Problematika styku silik tov ch stavebn ch materi l s pitnou vodou porovn n stavu v r a evrop
Download
1 / 29

- PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Problematika styku silikátových stavebních materiálů s pitnou vodou, porovnání stavu v ČR a Evropě. MUDr. F. Kožíšek, CSc., RNDr. L. Nešpůrková, CSc. Státní zdravotní ústav, Praha. Seminář „Vápno, cement, ekologie“, Skalský Dvůr 30.5.2007. ČR – pohled do nedávné historie. Do 31.12.2000:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - hung


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Problematika styku silik tov ch stavebn ch materi l s pitnou vodou porovn n stavu v r a evrop
Problematika styku silikátových stavebních materiálů s pitnou vodou, porovnání stavu v ČR a Evropě

MUDr. F. Kožíšek, CSc., RNDr. L. Nešpůrková, CSc.

Státní zdravotní ústav, Praha

Seminář „Vápno, cement, ekologie“, Skalský Dvůr 30.5.2007


R pohled do ned vn historie
ČR – pohled do nedávné historie pitnou vodou, porovnání stavu v ČR a Evropě

Do 31.12.2000:

Závazný posudek Hlavního hygienika (“atest“) podle zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu

Od 1.1.2001:

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví: § 5 – povinnost ověření, zda výrobek neovlivní nežádoucím způsobem pitnou vodu

Vyhláška MZ č. 37/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody


R pohled do ned vn historie1
ČR – pohled do nedávné historie pitnou vodou, porovnání stavu v ČR a Evropě

Od 15.11.2005:

Vyhláška 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody


Esk legislativa a evropsk p edpisy
Česká legislativa a evropské předpisy? pitnou vodou, porovnání stavu v ČR a Evropě

 • Nekompatibilita

 • Nemožnost kompatibility: dosud neexistuje jednotný evropský předpis ohledně hygienických požadavků na výrobky pro styk s pitnou vodou

 • Řešeno na úrovni národních předpisů (ne všude), např. Rakousko, Německo, Anglie a Wales, Francie, od 2007 Nizozemí

 • Vzájemná neslučitelnost národních předpisů


Evropsk legislativa sou asn situace
Evropská legislativa – současná situace pitnou vodou, porovnání stavu v ČR a Evropě

 • 90. léta – marné snažení CEN

 • 1998: EK a feasibility study (NL-D-F-UK)

 • Od 1999: RG CPDW + CEN pracují na jednotném EAS (European Acceptance Scheme) pro (stavební) výrobky pro styk s pitnou vodou(RG CPDW – Regulatory group for construction products in contact with drinking water)

 • 2003: EAS almost a reality (?!)


Evropsk legislativa sou asn situace1
Evropská legislativa – současná situace pitnou vodou, porovnání stavu v ČR a Evropě

 • 2005: personální změny v DG Enterprise  změny v přístupu EAS

 • Rozpuštění RG CPDW a její nahrazení jen poradní skupinou (EG CPDW)

 • 2006: odmítavé stanovisko DG Enter. k EAS (oficiální důvod: nedostatek legislativní opory ?)  náhrada systémem ETA (European Technical Approval)

 • Počátek 2007: odmítnutí ETA ze strany EU MS


Evropsk legislativa sou asn situace2
Evropská legislativa – současná situace pitnou vodou, porovnání stavu v ČR a Evropě

 • Další vývoj EAS nejasný

 • Technické práce (CEN) sice (pomalu) pokračují, ale…

 • nutno především dořešit právní základ – podle posledních informací bude pravděpodobně v novelizované směrnici 98/83/ES (DWD)

 • Novela směrnice 98/83/EC – má být předložena do konce 2008, schválena nejdřív 2010

 • EAS teoreticky nejdříve r. 2011


Posledn n vrh eas na cementov v robky pro styk s vodou 2006
Poslední návrh EAS na cementové výrobky pro styk s vodou (2006)

 • Dvě varianty přístupu podle povahy výrobku

 • Materiály připravované na místě: nemusí být předem testovány, ale mohou být vyráběny jen z komponent uvedených na schváleném seznamu (Approved Constituents List for Conrete and Mortar) a to nejvýše do limitovaného množství (týká se hlavně organických přísad)


Posledn n vrh eas na cementov v robky pro styk s vodou 20061
Poslední návrh EAS na cementové výrobky pro styk s vodou (2006)

 • Materiály (výrobky) dodávané na trh „hotové“: předpokládá se úvodní testování, mohou být vyrobeny jen z komponent na schváleném seznamu, ale bez omezení jejich množství. Rozhodující by byly výsledky testů: vliv na organoleptiku vody, celková migrace (TOC, kovy, látky ze seznamu), podpora mikrobiálního růstu.

