บทที่ 11
Download
1 / 35

บทที่ 11 - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

บทที่ 11. การวิเคราะห์สถิติแบบ ไม่ใช้พารามิเตอร์. การวิเคราะห์สถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์. ใช้วัดผลของข้อมูลที่มีมาตรวัดที่มีคุณภาพต่ำได้ ข้อมูลไม่จำเป็นต้องมีการแจกแจงแบบปกติ สามารถวิเคราะห์ได้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดเล็กได้

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'บทที่ 11' - howell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

บทที่ 11

การวิเคราะห์สถิติแบบ

ไม่ใช้พารามิเตอร์

BC428 : Research in Business Computer


การวิเคราะห์สถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์การวิเคราะห์สถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์

 • ใช้วัดผลของข้อมูลที่มีมาตรวัดที่มีคุณภาพต่ำได้

 • ข้อมูลไม่จำเป็นต้องมีการแจกแจงแบบปกติ

 • สามารถวิเคราะห์ได้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดเล็กได้

 • ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์จะด้อยกว่าสถิติแบบใช้พารามิเตอร์

BC428 : Research in Business Computer


รายละเอียดในบทนี้การวิเคราะห์สถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์

 • การทดสอบค่ากลางของประชากร 1 กลุ่ม

 • การทดสอบความแตกต่างของค่ากลางระหว่างประชากร 2 กลุ่ม

 • การทดสอบความแตกต่างของค่ากลางประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม

BC428 : Research in Business Computer


การทดสอบค่ากลางของประชากร 1 กลุ่ม

 • เป็นการทดสอบว่าค่ากลาง(ค่ามัธยฐาน) มีความแตกต่างจากค่าที่กำหนดไว้หรือไม่

 • วิธีการทดสอบจะใช้วิธีการทดสอบรันส์(Run Test)

สมมติฐานได้ 3 แบบ ดังนี้

แบบที่ 1 การทดสอบแบบสองทาง(2-Tailed Test)

H0: M =  และ H1 : M 

แบบที่ 2 การทดสอบแบบทางเดียว (1-Tailed Test)

H0: M  และ H1 : M 

แบบที่ 3 การทดสอบแบบทางเดียว (1-Tailed Test)

H0: M  และ H1 : M 

BC428 : Research in Business Computer


1 tailed
กรณีที่เป็น 1- 1 กลุ่มtailed จะต้องพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้

BC428 : Research in Business Computer


Data11_1.sav 1 กลุ่ม

ลักษณะของคำถามในแบบสอบถาม

1. ระดับไอคิว ................................

ข้อมูลที่เก็บได้เป็นดังนี้

140,120,132,100,100,145,160,100,150,150,148,149,130,150,143

ต้องการทดสอบว่าไอคิว(ตัวแปร IQ) เท่ากับ140 หรือไม่

คำสั่ง

Analyze  Nonparametric Tests  Runs…

BC428 : Research in Business Computer


 • H 1 กลุ่มo : ระดับไอคิวของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเท่ากับ 140

 • H1 : ระดับไอคิวของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาไม่เท่ากับ 140

 • สถิติทดสอบ คือ Z-Test = -0.392

 • ค่า Sig = 0.695

 • ระดับนัยสำคัญ() = 0.05

 • ค่า Sig>  แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลัก นั่นคือ ระดับไอคิวของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเท่ากับ 140 ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

BC428 : Research in Business Computer


ผลการวิเคราะห์ 1 กลุ่ม

จากตารางแสดงระดับไอคิวของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พบว่า ระดับไอคิวของนักเรียนระดับมัธยมศึกษามีค่าเท่ากับ 140 ซึ่งค่า Sig. ที่ได้จากการทดสอบมีค่าเท่ากับ 0.695 โดยทดสอบที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

BC428 : Research in Business Computer


การทดสอบความแตกต่างของค่ากลางระหว่างประชากร 2 กลุ่ม

จำแนกการทดสอบเป็น 2 เรื่อง

 • กรณีที่ประชากร 2 กลุ่มเป็นอิสระกัน

 • กรณีที่ประชากร 2 กลุ่มไม่เป็นอิสระกัน

BC428 : Research in Business Computer


กรณีที่ประชากร 2 กลุ่มเป็นอิสระกัน

 • ใช้สถิติทดสอบของแมน-วิทนี ยู(Mann-Whitney UTest)

สามารถเขียนสมมติฐานได้ 3 แบบ ดังนี้

แบบที่ 1 การทดสอบแบบสองทาง(2-Tailed Test)

Ho: M1 = M2 และ H1 : M 1 M2

แบบที่ 2 การทดสอบแบบทางเดียว (1-Tailed Test)

Ho: M1  M2 และ H1 : M1  M2

แบบที่ 3 การทดสอบแบบทางเดียว (1-Tailed Test)

