МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Download
1 / 17

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г. - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г. ОСНОВНА ЦЕЛ. ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ В СЕКТОР «ОКОЛНА СРЕДА» чрез:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.' - huela


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА

2014 – 2020 г.


ОСНОВНА ЦЕЛ ВОДИТЕ

 • ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ

 • ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ В СЕКТОР «ОКОЛНА СРЕДА»

 • чрез:

 • Насоки за интегриране на ПОС и ПИК в оперативните програми за периода 2014 – 2020 г.

 • Разработване на секторна оперативна програма за околна среда

  • ПОС – политики по околна среда

  • ПИК – политики по изменение на климата


НАСОКИ ВОДИТЕЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА ПОС И ПИК

 • ЦЕЛ: ПРЕДОСТАВЯТ СТРАТЕГИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ В ПРОЦЕСА НА ПРОГРАМИРАНЕ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.

 • Фази:

 • Етап Програмиране – включване на мерки за интегриране на ПОС и ПИК при разработване на оперативните програми

 • Етап Изпълнение – предимство при оценка на проектите, които предвиждат мерки за постигане целите на ПОС и ПИК


НАСОКИ ВОДИТЕЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА ПОС И ПИК

 • ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

 • Намаляване въздействието на риболова и аквакултурите върху морската околна среда;Устойчивото ползване на ресурсите в ЗЗ от Натура 2000

 • ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

 • Мерки за превенция/защита от наводнения - зелена инфраструктура, отводнителни системи и др. ;Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух

 • ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 • Подобряване управлението на отпадъците от селското стопанство; Мерки за превенция/защита от наводнения; Мерки за адаптиране на селското стопанство към изменението на климата

 • ОКОЛНА СРЕДА

 • ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

 • Мерки за подпомагане на заетостта за населението в зоните от НАТУРА 2000;

 • Обучения за въвеждане на „зелени“ технологии в производствени процеси

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Изпълнение на мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух

 • ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

 • Изграждане на ВиК инфраструктура за предприятия; Подобряване управлението на строителни, опасни и др. специфични потоци отпадъци;Повишаване на енергийната ефективност и смяна на горивната база в производствата

 • ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

 • Мерки за разработка и прилагане на секторни стратегически документиза планиране на политиката в сектор „околна среда”, вкл. и за дейности, свързани с адаптиранекъмизменението на климата


ПРЕДСТОЯЩИ СТЪПКИ ВОДИТЕ

Втора фаза на Насоки за интегриране на ПОС и ПИК за етап изпълнение на оперативните програми

 • МОСВ ще предложи примерни екологични критерии за оценка на проектни предложения за различни групи проекти за финансиране, които не са пряко свързани с опазването на околната среда и изменението на климата, съобразени със спецификите на отделните оперативни програми.

 • Създаване на Национална мрежа от компетентни органи по околна среда и УО на бъдещите ОП (по подобие на мрежата на ниво ЕС - ENEA network) като механизъм за разработване и проследяване прилагането на този вид критерии.

  Необходими са координирани усилия на Управляващите органи на оперативни програми и МОСВ!


ПРИОРИТЕТНА РАМКА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО НАТУРА 2000 (НПРД)

Националната приоритетна рамка за действие по Натура 2000 в България:

 • изискване на чл. 8 от Директива 92/43/ЕИО

 • механизъм за координация и управление на национално ниво

  НПРД ще осигури:

 • интеграция на финансирането на НАТУРА 2000 в използването на съответните финансови инструменти на ЕС за следващия програмен период;

 • ефективното управление на защитените зони;

 • дългосрочното опазване на благоприятното природозащитно състояние на видовете и местообитанията;

 • ефективното използване на наличните финансови ресурси, свързани с НАТУРА 2000.


ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ

Процедурата по ЕО и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000

 • гарантират най-голямо положително въздействие на оперативните програми върху околната среда;

 • гарантират че ще се предвидят подходящи мерки за ограничаване на въздействието върху околната среда и човешкото здраве в резултат на прилагането на оперативните програми;

 • гарантират наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда в резултат на прилагане на ОП чрез механизми, индикатори и мерки.

  Необходими са координирани усилия на Управляващите органи на оперативни програми и МОСВ!


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ОКОЛНА СРЕДА

 • ПРИНОС ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ В:

 • СТРАТЕГИЯ „ЕВРОПА 2020“ и СЕКТОР „ОКОЛНА СРЕДА“

 • ресурсна ефективност

 • опазване на водните ресурси

 • адаптиране към изменението на климата

 • опазване на биологичното разнообразие


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ОКОЛНА СРЕДА

ПРИОРИТЕТНА ОС 1: ВОДИ

АНГАЖИМЕНТИ НА БЪЛГАРИЯ ПОРАМКОВАТА ДИРЕКТИВА ЗА ВОДИТЕ

 • Дейности:

 • пречистване на градските отпадъчни води– изграждане на ВиКинфраструктура в агломерации с над 10,000 екв. ж. и с над 2,000 екв. ж.

