miejski o rodek pomocy rodzinie w lublinie www mopr lublin pl e mail centrum@mopr lublin pl n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie działa na podstawie: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie działa na podstawie:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie działa na podstawie: - PowerPoint PPT Presentation


 • 191 Views
 • Uploaded on

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie www.mopr.lublin.pl e-mail: centrum@mopr.lublin.pl. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego i walka z wykluczeniem społecznym jako współczesne wyzwania pracy socjalnej. Lublin, 14 listopada 2008r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie działa na podstawie:


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
miejski o rodek pomocy rodzinie w lublinie www mopr lublin pl e mail centrum@mopr lublin pl

Miejski Ośrodek Pomocy Rodziniew Lubliniewww.mopr.lublin.pl e-mail: centrum@mopr.lublin.pl

Budowanie społeczeństwa obywatelskiegoi walka z wykluczeniem społecznym jako współczesne wyzwania pracy socjalnej.

Lublin, 14 listopada 2008r.

miejski o rodek pomocy rodzinie w lublinie dzia a na podstawie
Miejski Ośrodek Pomocy Rodziniew Lublinie działa na podstawie:
 • Uchwały nr XIX/81/90 Miejskiej Rady Narodowej w Lubliniez dnia 25 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublinie.
 • Uchwały nr 332/XXI/2000 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia2 marca 2000 roku w sprawie reorganizacji jednostki organizacyjnej Miasta – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznejw Lublinie i nadania tej jednostce nowej nazwy „Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie”.
 • Uchwały nr 462/XXI/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie.
slide3
Regulamin organizacyjny Ośrodka jest załącznikiemdo Zarządzenia Prezydenta Miasta Lublinnr 284/2005 z dnia 1 sierpnia 2005r.
 • Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodziniew Lublinie określa jego organizację oraz szczegółowe zasady funkcjonowania.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie jest wyodrębnioną jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolityz 2003 roku, Dz. U. Nr 15, poz.148, ze zmianami).
 • Ośrodek jest jednostką organizacyjną realizującą w sposób zintegrowany ustawowe zadania Miasta Lublin – miasta na prawach powiatu w zakresie pomocy społecznej.
slide4

Schemat organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie

z-ca ds. pomocy środowiskowej

z-ca ds. opieki nad dzieckiem i rodziną

z-ca ds. świadczeń socjalnych

pion ds. pomocy środowiskowej

pion ds. opieki nad dzieckiem i rodziną

pion ds. świadczeń socjalnych

samodzielne działy

samodzielne sekcje

i stanowiska pracy

dział

świadczeń socjalnych

dział pomocy środowiskowej

dział ds. placówek opiekuńczo-wychowawczych, integracji ze środowiskiem i rodzin zastępczych

dział

finansowo-księgowy

sekcja

organizacyjna

Filia Nr 1

dział obsługi, ewidencji i informacji mieszkańców

dział analiz

i sprawozdawczości

sekcja

administracyjna

dział ds. osób niepełnosprawnych

Filia Nr 2

dział ds. domów pomocy społecznej

i ośrodków wsparcia

stanowiska radców prawnych

Filia Nr 3

stanowiska informatyków

Filia Nr 4

stanowisko

ds. audytu wewnętrznego

Filia Nr 5

zadania o rodka realizowane s w ramach trzech pion w
Zadania Ośrodka realizowanesą w ramach trzech pionów:
 • ds. opieki nad dzieckiem i rodziną, zajmującego się realizacją rodzinnej opieki zastępczej nad dzieckiem, udzielaniem pomocy na kontynuowanie naukii usamodzielnianie wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze, prowadzeniem i tworzeniem placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodka adopcyjno-opiekuńczego, realizacją zadańz zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i innych zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną,
 • ds. pomocy środowiskowej, zajmującego się realizacją pomocy w formie przyznawania świadczeń i pracy socjalnej osobom i rodzinom poprzez organizowanie, nadzór i koordynowanie pracy filii Ośrodka, zadań z zakresu integracji uchodźców w Polsce oraz innych zadań z zakresu pomocy środowiskowej,
 • ds. świadczeń socjalnych, zajmującego się w szczególności: ustalaniem, przyznawaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych oraz postępowaniem egzekucyjnym wobec świadczeniobiorców.
struktura miejskiego o rodka pomocy rodzinie
Struktura Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

W strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie funkcjonuje 5 Filii będących komórkami organizacyjnymi Ośrodka i wykonującymizadania z zakresu pomocy środowiskowej.

