ekspresionizem n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EKSPRESIONIZEM PowerPoint Presentation
Download Presentation
EKSPRESIONIZEM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48
howie

EKSPRESIONIZEM - PowerPoint PPT Presentation

2 Views
Download Presentation
EKSPRESIONIZEM
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EKSPRESIONIZEM M. BRAVNIČAR, S. KOPORC, M. KOGOJ, S. OSTERC

 2. NAPOVEDI EKSPRESIONIZMA REAKCIJA NA ROMANT. IN IMPRES. • RAHLJANJE TONALNOSTI IN RITMIČNEGA REDA • KOPIČENJE DISON. AKORDOV • OSTRI DINAMIČNI KONTRASTI • MELODIJE Z DISONANTNIMI SKOKI • SCHÖNBERG, BERG, WEBERN

 3. EKSPRESIONIZEM IN NOVA STVARNOST • MED OBEMA VOJNAMA: • EKSPRESIONIZEM Z AVANTGARDO • NEOKLASICIZEM ali NOVA STVARNOST

 4. EKSPRESIONIZEM IN NOVA STVARNOST • SLOVENSKA GLASBA • PRIBLIŽEVANJE EVROPSKIM TRENDOM • EVROPSKA POTRDITEV • OSTERC, ŽEBRE… • ABSTRAKCIJA, PODOBA ČLOVEKOVE NOTRANJOSTI

 5. G. KREK IN DUNAJSKA ŠOLA • KREKOVA KRITIKA SCHÖNBERGA • SUBJEKTIVNEGA POJMOVANJA LEPOTE • GLASBA BREZ ZAKONOV • OBJAVIL SKLADBE Z RAZŠIRJENO TONALNOSTJO

 6. EKSPRESIONIZEM • ZNAČILNOSTI • DISONANCA V VLOGI • AVTONOMNOSTI • OSAMOSVOJENOSTI • SKLADATELJ IZRAZI LASTNO PODUHOVLJENOST Z DISONANCO • TEMELJA MODERNIZMA • ESTETSKEM PREVREDNOTENJU STAREGA

 7. ZNAČILNOSTI EKSPRES. • MISTIČNE, MAGIČNE TEME • RITEM – PREVLADUJOČ ELEMENT • VPLIV PLESOV, JAZZA, FOLKLORE • ATONALNOST, ATEMATIČNOST • MELODIJA V VEČNEM NASTAJANJU • NI PONAVLJANJ • HOMOFONIJA SE UMIKA LINEARNEMU

 8. ZNAČILNOSTI EKSPRESIONIZMA • RACIONALNE TENDENCE IZRAŽENE Z DODEKAFONIJO – NOV PRINCIP REDA • PROTI RAZKROJU OBLIKE • OPIRANJE NA STARE FORME • KANON, PASSACAGLIA

 9. SLOVENSKI PROSTOR • PROCES PREVREDNOTENJA OD PRVEGA DESETLETJA 20. STOLETJA • MARIJ KOGOJ – VPLIV SCHREKERJA IN SCHÖNBERGA • Razširjena tonalnost • Poseganje v atonalnost • SLAVKO OSTERC – VPLIV A. HÁBE • Atonalnost, delno dodekafonija

 10. SLOVENSKI PROSTOR • “NOVOMEŠKA POMLAD”, 1920 • J. VIDMAR, M. KOGOJ • LJUBLJANA – KLUB MLADIH, “TRIJE LABODI” • M. KOGOJ, M. BRAVNIČAR, S. KOPORC • DO 1925

 11. SLOVENSKI PROSTOR • KOGOJ: 1913 SAMOSPEV Stopil sem na tihe njive • Kvartni akordi • Disharmonija do krika • Idejni vodja domače avantgarde • Poudarja estetsko čustvo posameznika • Ni prestopil meje radikalizma • “konec vpliva impresio. in romantike”

 12. NEOKLASICIZEM, KONEC 20. LET • ELEMENTI GLASBE 17., 18. STOLETJA NEOBAROK • REAKCIJA PROTI ČUSTVOM POZNE ROMANTIKE IN SUBJEKTIVISTIČNEGA EKSPRESIONIZMA

 13. NEOKLASICIZEM • VPLIV J. S. BACHA • kontrapunkt, baročne oblike, • manjši orkestri, manj barvitosti, • opuščanje kromatike in izvenglasbenega programa • STRAVINSKI, HINDEMITH, POULENC

 14. NEOKLASICIZEM • ZMERNOST V IZRAZNIH SREDSTVIH • TONALNOST • DIATONIKA • KOMORNE ZASEDBE • D. MIHLAUD, • HONEGGER, • S. OSTERC

 15. NEOKLASICIZEM NA SLOVENSKEM • VPLIV S. OSTERCA NA UČENCE • POLIFONSKE OBLIKE • MOTORIKA BAROKA • VPLIV HINDEMITHA

 16. DRUGI VPLIVI na slov. skladatelje • RADIKALNA HÁBOVA ČETRTTONSKA GLASBA • SCHÖNBERGOVA DODEKAFONIJA • TEMELJ ZA USTVARJALCE PO DRUGI SVETOVNI VOJNI