 • качество на водите за пиене – водоснабдителни мрежи и ПСПВ като компонент от проекти за интегриран воден цикъл

 • мониторинг на водите – мрежи за мониторинг на повърхностните и подземните води

 • подобряване управлението на риска от наводнения – Национален център за управление на водите в реално време

 • Потенциални бенефициенти:

 • Общини, ВиК оператори, Асоциации по ВиК, ПУДООС;

 • МОСВ


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ОКОЛНА СРЕДА

ПРИОРИТЕТНА ОС 2: ОТПАДЪЦИ

ИЗИСКВАНИЯ НАРАМКОВАТА ДИРЕКТИВА ЗА ОТПАДЪЦИТЕ

 • Приоритети:

 • изграждане на инсталации и изпълнение на мерки за подобряване управлението на битовите отпадъци

 • изграждане на инсталации за оползотворяване на отделения биогаз от депа за неопасни отпадъци – чрез производство на електрическа енергия или чрез улавяне и изгаряне

  • Потенциални бенефициенти:

 • Общини, юридически лица (за дейностите, за които ще се прилагат финансови инструменти), ПУДООС


  • Оптимизиране на системите за събиране и транспортиране на битови отпадъци, като приоритет са общинските системи за разделно събиране на биоразградими отпадъци.

  • Изграждане на центрове за повторна употреба, поправка и подготовка за повторна употреба

  • Изграждане на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци, вкл. площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани битови отпадъци от домакинствата

  • Изграждане на анаеробни и/или компостиращи инсталации за биоразградими отпадъци и такива за зелени отпадъци


  • Изграждане на съоръжение за третиране на опасни отпадъци в България;

  • Изграждане на други инсталации/обекти/съоръжения/системи за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци;

  • Реконструкция, обновяване и доизграждане на съоръжения за обезвреждане на болнични отпадъци;

  • Осигуряване устойчиво управление на негодни за употреба пестициди


  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ОКОЛНА СРЕДА

  ПРИОРИТЕТНА ОС 3: БИОРАЗНООБРАЗИЕ/НАТУРА 2000

  • Дейности:

  • изпълнение на мерки от Национална приоритетна рамка за действие по НАТУРА 2000

  • подобряване на знанията за екосистемните услуги

  • Потенциални бенефициенти:

   структури на МОСВ и МЗХ и други структури, отговорни за ЗЗ от мрежата НАТУРА 2000, НПО, общини, ПУДООС, Областни информационни центрове – за изпълнението на мерки от НИКС, научни организации


  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ОКОЛНА СРЕДА

  ПРИОРИТЕТНА ОС 4 „ПОДКРЕПА ЗА ПОС И ПИК ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ЕСИФ“ (1)

  • Дейности за подпомагане управлението на водите

  • Дейности за подпомагане управлението на отпадъците

  • Дейности за подпомагане политиката в областта по опазване на биологичното разнообразие и НАТУРА 2000

  • Дейности за подпомагане други ПОС и ПИК, които ще допринесат за ефективното изпълнение на СП и останалите ОПи, съгл. Насоките за интегриране на ПОС и ПИК

  • Потенциални бенефициенти:

  • Институции / звена / структури, отговорни за формиране, прилагане и изпълнение на ПОС и ПИК; общини


  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ОКОЛНА СРЕДА

  • НАСЪРЧАВАНЕ УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ, ВКЛ. В ГРАДСКА СРЕДА

  • Демонстрационни и/или пилотни проекти за разпространяване на:

  • нови, нетрадиционни успешни мерки при изпълнение на проекти за прилагане на политики по околна среда и изменение на климата (ПОС и ПИК);

  • добри практики при прилагане на ПОС и ПИК;

  • предизвикателства, произтекли при изпълнение на проектите, и на работещи подходи за справяне с тях при прилагане на ПОС и ПИК;

  • информация за успешно въведени нови управленчески подходи при прилагане на ПОС и ПИК.

  • Потенциални бенефициенти:

  • Институции / звена / структури, отговорни за формиране, прилагане и изпълнение на ПОС и ПИК; ФЛ и ЮЛ


  „ПОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ СРЕДА

  ПРЕДПРИЕТИТЕ ИНИЦИАТИВИ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА ПОС И ПИК (Насоки за интеграция, Национална приоритетна рамка за действие по НАТУРА 2000) - ВАЖНА СТЪПКА КЪМ ПО-РЕСУРСНО ЕФЕКТИВНА И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА

  АМБИЦИЯТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПОДОБНИ РАБОТЕЩИ МЕХАНИЗМИ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ ВЪВ ВСИЧКИ СЕКТОРИ ЗА ВСИЧКИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

  ЦЕЛ – ПОСТИГАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТЕН И УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ


  БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО СРЕДА!

  СИЛВИЯ ГОРАНОВА

  Дирекция Кохезионна политика за околна среда

  Министерство на околната среда и водите

  Бул. Мария Луиза № 22, София

  Тел. +359 02 940 61 79

  е-mail: [email protected]


  ad