 • Filia nr 1, przy ul. Lubartowskiej 6-8,
 • Filia nr 2, przy ul. Kresowej 9,
 • Filia nr 3, przy ul. Mieszka I - 4,
 • Filia nr 4, przy Al. Kompozytorów Polskich 8,
 • Filia nr 5, przy ul. Nałkowskich 114.

W skład filii, które podlegają bezpośrednio zastępcy Dyrektorads. pomocy środowiskowej, wchodzą działy, wieloosobowe stanowiska pracy oraz sekcje pracy socjalnej.

slide7

Obszar działania Filii i Sekcji Pracy Socjalnej MOPR Lublin

 • Filia Nr 1 - ul. Lubartowska 6-8
 •     Sekcja Pracy Socjalnej Nr 1 - Głowackiego 35
 •     Sekcja Pracy Socjalnej Nr 2 - Narutowicza 74
 •     Sekcja Pracy Socjalnej Nr 3 - Jezuicka 4
 •     Sekcja Pracy Socjalnej Nr 4 - Lubartowska 59/2
 •     Sekcja Pracy Socjalnej Nr 15 - Chopina 11/4
 • Filia Nr 2 - ul. Kresowa 9
 •     Sekcja Pracy Socjalnej Nr 7 - Startowa 11
 •     Sekcja Pracy Socjalnej Nr 11 - Montażowa 16
 •     Sekcja Pracy Socjalnej Nr 12 - Startowa 11
 •     Sekcja Pracy Socjalnej Nr 16 - Towarowa 19
 •     Sekcja Pracy Socjalnej Nr 23 - Jagiełły 16
 • Filia Nr 3 - ul. Mieszka I - 4
 •     Sekcja Pracy Socjalnej Nr 6 - Jutrzenki 6
 •     Sekcja Pracy Socjalnej Nr 8 - Mieszka I - 4
 •     Sekcja Pracy Socjalnej Nr 10 - Głęboka 11
 •     Sekcja Pracy Socjalnej Nr 14 - Zana 14
 • Filia Nr 4 - al. Kompozytorów Polskich 8
 •     Sekcja Pracy Socjalnej Nr 18 - Koryznowej 2c
 •     Sekcja Pracy Socjalnej Nr 19 - Komp. Polskich 8
 •     Sekcja Pracy Socjalnej Nr 22 - Paganiniego 12
 • Filia Nr 5 - ul. Nałkowskich 114
 •     Sekcja Pracy Socjalnej Nr 5 - Piekarska 27
 •     Sekcja Pracy Socjalnej Nr 17 - Róży Wiatrów 1
 •     Sekcja Pracy Socjalnej Nr 20 - Nałkowskich 114
 •     Sekcja Pracy Socjalnej Nr 21 - Zdrowa 14
wykluczenie spo eczne
Wykluczenie społeczne
 • Wykluczenie społeczne to brak lub ograniczenie możliwości uczestnictwa, wpływania i korzystaniaz podstawowych instytucji publicznych i rynków,które powinny być dostępne dla wszystkich,a w szczególności dla ubogich.
 • Wykluczenie społeczne to sytuacja uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca jednostce lub grupie zgodnez prawem pełnienie ról społecznych, korzystanie z dóbr publicznych i infrastruktury społecznej, gromadzenie zasobów i zdobywanie dochodów w godny sposób.

Źródło: Narodowa Strategia integracji Społecznej dla Polski

kom rki organizacyjne mopr dzia aj ce na rzecz os b zagro onych wykluczeniem spo ecznym
Komórki organizacyjne MOPR działające na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Centrum Interwencji Kryzysowej Lublin, ul. Szewska 1;
 • Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Bezdomnych Lublin,ul. Młyńska 18;
 • Dzienny Ośrodek Wsparcia – Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów Lublin, ul. Nałkowskich 114,
 • Centrum Aktywności Środowiskowej Lublin, ul. Grygowej 4B,
 • Punkty konsultacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin
 • Świetlice Socjoterapeutyczne dla Dzieci z Rodzin z Problemem Alkoholowym
centrum interwencji kryzysowej w lublinie ul szewska 1
Centrum Interwencji Kryzysowejw Lublinie, ul. Szewska 1

