slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Free Powerpoint Templates PowerPoint Presentation
Download Presentation
Free Powerpoint Templates

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Free Powerpoint Templates - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Modernizácia výtvarnej výchovy v predprimárnej edukácii. Spracovala a prispela: Emília J. Free Powerpoint Templates. ,, Každé dieťa je do istej miery génius a každý génius je do istej miery dieťaťom.“ Schopenhauer .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Free Powerpoint Templates' - hua


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Modernizácia výtvarnej výchovy

v predprimárnej edukácii

Spracovala a prispela: Emília J.

Free Powerpoint Templates

slide2

,, Každé dieťa je do istej miery génius a každý génius je do istej miery dieťaťom.“

 • Schopenhauer.

Kresba je prirodzenou súčasťou vývoja každého dieťaťa, je pre neho hrou, zábavou, je možnosťou niečo vytvárať, vyjadriť sa, obvykle dieťaťu prináša radosť a uspokojenie. Deti kreslili už od pradávna, nemuselo to byť ceruzkou ani na papier. Vývoj kresby sa v každom období menil a zdokonaľoval. V úvodnom citáte som chcela poukázať na to, že výtvarný prejav detí ma zakaždým fascinuje. Sama pri pozorovaní dieťaťa nachádzam v tejto činnosti uspokojenie. Zakaždým vznikne originálne, geniálne dielo. Pracujem s deťmi vo výtvarnom krúžku a zakaždým sa snažím nájsť niečo, čím by boli hodiny pútavé a zaujímavé.

slide3

DETSKÁ KRESBA

 • Tri hlavné štádia:
 • od narodenia do troch rokov
 • od troch rokov do šesť až sedem
 • od sedem rokov do puberty

Dieťa sa začína prejavovať v treťom štádiu, rôznymi tvorivými prejavmi. Dieťa, ktorému je poskytnutá príležitosť k sebarealizácii, pre ktorú sa vytvorí prostredie, kde môže tvoriť, nachádzať pre svoje výtvory pozitívnu odozvu, čerpať podnety k ďalšiemu rozvoju, takéto dieťa má šancu vyrásť v bohatú a suverénnu osobnosť, schopnú nie len sa presadiť v živote, ale aj ovplyvniť život iných.

slide4

Tvorivosť vo výtvarnej výchove podľa Taylora:

 • nový, svojský prístup k výtvarne zobrazovanej skutočnosti, t. j. nájdenie novej témy, oblasti javov, ktoré sa výtvarne zobrazili
 • novosť, nápaditosť sebavyjadrenia v spracovaní témy, vo výtvarnom pretvorení skutočnosti (opakom je jej mechanický prepis)
 • originalita techniky, nové výtvarné formy, nové využitie farieb, ich kombinácie, použitie nového materiálu, nové spracovanie detailov a pod.

Je dôležité prispievať k tomu, aby si deti osvojili rôzne výtvarné techniky a tak prejavili svoju fantáziu. Aj keď dieťa ešte nemá takú zručnosť, fantáziu má nesmierne rozvinutú. Prejavuje sa farbou, tvarmi, vyjadruje svoje emócie, postrehy, názory. Je na pedagógovi, aby mu to umožnil, vysvetlil čo a ako, ale zároveň nechal voľný priebeh jeho detskej predstavivosti. Spontánny a slobodný prejav je podmienkou.

slide5

ESTETIKA VO VÝCHOVE

 • významná zložka výchovy
 • je dôležitou súčasťou pestovania vzťahu
 • k umeleckým dielam a ku kráse
 • do vedomia vstupuje zrakom, sluchom,
 • čuchom, hmatom
 • dôležitú úlohu zohráva prostredie
slide6

PROSTRIEDKY VÝTVARNEJ TVORBY

 • Materiály tvoriace plochu:
 • vodové farby – riedia sa vodou, dajú sa ľahko vyprať
 • temperové farby – majú pastovitú konzistenciu, sú riediteľné vodou, majú dobrú kryciu schopnosť
 • voskové pastely – dajú sa použiť na rôzne materiály
 • prstové farby
 • farebné tapety, kartóny, krepové papiere
 • textil, prírodniny, gombíky, korálky, semienka
slide7

Materiály podkladové:

 • klasické materiály a materiály s rôznymi podkladmi, s ktorými môžeme rôzne tvoriť
 • podklad drsný, hladký, suchý, navlhčený (vodou, škrobom, klovatinou)
 • papier – prieklepový, krepový
 • lepenka, umelohmotná fólia
 • ústrižky látok, zbytky tapiet
 • škrupinky od orechov
 • kúsky záclon, kožušiny
 • sklíčka, zátky – korkové
 • štipce na prádlo, ramienka, kvetináče, stará obuv
 • prázdne škatule, kamienky
slide8

