oppi n stroj podpory podnikatel z prost edk evropsk ch fond zejm na v reakci na krizi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OPPI - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi PowerPoint Presentation
Download Presentation
OPPI - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

OPPI - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi - PowerPoint PPT Presentation

hubert
91 Views
Download Presentation

OPPI - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. OPPI - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO

 2. Obsah vystoupení • Operační program Podnikání a inovace • Priority sekce fondů EU MPO • Příprava na nové programovací období • Vytvoření seed fondu v rámci OPPI

 3. Operační program Podnikání a inovace (OPPI) • Celková alokace 3 671 400 782 EUR, tj. bezmála 92 mld. Kč (z toho 85 % činí příspěvek z EU, 15 % ze SR) • K 31. 10. 2012 z OPPI proplaceno celkem 38,6 mld. Kč – stálý trend akcelerace čerpání

 4. Hlavní priority sekce fondů EU Zajištění hladkého průběhu OPPI vedoucího k vyčerpání celé alokace do roku 2015 • optimalizace procesů realizace programu a snižování administrativní zátěže Příprava na budoucí programovací období • příprava strategických dokumentů v oblasti podpory podnikání a inovací; diskuse o prioritách a jejich prosazování • posílení podpory znalostního transferu • vytvoření tzv. seed fondu na podporu začínajících inovativních firem

 5. Zajištění hladkého průběhu OPPI - směřujeme k vyčerpání celé alokace • cíl MPO maximální snížení administrativní zátěže pro podnikatelské subjekty při čerpání dotace, při dodržení postupů a pravidel nastavená z úrovně EK • celý proces závisí také na složitosti projektu, záměrem MPO je však dostat peníze k podnikatelům co nejrychleji Priority realizace OPPI do roku 2015 Intenzivnější čerpání • zintenzivnit realizaci programu tak, aby na podporu podnikání byla do roku 2015 vyčerpána celá alokace Optimalizační opatření a zkrácení lhůt • Pokračovat v optimalizaci procesů administrace OPPI a zkracovat lhůty pro vyřízení jednotlivých žádostí

 6. Zajištění hladkého průběhu OPPI – směřujeme k vyčerpání celé alokace Jednoznačná metodika • jedním z hlavních cílů je posílit metodické vedení programu tak, aby podnikatelé měli jednoznačné vodítko, jak zpracovávat žádosti o dotace a realizovat projekty z OPPI Zjednodušení dotací • společně s vedením agentury CzechInvest napomoci dalšímu zjednodušení fungování dotačních programů pro podnikatele • to se bude týkat jak dotací z evropských programů, tak národních programů na podporu podnikání • řídící orgán uvítá podněty podnikatelských sdružení v této věci a bude s nimi aktivně spolupracovat

 7. Příprava na budoucí programovacího období - Čeho chceme pro podnikatele dosáhnout? Finančně dostatečně pokrytého operačního programu na podporu podnikání, koncentrujícího se na: • znalostní ekonomiku a inovace (dotační podpory) Podporovat zejména projekty založené na technologickém rozvoji, inovacích, uplatnění principů znalostní ekonomiky, transferu technologií apod. • vylepšení podnikatelského prostředí a individuální podpory (s využitím zejména finančních nástrojů) Posílit úlohu nových finančních nástrojů v rámci strukturálních podpor.

 8. Příprava MPO na budoucí programovací období probíhá dlouhodobě • příprava analýz, klíčových a strategických dokumentů (např. Analýza věcných priorit a potřeb – BermanGroup, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, Národní inovační strategie, Státní energetická koncepce, Koncepce podpory MSP, Digitální Česko) • komunikace s hospodářskými a sociálními partnery (kulaté stoly) • pořádání konferencí a seminářů • Monitorovací výbory OPPI Díky veškerým těmto aktivitám panuje silný konsensus na tom, co má byt z pozice MPO v rámci EU fondů podporováno.

 9. Příprava na nové programovací období formou pilotních projektů Projekt Knowledge Transfer Partnership • podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry v oblasti aplikace výsledků VaV v praxi • přímá aplikace výzkumných poznatků a znalostí v podniku, které mají strategický význam pro jeho další rozvoj, za účasti jednoho či více kvalifikovaných odborníků (např. absolventů, doktorandů) a za odborného dohledu univerzitního pracoviště Cíl pilotního projektu • otestovat funkční model partnerství a podmínky programu v českém prostředí

 10. Příprava na nové programovací období formou pilotních projektů Seed fond • připravován s ohledem na nové programovací období 2014+, ve kterém bude větší důraz kladen na tzv. revolvingové nástroje • seed (a pre-seed) financování je považováno za jeden z významných nástrojů rozvoje inovační schopnosti české ekonomiky • venture kapitál se v ČR prakticky vůbec neinvestuje do raných stádií podnikání! (prokazatelná tržní mezera) • objem prostředků na programy využívající dotace bude klesat, podíl návratných finančních nástrojů se bude zvyšovat • seed-kapitálový fond by měl doplňovat existující dotace a finanční nástroje

 11. Seed fond v rámci koncepce MPO = nástroj finančního inženýrství na podporu začínajících i rozvíjejících se inovačních podniků Využívá návratné finanční produkty, zejména investice do základního kapitálu. Cíle: • Zásadní podpora inovací • Rozhýbání trhu s rizikovým kapitálem v ČR • Efektivní využívání veřejných prostředků

 12. Děkuji za pozornost