Centrum jest placówką wsparcia o zasięgu lokalnym powołanądo realizacji zadań gminy Lublin w zakresie udzielania pomocy rodzinom z problemem przemocy oraz osobom w sytuacjach kryzysowych w rozumieniu:

 • ustawy o pomocy społecznej,
 • ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
zadaniami cik s w szczeg lno ci
Zadaniami CIK są w szczególności:
 • udzielanie kompleksowej pomocy rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy domowej,
 • udzielanie doraźnej, kompleksowej pomocy osobom poszkodowanymw tak zwanych sytuacjach kryzysowych o charakterze nagłym, losowym, wynikającym z dysfunkcji życia rodzinnego,
 • współdziałanie z pracownikami socjalnymi sekcji pracy socjalnej w celu diagnozowania, planowania i realizacji kompleksowej pomocy rodzinom z problemem przemocy i osobom w sytuacjach kryzysowych,
 • współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości oraz koordynacja działań w kierunku budowy instytucjonalnego systemu wsparcia w mieście Lublin,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla różnych grup odbiorców,
 • wypracowywanie form i metod pracy socjalnej oraz stosownych procedur mających na celu diagnozowanie, planowanie, realizację i ewaluację różnych form pomocy i działań na rzecz klientów Centrum,
 • opracowanie i aktualizowanie bazy danych instytucji i organizacji działających w obszarze pomocy osobom potrzebującym.
oferta centrum interwencji kryzysowej
Oferta Centrum Interwencji Kryzysowej
 • Poradnictwo specjalistyczne (osobiste, telefonicznei internetowe),
 • Pomoc psychologiczna – indywidualna, grupowa, rodzinna,
 • Pomoc terapeutyczna o charakterze krótkoterminowym,
 • Pomoc prawna (nie udziela się osobom będącym sprawcami przemocy),
 • Pomoc interwencyjna.
 • Całodobowy telefon zaufania.
dzienny o rodek wsparcia dla bezdomnych filia nr 5
Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Bezdomnych – Filia Nr 5

Oferta placówki skierowana jest do osób bezdomnych i obejmuje:

 • usługi higieniczno – pralnicze,
 • możliwość przygotowania posiłków z produktów własnych,
 • możliwość korzystania ze świetlicy wyposażonej w telewizor, bibliotekęi prasę,
 • wszechstronna pomoc w formie świadczeń pieniężnych i pracy socjalnej /pomoc w uregulowaniu sytuacji mieszkaniowej, rejestracja w urzędzie pracy i aktywizacja zawodowa, wyrobienie dokumentu potwierdzającego tożsamość, podjęcie terapii lub leczenia odwykowego/,
 • poradnictwo psychologiczne /możliwość udziału w programie interwencyjno – motywacyjnym indywidualnie i grupowo, prowadzonym przez specjalistę psychologa terapeutę/,
 • opracowywanie i prowadzenie indywidualnych programów wychodzeniaz bezdomności skierowanych na powrót osoby bezdomnej do środowiska lub rodziny.
centrum aktywizacji i rozwoju senior w filia nr 5 mopr lublin
Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów – Filia Nr 5 MOPR Lublin

Placówka wsparcia dziennego dla osób starszych i niepełnosprawnych, mogących funkcjonować w sposób samodzielny oferuje:

