Baross Gábor Program 2009 a regionális innováció támogatásáért - PowerPoint PPT Presentation

hu-kelley
baross g bor program 2009 a region lis innov ci t mogat s rt n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Baross Gábor Program 2009 a regionális innováció támogatásáért PowerPoint Presentation
Download Presentation
Baross Gábor Program 2009 a regionális innováció támogatásáért

play fullscreen
1 / 24
Download Presentation
Baross Gábor Program 2009 a regionális innováció támogatásáért
72 Views
Download Presentation

Baross Gábor Program 2009 a regionális innováció támogatásáért

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Baross Gábor Program 2009a regionális innováció támogatásáért Szőke Enikő projektmenedzser

 2. K+F projektek támogatása • A támogatás célja új termékek, technológiák és szolgáltatások kifejlesztését lehetővé tevő K+F szféra és a vállalkozások e célból történő K+F együttműködésének ösztönzése. • A projekt maximális időtartama: 2 év • Keretösszeg: 451 millió Ft • 1 pályázatra jutó támogatási összeg: 10 – 100 millió Ft • Támogatott pályázatok várható száma: 5 – 46 db

 3. K+F projektek támogatása Támogatásra jogosultak köre: • a régióban bejegyzett székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a természettudományok, a műszaki, orvos- es agrártudományok terén kutatási kapacitásokat fenntartó és működtető költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezet, alapítvány (továbbiakban:kutatóhely), • vagy az a legalább két-, legfeljebb öttagú konzorcium, amelyet a régióban székhellyel rendelkező jogi személyiségű gazdasági társaság vagy szövetkezet, vagy a régión kívül bejegyzett székhellyel rendelkező gazdasági társaságnak a régióban bejegyzett fióktelepe, valamint a régióban bejegyzett székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező kutatóhely hozott létre, amely vállalja, hogy a projektet a régióban bejegyzett székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen valósítja meg.

 4. K+F projektek támogatása Támogatásintenzitás: • Amennyiben a támogatás kedvezményezettje kutatási szervezet követelményeinek megfelelő kutatóhelyek: 95 % • Amennyiben a támogatás kedvezményezettje gazdasági társaság vagy szövetkezet: 25-60% A pályázatból alapkutatási tevékenység nem, ipari kutatás csak a kutatóhely részére finanszírozható.

 5. Támogatható tevékenységek • Saját ipari kutatási és kísérleti fejlesztési tevékenység, • Prototípus előállításához, vizsgálatához, minősítéséhez szükséges technológiai háttérszolgáltatás igénybevétele, • K+F eszköz és K+F tevékenységet támogató szoftver beszerzése, • Hazai és nemzetközi szabadalmi, használati- és formatervezési mintaoltalmi, valamint védjegyoltalmi bejelentés és fenntartás, • Know-how és licenc vásárlása, • Tanácsadás és hasonló szolgáltatások igénybevétele, • Fizikai/biológiai környezet létrehozása, kísérleti rendszerek kiépítése,

 6. Elszámolható költségek • Személyi juttatás • Munkaadót terhelő járulék • K+F eszközök, valamint immateriális javak költségei • Külső megbízás díja (az összköltség max. 20 %-a) • Általános költségek (az összköltség max. 5 %-a) • Egyéb működési kiadások (az összköltség max. 25 %-a)

 7. Kutatás-fejlesztési infrastruktúra fejlesztésének támogatása • A támogatás célja a régió természettudományos és műszaki kutatási és fejlesztési szervezeteinek korszerű K+F eszközökkel való ellátása. • A projekt maximális időtartama: 1 év • Keretösszeg: 668,1 millió Ft • 1 pályázatra jutó támogatási összeg: 10 – 100 millió Ft • Támogatott pályázatok várható száma: 7 – 66 db .

