Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PERSONA PowerPoint Presentation

PERSONA

141 Views Download Presentation
Download Presentation

PERSONA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PERSONA SINGULAR PLURAL FUNCIÓ SINTÀCTICA EXEMPLE 1a persona me / m' / em / 'm nos / ens / 'ns - Complement directe - Complement indirecte Em dutxo en un moment (CD) Em rento la cara ràpidament (CI) 2a persona te / t' / et / 't vos / us - Complement directe - Complement indirecte Et pentinaré després (CD) Et dono cafè sense sucre (CI) 3a persona masculí: lo / l' / el / 'l femení : la / l' lo / els / 'ls les - Complement directe quan és determinat - Complement atributiu quan és un substantiu determinat Jo l' estimo molt (CD) Aquest noi l' és (C Atrib) neutre: ho - Complement directe quan és neutre o és una oració subordinada . - Complement atributiu quan és un adjectiu , un substantiu indeterminat o una oració subordinada En Martí ho dirà demà ( En Martí dirà demà que es casa) Aquella casa ho era ( Aquella casa era bruta) li / ( hi només en combinacions) los / 'ls / els - Complement indirecte • Doneu - los els exàmens • Doneu-li pa reflexiu : se / s' / es / 's - Complement directe de sentit reflexiu - Complement indirecte de sentit reflexiu - Ella s'arregla (CD) - Ella s'arregla els cabells (CI) Una visió general del tema ...

 2. adverbials ne / n' / en / 'n - La majoria dels complements introduïts per la preposició de N'arriba ( de Girona) hi - Els complements de règim verbal no introduïts per la preposició de - Els complements circumstancials no introduïts per la preposició de - Els complements predicatius - Hi pensa molt ( en ell) CRV - Hi treballa des del gener (a la fàbrica) CCL - Hi té el vidre ( trencat ) C Pred

 3. SUBSTITUÏM EL CD (1) Si es tracta d’un CD determinat... Cal substituir per les formes : EL / LA / ELS / LES ( o f. reduïdes ‘l /‘ls, o elidides l’ o plenes –lo / -los ) EXEMPLES: - El president convoca els ministres El president els convoca - Espera els companys a fora Espera’ls a fora - Cal repartir els donatius Cal repartir-los

 4. SUBSTITUÏM EL CD (2) Si es tracta d’un CD indeterminat... Cal substituir per la forma EN ( o ‘n / n’/ ne ) EXEMPLES: - El president convoca ministres El president en convoca - Espera companys a fora Espera’n a fora - Cal repartir uns donatius Cal repartir-ne

 5. SUBSTITUÏM EL CD (3) Si es tracta d’un CD neutre o en forma d’oració subordinada... Cal substituir per la forma HO EXEMPLES: - El president sempre diu això El president sempre ho diu - Controla que arribin tots Controla - ho

 6. Ara... vosaltres ! - Convoca la reunió per a dissabte - Convoca –la per a dissabte - Explica l’acudit als convidats - Explica ‘l als convidats • En Daniel sempre vol impressionar els seus amics - En Daniel sempre els vol impressionar - Porta els pastissos a la taula - Porta’ls a la taula - Porta pastissos a la taula - Porta’n a la taula - M’has portat allò ? - M’ ho has portat ? - Explica que has evitat un accident - Explica-ho

 7. SUBSTITUÏM L’ATRIBUT (1) Si es tracta d’un substantiu determinat... Cal substituir per les formes : EL / LA / ELS / LES ( o f. reduïdes ‘l /‘ls, o elidides l’ o plenes –lo / -los ) EXEMPLES: - En Joan és el seu amic En Joan l’ és - Aquests papers grocs semblen els estatuts Aquests papers grocs els semblen - Aquella era la xicota d’en Xavi Aquella l’ era

 8. SUBSTITUÏM L’ATRIBUT (2) Si es tracta d’un adjectiu , un substantiu indeterminat o una oració subordinada... Cal substituir per la forma : HO EXEMPLES: - En Joan és altíssim En Joan hoés - Aquests papers grocs semblen estatuts Aquests papers grocs ho semblen - Aquella noia semblava que plorés Aquella noia ho semblava

 9. Ara... vosaltres ! - La Raquel era la meva millor amiga - La Raquel l’ era - La Raquel era una bona amiga - La Raquel ho era - Els monjos de Montserrat són bons coneixedors de la muntanya - Els monjos de Montserrat ho són -Els monjos de Montserrat són els guies més experts de la muntanya - Els monjos de Montserrat els són - Aquesta no l’era - Aquesta no era la millor solució - Em sembla una bona resposta - M’ ho sembla - Així semblaria que has fet pocs quilòmetres - Així ho semblaria

 10. SUBSTITUÏM EL CI El complement indirecte presenta dificultat quan es tracta de terceres persones ... Cal substituir per les formes : LI, per al singular, o ELS (o, ‘ls o –los) per al plural . EXEMPLES: - L’acumulació de riqueses porta problemes als governs L’acumulació de riqueses els porta problemes - Dóna el passaport a l’agent Dóna-li el passaport - Dóna les cartes a les secretàries Dóna’ls les cartes

 11. Ara... vosaltres ! - En Lluís regalava una rosa a la Cecília - En Lluís li regalava una rosa -En Lluís regalava una rosa a les seves amigues -En Lluís els regalava una rosa -Els experts pronostiquen un deteriorament ràpid al planeta - Els experts li pronostiquen un deteriorament ràpid -Els experts pronostiquen un deteriora-ment ràpid als oceans -Els experts els pronostiquen un deteriorament ràpid -Dóna la fruita als nens -Dóna’ls la fruita -Dóna la fruita a les nenes -Dóna’ls la fruita - Hem de donar els documents als pares - Hem de donar-los els documents

 12. SUBSTITUÏM ELS CC El complements circumstancials se substitueixen tenint en compte la preposició que els introdueix Cal substituir per EN quan el complement circumstancial va introduït per la preposició de i cal substituir per HI en els altres casos EXEMPLES: - Els habitants d’aquesta regió provenen del continent asiàtic Els habitants d’aquesta regió en provenen - Els habitants d’aquesta regió emigren cap a Europa central Els habitants d’aquesta regió hi emigren - La Susanna arribarà tard La Susanna hi arribarà

 13. SUBSTITUÏM ELS CRV El complements de règim verbal se substitueixen de manera ben semblant als complements circustancials Cal substituir per EN quan el complement de règim verbal va introduït per la preposició de i cal substituir per HI en els altres casos EXEMPLES: - No m’oblido mai de les pastilles No me n’oblido mai - Ja fa dies que no pensa en la Teresa Ja fa dies que no hi pensa

 14. SUBSTITUÏM ELS COMPLEMENTS PREDICATIUS Els complements predicatius se substitueixen pel pronom feble HI EXEMPLES: - Porta les ulleres brutes Hi porta les ulleres - Van elegir l’Helena com a delegada Hi van elegir l’Helena En David hi dormia - En David dormia nerviós

 15. Ara... vosaltres ! - Els estudiants arriben avui d’Anglaterra - Els estudiants n’arriben avui - Els estudiants marxen avui cap a Anglaterra - Els estudiants hi marxen avui - La solució dels problemes avança sola amb el temps - La solució dels problemes hi avança amb el temps - No t’adones de les coses que dius - No te n’adones - El president va referir-se als problemes mundials - El president s’hi va referir - Hi arribarem - Arribarem aviat - Caldrà fer venir el camió de Rumania - Caldrà fer-ne venir el camió