Laboratorn pr ce a projekty ve v uce fyziky na z
Download
1 / 25

- PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Laboratorní práce a projekty ve výuce fyziky na ZŠ. Jiří Tesař. Laboratorní práce a RVP. V RVP není tato forma práce uvedena. Fyzika je spojena s experimentální činností ve školní výuce musí být tato metoda rozvíjena.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - honorato-avery


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Laboratorn pr ce a rvp
Laboratorní práce a RVP

 • V RVP není tato forma práce uvedena.

 • Fyzika je spojena s experimentální činností ve školní výuce musí být tato metoda rozvíjena.

 • Návyky a dovednosti experimentální práce je nutné rozvíjet v žácích již od počátku jejich fyzikálního vzdělávání.

 • Z hlediska didaktického je při této formě práce velmi důležité spojení vlastního měření s jeho vyhodnocením a vypracováním zápisu.


Laboratorn pr ce didaktick pozn mky
Laboratorní práce – didaktické poznámky

 • Celou vyučovací hodinu (úvod – měření zápis)

 • všichni žáci stejnou úlohu (měření)

 • navazuje na předchozí učivo (upevnění a prohloubení)

 • návod (často pracovní list) – dílčí kroky

 • è dovednosti a návyky práce s laboratorními přístroji a pomůckami

 • è dovednost vypracovat protokol = zápis z měření


Laboratorn pr ce didaktick pozn mky1
Laboratorní práce – didaktické poznámky

 • kvantitativní ověření fyz. zákonitostí

 • kvalitativní ověření fyz. zákonitostí

 • měření fyzikálních veličin (poznání metod)

 • měření fyzikálních konstant

 • seznámení s přístroji


Laboratorn pr ce organizace
Laboratorní práce – organizace

 • rozsah a obsah jsou určeny ŠVP

 • dělení třídy (24 žáků) – okrajové hodiny

 • skupiny po dvou žácích (optimální)

 • materiální vybavení kabinetu

 • příprava - vlastní měření – protokol - vyhodnocení


Laboratorn pr ce metodick rozvaha
Laboratorní práce – metodická rozvaha

 • navazují na teorii – neodkládat na později

 • časová zvládnutelnost

 • objasnění cíle LP - příprava

 • vhodný návod (učebnice x vlastní)

 • v odborné učebně fyziky

 • příprava – pomocníci mezi žáky


Laboratorn pr ce dohled u itele
Laboratorní práce – dohled učitele

 • učitel pomáhá (= vede, řídí, radí,…) ale neměří

 • upozorňuje na chyby v postupu a měření

 • udržuje kázeň a pořádek

 • kontroluje pomůcky a vyměňuje vadné

 • dohlíží na úklid pomůcek


Laboratorn pr ce protokol
Laboratorní práce – protokol

 • příprava – namnožit x žáci připraví doma

 • formální úprava – jednotná struktura

 • dokončení – v hodině x doma

 • klasifikace


Laboratorn pr ce hodnocen
Laboratorní práce – hodnocení

 • srovnání výsledků

 • analýza chyb

 • zhodnocení přípravy a přístupu k měření

 • zvládnutí teorie

 • vlastní měření (dovednosti, zručnost, organizace…)

 • protokol


Laboratorn pr ce p prava
Laboratorní práce – příprava

předchozí hodina:

 • určení pracovních skupin,

 • teorie + pracovní postup

 • zadání přípravy protokolu (rozdání formuláře)

  začátek hodiny:

 • poučení o bezpečnosti

 • rozdání pomůcek


Laboratorn pr ce n m ty
Laboratorní práce – náměty

 • podle učebnice – např. Jáchim+Tesař

 • 6. roč. – Hustota mince, Rovnováha na páce

 • 7. roč. – Pohyb + graf, Lupa, Vztlaková síla, Hustota plynu v sifonové lahvi

 • 8. roč. – Výkon, Odpor vrstvy tuhy, transformátor

 • 9. roč. – Tepelná účinnost, Matematické kyvadlo T=f(l)


Projekty vymezen
Projekty – vymezení

Killpatrick:

„Projekt jest určitě a jasně navržený úkol, který můžeme předložiti žáku tak, aby se mu zdál životně důležitý tím, že se blíží skutečné činnosti lidí v životě.“


Projekty pedagogick aspekty
Projekty – pedagogické aspekty

 • žáci jsou vedeni k řešení komplexních problémů a získávají zkušenosti praktickou činností a experimentováním.

 • vychází z pragmatické pedagogiky a principu instrumentalistu (J. Dewey, W. Kilpatrick).

 • podporují motivaci žáků a kooperativní učení.

