v domácím prostředí jsou stěžejní činností • S každým klientem uzavírá příslušné středisko Dohodu o poskytování služeb, které předchází komplexní posouzení potřeb rodiny. • Komplexní poradenství (speciálně pedagogické, sociální, psychologická podpora) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: program stimulace zraku, zrakový trénink, podpora vývoje dítěte s těžkým postižením... informování a vzdělávání: informování a vzdělávání rodičů/pečovatelů a zvyšování jejich kompetencí v péči o dítě

 10. Ambulantní služby • doplňkové poskytované ve střediscích rané péče: stimulace zraku, fyzioterapie, ergoterapie, psychologické poradenství, semináře pro rodiče…..

 11. Sociálně – terapeutické činnosti: • výměna zkušeností, konzultace, instruktáže, podpůrné programy pro matky, caremanagement

 12. Týdenní rehabilitační kurzy pro rodiny • 1x/rok • čas pro rodinu jako celek • nabídka společného programu, relaxace • dítě v kolektivu ostatních dětí • získání nových informací, kontaktů, přátelství

 13. Další nabízené služby • půjčování speciálních pomůcek a hraček • základní sociálně právní poradenství • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů • doprovod klientů k lékaři, na úřady • instruktáž pracovníků zařízeních, kam dochází klient Střediska • vydávání interního časopisu „Rolnička“ • pomoc při výběru návazného zařízení a předávání do následné péče speciálně pedagogického centra

 14. Mezioborová spolupráce v rané péči aneb jaké další služby může klient rané péče využívat • Navazuje na zdravotnické zařízení + spolupráce s neonatology, pediatry, oftalmology, neurology, fyzioterapeuty apod., využití lázeňských pobytů klientem • Vzhledem ke krizové situaci uvnitř rodiny – krizová centra, manželské a rodinné, psychologické poradny, právní poradny • Návazná zařízení- Speciálně pedagogická centra, dětská centra a stacionáře, mateřské školy, základní a speciální školy • Osobní asistence • Respitní péče nebo odlehčovací služba • Paliativní péče (v nejtěžších případech, ze zkušeností rané péče se velmi osvědčila) • Spolupráce s úřady státní správy

 15. Diagnosy u dětí s KP 1996-2001 Diagnóza Počet % • DMO 306 55 • EPI 116 21 • PMR 109 20 • Hydrocefalus 82 15 • Hypotonie 43 8 • Microcefalus 36 6 • Westův syndrom 27 5 • Hypertonie 26 5 • Sluchová vada 16 3 • Atrofie mozku 10 2 • CKP 8 1

 16. Postižené dítě má právo na zvláštní péči, výchovu a profesní přípravu, aby mohlo žít plným a důstojným životem a dosáhnout nejvýše možného stupně samostatnosti a sociálního začlenění.(Úmluva o právech dítěte)

 17. Děkuji za pozornost