html5-img
1 / 10

Explozia stelară

Explozia stelară. Starbursting. Explozia stelară - Detalii ale metodei. Tip de activitate de fixare, de evaluare, de recapitulare dezvoltarea abilităţii de analiză, sistematizare şi evaluare interactivă Obiective: analizarea unei probleme date

hung
Download Presentation

Explozia stelară

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Explozia stelară Starbursting

  2. Explozia stelară - Detalii ale metodei Tip de activitate • de fixare, de evaluare, de recapitulare • dezvoltarea abilităţii de analiză, sistematizare şi evaluare • interactivă Obiective: • analizarea unei probleme date • demonstrarea asimilării corecte şi complete a cunoştinţelor • dezvoltarea competenţelor sociale

  3. Explozia stelară - Detalii ale metodei • Timp didactic: 10 – 30 minute • Managementul clasei: • în grupe restrânse • în plen • Materiale: flipchart şi marker/tablă şi cretă

  4. Explozia stelară - Detalii ale metodei Descrierea activităţii: • Starbursting (eng. “star” = stea; eng. ”burst” = a exploda), este o metodă nouă de dezvoltare a creativităţii, similar brainstormingului. • Începe din centrul conceptului şi se împrăştie în afară, cu întrebări, asemeni exploxiei stelare. Cum se procedează: • Se scrie ideea sau problema pe o foaie de hârtie şi se înşiră cât mai multe întrebări care au legătură cu ea. Un bun punct de plecare îl constituie cele de tipul:Ce?,Cine?, Unde?, De ce?, Când?.

  5. Explozia stelară - Detalii ale metodei • Lista de întrebări iniţiale poate genera altele, neaşteptate, care cer şi o mai mare concentrare • Scopul metodei este de a obţine cât mai multe întrebări şi astfel cât mai multe conexiuni înte concepte. Este o modalitate de stimulare a creativităţii individuale şi de grup. • Organizată în grup, starbursting facilitează participarea întregului colectiv, stimulează crearea de întrebări la întrebări, aşa cum brainstormingul dezvoltă construcţia de idei pe idei.

  6. Explozia stelară - diagrama

  7. Explozia stelară - exemplu

  8. Explozia stelară - etape • ETAPE: 1. Propunerea unei probleme; 2. Colectivul se poate organiza în grupuri preferenţiale; 3. Grupurile lucrează pentru a elabora o listă cu cât mai multe întrebări şi cât mai diverse. 4. Comunicarea rezultatelor muncii de grup. 5. Evidenţierea celor mai interesante întrebări şi aprecierea muncii în echipă. Facultativ, se poate proceda şi la elaborarea de răspunsuri la unele dintre întrebări.

  9. Explozia stelară- avantaje • Este uşor de aplicat oricărei vârste. • Se poate utiliza în domenii foarte diverse. • Presupune costuri minime. • Explicațiile premergătoare sunt simple. • Este mobilizatoare pentru elevi. • Are și o latură ludică. • Asigură învățarea prin descoperire.

  10. Mod de evaluare • Evaluarea - prin observare, corectare reciprocă şi autocorectare • Web bibliografie: • http://www.youtube.com/watch?v=mJ1RTjU-deI

More Related