Ho: M1  M2 และ H1 : M1  M2

BC428 : Research in Business Computer


การเลือกใช้สถิติทดสอบการเลือกใช้สถิติทดสอบ

 • เลือก U เมื่อจำนวนข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ในแต่ละกลุ่มไม่เกิน 10 ค่า (n1 ≤ 10 และ n2 ≤ 10)

  กรณีที่เป็น 1-tailed จะใช้ค่า Sig/2

 • เลือก Z จะใช้เมื่อจำนวนข้อมูลที่เก็บรวบรวมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีค่าเกิน 10 ค่า (n1 > 10 และ n2 > 10)

  กรณีที่เป็น 1-tailed จะใช้ ตารางนี้

BC428 : Research in Business Computer


Data11_2.savการเลือกใช้สถิติทดสอบ

ลักษณะของคำถามในแบบสอบถาม

1. นักร้องที่ต้องการโหวต

Anny  Sara

2. คะแนนโหวต (0 – 10) ........................... คะแนน

ทดสอบว่า Anny ร้องเพลงได้คะแนนโหวตดีกว่า Sara จริงหรือไม่

คำสั่ง

Analyze  Nonparametric Tests  2 Independent Samples…

BC428 : Research in Business Computer


BC428 : Research in Business Computerการเลือกใช้สถิติทดสอบ


การทดสอบสมมติฐานการเลือกใช้สถิติทดสอบ

1. Ho : Anny ได้คะแนนโหวตในการประกวดร้องเพลงไม่มากกว่า Sara

H1 : Anny ได้คะแนนโหวตในการประกวดร้องเพลงมากกว่า Sara

2. สถิติทดสอบ คือ Z = -2.098

3. ค่า Sig (2-tailed) = 0.036

เนื่องจากสมมติฐานเป็น 1-tailed ซึ่ง ค่า Sig ที่ได้จากการคำนวณใหม่ มีค่าเป็น

Sig(1-tailed) = 1 - 0.036/2

= 1 – 0.018

= 0.982

4. ระดับนัยสำคัญ() = 0.05

5. ค่า Sig >  แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลัก นั่นคือ Anny ได้คะแนนโหวตในการประกวดร้องเพลงไม่มากกว่า Sara ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

BC428 : Research in Business Computer


ผลการวิเคราะห์การเลือกใช้สถิติทดสอบ

จากตารางแสดงการวิเคราะห์ผลโหวตของนักร้อง พบว่า นักร้อง Anny ร้องเพลงได้ไม่ดีกว่า Sara ซึ่งค่า Sig. ที่ได้จากการทดสอบมีค่าเท่ากับ 0.982 โดยทดสอบที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

BC428 : Research in Business Computer


การทดสอบกรณีที่ประชากร 2 กลุ่มไม่เป็นอิสระกัน

 • ลักษณะข้อมูลจะเป็นข้อมูลแบบคู่(Paired Data)

 • ใช้สถิติทดสอบของวิลคอกซัน(Wilcoxon Test)

คำสั่ง

Analyze  Nonparametric Tests  2 Related Samples

BC428 : Research in Business Computer


กรณีที่เป็น 1-tailed จะต้องพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้

BC428 : Research in Business Computer


Data11_3.sav จะต้องพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้

ต้องการทดสอบว่าน้ำหนักของฝาแฝดพี่น้อง มีน้ำหนักแตกต่างกันหรือไม่

BC428 : Research in Business Computer


NPar Tests จะต้องพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้

Wilcoxon Signed Ranks Test

BC428 : Research in Business Computer


 • 1. Ho : น้ำหนักของฝาแฝดพี่น้อง มีน้ำหนักไม่แตกต่างกัน

 • H1 : น้ำหนักของฝาแฝดพี่น้อง มีน้ำหนักแตกต่างกัน

 • สถิติทดสอบ คือ Z = -0.102

 • ค่า Sig = 0.919

 • ระดับนัยสำคัญ() = 0.05

 • ค่า Sig>  แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลัก นั่นคือ น้ำหนักของฝาแฝดพี่น้อง มีน้ำหนักไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

BC428 : Research in Business Computer


ผลการวิเคราะห์ น้ำหนักของฝาแฝดพี่น้อง มีน้ำหนักไม่แตกต่างกัน

จากตาราง เป็นการวิเคราะห์หาความแตกต่างของน้ำหนักของฝาแฝด พบว่า น้ำหนักของฝาแฝดพี่น้อง มีน้ำหนักไม่แตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. ที่ได้จากการทดสอบมีค่าเท่ากับ 0.919 โดยทดสอบที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

BC428 : Research in Business Computer


หยิบกระดาษขึ้นมาคนละ 1 แผ่น

ลองทดสอบว่า IQ ของ แฝดพี่มากกว่าแฝดน้อยหรือไม่ ให้เวลาคิดและทดสอบสมมติฐาน

Quiz 5 นาที

BC428 : Research in Business Computer


การทดสอบความแตกต่างของค่ากลางประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม

