1 / 18

SMĚNKA

SMĚNKA. 2. cvičení LS. Směnka. Směnka je krátkodobý cenný papír, který splňuje zákonem stanovené náležitosti, obsahující bezpodmínečný příkaz zaplatit částku uvedenou na směnce ve stanovenou dobu.

hue
Download Presentation

SMĚNKA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. SMĚNKA 2. cvičení LS

 2. Směnka • Směnka je krátkodobý cenný papír, který splňuje zákonem stanovené náležitosti, obsahující bezpodmínečný příkaz zaplatit částku uvedenou na směnce ve stanovenou dobu. • Směnky jsou tradičním nástrojem průmyslových a obchodních společností pro získání krátkodobého financování. Obecně jsou se směnkou spjaty tři funkce: • platební • zajišťovací • úvěrová

 3. Zákon směnečný a šekový (č. 191/1950 Sb.) upravuje též náležitosti směnky: • označení, že jde o směnku – v textu (nestačí jen v nadpisu, ale musí být uvedeno v textu listiny); • bezpodmínečný příkaz/slib zaplatit určenou sumu (zaplacení směnky nemůže být podmíněno splněním jakékoliv podmínky (např. neprovedení platby, poskytnutí služby atd.).; • splatnost směnky (datum, příp. období): • tzv. na viděnou - směnka je splatná při předložení, • na určitý čas po viděné - směnka je splatná uplynutím stanoveného času po předložení směnky, • na určitý čas po datu vystavení směnky - směnka je splatná uplynutím stanovené lhůty po datu vystavení směnky, • na určitý den - směnka je splatná v den uvedený na směnce. • jméno směnečného dlužníka, tj. toho, kdo má platit - u směnky vlastní je to výstavce, u cizí směnky směnečník; • jméno směnečného věřitele; • místo, kde má být placeno. Není-li místo uvedeno, směnka je platná, ale místem placení je ze zákona uvedené sídlo nebo bydliště směnečníka. • datum a místo vystavení směnky; • podpis výstavce. • +/- fakultativní doložky

 4. Základní pojmy Vlastní směnka (sólosměnka) Cizí směnka (trata) Výstavce Směnečný dlužník Směnečný věřitel Směnečná částka Akceptace směnky Eskont směnky Eskontní úvěr Reeskont směnky Úroková doložka Dospělost

 5. Eskontní úvěr • Odkup směnky bankou • Diskont • Latentní úvěrový vztah

 6. Eskontní úvěr Výše eskontního úvěru podle vzorce: kde: • C je (výše vyplacené částky) – výše eskontního úvěru, • NH je nominální hodnota směnky, • rd je diskontní sazba, • t je doba zbývající do splatnosti směnky (t=d/360).

 7. Diskontní sazba a eskontní provize Diskontní sazba bývá stanovována obdobně jako u kontokorentního úvěru. Úroková přirážka, resp. úvěrová (eskontní) provize je ovlivňována zejména: • bonitou dlužníka a směnek, • situací na peněžním trhu, • možností nebo nemožností reeskontu směnky u centrální banky, • konkurencí mezi bankami. Eskontní provize (NH*rp) - Pokrývá administrativní náklady spojené se správou, úschovou směnek a s jejich předkládáním k proplacení.

 8. Příklady • Firma XY odprodala dne 2.9.200x bance směnku znějící na částku 150.000 Kč se splatností 2.10.200x. Jakou částku banka firmě poskytla, jestliže diskontní sazba byla 10 % p.a.? • Banka přijala k eskontu směnku o nominální hodnotě 1 mil. Kč, která má tři měsíce do data splatnosti. Banka používá roční diskontní sazbu 12% a strhává si eskontní provizi ve výši 0,1% ze směnečné částky. Jakou částku banka vyplatila majiteli směnky?

 9. Výpočet diskontu pomocí úrokových čísel • Eskont více směnek najednou • Různé částky, různá splatnost, stejná diskontní sazba • UC – úrokové číslo, • UD – úrokový dělitel, • j – pořadové číslo směnky, • n – počet směnek, • tj – doba do splatnosti j-té směnky.

 10. Příklady • Firma AB eskontovala k 6.11.200x na banku níže uvedené směnky. Jaká je při diskontní sazbě 10 % p.a. výše celkové diskontované směnečné částky, kterou banka za eskontované směnky firmě vyplatila? • Pan Hujer nakoupil směnku znějící na částku 1 mil Kč od pana Okatého tři měsíce před datem splatnosti za 970 tisíc Kč, tuto směnku 36 dní před splatností předložil bance k eskontu při diskontní míře 10 %. Jakou roční míru výnosu realizoval?

 11. Střední doba splatnosti • Více směnek s různou dobou splatnosti. • Vyplacena je v daný den celá suma směnečných částek. • ts – střední doba splatnosti • Sčj – směnečná částka j-té směnky • t – počet dnů od eskontu j-té směnky až do její splatnosti

 12. Příklady • Stanovte k 2. 11. 201x střední dobu splatnosti následujících směnek: směnka A zní na 10 tis. Kč, je splatná 9. 11. 201x, směnka B má nominální hodnotu 15 tis. Kč a je splatná 2. 12. 201x, třetí směnka C se splatností 7. 12. 201x má nominální hodnotu 8 tis. Kč.

 13. Depozitní směnka • Depozitní směnka je cenný papír, který je charakterizován dobou splatnosti, úrokovou sazbou (úroková doložka) a směnečnou sumou. Depozitní směnky se řídí Směnečným a šekovým zákonem č. 191/1950 Sb. Nepodléhají proto pojištění podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění. • Splatnost – na viděnou nebo určitý čas po viděné

 14. Depozitní směnka V podstatě jde o jednu z alternativ krátkodobého spoření Atributy obchodu • výhodnější úročení než na termínovaných vkladech nebo spořicích účtech • bezpečný cenný papír vystavený bankou • zřízení a úschova směnky zdarma • operativní sjednávání obchodů • možnost vystavení depozitní směnky v korunách i zahraničních měnách • možnost sjednání individuální sazby u depozit větších objemů

 15. Příklady • Rozhodli jste se jako fyzická osoba nepodnikatel nakoupit depozitní směnku o nominální hodnotě 100 tis. Kč u Raiffeisenbank splatnou za 3 měsíce, tedy dle tabulky úrokových sazeb při úrokové doložce 0,3 % p.a. Jaký úrokový výnos budete realizovat, jestliže srážková daň z příjmů je rovna 15 %. • Obchodní firma vydala obchodní směnku na částku 1,00 mil. Kč, splatnou k 1. 7. 201x. Investiční společnost zakoupila tuto směnku 8. 2. 201x při diskontní míře 9,00 % p. a., aby ji vzápětí 5. 5. 201x prodala při roční diskontní míře 8,75 %. Jakou roční míru zisku realizovala investiční společnost touto transakcí?

 16. Příklady • Banka přijala k eskontu 1. 9. 201x tři směnky: Směnka A má nominální hodnotu 500 tis. Kč a je splatná 15. 9. 201x, směnka B znějící na 100 tis. Kč je splatná k 5. 9. 201x a směnka C s nominálem 750 tis. Kč má splatnost 30. 9. 201x. Určete střední dobu splatnosti, jestliže banka používá diskontní sazbu 4,52 % p.s. • Firma eskontovala k 6.4.200x na banku následující směnky: Stanovte při diskontní sazbě 10 % p.a. střední dobu splatnosti, ve kterém banka vyplatí firmě celkovou nominální směnečnou částku.

More Related