slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
הזיקה בין תמיכות מרצה ובין חשיבה מטא-קוגניטיבית של סטודנטים בפורום מקוון PowerPoint Presentation
Download Presentation
הזיקה בין תמיכות מרצה ובין חשיבה מטא-קוגניטיבית של סטודנטים בפורום מקוון

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

הזיקה בין תמיכות מרצה ובין חשיבה מטא-קוגניטיבית של סטודנטים בפורום מקוון - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

הזיקה בין תמיכות מרצה ובין חשיבה מטא-קוגניטיבית של סטודנטים בפורום מקוון. ד"ר ריקי רימור המכללה להוראת טכנולוגיה ענת קלעי אוניברסיטת בן-גוריון כנס מיט"ל אוניברסיטת בן - גוריון בנגב 8.6.2005. רקע ורציונאל. פורום וירטואלי – מאפיינים: א-סינכרוניות,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'הזיקה בין תמיכות מרצה ובין חשיבה מטא-קוגניטיבית של סטודנטים בפורום מקוון' - hume


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

הזיקה בין תמיכות מרצה ובין חשיבה מטא-קוגניטיבית של סטודנטים בפורום מקוון

ד"ר ריקי רימור

המכללה להוראת טכנולוגיה

ענת קלעי

אוניברסיטת בן-גוריון

כנס מיט"ל

אוניברסיטת בן - גוריון בנגב

8.6.2005

slide2
רקע ורציונאל
 • פורום וירטואלי – מאפיינים: א-סינכרוניות,

העדר תקשורת פא"פ

 • סביבת הרשת – כסביבה עמומה
 • למידה בסביבת הרשת מאפיינים:
 • למידה עצמית
 • ויסות עצמי של למידה
 • תהליכי רפלקסיה
slide3
מהי מטא-קוגניציה?
 • הידע והמודעות של הפרט לתהליכים הקוגניטיביים של עצמו, היכולת לכוונם ולפקח עליהם באופן פעיל (Flavell, 1987)
 • ידע מטא-קוגניטיבי - תוצאה של תהליכי רפלקסיה
 • הרפלקסיה מארגנת התנסות קודמת וידע קודם ומתרחשת תוך כדי המללת המחשבות, בעל-פה ו/או בכתב (דיבור פנימי - ר' ויגוצקי)
 • הרפלקסיה - מקשרת בין הידע של הפרט לבין הבקרה

על תהליכי הלמידה שלו (Ertmer & Newby, 1996 ).

slide4
מטא-קוגניציה - ממצאי מחקרים
 • התוצאות הלימודיות משתפרות ככל שמתרחשים יותר תהליכים מטא-קוגניטיביים במהלך הלמידה

(Biggs 1988, Kurtz & Weinert 1989 Butler & winn 1995)

 • מטא-קוגניציה נמצא כמנבא הטוב ביותר לתוצאות אקדמיות (Anderson 2001)
 • מדדים מטא-קוגניטיביים נמצאו קשורים במובהק עם יכולת של הפרט לשאול שאלות ברמה גבוהה, לייצג נתונים ולעבדם, לנסח שאילתות רלבנטיות ומורכבות ולחפש קשר בין קבוצות של נתונים (רימור, 2002).
slide5
מה בין מטא-קוגניציה ולמידה מרחוק ?
 • נמצא כי:

סטודנטים זקוקים לעיתים קרובות לפקח בעצמם על התקדמותם ועל הבנתם את החומר הלימודי.

 • נמצא כי:

במהלך הלמידה מרחוק מתקשים תלמידים לעיתים קרובות להפעיל תהליכים מטאקוגניטיביים.

 • ונמצא כי:

דבר זה מלווה בתוצאות לימודיות חלשות.

(Bernet & Bugbee, 1993).

slide6
מה בין מטא-קוגניציה ומשוב?

בעקבות העלייה בהוראה ולמידה מרחוק:

 • גובר הצורך בתהליכי רפלקסיה
 • גובר הצורך בתמיכות מורה ומשובים בפורומים מקוונים
 • המשובים ממלאים תפקיד של פיגום קוגניטיבי (ויגוצקי)
 • גובר הצורך בקריטריונים להערכת הפיגומים
slide7
הכלילהערכת משובים מקוונים

הכלי נבנה עפ"י 4 מימדים העונים לארבע שאלות:

 • מי מקבל את התמיכה? (יחיד, קבוצה)
 • מהי רמת התמיכה ? (פתוחה-מובנה)
 • איזה סוג משוב מלווה אותה? (סינכרוני/א-סינכרוני)
 • מהם סוגי הפיגומים המוצעים כתמיכה? (4 סוגים):
slide9

