แนวทางการดำเนินงาน
Download
1 / 24

?????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

แนวทางการดำเนินงาน. ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ. ขอบเขต. ความเป็นมา วัตถุประสงค์ สาระสำคัญของนโยบาย แนวทางการจัดสรรงบประมาณ แนวทางการจัดซื้อจัดหา/จัดกิจกรรม การติดตาม ควบคุม กำกับ ปฏิทินการดำเนินงาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ. ๑. ความเป็นมา.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??????????????????' - hovan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
1758988

แนวทางการดำเนินงาน

ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี

อย่างมีคุณภาพ


1758988

ขอบเขต

 • ความเป็นมา

 • วัตถุประสงค์

 • สาระสำคัญของนโยบาย

 • แนวทางการจัดสรรงบประมาณ

 • แนวทางการจัดซื้อจัดหา/จัดกิจกรรม

 • การติดตาม ควบคุม กำกับ

 • ปฏิทินการดำเนินงาน

 • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ


1758988

๑. ความเป็นมา

 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

 • นโยบายของรัฐบาล


1758988

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการ หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ภาครัฐ ให้การสนับสนุน


1758988

๓. สาระสำคัญของนโยบาย

ค่าเล่าเรียน (เพิ่มเติมให้ สช.)

หนังสือเรียน

อุปกรณ์การเรียน

เครื่องแบบนักเรียน

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน


1758988

๓.๑ หนังสือเรียน

หนังสือเรียน ๘ กลุ่มสาระ

ลดราคาร้อยละ ๒๐ จากราคาหน้าปกของหนังสือ

ที่พิมพ์จากต้นฉบับของกระทรวงศึกษาธิการโดย สกสค.

ก่อนประถมศึกษา๒๐๐บาท/ปี

ประถมศึกษา๓๔๗-๕๘๐บาท/ปี

มัธยมศึกษาตอนต้น๕๖๐-๗๓๙บาท/ปี

มัธยมศึกษาตอนปลาย๗๖๓-๑,๑๖๐บาท/ปี

งบประมาณ ๔,๒๐๓,๓๗๐,๘๐๐บาท


1758988

๓.๒ อุปกรณ์การเรียน

แบบฝึกหัดคณิต ไทย อังกฤษ(ประถมศึกษา)

สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด เครื่องมือ

เรขาคณิต แผ่นCDกระดาษA4 สีเทียน ดินน้ำมัน

ก่อนประถมศึกษา ๑๐๐ บาท/ภาคเรียน

ประถมศึกษา ๑๙๕ บาท/ภาคเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น๒๑๐ บาท/ภาคเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย ๒๓๐ บาท/ภาคเรียน

งบประมาณ ๑,๕๓๑,๙๘๓,๘๐๐บาท


1758988

๓.๓ เครื่องแบบนักเรียน

เสื้อ/กางเกง/กระโปรง คนละ ๒ ชุด/ปี

ถ้ามีเสื้อ/กางเกง/กระโปรงพอเพียงแล้ว สามารถ

นำไปซื้อเข็มขัด/รองเท้า/ถุงเท้า/ชุดลูกเสือ/ชุดกีฬาได้

ก่อนประถมศึกษา ๓๐๐ บาท/คน

ประถมศึกษา ๓๖๐ บาท/คน

มัธยมศึกษาตอนต้น๔๕๐ บาท/คน

มัธยมศึกษาตอนปลาย ๕๐๐ บาท/คน

งบประมาณ ๓,๑๕๘,๖๗๘,๑๐๐บาท


1758988

๓.๔ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

กิจกรรมวิชาการ

กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด

ทัศนศึกษา

การบริการสารสนเทศ/ICT

ก่อนประถมศึกษา ๒๑๕ บาท/ภาคเรียน

ประถมศึกษา ๒๔๐ บาท/ภาคเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น๔๔๐ บาท/ภาคเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย ๔๗๕ บาท/ภาคเรียน

งบประมาณ ๒,๑๑๗,๕๐๖,๔๐๐บาท


1758988

๔. แนวทางการจัดสรรงบประมาณ

1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2

3

นักเรียน* เครื่องแบบ* อุปกรณ์

 • โรงเรียน

 • หนังสือเรียน

 • กิจกรรมพัฒนาฯ


1758988
การจัดสรรงบประมาณ แนวทางการจัดสรรงบประมาณ

อนุบาล ๑ ป.๑ ม.๑ ม.๔ จัดสรรให้เบื้องต้น ๘๐%

ชั้นอื่น ๆ จัดให้ ๑๐๐%


1758988

๕. แนวทางการจัดสรรงบประมาณแนวทางการจัดซื้อจัดหา/จัดกิจกรรม

 • การจัดซื้อหนังสือเรียน

 • การจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน

 • การจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน

 • การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน


1758988

๕.๑ การจัดซื้อหนังสือเรียน

 • โรงเรียนคัดเลือกหนังสือเรียนโดยครู

 • กรรมการวิชาการภาคี ๔ ฝ่าย

 • กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒. โรงเรียนจัดซื้อหนังสือเรียน