 • Návrhy má SZÚ i VÚMO k dispozici.


Principy v luhov zkou ky podle vyhl ky 37 2001 sb
Principy výluhové zkoušky podle vyhlášky č. 37/2001 Sb.

 • Destičky 10 x 10 x 1 cm

 • 24 hod pitná voda, 60 min proplachování (cca 5 m/s), 2 min zkušební voda

 • Výluh 3x72 hod v deionizované vodě

 • Objem zkušební vody ke smáčenému povrchu 1 cm3 : 1 cm2


Sledovan rizikov ukazatele
Sledované rizikové ukazatele Sb.

TOC, CHSKMn, chrom, olovo, kadmium, hliník, arsen, dusitany, amonné ionty, vodivost, zákal, barva, pach a chuť

Problémy především s hliníkem – nalézány až 5ti násobné překročení limitní koncentrace (0,2 mg/l)


Nov po adavky na cementov v robky ve styku s pitnou vodou
Nové požadavky na cementové výrobky ve styku s pitnou vodou

 • Vyhláška MZ č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

 • Požadavky na cementové výrobky po dohodě SZÚ – VÚMO – SOVAK – zástupci aplikačních firem


V luhov zkou ka
Výluhová zkouška vodou

Metodika – příloha č. 1 vyhl. MZ č. 409/2005 Sb.

 • bod 5 b) – trámečky 40 x 40 x 160 mm

 • ČSN EN 196-1 Metody zkoušení cementu – Část 1: Stanovení pevnosti

 • Stěrkové hmoty: nanesení na trámečky; na destičky z pískem matovaného skla;

  destičky ze stěrkové hmoty

  Přísady: porovnání koncentrací složek z referenčních vzorků a vzorků s přísadami ve výluhu


P ed i t n bod 8 p lohy 1

Ponoření 3krát na 24 hod, 1krát na 72 hod a 1krát na 24 hod do pitné vody

60 min proplachování protékající pitnou vodou

2 min oplachování zkušební vodou

Ihned zahájit výluhovou zkoušku 3x72 hod

Ostatní výrobky pouze 24 hod ponoření do pitné vody

Předčištění: bod 8. přílohy č. 1


Bod 7 c p lohy 1
Bod 7 c) přílohy č. 1 hod do pitné vody

Cementové výrobky“

S : V = 1 cm2 : 4 cm3

Ostatní výrobky:

S : V = 1 cm2 : 1 cm3


Problematika styku silik tov ch stavebn ch materi l s pitnou vodou porovn n stavu v r a evrop


Opera n faktor f o
Operační faktor F vzorkyo

Předpokládaná doba zdržení vody ve výrobku v praxi:


Modifikovan koncentrace c
Modifikovaná koncentrace C vzorky

CTt,3 = F  MTt,3

F - konverzní faktor,F = Fg Fo

MTt,3- migrační číslo

T - zkušební teplota

t- doba vyluhování v hodinách

Fg- geometrický faktor

Fg = S/V nebo Fg = 400/DN

DN- jmenovitý průměr potrubí

(v milimetrech)


V robky pro trval styk s pitnou vodou hodnocen v luh
Výrobky pro trvalý styk s pitnou vodou – hodnocení výluhů

 • 10 % hygienického limitu sledovaného ukazatele (pro pitnou vodu)

 • TOC nejvýše 20 % limitu

 • CHSKMn nejvýše 30 % limitu

 • Výrobky na bázi cementu: hliník se toleruje až do hygienického limitu


V robky pro trval styk s pitnou vodou testov n a praxe
Výrobky pro trvalý styk s pitnou vodou – testování a praxe

 • Vzorek materiálu připravený v laboratoři nemusí být kvalitativně shodný s materiálem připraveným v provozních podmínkách

 • Vyhovující výsledek výluhové zkoušky negarantuje stejnou kvalitu materiálu na stavbě

 • Odpovědnost výrobce za jakost produktu


Problematika styku silik tov ch stavebn ch materi l s pitnou vodou porovn n stavu v r a evrop

Podmínky uvádění vodovodního potrubí a vodojemů (s povrchy na bázi cementu) do provozu:

§ 12 vyhl. MZ č. 409/2005 Sb.