Inštrumenty:

 • Štetce – vlasové, štetinové, guľaté, ploché
 • Špachtličky, drievka, páratká, špajle
 • Čajové vrecúška
 • Vlna, vata
 • Molitanové hubky, zubné kefky
 • Prsty, dlane
 • Hlina, tehla, prírodniny
 • Techniky vytvárania plochy:
 • maľovanie
 • roztieranie hubkou, štetcom
 • rozmývanie, otláčanie, zapúšťanie, stekanie
slide9

MODERNÉ PRÍSTUPY VO VÝTVARNEJ EDUKÁCII

 • Akčná maľba -druh dynamickej abstraktnej maľby, ktorá sa objavila v polovici 20. stor., jej podstatou je rozstrekovanie, alebo liatie farby na pripravený podklad priamo z plechovky
 • Pop – art – súčasné dieťa žije vo svete plnom reklamy, pestrofarebných plagátov, filmov, ktoré ho ovplyvňujú a spracovávajú, dodávajú mu svoje idoly – spevákov, hercov, rafinovane núkajú pochúťky, hračky, nápoje aj životný štýl, na podobné veci reagovalo aj umenie pop – artu.
 • Akčná tvorba – základom je akcia, kedy výtvarnú prácu prežívame, sústredíme sa na jej tvorivý priebeh, nie na konečnú podobu diela, priebeh tvorby je vhodné zaznamenávať fotoaparátom, alebo kamerou.
slide10

Land – art – znamená v preklade umenie zeme, umelci zasahujú výtvarným spôsobom priamo do prírodného terénu, alebo sa sústredia na zber zaujímavého prírodného materiálu a z neho potom inštalujú objekty v prírode alebo v miestnostiach, základom je akcia, nie konečný výsledok, priebeh činnosti dokumentujú fotoaparátom, alebo kamerou.

slide11

Body – art - je časť akčného umenia a v preklade znamená telové umenie, alebo umenie tela využíva ako vyjadrovací prostriedok živé ľudské telo, výtvory vznikajú otlačkom tela alebo jeho časti.

slide12

Artefiletika – reflektívne, tvorivé a zážitkové poňatie vzdelávania, ktoré vychádza z umenia a expresívnych kultúrnych prejavov (výtvarných, dramatických, hudobných a pod.) a smeruje k poznávaniu a sebapoznávaniu prostredníctvom reflektívneho dialógu o zážitkoch z expresívnej tvorby alebo vnímania umenia (J. SLAVÍKOVÁ, 2007 ).

slide14

RelevationNatural Art (RNA) – predstavy z farieb a vzorov, je moderné grafické prostredie, špeciálne určené pre mladších používateľov, ponúka jednoduché, intuitívne a prirodzené, zároveň však silné a bohaté prostredie na kreslenie, tvorbu a umelecké vyžitie, deti môžu pracovať v troch verziách, v materskej škole zatiaľ v jednoduchej verzii, ktorá poskytuje štetec, farbičku a voskovku, rôzne pečiatky, výplň obrázku, kruh, štvorec, krivú čiaru, rovnú čiaru a pod., deti pracujú pomocou tabletu a interaktívneho pera.

slide16

PLÁNOVANIE VÝTVARNEJ EDUKÁCIE

 • Ciele výtvarnej výchovy:
 • ovplyvňovať estetické hodnotové orientácie
 • prostredníctvom zámerného pedagogického
 • pôsobenia
 • rozvíjať estetické vnímanie, normy a vkus
 • podnecovať uvedomelé výtvarné aktivity
 • a ovplyvňovať aj estetické postoje
slide17

VÝTVARNÁ EDUKÁCIA V ŠTÁTNOM VZDELÁVACOM PROGRAME

Nový štátny vzdelávací program ISCED 0 sa aplikuje v praxi od roku 2008. Má názov Dieťa a svet a delí sa do štyroch tematických okruhov Ja som, Ľudia, Príroda, Kultúra. Každý tematický okruh obsahuje tri oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa, ktoré sa navzájom prepájajú a dopĺňajú:

 • perceptuálno-motorickú
 • kognitívnu
 • sociálno-emocionálnu

Školský vzdelávací program ISCED 0 striktne neurčuje v oblasti výtvarnej výchovy jej obsah ani metódy, výtvarné techniky a pod. To čo je jasne uvedené sú výkonové štandardy, ktoré sú formulované ako cieľové požiadavky, ktoré má dieťa dosiahnuť na konci predškolského obdobia, aby získalo predprimárne vzdelanie.