การทดสอบแบ่งเป็น 2 กรณีคือ

-กรณีที่ประชากร k กลุ่มเป็นอิสระกัน

-กรณีที่ประชากร k กลุ่มไม่เป็นอิสระกัน

BC428 : Research in Business Computer


กรณีที่ประชากร k กลุ่มเป็นอิสระกัน

 • กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบมีมากกว่า 2 กลุ่ม

 • ใช้สถิติทดสอบของคัสคอล วอลลิส เอช (Kruskal Wallis H Test)

สมมติฐานที่ใช้สำหรับการทดสอบ คือ

H0 : ค่ากลางของประชากรทั้ง k กลุ่มไม่แตกต่างกัน

H1 : มีค่ากลางอย่างน้อย 2 กลุ่มที่มีความแตกต่างกัน

BC428 : Research in Business Computer


Data11_4.sav

ลักษณะของคำถามในแบบสอบถาม

1. อาชีพ

 นักเรียน ข้าราชการ พนักงานบริษัท

2. ระยะเวลาในการใช้โทรศัพท์แต่ละครั้ง ............ นาที

ต้องการทดสอบว่าระยะเวลาในการใช้โทรศัพท์ของทั้ง 3 อาชีพมีความแตกต่างกันหรือไม่

คำสั่ง

Analyze  Nonparametric Tests 

k Independent Samples…

BC428 : Research in Business Computer


NPar Tests

Kruskal-Wallis Test

BC428 : Research in Business Computer


 • 1. H o : ระยะเวลาในการใช้โทรศัพท์ของทั้ง 3 อาชีพไม่แตกต่างกัน

 • H1 : มีอย่างน้อย 2 อาชีพที่ใช้ระยะเวลาในการใช้โทรศัพท์แตกต่างกัน

 • สถิติทดสอบ คือ Chi-Square = 6.632

 • ค่า Sig = 0.036

 • ระดับนัยสำคัญ() = 0.05

 • ค่า Sig <  แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่นคือ มีอย่างน้อย 2 อาชีพที่ใช้ระยะเวลาในการใช้โทรศัพท์แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

BC428 : Research in Business Computer


ผลการวิเคราะห์

จากตารางแสดงการวิเคราะห์ระยะเวลาในการใช้โทรศัพท์โดยจำแนกตามอาชีพ พบว่า มีอย่างน้อย 2 อาชีพที่ใช้ระยะเวลาการใช้โทรศัพท์แต่ละครั้งแตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. ที่ได้จากการทดสอบมีค่าเท่ากับ 0.036 โดยทดสอบที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

BC428 : Research in Business Computer


กรณีที่ประชากร k กลุ่มไม่เป็นอิสระกัน

 • กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบมีมากกว่า 2 กลุ่ม

 • มีปัจจัยในการควบคุมข้อมูลให้มีความเกี่ยวข้องกัน

 • คล้ายกับการทดสอบTwo-way ANOVA

 • ใช้สถิติทดสอบของฟรีดแมน (FriedmanTest)

BC428 : Research in Business Computer


สมมติฐานที่ใช้สำหรับการทดสอบ คือ

H0 : ค่ากลางของประชากรทั้ง k กลุ่มไม่แตกต่างกัน

H1 : มีค่ากลางอย่างน้อย 2 กลุ่มที่มีความแตกต่างกัน

คำสั่ง

Analyze  Nonparametric Tests  k Related Samples…

BC428 : Research in Business Computer


Data11_5.sav คือ

ต้องการทดสอบว่า ระดับคะแนนความชื่นชอบในกาแฟ 4 ชนิดแตกต่างกันหรือไม่

BC428 : Research in Business Computer


NPar Tests คือ

Friedman Test

BC428 : Research in Business Computer


 • 1. Ho : ระดับคะแนนความชื่นชอบในกาแฟ 4 ชนิด ไม่แตกต่างกัน

 • H1 : มีกาแฟอย่างน้อย 2 ชนิดที่มีระดับคะแนนแตกต่างกัน

 • สถิติทดสอบ คือ Chi-Square = 0.628

 • ค่า Sig = 0.890

 • ระดับนัยสำคัญ() = 0.05

 • ค่า Sig >  แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลัก นั่นคือ ระดับคะแนนความชื่นชอบในกาแฟ 4 ชนิด ไม่แตกต่าง ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

BC428 : Research in Business Computer


ผลการวิเคราะห์ ระดับคะแนนความชื่นชอบในกาแฟ 4 ชนิด ไม่แตกต่างกัน

จากตาราง เป็นการวิเคราะห์หาความแตกต่างของคะแนนความชอบกาแฟทั้ง 4 ชนิด พบว่า ระดับคะแนนความชอบในกาแฟทั้ง 4 ชนิดไม่แตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. ที่ได้จากการทดสอบมีค่าเท่ากับ 0.890 โดยทดสอบที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

BC428 : Research in Business Computer


การบ้านท้ายบทที่ 11 ระดับคะแนนความชื่นชอบในกาแฟ 4 ชนิด ไม่แตกต่างกัน

อ่านหนังสือด้วยเผื่อ Quiz คราวหน้า

BC428 : Research in Business Computer


ad