1 vodovodn potrub do pr m ru dn 300 v etn
(1) Vodovodní potrubí do průměru DN 300 včetně, povrchy na bázi cementu) do provozu:

které bylo opatřeno na místě vnitřní vystýlkou na bázi cementu, může být uvedeno do provozu až poté, kdy bylo 7 dní ve styku s pitnou vodou, která byla minimálně 3krát obměněna po minimální stagnaci 24 hod, a když bylo po nejméně 24 hod stagnaci pitné vody v potrubí zkouškou ověřeno, že kvalita této vody odpovídá vodě pitné, a to provedením rozboru této vody v rozsahu kráceného rozboru, uvedeného v příloze č. 5 vyhl. MZ č. 252/2004 Sb. a stanovením hodnoty koncentrace hliníku.


2 vodovodn potrub v t ho pr m ru ne dn 300
(2) Vodovodní potrubí většího průměru než DN 300, povrchy na bázi cementu) do provozu:

které bylo opatřeno na místě vnitřní vystýlkou na bázi cementu, může být uvedeno do provozu až poté, kdy po proplachu bylo zkouškou ověřeno, že kvalita pitné vody po 24 hod stagnaci odpovídá vodě pitné, a to provedením rozboru této vody v rozsahu kráceného rozboru, uvedeného v příloze č. 5 vyhl. MZ č. 252/2004 Sb. a stanovením hodnoty koncentrace hliníku.


3 nov nebo rekonstruovan vodojem
(3) Nový nebo rekonstruovaný vodojem, povrchy na bázi cementu) do provozu:

který má plochy stěn přicházejících do styku s pitnou vodou z betonu nebo kryté vystýlkou na bázi cementu, může být uveden do provozu až poté, kdy jeho stěny byly dostatečně opláchnuty pitnou vodou, a když bylo po nejméně 24 hod stagnaci pitné vody ve vodojemu zkouškou ověřeno, že kvalita této vody odpovídá vodě pitné, a to provedením rozboru vody v rozsahu kráceného rozboru, uvedeného v příloze č. 5 vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb. a stanovením hodnoty koncentrace hliníku.


Po adavky na kvalitu dopravovan vody
Požadavky na kvalitu dopravované vody? povrchy na bázi cementu) do provozu:

 • Požadavky na kvalitu vody dopravované betonovým či cementovaným potrubím (z hlediska koroze) – viz TNV 75 7121:

 • Přesycení vody CaCO3 – 0,05 až 0,1 mmol/l

 • Oxid uhličitý – nejvýše 0,11 mmol/l

 • Sírany – nejvýše 2,6 mmol/l

 • Vápník – nejméně 0,05 mmol/l

 • pH – nejméně 6,7


R dnes jedin doklad
ČR – dnes jediný doklad povrchy na bázi cementu) do provozu:

 • Posudek (doklad o ověření) vydaný SZÚ, Zdravotními ústavy příslušných krajů nebo autorizovaným či akreditovaným pracovištěm


Zahrani n atesty
Zahraniční atesty? povrchy na bázi cementu) do provozu:

 • Samotný zahraniční atest nedostatečný.

 • Nutno předložit zahraniční protokol o výluhové zkoušce a musí být jasné, že jsou splněny požadavky vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb.


Otazn k nad vyhl kou 409 2005 sb
Otazník nad vyhláškou č. 409/2005 Sb. povrchy na bázi cementu) do provozu:

 • Metodické doporučení Hlavního hygienika ČR (2006): Výrobky uvedené na trh před účinností této vyhlášky se i nadále posuzují podle staré vyhlášky MZ č. 37/2001 Sb. (kterou nová vyhláška zrušila!)

 • !?!?


D kujeme za pozornost

Děkujeme za pozornost povrchy na bázi cementu) do provozu: