slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
A tűzvédelmet érintő jogszabályok változásainak aktuális helyzete Horváth Lajos tű. alezredes

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

A tűzvédelmet érintő jogszabályok változásainak aktuális helyzete Horváth Lajos tű. alezredes - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

A tűzvédelmet érintő jogszabályok változásainak aktuális helyzete Horváth Lajos tű. alezredes OKF Megelőzési és Piacfelügyeleti Főosztály. A jogszabályváltozás indokai. A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A tűzvédelmet érintő jogszabályok változásainak aktuális helyzete Horváth Lajos tű. alezredes' - huong


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
A tűzvédelmet érintő jogszabályok változásainak aktuális helyzete

Horváth Lajos tű. alezredes

OKF Megelőzési és Piacfelügyeleti Főosztály

a jogszab lyv ltoz s indokai
A jogszabályváltozás indokai
 • A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv.
 • A SZOLGÁLTATÁSOK SZABAD ÁRAMLÁSÁNAK MEGTEREMTÉSE
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosítása.
 • KET NOVELLA
v ltozott jogszab lyok
Változott jogszabályok
 • A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosítása;
 • A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól szóló új 261/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet;
 • A tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 6/2007. (III. 13.) ÖTM rendelet módosítása;
tov bb
továbbá
 • A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területéről szóló 11/2007. (IV. 24.) ÖTM rendelet módosítását;
 • A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet módosítását;
 • A tűzoltási, műszaki mentési és az ezekhez kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságának részletes szabályairól szóló 31/2001. (XII. 19.) BM rendelet módosítása, valamint új rendelet megalkotása.
meg m g
meg még
 • A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló új 27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet kiadása.
 • Az OTSZ módosítása meg még folyamatban
 • A hazai jogalkotás eddigi termése 2009. December 1-ig 42301 oldal a Magyar Közlönyben
az j 261 2009 xi 26 korm rendelet
Az új 261/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet;
 • Főbb változások:
  • Az OKF jár el a „nem szabványos” oltóberendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben
  • A hatósági ellenőrzés „elmaradása”
t zv delmi szakvizsga
Tűzvédelmi szakvizsga

Korábbi rendeletek

32/1997. (V. 9.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról és munkakörökről

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól

Az új rendelet címébe bekerült az „oktatásszervezés” kifejezés is, amelynek különösebb jelentősége nincs.

slide8
Az „átdolgozás”, újraírás okai

A rendelet módosításának fő oka:

 • az uniós elvárásnak való megfelelés (áruk és szolgáltatások szabad áramlása),
 • gyakorlati tapasztalatok nyomán felismert hibák javítása.

Az engedélyezéshez (regisztráció) képest – egyszerűbben - a bejelentéssel meg lehessen kezdeni a szakvizsgáztatáshoz kapcsolódó tevékenységeket. (Nem mi találtuk ki)

slide9
Bejelentési kötelezettség (Ttv. 12. §)

Bejelentésköteles tevékenységek:

a) tűzoltó készülékek karbantartása és felülvizsgálata,

b) tűzoltó technika felülvizsgálata, javítása, ha a szolgáltatás végzése az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és annak területi szervei, hivatásos önkormányzati tűzoltóság, önkéntes tűzoltóság, létesítményi tűzoltóság vagy tűzoltósági szolgáltatást nyújtó vállalkozás által készenlétben tartott tűzvédelmi technikára vonatkozó,

c) beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezés tervezése, kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata,

d) tűzátjelzés fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint tűzjelző és tűzoltó központok távfelügyelete,

e) tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés,

f) tűzvédelmi szakvizsgáztatás

slide10
A bejelentésköteles tevékenységek felügyelete

Jogszabályi háttér

1996. évi XXXI. törvény (Ttv.)

2009. évi LXXVI.törvénya szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól (Sztv.)

261/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól

186/2009. (IX. 10.) Korm rendeleta bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről

27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet

tov bb1
továbbá

(3) A tűzvédelmi hatóság az (1) bekezdés szerinti tevékenység végzésére jogosultakról nyilvántartást vezet, amely a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl tartalmazza

a) a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszámát, elektronikus levélcímét,

b) a szolgáltatás megkezdésének és befejezésének időpontját, valamint

(4) Az (1) bekezdés szerinti tevékenység folytatására való jogosultságot a tűzvédelmi hatóság ellenőrzi.

(5) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató az (1) bekezdés d)-e) pontjai szerinti tevékenység határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő folytatására irányuló szándékát köteles a tűzvédelmi hatóságnak bejelenteni.

slide12
Nyilvántartásból való törlés

Nyilvántartás azokról, akiknek a hatóság jogerősen megtiltotta a tevékenység végzését (Sztv. 29. §)

 • a szolgáltató nevét,
 • a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
 • annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek folytatására a szolgáltató nem jogosult,
 • a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint
 • telefonszám, e-mail cím (Ttv. 12. §).
slide13
Vizsgáztatókra vonatkozó követelmények I.

A rendelet szerinti 60 napos érvényességet nem kell alkalmazni. Sztv. 56. § szerint a 2009. október 1. előtt regisztráltak tevékenységüket jogfolytonosan végezhetik, a hatóság a nyilvántartásba őket átvezeti.

Változás az 5 év szakmai gyakorlat számításában:

 • a tűzvédelmi szakképesítés megszerzésétől kell számolni

10-11 foglalkozási ágban szakvizsgával kell rendelkezni

A szakvizsgabizottság elnöke nem lehet:

a) az oktatásszervező,

b) az oktatásszervezővel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy,

c) az oktatásszervező hozzátartozója.

slide14
Vizsgáztatókra vonatkozó követelmények II.

A szakvizsgabizottság tagja, elnöke nem működhet közre közeli hozzátartozójának, valamint az ugyanannál a munkáltatónál alkalmazásban álló szakvizsgázónak a szakvizsgáztatásában, valamint egyéb olyan esetekben, ahol az elfogulatlan szakvizsgáztatás tőle nem várható el.

A szakvizsgabizottság háromtagú, elnökét és két tagját az oktatásszervező írásban kéri fel a szakvizsgáztatásra jogosultak közül.

A kizárási okot a szakvizsgabizottság tagjának (elnökének), illetve a szakvizsgázónak a szakvizsga megkezdéséig kell bejelentenie az oktatásszervezőnek, aki a fenti összeférhetetlenségi okok esetén köteles új szakvizsga-bizottsági tag (elnök) felkéréséről gondoskodni.

slide15
Szakvizsga bizonyítvány és jegyzőkönyv

A sikeres szakvizsga letételéről az oktatásszervező a 2. melléklet szerinti tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványt ad ki, ami a szakvizsga napjától számított 5 évig érvényes.

Az oktatásszervező a szakvizsgáról készült jegyzőkönyv egy eredeti, aláírásokkal és az oktatásszervező bélyegzőjével ellátott példányát a szakvizsgát követő 8 munkanapon belül megküldi a tűzvédelmi hatóságnak.

slide16
További változások

Szakvizsgával kell rendelkeznie annak a vezetőnek (munkáltatónak) is, aki az 1. melléklet 1-9. pontjaiban meghatározott tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja. (Korábban 1-4 volt)

2. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari és szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.

3. Propán-bután gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzők, továbbá azon propán-bután gáz üzemű targoncák kezelői, akik a targonca üzemanyag palackjának (tartályának) cseréjét is végzik.

ad