slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
แนวทางการดำเนินงาน PowerPoint Presentation
Download Presentation
แนวทางการดำเนินงาน

play fullscreen
1 / 24

แนวทางการดำเนินงาน

184 Views Download Presentation
Download Presentation

แนวทางการดำเนินงาน

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. แนวทางการดำเนินงาน ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ

 2. ขอบเขต • ความเป็นมา • วัตถุประสงค์ • สาระสำคัญของนโยบาย • แนวทางการจัดสรรงบประมาณ • แนวทางการจัดซื้อจัดหา/จัดกิจกรรม • การติดตาม ควบคุม กำกับ • ปฏิทินการดำเนินงาน • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 3. ๑. ความเป็นมา • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ • นโยบายของรัฐบาล

 4. ๒. วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการ หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ภาครัฐ ให้การสนับสนุน

 5. ๓. สาระสำคัญของนโยบาย ค่าเล่าเรียน (เพิ่มเติมให้ สช.) หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

 6. ๓.๑ หนังสือเรียน หนังสือเรียน ๘ กลุ่มสาระ ลดราคาร้อยละ ๒๐ จากราคาหน้าปกของหนังสือ ที่พิมพ์จากต้นฉบับของกระทรวงศึกษาธิการโดย สกสค. ก่อนประถมศึกษา๒๐๐บาท/ปี ประถมศึกษา๓๔๗-๕๘๐บาท/ปี มัธยมศึกษาตอนต้น๕๖๐-๗๓๙บาท/ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย๗๖๓-๑,๑๖๐บาท/ปี งบประมาณ ๔,๒๐๓,๓๗๐,๘๐๐บาท

 7. ๓.๒ อุปกรณ์การเรียน แบบฝึกหัดคณิต ไทย อังกฤษ(ประถมศึกษา) สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด เครื่องมือ เรขาคณิต แผ่นCDกระดาษA4 สีเทียน ดินน้ำมัน ก่อนประถมศึกษา ๑๐๐ บาท/ภาคเรียน ประถมศึกษา ๑๙๕ บาท/ภาคเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น๒๑๐ บาท/ภาคเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย ๒๓๐ บาท/ภาคเรียน งบประมาณ ๑,๕๓๑,๙๘๓,๘๐๐บาท

 8. ๓.๓ เครื่องแบบนักเรียน เสื้อ/กางเกง/กระโปรง คนละ ๒ ชุด/ปี ถ้ามีเสื้อ/กางเกง/กระโปรงพอเพียงแล้ว สามารถ นำไปซื้อเข็มขัด/รองเท้า/ถุงเท้า/ชุดลูกเสือ/ชุดกีฬาได้ ก่อนประถมศึกษา ๓๐๐ บาท/คน ประถมศึกษา ๓๖๐ บาท/คน มัธยมศึกษาตอนต้น๔๕๐ บาท/คน มัธยมศึกษาตอนปลาย ๕๐๐ บาท/คน งบประมาณ ๓,๑๕๘,๖๗๘,๑๐๐บาท

 9. ๓.๔ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ทัศนศึกษา การบริการสารสนเทศ/ICT ก่อนประถมศึกษา ๒๑๕ บาท/ภาคเรียน ประถมศึกษา ๒๔๐ บาท/ภาคเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น๔๔๐ บาท/ภาคเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย ๔๗๕ บาท/ภาคเรียน งบประมาณ ๒,๑๑๗,๕๐๖,๔๐๐บาท

 10. ๔. แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 3 นักเรียน* เครื่องแบบ* อุปกรณ์ • โรงเรียน • หนังสือเรียน • กิจกรรมพัฒนาฯ

 11. การจัดสรรงบประมาณ อนุบาล ๑ ป.๑ ม.๑ ม.๔ จัดสรรให้เบื้องต้น ๘๐% ชั้นอื่น ๆ จัดให้ ๑๐๐%

 12. ๕. แนวทางการจัดซื้อจัดหา/จัดกิจกรรม • การจัดซื้อหนังสือเรียน • การจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน • การจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน • การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน

 13. ๕.๑ การจัดซื้อหนังสือเรียน • โรงเรียนคัดเลือกหนังสือเรียนโดยครู • กรรมการวิชาการภาคี ๔ ฝ่าย • กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒. โรงเรียนจัดซื้อหนังสือเรียน ๓. โรงเรียนลงบัญชีวัสดุหนังสือเรียน

 14. ๕.๒ การจัดซื้อหนังสือเรียน(ต่อ) ๔. ประทับตรา “หนังสือยืมเรียน” ๕. จัดทำบัญชีควบคุมการยืมหนังสือเรียน ๖. โรงเรียนจัดระบบให้นักเรียนมีหนังสือเรียน และส่งต่อให้นักเรียนรุ่นต่อไป