๓. โรงเรียนลงบัญชีวัสดุหนังสือเรียน


1758988

๕.๒ การจัดซื้อหนังสือเรียน(ต่อ)

๔. ประทับตรา “หนังสือยืมเรียน”

๕. จัดทำบัญชีควบคุมการยืมหนังสือเรียน

๖. โรงเรียนจัดระบบให้นักเรียนมีหนังสือเรียน

และส่งต่อให้นักเรียนรุ่นต่อไป


1758988

๕.๓ การจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน

๑. สำรวจผู้สละสิทธิ์ในการขอรับเงินค่าเครื่องแบบฯ

๒. จัดสรรเงินค่าเครื่องแบบฯให้นักเรียน/ผู้ปกครอง

๓. ผู้ปกครองซื้อ/จ้างตัดเย็บเครื่องแบบฯ

๔. โรงเรียนตรวจสอบใบเสร็จและหลักฐานอื่น


1758988

๕.๔ การจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน

๑. สำรวจผู้สละสิทธิ์ในการขอรับเงินอุปกรณ์การเรียน

๒. จัดสรรเงินค่าอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียน/ผู้ปกครอง

๔. โรงเรียนตรวจสอบใบเสร็จและหลักฐานอื่น

๓. ผู้ปกครองซื้ออุปกรณ์การเรียน

๕. โรงเรียนจัดระบบให้นักเรียนมีอุปกรณ์ใช้ตลอดปี


1758988

๕.๕ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

๑. กิจกรรมวิชาการ ปีละ ๑ ครั้ง

๒. กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด

ปีละ ๑ ครั้ง

๔. การบริการสารสนเทศ/ICT ปีละ ๔๐ ชั่วโมง/คน

๓. ทัศนศึกษา ปีละ ๑ ครั้ง

โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน


1758988
๕.๖ การบริหารงบประมาณ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

๑) หนังสือเรียน โรงเรียนจัดซื้อ กิจกรรมพัฒนา โรงเรียนดำเนินการ

อุปกรณ์การเรียน จัดเงินให้นักเรียน/ผู้ปกครอง เครื่องแบบนักเรียน จัดเงินให้นักเรียน/ผู้ปกครอง


1758988
๕.๗ การบริหารงบประมาณ(ต่อ)

๒) ให้ภาคี 4 ฝ่าย(ครู/ผู้ปกครอง /ชุมชน /กรรมการนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ(ผู้บริหาร ร.ร./ครู /ผู้ปกครอง/อปท./ศิษย์เก่า/องค์กรชุมชน/ผู้นำศาสนา/ผู้ทรงคุณวุฒิ) มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน


1758988
๕.๘ การบริหารงบประมาณ(ต่อ)

๓) งบประมาณที่เหลือในแต่ละรายการให้นำไปใช้ในการจัดซื้อ/จัดหาหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้


1758988

๖. การติดตาม ควบคุม กำกับ

 • พัฒนาระบบการควบคุมภายโรงเรียนโดยให้ภาคี ๔ ฝ่ายและกรรมการสถานศึกษาเข้ามา มีบทบาท

 • แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลระดับ สพท.

 • แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลระดับ สพฐ.


1758988
๗. ปฏิทินการดำเนินงาน(ต่อ)

 • ๑. สำรวจจำนวนนักเรียน๒๐-๓๑ม.ค.

 • ๒. เชิญสนพ.หารือ/แจ้งแนวทางการจัดซื้อ๑๒-๑๖ ก.พ.

 • ๓. กำหนดแนวทางการจัดซื้อ ๑๖-๒๐ก.พ.

 • ๔. ชี้แจงผู้ปกครอง ปชส.ผ่านสื่อมวลชน๒๕-๒๘ก.พ.

 • แจ้งกรอบงบประมาณแก่ สพท./โรงเรียน ๒๐ ก.พ.

 • ชี้แจง ผอ.สพท./โรงเรียน๒๓-๒๘ก.พ.

 • ๗.รณรงค์เพื่อการสละสิทธิ์ ๒๐ ก.พ.-๖ มี.ค.


1758988
ปฏิทินการดำเนินงาน(ต่อ)

๘. แจ้งรายการจัดซื้อ/แนวทางการจัดซื้อ ๒๓-๒๔ก.พ.

๙. รายงานยอดผู้สละสิทธิ์(เครื่องแบบ/อุปกรณ์) ๖มี.ค.

๑๐.สพฐ.โอนเงินให้โรงเรียน๖-๑๓ มี.ค.

๑๑.โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อ ๖-๓๑ มี.ค.๑๒.โรงเรียนทำสัญญาจัดซื้อ ภายใน๖ เม.ย.๑๓.ส่งของ/ตรวจรับ ภายใน ๓๐ เม.ย.

๑๔.จัดหนังสือให้ผู้เรียน ภายใน ๑๖ พ.ค.


1758988

๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • นักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียนมากขึ้น

 • อัตราการออกกลางคันลดลง อัตราการเรียนต่อ เพิ่มขึ้น

 • ๒. โรงเรียนมีความพร้อมที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มากขึ้น

 • ๓. ผู้ปกครองบรรเทาภาระค่าครองชีพ


ad