slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
WAARDIG PowerPoint Presentation
Download Presentation
WAARDIG

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

WAARDIG - PowerPoint PPT Presentation


  • 86 Views
  • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'WAARDIG' - hua


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

BronvermeldingAlle schriftgedeelten zijn – tenzij anders vermeld - uit de NBG Bijbelvertaling 1951.Alle citaten - tenzij anders vermeld – die worden aangehaald zijn uit de predikingen van William MarrionBranham.De bediening van W.M. Branham (1909-1965) heeft een bijzondere stempel achtergelaten op de hedendaagse Christelijke beweging.De opmerkelijke bevestigingen en bovennatuurlijke gebeurtenissen in zijn bediening hebben mij tot de overtuiging gebracht dat God deze man heeft gestuurd en gebruikt. Dit om de gelovigen aan te sporen terug te keren tot God en Zijn Heilig Woord. Voor wie meer wil weten over de bediening van W.M. Branham kan zich tot ons richten voor meer informatie in boek- of gesproken vorm. Wim Kremer

slide2

Openbaring 5:1 En ik zag in de rechterhand van Hem, die op de troon zat, een boekrol, beschreven van binnen en van buiten, welverzegeld met zeven zegels.2 En ik zag een sterke engel, die met luider stem uitriep: Wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken?3 En niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde kon de boekrol openen of haar inzien.4 En ik weende zeer, omdat niemand waardig was gebleken de boekrol te openen of die in te zien.

slide5

THE.FIRST.SEAL 63-0318We find out that when John looked and seen that Book still in the hands of the original Owner, God... You remember how it was lost? By Adam. He forfeited the Book of Life for the knowledge of Satan and lost his inheritance, lost everything, and no way for redemption.Het eerste zegel 18maart63We ontdekken dat toen Johannes keek en zag dat het Boek nog steeds in de handen van de oorspronkelijke Eigenaar, God, was. Kunt u zich herinneren hoe het verloren raakte? Door Adam. Hij verbeurde het Boek des Levens voor de kennis van satan en verloor zijn nalatenschap, verloor alles en geen weg tot verlossing.

slide6

1 Timotheüs 2:14En Adam heeft zich niet laten verleiden, maar de vrouw is door de verleiding in overtreding gevallen;15 doch zij zal behouden worden, kinderen ter wereld brengende, indien zij blijft in geloof, liefde en heiliging, met ingetogenheid.

slide7

Openbaringen 5:5 En een uit de oudsten zeide tot mij: Ween niet; zie, de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen.

slide9

6 En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren en te midden der oudsten een lam staan, als geslacht, met zeven horens en zeven ogen; dit zijn de zeven Geesten Gods, uitgezonden over de gehele aarde.

slide11

And so the Lamb is the only One Who can break them. De kloof tussen de zeven gemeentetijdperken en de zeven zegels 1963En dus is het Lam de enige die ze kan verbreken.

slide12

THE.THIRD.SEAL JEFFERSONVILLE .IN 63-0320234-And now, we found out that a slain lamb is a bloody lamb, bleeding all over. It's been slay. After It'd been slain, It'd raised again and was setting on the throne, say back in behind the throne like this, interceding for all those souls that would come. Then when the last one was here and it was completed, the... God still held the Book of Redemption. See? Now, He's just doing the Kinsman work now; like Boaz went down, and Ruth was just setting there waiting until Boaz... I meanBoazdone the re--kinsmanredeemingwork.HET DERDE ZEGEL Jeffersonville 20 maart 1963Nu, we vinden uit dat het een geslacht Lam is, een bloedig Lam, helemaal bebloed. Het was geslacht. Nadat het geslacht was, was het weer opgestaan en gezeten op de troon, achter de troon, als het ware, bemiddelend voor al die zielen die zouden komen. Toen dan de laatste er was en het voltooid was, bezat God het boek van verlossing nog steeds. Nu doet Hij het werk van de bloedverwant; zoals Boaz heenging en Ruth daar gewoon zat te wachten totdat Boaz... Ik bedoel, totdat Boaz het werk van de bloedverwant-verlosser had gedaan.

slide13
1 Corinthiërs 15:22 Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.
slide14

THE.SIXTH.SEAL_ JEFF.IN SATURDAY_ 63-0323That's the reason John wept, because if no one could get that Book, all creation, everything was gone. She'd just simply turn back to--to--to atoms and molecules and so forth and cosmic light, and not even be creation, person, nothing else, 'cause Adam lost the rights of that Book. He forfeited it when he listened to his wife, and she listened to Satan's reasoning in the stead of the Word of God. See?Het zesde zegel 23 maart1963Dat is de reden waarom Johannes weende, omdat als niemand dat boek kon nemen, de hele schepping, alles verloren was. Ze zou gewoon eenvoudig teruggekeerd zijn tot de atomen en moleculen enzovoort, en kosmisch licht en er zou zelfs geen schepping, persoon of iets anders zijn, omdat Adam de rechten op dat boek verloor. Hij verbeurde het toen hij naar zijn vrouw luisterde, en zij luisterde naar Satans redeneringen in plaats van naar het Woord van God.

slide15

It was forfeited. Then it couldn't go back into the dirty hands of Satan who tempted her out of the way; so therefore, it went back to its original Owner like any abstract deed would do (See?), goes right back to its original Owner, and that was God the Creator Who made it, and He holds it.Het was verbeurd. Toen kon het niet teruggaan in de vuile handen van Satan, die haar verleid had van de weg af te gaan, dus daarom ging het terug naar zijn oorspronkelijke Eigenaar, zoals het met elke koopakte zou gaan -- regelrecht naar zijn oorspronkelijke Eigenaar, en dat was God, de Schepper, die het maakte. En Hij houdt het vast.