 8. Kutatás-fejlesztési infrastruktúra fejlesztésének támogatása Támogatásra jogosultak köre: • A természettudományok, műszaki, agrár- es orvostudományok területén kutatásfejlesztési tevékenységet folytató, a régióban bejegyzett székhellyel rendelkező, jogi személyiségű gazdasági társaság vagy szövetkezet, továbbá a régión kívül bejegyzett székhellyel rendelkező, jogi személyiségű gazdasági társaságnak vagy szövetkezetnek a régióban bejegyzett fióktelepe, amennyiben a vállalati szervezeten belül elkülönült kutatási szervezeti egységgel rendelkezik, vagy üzletszerűen végez külső megbízásra K+F tevékenységet, illetve a K+F infrastruktúráját kutatási célra üzletszerűen mások rendelkezésre bocsátja, • a régióban bejegyzett székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a természettudományok műszaki, agrár- és orvostudományok terén kutatási kapacitásokat fenntartó es működtető költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezet (továbbiakban: kutatóhely), amely vállalja, hogy a projektet a régióban bejegyzett székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen valósítja meg.

 9. Kutatás-fejlesztési infrastruktúra fejlesztésének támogatása Támogatásintenzitás: • Amennyiben a támogatás kedvezményezettjekutatóhely: 95 % • Amennyiben a támogatás kedvezményezettje vállalkozás vagy a projekt keretében profitorientált gazdasági tevékenységet folytató kutatóhely:50-70 %

 10. Kutatás-fejlesztési infrastruktúra fejlesztésének támogatása Támogatható tevékenységek: • Természettudományok, műszaki, agrár- és orvostudományok terén folytatott kutatási- fejlesztési tevékenység infrastrukturális feltételeinek kialakításához, illetve korszerűsítéséhez szükséges berendezések, eszközök és a kapcsolódó licencek, szoftverek beszerzése. Elszámolható költségek: • Tárgyi eszközök bekerülési értéke • Beszerzett tárgyi eszközhöz kapcsolódó licenc, szoftver bekerülési értéke

 11. Egy Baross Gábor pályázat elkészítésének lépései

 12. Miből is áll egy pályázati kiírás? • Pályázati felhívás • Pályázati útmutató • Pályázati űrlap • Indikátor űrlap • Kitöltési útmutató a pályázati űrlaphoz • Fogalomtár • Formai ellenőrző lap • Gyakran ismételt kérdések (GYIK) a pályázati űrlap kitöltéséhez • Nyilatkozatok

 13. A pályázat készítés legfontosabb lépései • A pályázati útmutató alapján megnézzük, hogy az ötletünk illeszkedik-e a kiírás célkitűzéseibe • Kidolgozzuk a pályázat munkatervét • Költségterv elkészítése • Kitöltjük a pályázati űrlapot, indikátor űrlapot • Kitöltjük a kért nyilatkozatokat • Összeállítjuk a pályázati csomagot és a beadási határidő lejárta előtt beadjuk az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökségre

 14. 2. A munkaterv elkészítése (K+F projekt támogatás) • A munkaterv fejezetei: • A PROJEKT ÁTFOGÓ CÉLKITŰZÉSEINEK BEMUTATÁSA • TERMÉK, TECHNOLÓGIA VAGY SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA • K+F EREDMÉNY ÚJDONSÁGTARTALMA • A PROEJKTET KÖZVETLENÜL MEGELŐZŐ MAGALAPOZÓ K+F EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA • KORÁBBI K+F TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA, REFERENCIÁK • A TERVEZETT PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA • PROJEKTBEN RÉSZTEVŐK SZAKAMI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA • A PROJEKTMENEDZSMENT BEMUTATÁSA • HASZNOSÍTÁSI TERV

 15. 2. A munkaterv elkészítése (Infrastrukturális beszerzés támogatása) • A munkaterv fejezetei: • A PROJEKT ÁTFOGÓ CÉLKITŰZÉSEINEK BEMUTATÁSA • A BESZERZENDŐ ESZKÖZÖK ÉS AZ ESZKÖZÖKHÖZ KAPCSOLÓDÓ LICENCEK, SZOFTVEREK BEMUTATÁSA • A TERVEZETT BESZERZÉSEKKEL LEHETŐVÉ VÁLÓ K+F TEVÉKENYSÉG ÚJDONSÁGTARTALMÁNAK NEMZETKÖZI ÉS HAZAI ÖSSZEHASONLÍTÁSA • A BESZERZETT JAVAK MILYEN KUTATÁSI TERÜLETEN VAGY K+F PROGRAMOK KERETÉBEN KERÜLNEK HASZNOSÍTÁSRA • A KAPACITÁSOK KIHASZNÁLTSÁGÁNAK TERVEZETT MÉRTÉKE • A PROEJKT BENYÚJTÁSÁT KÖZVETLENÜL MEGELŐZŐ MAGALAPOZÓ K+F EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA • A PÁYLÁZÓ SZERVEZET BEMUTATÁSA