 17. EKSPRESIONIZEM NA SLOVENSKEM • PRVI VRHUNEC 1923 • MATIJA BRAVNIČAR 1897–1977 • Učenec M. KOGOJA, S. OSTERCA • Realističen svet • simbolika • objektivnost

 18. EKSPRESIONIZEM NA SLOVENSKEM • Enovitost arhitektonike, forme • Linearnost, • politonalnost, • nasičena zvočnost • EKSPRESIONIZEM SE PREPLETA Z ROMANTIKO

 19. MATIJA BRAVNIČAR 1897‒1977 • SOCIALNA TEMATIKA (CANKAR) • TRANSFORMIRANA LJUDSKA TEMATIKA • ILUSTRATIVNA PROGRAMSKOST • VARIACIJE Z DRAMATIČNIMI UČINKI • SODOBNE HARMONSKE STRUKTURE DO DVANAJTTONSKIH AKORDOV

 20. MATIJA BRAVNIČAR • OPERI • Pohujšanje v dolini Šentflorjanski, 1930 • Hlapec Jernej in njegova pravica, 1941 • UVERTURE • Hymnus Slavicus, 1931, Kralj Matjaž, 1932 • 4 SIMFONIJE • SIMF. PESNITVE • VIOLINSKA DELA

 21. MATIJA BRAVNIČAR • SAMOSPEVI • SKOZI GOZD JE ŠEL, BALADA, NOVA MUZIKA, 1923 • ZAOSTREN HARMONSKI STAVEK • BLIZU ATONALNOSTI • PREKOMPONIRANA OBLIKA • VARIACIJE • VPLIV SCHÖNBERGA, SPRECHGESANGA, MAHLERJA

 22. MARIJ KOGOJ 1892–1956 • TRST – GORICA – DUNAJ – LJUBLJANA • VPLIV DUNAJA, oblikovanje estetskih nazorov • Spis “O UMETNOSTI, POSEBNO GLASBENI” • “HARMONIJA”, 1919 ? ? / Schönbergova dodekafonija, 1923 • Ni uporabljal dodekafonije -POLITONALNOST

 23. MARIJ KOGOJ • KOREPETIOR OPERE, DIRIGENTSKI NASTOPI, VODJA ZBORA • UČITELJ GM, vodil Pevsko društvo SLAVEC • KRITIK, ESEJIST • SKLADATELJ • PO L. 1932 NI VEČ PISAL

 24. KOGOJEV OPUS • OPERA “ČRNE MASKE”, 1924–27 • ANDANTE ZA VIOLINO IN KLAVIR 1924 • Suita “ČE SE PLEŠE”, 1927 • KLAVIRSKA: • Piano, • 6 skladb, • Tri fuge

 25. KOGOJEV OPUS • ZBORI: • Rekvijem, 1922, • Trenotek, 1914, • Barčica, 1922, • Otroške pesmi 1922–32 • SAMOSPEVI, Letski motiv, Gazela…

 26. ČRNE MASKE • Ekspresionistično delo, premiera 1929 • Vpliv: • A. Berg – Wozzek • Aktualna tematika človeka, • Psihološka drama, • zorenje človeka, • iskanje prave identitete

 27. ČRNE MASKE • Človekova dvojnost: • med božjim in satanskim, • med materialnim in duhovnim • POLIMELODIKA, RAZŠIRJENA TONALNOST • STOPNJEVANJE IZRAZA, • individualna inštrumentacija

 28. OTROŠKE PESMI • PRIKAZ OTROŠKE PSIHE • NEKONVENCIONALNO OBLIKOVANJE FRAZE, MEDLODIJE, IZRAZA • 18 PESMI, objavljene 1924 • 6 kasnejših, • revidiral JAKOB JEŽ

 29. Suita ČE SE PLEŠE • RAZKORAK MED SCHÖNBERGOVO DODEKAFONIJO • DELOMA ATONALNOST • DISHARMONIČNO OBČUTJE RAZŠIRJENE TONALNOSTI • VPLIV: • A. Skrjabin, B. Bartók

 30. SLAVKO OSTERC 1895–1941 • Veržej – Maribor –Celje – Praga – Ljubljana • Učitelj na Državnem konservatoriju in Glasbeni akademiji • “kompozicijska š.” S. Osterca • Pavel Šivic • Demetrij Žebre • Marijan Lipovšek • Karol Pahor • Primož Ramovš…

 31. SLAVKO OSTERC • STIL: VPLIVI PRAŠKEGA ŠTUDIJA 1925/27 • KARL B. JIRÁK • ALOJZ HÁBA – ČETRTTONSKA SISTEMATIKA • ZGODNJA OSTERČEVA DELA • PRAŠKO GLASBENO ŽIVLJENJE • 1926, izvedba samospeva SOLNCE V ZAVESAH