slide18

Ciele výtvarnej výchovy v okruhoch ISCED 0:

 • JA SOM – PMO – grafomotorika, vizuomotorika
 • základné grafické tvary
 • KOG – umelecké stvárnenie ľudskej postavy
 • ĽUDIA – KOG – ľudské činnosti a ich umelecké
 • stvárnenie, farby, farebná rozmanitosť
 • vo vlastných produktoch
 • PRÍRODA – PMO – výtvarná, pracovná a technická
 • tvorivosť
 • KOG – umelecké stvárnenie mesiaca a hviezd
 • SEO – krásy prírody, hodnotenie – vyjadrenie
 • výtvarnými prostriedkami
 • KULTÚRA – KOG - umelecké stvárnenie dojmov
 • z pozorovania sveta
 • SEO – väčší priestor na výtvarnú výchovu
slide19

VZDELÁVACIE CIELE VO VÝTVARNEJ VÝCHOVE V PREDPRIMÁRNEJ EDUKÁCII

 • Špecifické ciele:
 • rozvíjať fantáziu a kreativitu
 • výtvarnou formou si osvojovať okolitú skutočnosť, vzťahy medzi ľuďmi a vecami, vzájomné súvislosti
 • rozvíjať elementárnu grafickú zručnosť a výtvarné technické zručnosti
 • zoznámiť sa s rôznymi formami umenia
 • rozvíjať estetický cit k svojmu okoliu (predmety dennej potreby, vzťah k umeniu, prírode)
slide20

Konkrétne ide o to:

 • aby dieťa získalo schopnosť vyjadriť svoje pocity kresliacou, maliarskou formou, či formou modelovania
 • zobrazovalo bez predchádzajúceho predkresľovania a priamo kreslilo či maľovalo na papier, či iný podklad a využilo celú plochu podkladu
 • bolo zoznámené s miešaním farieb, nebálo sa práce s detailmi
 • získalo záujem o výtvarné umenie, architektúru, desing
 • naučilo sa vnímať prírodné tvary, pracovať s prírodným materiálom
 • nebálo sa tvorby s atypickým materiálom, pomôckami, nástrojmi
 • bolo zoznámené so súčasným umením, vybranými umelcami, výtvarnými smermi
slide21

TEMATIKA VO VÝTVARNEJ EDUKÁCII

Detské práva

Máš právo na svoj domov

Máš právo na svoje meno a svoju vlasť

Máš právo na život

Máš právo na šport

Máš právo na život aj s handicapom

Máš rovnaké práva ako všetky deti na svete

Máš právo na zdravý telesný a duševný vývin

Máš právo na lásku, na svoju rodinu

slide22

Deti kreslili mačku najprv so

zatvorenými očami ,

aby sa vcítili do pocitov

dieťaťa so zrakovým postihnutím,

potom kresbu kolorovali.

slide23

Moja rodina je

najkrajšia ozdoba

slide24

METODIKA VO VÝTVARNEJ EDUKÁCII

Vymývaná klovatina

koláž

Maľba a PC grafika

slide25

mozaika

Kresba kávou

Kolorovaná kresba

Kresba voskovkou a vodovou farbou

slide26

POUŽITÁ LITERATÚRA:

SLAVÍKOVÁ, J., SLAVÍK, J., ELIÁŠOVÁ, S. Dívejse, tvoř a povídej. Praha: Portál, 2007.ISBN 978-80-7367-322-2

VONDROVÁ, P. Výtvarné techniky proděti. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-329-1

VALACHOVÁ, D. Výtvarná edukácia v predprimárnom vzdelávaní a mimoškolskej činnosti. UK Bratislava, 2010. ISBN 978-80-223-2778-7

UŽDIL, J. Výtvarná výchova v predškolskom veku. Bratislava : SPN, 1984.

ZELINA, M. Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa. Bratislava : Iris, 1996.ISBN 80-967013-4-7

BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ V. Rozvoj grafomotoriky. Brno : CP, 2006. ISBN 80-251-0977-1

HAUSER, J. Štátny vzdelávací program ISCED0 – predprimárne vzdelávanie. Prievidza : Patria, 2008. ISBN 978-80-969407-5-2

ŠIMOVÁ, G., DARGOVÁ, J. Tvorivé dieťa predškolského veku. Prešov : Rokus, 2001. ISBN 80-89055-11-7