Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2011YILINDA TAAHHÜT YOLUYLA YAPTIRILAN ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ YAKLAŞIK MALİYET HESABI örneği PowerPoint Presentation
Download Presentation
2011YILINDA TAAHHÜT YOLUYLA YAPTIRILAN ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ YAKLAŞIK MALİYET HESABI örneği

2011YILINDA TAAHHÜT YOLUYLA YAPTIRILAN ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ YAKLAŞIK MALİYET HESABI örneği

326 Views Download Presentation
Download Presentation

2011YILINDA TAAHHÜT YOLUYLA YAPTIRILAN ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ YAKLAŞIK MALİYET HESABI örneği

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 2011YILINDA TAAHHÜT YOLUYLA YAPTIRILAN ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ YAKLAŞIK MALİYET HESABI örneği Yaklaşık maliyetin hesaplanması için; mevcut planlardaki alanlardan yararlanılır.(mümkün olduğunca güncellenir) *)= Ekonomik fonksiyonlu ormanlarda iki ve üç kapalı örnek alan atılabilecek meşcerelerin tamamı, *)=Koruma fonksiyonlu ve bir kapalı meşcerelerin alanlarının 1 / 4'ü, *)=Seçme işletme sınıfındaki meşcerelerin alanlarının iki katı, Alınarak planda örnek alan atılabilecek verimli toplam alan bulunur. *)=Plan ünitesindeki ağaçlandırma ve gençleştirme yoluyla tesis edilen “ a”, “a0”, “0a” vb. örnek alan atılmayacak verimli toplam alan bulunur. *)Homojen,blok yapıdaki 300 ha’ın üzerinde alan sahip meşcere tiplerinin alanı 300 ha. sayılabilir.(Bu taktirde bu yapıdaki her meşcere tipine en fazla 30 nokta yeterlidir denebilir.) *)=Plandaki bozuk sahaların alanları bulunarak yaklaşık maliyete konu olabilecek verimsiz orman alanları bulunur.

  2. Yukarıda bulunan alanlardan hareket ederek, yüzdelik dağılım cetvelindeki poz nolarının arazi zorluk derecesine karşılık gelen poz noları ve buna göre oluşturulan hektar maliyet cetvelinden yararlınalarak yaklaşık maliyet hesap edilir. • Araziler zorluk derecesine göre 3’e ayrılır: • Diri örtünün yoğun, arazinin sarp ve yıllık or.yağışın bol olduğu verimli ormanlar, • Diri örtünün yoğun, arazinin sarp olduğu verimli ormanlar, • Diri örtünün olmadığı veya az olduğu ve arazinin engebeli olduğu ormanlar.

  3. ALAN HESAPLAMA ÖRNEĞİ: Plan ünitesindeki bozuk saha miktarı: 2500,0 ha Arazinin yüzdelik dağılım cetvelindeki zorluk derecesine 3 diyelim.

  4. ÖRNEK YAKLAŞIK MALİYET HESAPLAMA TABLOSU İdareler ihale ilanlarında,şartname ve sözleşme tasarılarında belirtmek şartıyla;istatistiki olarak tespit edilmiş olan örnekleme sayısının üzerindeki büyük (300 ha.dan fazla) blok alanlara sahip homojen meşcerelerde sadece temsili sayıda nokta aldırabilirler.(Örneğin 1000 ha. blok meşcere tipinin noktaları alana dağıtarak 300 ha.lık kısmında nokta aldırabilirler.)Bu suretle yapılan hesaplamalarla yaklaşık maliyetin de düşeceği bir gerçektir. TEŞEKKÜRLER………………………

  5. 2011 YILI ARAZİ SINIFLARI ha.(TL) örnek maliyetleri aşağıdaki gibi olduğunu düşünelim

  6. Yukarıda arazi sınıfları itibariyle ha.bazında maliyetler verilmiştir.Bu maliyetlere yüklenici karı da dahildir. • Bu maliyetlerin %90'ını verimli meşcereler %10'unu verimsiz meşcereler oluşturmaktadır. • Yaklaşık maliyet hesabı yapılırken arazi sınıflarına göre ihale programının verimli alanları,1501, 1502*,1503, 1504, 1505, 1601,1602,1603 pozları için verilen ha.maliyetle çarpılarak toplam verimli alanlar maliyetini, • verimsiz alanlar B-1504,B-1601/123,B-1602/123 pozları için verilen ha.maliyetle çarpılarak toplam verimsiz alanlar maliyeti ortaya çıkarılır . • Sonra bu maliyetler toplanarak ihale yaklaşık maliyeti bulunur. • Ancak seçme işletme sınıfı alanları hesaplanırken iki(2) kat fazla alınarak, • Üretim dışındaki ekolojik , sosyal ve kültürel fonksiyonlu alanlar ile 1 kapalı ormanlar için ise dörtte biri(1/4) oranında hesaplanarak değerlendirmeye tabi tutularak yaklaşık maliyet çıkarılır. • İdareler,300 ha.ın çok üzerinde homojen blok meşcereler için,ihale ilanlarında belirterek,temsili noktalar( her tip için en fazla 30 adet )alınacağı şeklinde karar verebilirler. • 1502*:1 nolu slayta göre bulunur.