 • forma integrovaných témat, praktických problémů ze života, praktické činnosti, vedoucí k vytvoření nějakého výrobku, výtvarného či slovesného produktu


Projekty pedagogick aspekty1
Projekty – pedagogické aspekty

 • koncentrace učiva kolem určitého ústředního motivu, jádra nebo základní ideje, kterým může být téma obecné, konkrétní podnět, problém, výchovně vzdělávací cíl.

 • navozuje cílenou vzdělávací činnost, promyšlenou a organizovanou, teoretickou, ale i ryze praktickou, která odpovídá potřebám předškolních dětí, ale i rozhodnutí pedagoga,

 • zaměřen činnostně a prožitkově a směřující k praktickému využití v životě, přinášející změny v osobnosti dítěte cestou vlastní zkušenosti, za kterou děti částečně přebírají svoji odpovědnost.


Projekty didaktick postup
Projekty – didaktický postup

 • Zvolíme téma projektu – učitel + děti, popřípadě rodiče, i další partneři.

 • pravidla spolupráce (kompetence, odpovědnost) učitelek, dětí i dalších partnerů.

 • jak můžeme s tématem pracovat mimo školu a kdo nám v tom může pomoci, jak zapojíme další spolupracovníky (rodiče, provozní pracovníky…).


Projekty didaktick postup1
Projekty – didaktický postup

 • Analyzujeme výchozí situaci – jaké informace děti o tématu mají, co už vědí, znají, dovedou, na jaké úrovni schopností, dovedností, návyků, vědomostí a poznatků děti jsou.

 • Na základě analýzy stanovíme cíle projektu. K jakým cílům chceme děti svým pedagogickým záměrem dovést, v čem chceme dosáhnout pokroku, co je naučíme, jaký očekáváme posun


Projekty didaktick postup2
Projekty – didaktický postup

 • jak budeme motivovat

 • jak téma představíme

 • příprava motivujícího prostředí, pomůcek, materiálů, které budeme potřebovat.

 • jakým způsobem, jakými činnostmi budeme zvolené cíle postupně naplňovat

 • organizace – do kterých činností se projekt může prolínat

 • délka trvání projektu - přizpůsobujeme zájmu a potřebám dětí, měnící se situaci, úspěšnosti projektu


Projekty didaktick postup3
Projekty – didaktický postup

 • Téma i cíle projektu zveřejníme – nástěnka, obrázky dětí, dopis, leták

 • Projekty mohou mít různou podobu a grafickou úpravu

 • V průběhu realizace projekt aktuálně vyhodnocujeme – děláme stručné písemné poznámky

 • Po ukončení projekt vyhodnocujeme – porovnáváme se stanovenými jednotlivými cíli míru úspěšnosti.


Projekty didaktick postup4
Projekty – didaktický postup

 • hodnocení všech zúčastněných – hodnocení a sebehodnocení učitele (sebereflexe, co se povedlo, líbilo, co naopak)

 • hodnocení i sebehodnocení samotnými dětmi, jejich pocitů a prožitků (musí se tomu postupně učit),

 • hodnocení jednotlivých žáků (čeho dosáhli, co se naučili, včetně výsledků sociálního učení),


Projekty didaktick postup5
Projekty – didaktický postup

 • evaluace vzhledem k cíli – úspěšnosti projektu samého

 • hodnocení zaznamenáme písemně

 • hodnocení ze stany rodičů a dalších účastníků projektu.


Projekty klasick n m ty
Projekty – klasické náměty

 • voda, vzduch, energie

 • doprava

 • odpady a jejich využití

 • zrak a sluch

 • ……


Projekty n m ty fyzika i
Projekty – náměty Fyzika I

 • Atlas dopravních spojení

 • Sportovní rekordy, v nichž rozhoduje délka

 • Naše rybníky

 • Naše náměstí

 • Spotřeba vody v domácnosti

 • Měření teploty vzduchu

 • Tělesná teplota

 • Zpracování časových údajů

 • Pražský orloj


Projekty n m ty fyzika ii
Projekty – náměty Fyzika II

 • Zhotovení siloměru

 • Vzorkovnice brusných pláten papírů

 • Zásady správného mazání lyží

 • Plastická maziva a jejich charakteristiky

 • Síly ve sportu

 • Výpočet průměrných rychlostí běžců

 • Pohyby zvířat

 • Kolo jako technické zařízení

 • Lety do vesmíru


Projekty n m ty fyzika iii
Projekty – náměty Fyzika III

 • Opalování a vše, co s ním souvisí

 • Barvy jejich vnímání a míchání

 • Zrcadla a jejich různé podoby

 • Lidské oko

 • Oči zvířat

 • Pozorovací technika

 • Fotografování v minulosti a dnes


Projekty n m ty fyzika iii1
Projekty – náměty Fyzika III

 • Brusné a řezné nástroje

 • Voda

 • Lodě a ponorky

 • Člověk vystavený tlaku vzduchu a vody

 • Dlouhodobé měření tlaku vzduchu

 • Lety balonů a vzducholodí