 15. ๕.๓ การจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน ๑. สำรวจผู้สละสิทธิ์ในการขอรับเงินค่าเครื่องแบบฯ ๒. จัดสรรเงินค่าเครื่องแบบฯให้นักเรียน/ผู้ปกครอง ๓. ผู้ปกครองซื้อ/จ้างตัดเย็บเครื่องแบบฯ ๔. โรงเรียนตรวจสอบใบเสร็จและหลักฐานอื่น

 16. ๕.๔ การจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ๑. สำรวจผู้สละสิทธิ์ในการขอรับเงินอุปกรณ์การเรียน ๒. จัดสรรเงินค่าอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียน/ผู้ปกครอง ๔. โรงเรียนตรวจสอบใบเสร็จและหลักฐานอื่น ๓. ผู้ปกครองซื้ออุปกรณ์การเรียน ๕. โรงเรียนจัดระบบให้นักเรียนมีอุปกรณ์ใช้ตลอดปี

 17. ๕.๕ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๑. กิจกรรมวิชาการ ปีละ ๑ ครั้ง ๒. กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ปีละ ๑ ครั้ง ๔. การบริการสารสนเทศ/ICT ปีละ ๔๐ ชั่วโมง/คน ๓. ทัศนศึกษา ปีละ ๑ ครั้ง โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

 18. ๕.๖ การบริหารงบประมาณ ๑) หนังสือเรียน โรงเรียนจัดซื้อ กิจกรรมพัฒนา โรงเรียนดำเนินการ อุปกรณ์การเรียน จัดเงินให้นักเรียน/ผู้ปกครอง เครื่องแบบนักเรียน จัดเงินให้นักเรียน/ผู้ปกครอง

 19. ๕.๗ การบริหารงบประมาณ(ต่อ) ๒) ให้ภาคี 4 ฝ่าย(ครู/ผู้ปกครอง /ชุมชน /กรรมการนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ(ผู้บริหาร ร.ร./ครู /ผู้ปกครอง/อปท./ศิษย์เก่า/องค์กรชุมชน/ผู้นำศาสนา/ผู้ทรงคุณวุฒิ) มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

 20. ๕.๘ การบริหารงบประมาณ(ต่อ) ๓) งบประมาณที่เหลือในแต่ละรายการให้นำไปใช้ในการจัดซื้อ/จัดหาหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้

 21. ๖. การติดตาม ควบคุม กำกับ • พัฒนาระบบการควบคุมภายโรงเรียนโดยให้ภาคี ๔ ฝ่ายและกรรมการสถานศึกษาเข้ามา มีบทบาท • แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลระดับ สพท. • แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลระดับ สพฐ.

 22. ๗. ปฏิทินการดำเนินงาน(ต่อ) • ๑. สำรวจจำนวนนักเรียน๒๐-๓๑ม.ค. • ๒. เชิญสนพ.หารือ/แจ้งแนวทางการจัดซื้อ๑๒-๑๖ ก.พ. • ๓. กำหนดแนวทางการจัดซื้อ ๑๖-๒๐ก.พ. • ๔. ชี้แจงผู้ปกครอง ปชส.ผ่านสื่อมวลชน๒๕-๒๘ก.พ. • แจ้งกรอบงบประมาณแก่ สพท./โรงเรียน ๒๐ ก.พ. • ชี้แจง ผอ.สพท./โรงเรียน๒๓-๒๘ก.พ. • ๗.รณรงค์เพื่อการสละสิทธิ์ ๒๐ ก.พ.-๖ มี.ค.

 23. ปฏิทินการดำเนินงาน(ต่อ) ๘. แจ้งรายการจัดซื้อ/แนวทางการจัดซื้อ ๒๓-๒๔ก.พ. ๙. รายงานยอดผู้สละสิทธิ์(เครื่องแบบ/อุปกรณ์) ๖มี.ค. ๑๐.สพฐ.โอนเงินให้โรงเรียน๖-๑๓ มี.ค. ๑๑.โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อ ๖-๓๑ มี.ค.๑๒.โรงเรียนทำสัญญาจัดซื้อ ภายใน๖ เม.ย.๑๓.ส่งของ/ตรวจรับ ภายใน ๓๐ เม.ย. ๑๔.จัดหนังสือให้ผู้เรียน ภายใน ๑๖ พ.ค.

 24. ๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ • นักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียนมากขึ้น • อัตราการออกกลางคันลดลง อัตราการเรียนต่อ เพิ่มขึ้น • ๒. โรงเรียนมีความพร้อมที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มากขึ้น • ๓. ผู้ปกครองบรรเทาภาระค่าครองชีพ