 32. ODMEVI NA OSTERČEVO DELO • PRAGA – odlične kritike • LJUBLJANA – DELJENA MNENJA • PAHOR: • “OSTERC JE DODOBRA PREVETRIL OZRAČJE SLOVENSKE GLASBE, GA OČISTIL PREDSODKOV, ZASTARELOSTI IN NAZADNJAŠTVA…”

 33. OSTERČEV SLOG • NEOBAROK • NEOKLASICIZEM • EKSPRESIONISTIČNI KONSTRUKTIVIZEM • ATONALNOST • ČETRTTONSKA SISTEMATIKA

 34. OSTERC IN SVET • 30. LETA • ČLAN MEDN. ZDRUŽ. ZA SODOBNO GLASBO • IZVEDBE NA FESTIVALIH SODOBNE GLASBE • FIRENCE • PRAGA • LONDON • VARŠAVA

 35. OSTERC - AVANTGARDIST • ODMEVI V JUGOSLAVIJI • OSTERČEC KROG – SREDIŠČE GLASB. DOGAJANJA IN NAPREDKA • RADIKALEN BOREC ZA SODOBNE TOKOVE • IZJEMNO TEORETIČNO ZNANJE • “LEGIJA”: NEREŠENA SOZVOČJA, DVANAJSTTONSKI SISTEM, ČETRTT. GLASBA

 36. OSTERČEV OPUS • 170 DEL • ORKESTRALNA • KOMORNA • GLASBENO-SCENSKA • VOKALNA

 37. ORKESTRALNA DELA • SIMFONIČNE PESNITVE • KRST PRI SAVICI 1920 • POVODNI MOŽ 1924 • MATI 1940 • DELA ZA ORKESTER • SUITA ZA ORKESTER - 1929 • KONCERT ZA ORKESTER 1931/32 • KONCERTA ZA KLAVIR IN ORK. 1933

 38. OSTERČEV OPUS • KOMORNA IN SOLISTIČNA DELA • PRVI GODALNI KVARTET 1926 • DRUGI GODALNI KVARTET 1934 • KONCERT ZA VIOLINO IN 7 INŠTR. 1928 • SUITA ZA 8 INŠTRUMENTOV 1928

 39. KOMORNA IN SOLISTIČNA DELA • NONET 1937 • ARABESKE IN AFORIZMI ZA KLAVIR 1934/36 • DELA ZA • ZA SAKSOFON, • PIHALA, • TROBILA, • VIOLONČELO…

 40. OSTERČEV OPUS • GLASBENO-SCENSKA DELA • IZ KOMIČNE OPERE 1928 • KROG S KREDO 1928/29 • MINUTNE OPERE: • SALOMA • MEDEA • DANDIN V VICAH • BALET /BALETNE PANTOMIME • MASKA RDEČE SMRTI

 41. SUITA ZA ORKESTER 1929 • NOVO POGLAVJE V SLOV. SIMFONIČNE GL. • NEOKLASICIZEM /NEOBAROK, P. HINDEMITH • MODERNIZIRANA DIATONIKA • LINEARNOST • MOTORIČNOST GLASBENIH MISLI • KONTRASTNOST STAVKOV • PRVA IZVEDBA 1931, OPERNI ORKESTER LJ, Niko Štritof

 42. SUITA ZA ORKESTER • 1. STAVEK: KORAČNICA, TEMPO DI MARCIA, INTRADA • 2. STAVEK: TRANQUILLE, LIRIČEN • 3. STAVEK: VIVACE, UNIVERZALNA TEMA, IRONIČNO-GROTESKEN

 43. SUITA ZA ORKESTER • 4. STAVEK: RELIGIOSO, EKSPRESIVEN • 5. STAVEK: PRESTO, • GIGUE S FOLKLORNIM NADIHOM, POLITONALNOST, • EKSPRESIONISTIČNOST

 44. NONET 1937 • ZA ČEŠKI NONET, PRAIZVEDBA 1938 V PRAGI, POSVEČEN A. HONEGGERJU • ZA PIHALNI KVINTET IN GODALNI KVARTET • DRUGO EKSPRESIONISTIČNO OBDOBJE • ATONALNI IZRAZ, ATEMATIČNOST • RACIONALIZEM S KONSTRUKJTIVIZMOM

 45. NONET • 1. STAVEK • ATEMATIČNOST • POLIFONA GRADNJA • DVANAJSTTONSKA MELODIKA • KROMATIČNI VIOLINSKI RECITATIV • ŠTIRIGLASJE PIHAL • CANTILENA • ZAKLJUČEK Z DRZNO MODULACIJO

 46. NONET • 2. STAVEK • DELNO PLESNI ZNAČAJ • KONTARSTI V DINAMIKI, TEMPU, INSTRUMENTACIJI • MENJAVA POLIFONIH IN HOMOFONIH DELOV • SESTAVLJENI TAKTOVSKI NAČINI • NIZANJE MALIH SEKUNDNIH POSTOPOV