 • promocję zdrowia – zajęcia rehabilitacyjno – usprawniające, opiekę pielęgniarską, konsultację psychologa,
 • kulturę i rozrywkę – organizacja spotkań z ludźmi kulturyi sztuki, koncertów oraz wystaw,
 • rozwój zainteresowań – zajęcia plastyczno – twórcze, szydełkowanie, haft, szachy, zajęcia chóru,
 • punkt konsultacyjny dla osób potrzebujących wsparcia, zapewniający pomoc psychologiczną w trudnych sytuacjach życiowych,
 • bazę informacyjną o miejscach pomocy dla osób starszych.
centrum aktywno ci rodowiskowej filia nr 2
Centrum Aktywności Środowiskowej – Filia Nr 2
 • Oferta CAŚ jest skierowana do mieszkańców osiedla przy ul. A. Grygowej w Lublinie, w którym skupionych jest 8 bloków socjalnych. Powoduje to nawarstwienie problemów społecznych,w szczególności:
 • bezrobocia,
 • uzależnień,
 • bezradności opiekuńczo – wychowawczej,
 • wczesnego macierzyństwa,
 • wzrostu przestępczości
 • Głównym zadaniem Centrum jest pomoc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacjiżyciowej. Podejmowane działania mająna celu zintegrowanie mieszkańców osiedla.
centrum aktywno ci rodowiskowej
Centrum Aktywności Środowiskowej
 • Głównym zadaniem Centrum jest pomoc osobom, które znalazły sięw trudnej sytuacjiżyciowej. Podejmowane działania mająna celu zintegrowanie mieszkańców osiedla.
 • Z myślą o dzieciach zostały utworzone świetlicowe grupy wsparcia, które pełnią funkcję edukacyjno – opiekuńcze i realizują następujące zadania:
 • rozwijaniezainteresowań i uzdolnień dzieci w wieku szkolnym,
 • łagodzenie niedostatkówwychowawczych w rodzinie,
 • eliminowanie zaburzeń zachowania,
 • porady logopedy i psychologa.
 • Na terenie CAŚ utworzono również siłownię oraz kafejkę internetową.
punkty konsultacyjne
Punkty Konsultacyjne
 • W ramach zadań finansowanych ze środków GPPiRPA w strukturach MOPRfunkcjonują Punkty Konsultacyjnych dla osób/rodzinz problememalkoholowym lub dotkniętych przemocą domową:
 • Punkt Konsultacyjny dla Osób i Rodzin z Problemem Alkoholowym i Osób
 • Dotkniętych Przemocą Domową z siedzibą w MOPR Lublin Sekcja Pracy Socjalnej
 • Nr 5 ul. Piekarska 27.
 • Punkt Konsultacyjny dla Osób i Rodzin z Problemem Alkoholowym przy MOPR w Lublinie Filia Nr 5 z siedzibą przy ul. Nałkowskich 114.
 • Punkt Konsultacyjny dla Osób i Rodzin z Problemem Alkoholowym oraz Doświadczających Przemocy w Rodzinie przy MOPR – Filia Nr 2 w Lublinie, ul. Kresowa 9, z siedzibą przy ul. Startowej 11.
punkty konsultacyjne1
Punkty Konsultacyjne
 • Oferta Punktów Konsultacyjnych obejmuje:
 • nawiązanie pierwszego kontaktu z osobami uzależnionymi i członkami rodzin,
 • działania informacyjne, profilaktyczne, motywacyjne ,
 • analiza sytuacji problemowej, diagnoza problemu wiodącego,
 • pomoc psychologiczna, prawna, socjalna,
 • rozwiązywanie problemów alkoholowych poprzez terapię
 • indywidualną,
 • współpraca z partnerami – Poradnia Leczenia Uzależnień, Gminna
 • Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sąd Rejonowy – Wydział Rodzinny i Nieletnich, policja, organizacje pozarządowe.
wietlice socjoterapeutyczne
Świetlice socjoterapeutyczne
 • W strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie funkcjonują dwie świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym:
 • Świetlica Socjoterapeutyczna Nr 1 przy Filii Nr 3 – ul. Głęboka 11
 • Świetlica Socjoterapeutyczna Nr 2 przy Filii Nr 5 – ul. Piekarska 27
 • Oferta świetlic obejmuje:
 • zajęcia indywidualne: pomoc w nauce, indywidualne oddziaływanie psychoterapeutyczne, rozwój indywidualnych uzdolnień i zachowań, pomoc w kryzysach szkolnych i osobistych, działania kompensacyjnei korekcyjne
 • zajęcia grupowe: socjoterapia
 • zajęcia kulturalno – oświatowe, działania środowiskowe o charakterze integracyjnym
pomoc miejskiego o rodka pomocy rodzinie w lublinie na rzecz os b wykluczonych spo ecznie
Pomoc Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodziniew Lublinie na rzecz osób wykluczonych społecznie

Podstawa prawna:

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. /tekst jednolity Dz. U. Nr 115, poz. 728 z 2008r./

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

zadania instytucji pomocy spo ecznej
Zadania instytucji pomocy społecznej
 • Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń.
 • Praca socjalna.
 • Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej.
 • Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowaniena świadczenia.
 • Rozwijanie nowych form pomocy społeczneji samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
kto mo e korzysta z pomocy mopr
Kto może korzystać z pomocy MOPR

