Hale us ller
Download
1 / 15

IHALE US LLERI - PowerPoint PPT Presentation


 • 375 Views
 • Updated On :

İHALE USÜLLERİ. - Açık ihale usulü. - Belli istekliler arasında ihale usulü. - Pazarlık usulü. - Doğrudan Temin AÇIK İHALE USULÜ (MADDE 19) Bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ. (MADDE 20)

Related searches for IHALE US LLERI

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'IHALE US LLERI' - hua


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hale us ller l.jpg

İHALE USÜLLERİ

- Açık ihale usulü.

- Belli istekliler arasında ihale usulü.

- Pazarlık usulü.

- Doğrudan Temin

AÇIK İHALE USULÜ (MADDE 19)

Bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ.

(MADDE 20)

Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik

değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin

teklif verebildiği usuldür.


Pazarlik usul madde 21 l.jpg
PAZARLIK USULÜ (MADDE 21)

 • Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması. ( a )

 • Ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ( b )

 • Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. (c)

 • İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması. ( d )

 • İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi. ( e )

 • İdarelerin yaklaşık maliyeti (2010 yılı için 116.795,00 TL) kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları. ( f )

  - (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde,


Slide3 l.jpg

ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre

yeterliği tespit edilen istekliler,öncelikle ihale konusu işin

teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda

fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar.


Do rudan tem n madde 22 l.jpg
DOĞRUDAN TEMİN (MADDE 22) göre

Bu maddeni 10 tane bendi vardır. Önemli olanları:

 • İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından

  karşılanabileceğinin tespit edilmesi. (a bendi)

  - Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel

  bir hakka sahip olması (b bendi)

 • Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun

  ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve

  hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve

  toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle (c bendi)

 • Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan

  idarelerin 35.037,00 TL (otuzbeşbinotuzyeditürklirasını)

  geçmeyen alımlarında ( d bendi)

  - İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya

  kiralanması. (e bendi)


Hale l nlarinda bulunmasi zorunlu hususlar l.jpg
İHALE İLÂNLARINDA BULUNMASI ZORUNLU HUSUSLAR göre

- İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

- İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı.

- Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım

ihalelerinde ise işin yapılacağı yer.

- İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi.

- Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve

istenilen belgelerin neler olduğu.

- Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.

- İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve

yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.


Slide6 l.jpg

 • İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi göre

  bedelle alınacağı.

  - İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı.

  - Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği.

  - Teklif ve sözleşme türü.

  - Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere,

  isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği.

  - Tekliflerin geçerlilik süresi

  - İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği.


L nin uygun olmamasi l.jpg
İLÂNIN UYGUN OLMAMASI göre

13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan

ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun

bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANININ VERİLMESİ

İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir.

Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin

bu dokümanı satın almaları zorunludur. Doküman bedeli,

basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek

şekilde idarelerce tespit edilir.


Hale dok maninda de kl k veya a iklama yapilmasi l.jpg
İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK göre VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI

İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik

yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa,

bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit

edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı

şekilde ilân olunur.


Tekl fler n ve ba vurularin sunulmasi l.jpg
TEKLİFLERİN VE BAŞVURULARIN SUNULMASI göre

Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye

katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur.

Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata

esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan

idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli

tarafından imzalanır ve mühürlenir. Teklif mektupları yazılı ve

imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının

tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen

bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif

mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle

yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.  Mal alımı

ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine

dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde

hazırlanarak sunulur.


Slide10 l.jpg

Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar göre

sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir.

Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve

açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak

da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale

dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye

ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme

konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla

tespit edilir. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi

hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve

değiştirilemez.


Tekl fler n ge erl l k s res l.jpg
TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ göre

Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir.

İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve

sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü

kaydıyla, en fazla  ihale dokümanında belirtilen teklif

geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.


Ge c tem nat l.jpg
GEÇİCİ TEMİNAT göre

İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak

üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat

alınır.

TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER

- Tedavüldeki Türk Parası

- Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen

teminat mektupları.

- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma

Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler

Teminat olarak kabul edilir.,


Tem nat mektuplari l.jpg
TEMİNAT MEKTUPLARI göre

Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının

kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir.

İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat

mektupları kabul edilmez.


Neml not l.jpg
ÖNEMLİ NOT : göre

01.10.2009 Tarihinde yayınlanan tedavi tebliği gereği Hasta

Katılım Payı oranları yeniden düzenlenmiş olup;

Buna göre

Özel Sağlık Kuruluşlarında 12 TL Muayene 3 TL Reçete tutarı

olmak üzere 15 TL,

2. ve 3. Basamak Sağlık Kurumları için 5 TL Muayene 3 TL

reçete tutarı olmak üzere 8 TL,

Daha önce katılım payı olmayan 1. basamak sağlık kuruluşlarında

reçete düzenlenmesi halinde 2 TL katılım payı kesilecektir.


Slide15 l.jpg

EĞİTİM GRUBU göre

1- Cevahir SALİHOĞLU

2- Hakan DİNÇER

3- Leyla KALELİ

4- Ufuk ÖZKAN


ad