 16. A munkatervvel összhangban kitöltendő táblázatok • A projekt feladatainak bemutatása:

 17. A munkatervvel összhangban kitöltendő táblázatok • Gantt táblázat • A projekt munkaszakaszai: • 1év = 1 munkaszakasz • Minden pályázó/konzorciumi tag minden munkaszakaszára ki kell tölteni

 18. A munkatervvel összhangban kitöltendő táblázatok • A projekt monitoring mutatói • A projektben résztvevő személyek: • Hasonló témájú projektek és projektjavaslatok bemutatása (cím; célkitűzés; partnerek; jelen pályázatban és a hivatkozott pályázatban is résztvevő szakértők; saját szerep;kiíró, támogató szervezet;odaítélt, ill. igényelt támogatás; projekt kezdete, befejezése, státusza; eredmények)

 19. 3. Költségterv • A költségtervben bemutatandó költségelemek: • Kért előleg összege, ütemezése és szükségessége • Általános költség várható összege • Egyéb dologi kiadások közül a nettó 5 MFt-nál nagyobb összegű kiadások tételei • Eszközök és immateriális javak szükségességének indoklása • Amennyiben egyéb forrás kerül bevonásra a projektbe, akkor annak formáját és összegét • A saját forrás biztosításának módját, forrását és összegét • Amennyiben az alvállalkozói megbízás díja meghaladja a projekt összköltségének 10 %-át, akkor ismertetni kell az elvégezendő feladatokat és azok díjainak tervezett összegét • A pályázó szervezet gazdálkodásának bemutatása

 20. 4. A pályázati űrlap kitöltése • A makrók használatát engedélyezni kell használat előtt! • Csak a citromsárga mezőket és a cégszerű aláírás zöld mezőjét lehet kitölteni! • Az űrlap tartalmának mentése a „Teljes űrlap kimentése fájlba” funkciógombbal lehetséges! • Az űrlap automatikusan generálja a fájl nevét, nem kell átnevezni!

 21. 5. Nyilatkozatok, mellékletek • Nyilatkozatok (pályázónként/konzorciumi tagonként 3 oldal) • Szándéknyilatkozat konzorcium létrehozásáról (amennyiben konzorcium pályázik) • Amennyiben a pályázó nem szerepel az állami adóhatóság honlapján közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban, akkor csatolni kell egy 30 napnál nem régebbi közokiratot a köztartozásmentességről

 22. 6.Összeállítjuk a pályázati csomagot =++++++ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. • A beküldendő pályázati csomag = A pályázat eredeti példánya összefűzve egy dossziéba. • Címoldal, tartalomjegyzék • Pályázati és indikátor űrlap • A projektjavaslat munkaterve • Költségterv • Szándéknyilatkozat konzorcium létrehozásáról (amennyiben konzorcium pályázik) • Nyilatkozatok (pályázónként/konzorciumi tagonként) • Amennyiben szükséges 30 napnál nem régebbi közokiratot a köztartozásmentességről (pályázónként/konzorciumi tagonként)

 23. A pályázat beadása • Az pályázati űrlapot e-mailben meg kell küldeni az alap2009@nkth.gov.hu címre • Az indikátor űrlapot e-mailben meg kell küldeni az indikator2009@nkth.gov.hu címre • A teljes pályázati dokumentációt az innovacio@eszakalfold.hu e-mail címre • A teljes dokumentációt 1 db nyomtatott példányban leadni az ÉARFÜ Nonprofit Kft-hez • Beadási határidő: 2009.10.16.

 24. Köszönöm a megtisztelő figyelmet!eniko.szoke@eszakalfold.huTel: +36 52 524 760Fax: +36 52 524 770