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • przemocy w rodzinie
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowych
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej
wiadczenia pieni ne z pomocy spo ecznej
Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej
  • zasiłek stały – przyznawany z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy oraz przy spełnieniu kryterium dochodowego,
 • zasiłek okresowy – przyznawany w szczególności z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innego systemu zabezpieczenia społecznego – obowiązuje ustawowe kryterium dochodowe,
 • zasiłek celowy i specjalny celowy – przyznawany na zabezpieczenie niezbędnej potrzeby bytowej tj. zakup leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego oraz wykonanie drobnych remontówi napraw w mieszkaniu,
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie
 • pomoc dla rodzin zastępczych
 • pomoc na usamodzielnienie się oraz kontynuowanie nauki
 • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanychz nauką języka polskiego dla uchodźców
wiadczenia niepieni ne
Świadczenia niepieniężne:
 • praca socjalna
 • bilet kredytowy
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie
 • sprawienie pogrzebu
 • poradnictwo specjalistyczne
 • interwencja kryzysowa
 • schronienie, posiłek, niezbędne ubranie
 • usługi opiekuńcze i specjalistyczne w miejscu zamieszkaniai ośrodkach wsparcia
 • mieszkanie chronione
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej
 • opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo – wychowawczej
 • szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adopcyjno - opiekuńcze
praca socjalna
Praca socjalna

Praca socjalna działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowaniaw społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Zakłada rozwijanie poczucia wartości indywidualnej poprzez wykorzystanie możliwości tkwiących w ludziach, w stosunkach interpersonalnych oraz zasobach udostępnionych poprzez społeczności lokalne.

wiadczeniobiorcy mopr
Świadczeniobiorcy MOPR

W okresie roku 2007 z pomoc środowiskowej MOPR skorzystało 12 819 rodzin, z czego:

11 725 rodzin /91% ogółu/ skorzystało ze świadczeń pieniężnych, usługowych i w naturze – koszt świadzceń wyniósł 30 770 882,63zł

1094 rodziny /9% ogółu/ wymagało wsparcia wyłączniew formie pracy socjalnej

Do dominujących przesłanek uzasadniających przyznanie wsparcia należą:

 • ubóstwo – 7 126 rodzin /56%/
 • niepełnosprawność – 6 315 rodzin /49%/
 • bezrobocie – 4 401 rodzin /34%/
funkcjonowanie os b i rodzin dotkni tych bezrobociem
Funkcjonowanie osób i rodzin dotkniętych bezrobociem
 • Marginalizacja społeczna połączona z biedą, bezrobociem, niskim wykształceniem rodzi postawy bierności, minimalizacji oczekiwańi aspiracji, polegania na publicznej opiekuńczości, dezorganizacji rodziny, roszczeniowego nastawienia do dostępnych form pomocy socjalnej.
 • Proces marginalizacji wzmaga kurczący się rynek pracy, zubożenie coraz większej liczby grup społecznych, załamanie rynku gospodarczego, presja kładziona na indywidualną zaradność.
 • Wykluczeniu społecznemu sprzyja długotrwałość bezrobocia, brak kwalifikacji zawodowych, nie spełnianie wymagań rynku pracy.
prace spo ecznie u yteczne
Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne są nową formą aktywizacji osób bezrobotnych służącą weryfikacji umiejętności społeczno – zawodowych osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w celu określenia ich sytuacji na rynku pracy.

Wykonywane są przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, jednocześnie korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Na przestrzeni 2008r. do prac społecznie użytecznych na terenie placówek oświatowych i innych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin skierowano 141 osób.

projekt systemowy mopr
Projekt systemowy MOPR

Celem głównym projektu jest zapewnienie klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, którzy są w wieku aktywności zawodowej, nie pracują i korzystają z pomocy społecznej, wsparcia w kierunku reintegracji ze społeczeństwem i rynkiem pracy poprzez równoczesny rozwój form aktywnej integracji i upowszechnianie pracy socjalnej.

Cele szczegółowe:

 • Podniesienie lub zdobycie nowych kwalifikacji;
 • Motywacja do dalszego podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności zawodowych;
 • Wzrost samooceny i zwiększenie motywacji do działania,
 • Wzmocnienie potrzeb samorozwoju;
 • Zwiększenie wiedzy na temat możliwości poszukiwania pracy i wykorzystania informacji o szkoleniach, kursach, ofertach pracy oraz poruszania się po rynku pracy;
 • Wzrost aktywności społecznej;
 • Wykształcenie umiejętności komunikowania się.
uczestnicy projektu systemowego
Uczestnicy projektu systemowego

W ramach projektu różnorodne wsparcie otrzyma 590 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, będącychw wieku aktywności zawodowej, pozostających bez zatrudnienia.