תיאור הקורס

 • קורס לתואר ראשון בחינוך, הכשרת מורים באוניברסיטת בן-גוריון
 • סה"כ: 68 סטודנטים
 • קורס וירטואלי – לא בוצעו מפגשים פנים אל פנים
 • התמיכה בסטודנטים ניתנה רק באתר באמצעות הפורום ( 4 סוגיות לדיון)
 • תמיכה טכנית ניתנה בנפרד ע"י אסיסטנט טכנולוגי – מפגשים פא"פ
 • משימות הגשה בפורום מבוססות על הביבליוגרפיה של הקורס
 • חובת השתתפות בפורום (יוזמה ותגובה-פעם בשבועיים לפחות)
slide10
מטרות הקורס"חינוך לדמוקרטיה"
 • פיתוח מודעות רב-תרבותית
 • פיתוח דיאלוג בין תרבויות
 • שינוי מחשיבה סטריאוטיפית לחשיבה רב-תרבותית
 • חיבור בין חשיבה אידיאולוגית לתהליכים מטא-קוגניטיבים
 • בקורס המקוון: יצירת הדיאלוג פחות מאיימת ופחות הגנתית מהקורס פא"פ, ומאפשרת תגובות בזמן שקול.
slide11

שיטה

 • ניתוח-תוכן של תגובות המרצה בהתאם לקטגוריות
 • הכלי לניתוח משובים ברשת
 • סה"כ: נותחו 66 תגובות מרצה
 • ניתוח-תוכןשל פרוטוקול הפורום – סטודנטים - בהתאם לקטגוריות
 • הכלי לניתוח מדדים מטא-קוגניטיבים בפורום מתוקשב
 • סה"כ: נותחו 700 היגדים של סטודנטים
 • ציינון משובי מרצה – לפי ציון ממוצע של כל המשובים לכל סטודנט בנפרד
 • ציינון מדדי החשיבה של הסטודנטים-לפי ציון אינדיבידואלי של מדדי מ"ק
 • חישוב מתאמים בין ציוני משובי המרצה וציוני חשיבה מ"ק של הסטודנטים
slide12
שאלות המחקר
 • כיצד מתפלגים סוגי המשוב של המרצה בפורום?
 • כיצד מתפלגים מימדי החשיבה של הסטודנטים בפורום?
 • האם יש קשר בין משובי המרצה לבין מימדי החשיבה?
slide13
עיבודים
 • התפלגות סוגי משובי המרצה
 • התפלגות מימדים מטא-קוגניטבים של הפורום
 • התפלגות המדדים במימד המטא-קוגניטיבי
 • התפלגות 4 סוגי משוב מרצה לפי 3 מימדי מ"ק של הסטודנטים
 • ממוצעים וסטיות תקן של המדדים המטא-קוגניטיבים
 • מתאמים בין משובי מרצה למימדי החשיבה של הסטודנטים
slide17

מיתאמים בין משובי מרצה ובין

חשיבה מטאקוגניטיבית של סטודנטים

מקרא

** 0.05 > P

* 0.01 > P

slide18

מיתאמים בין סוגי המשוב

ובין המימדים המטאקוגניטבים

חשיבה מ"ק

סטודנטים

תמיכות

מרצה

slide19

סיכום ממצאים

 • נמצא קשר בין תמיכות מרצה וחשיבה מטא-קוגניטיבית
 • של הסטודנטיםבפורום המקוון
 • נמצא קשר דיפרנציאלי בין סוגי הפיגומים לבין מימדי החשיבה:
 • תמיכות המרצה בתכנים קשורות חיובית עם שלושת המימדים
 • המטא-קוגניטיבים בחשיבת הסטודנטים
 • תמיכות מרצה ברמה המטא-קוגניטיבית קשורות חיובית עם תובנות המטלה
 • של הסטודנטים, ולא קשורות עם תובנות אישיות ואסטרטגיה
 • הפורום נמצא כמכוון מטלה – כל 4 הסוגים של משובי המרצה נמצאו
 • במתאם חיובי עם מימד המטלה בחשיבת הסטודנטים
 • תוקף מבנה של הכלים :
 • נמצאו מתאמים חיוביים בין המרכיבים של הכלי להערכת משובים מקוונים
 • נמצאו מתאמים חיוביים בין המרכיבים של הכלי לניתוח המדדים ה-מ"ק
slide20

מסקנות והמלצות

1. הגברת משובי המרצה בפורום מקוון עשויה להגביר

חשיבה ברמה המטא-קוגניטיבית של הסטודנטים בפורום

2.הכלי לניתוח משובים מקוונים עשוי לשמש את המרצה והחוקר

למיפוי ולהערכהשל סוגי משוב בפורום מקוון.

3. הכלי לניתוח רפלקציות של סטודנטים עשוי לשמש

להערכה של רמת החשיבה המטאקוגניטיבית בפורום מקוון.

4. מומלץ לבחון את הכלים ואת הזיקה ביניהם בקורסים

מדסציפלינות שונות.

slide21
תודה רבה !

ריקי רימור

rimor@macam.ac.il

ענת קלעי

kalay@bgu.ac.il

slide22

הכלי לניתוח חשיבה מטאקוגניטיבית

של לומדים ברשתריקי רימור ואלי קוזמינסקיrimor@macam.ac.ilely@bgu.ac.il

slide24
ג. מימד אסטרטגיה

הזכויות לפיתוח הכלי שמורות למחברים

*הכלי פותח במימון המרכז לתקשורת חדשנית ע"ש הוברט בורדה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב (2002)