Zastosowane zostaną narzędzia aktywnej integracji skierowane do następujących grup:

 • 100 osób - kontrakt socjalny /osoby bezrobotne, uzależnione/
 • 60 osób - indywidualny program usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych
 • 70 osób - program aktywności lokalnej /osiedle im. Grygowej/
 • 360 osób - wsparcie działań na rzecz integracji społeczneji zawodowej osób niepełnosprawnych
rezultaty twarde projektu
Rezultaty twarde projektu
 • 360 osób niepełnosprawnych zostanie objętych wsparciem w ramach reintegracji,
 • 70 osób zostanie objętych działaniami w ramach programu aktywności lokalnej przy ul. Grygowej,
 • 37 osób usamodzielnianych ukończy kurs języka obcego,
 • 590 osób otrzyma zaświadczenia potwierdzające udział w projekcie,
 • 5% ogółu uczestników projektu otrzyma dodatkowe wsparcie w postaci opieki nad dzieckiem,
 • 0,58% ogółu klientów ośrodka zostanie objętych kontraktami/programami usamodzielniania w ramach projektu,
 • 2% z 5055 bezrobotnych klientów/na koniec 2007r./zostanie objętych kontraktem socjalnym,
 • 19% ogółu osób usamodzielnianych objętych zostanie wsparciem w ramach projektu,
 • 160 osób objętych kontraktem/lub programem usamodzielnienia ukończy szkolenia i/lub kursy zawodowe podnosząc swoje kwalifikacje.
rezultaty mi kkie
Rezultaty miękkie
 • Zmiana postawy społecznej uczestników projektu z biernej na aktywną /wskaźnik: częstotliwość uczestnictwa w zajęciach/,
 • Wzrost poczucia własnej wartości,
 • Zwiększenie motywacji do podnoszenia kwalifikacji /wskaźnik: deklaracja chęci dalszego uczenia się/,
 • Zdobywania nowych umiejętności /wskaźnik: dbałość o wygląd/,
 • Zdobycie umiejętności poruszania się po lokalnym rynku pracy /wskaźnik: zaangażowanie na zajęciach, wyszukiwanie ofert pracy/,
 • Zdobycie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informatycznymi,

Osiągnięcie przewidzianych rezultatów przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego, którym jest wsparcie uczestników projektuw reintegracji ze społeczeństwem i rynkiem pracy.

wolontariat
Wolontariat

Bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.

Źródło: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie

wolontariuszto każda osoba, która dobrowolniei bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz uprawnionych organizacji i instytucji /organizacje pozarządowe, organy administracji publicznej i podległe im jednostki organizacyjne/ na zasadach określonychw ustawie.

Źródło: Ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.

korzy ci jakie wnosz wolontariusze
Korzyści jakie wnoszą wolontariusze
 • Świadczą pracę, która nie jest objęta polityką etatową.
 • Poszerzają ofertę organizacji, uwiarygodniają podejmowane działania.
 • Są kreatywni, nie są ograniczani strukturą organizacji.
 • Utożsamiają się z misją organizacji i angażują się w jej wypełnianie.
 • Osobiście rozpowszechniają działalność organizacji wśród społeczności lokalnej.
 • Pozyskują fundusze.
 • Pobudzają i ukierunkowują aktywność obywatelską.
 • Spełniają funkcje kontroli społecznej.
wolontariat w mopr
Wolontariat w MOPR

Problemy diagnozowane w środowiskach osób starszych objętych pomocą wolontarystyczną:

 • poczucie osamotnienia
 • zły stan zdrowia i wynikające z tego ograniczenia
 • izolacja społeczna oraz w rodzinie

W 2007 roku podpisano 92 porozumieniaz 82 wolontariuszami.

Wśród nich dominowała pomoc dzieciom w wyrównaniu braków edukacyjnych oraz właśnie pomoc osobom starszym.

dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę

Antoni Rudnik

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodziniew Lublinie, ul. Grodzka 7

20 -112 Lublin,

tel. /081/ 53 – 50 – 700

www.mopr.lublin.pl

e – mail: centrum@mopr.lublin.pl