ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สมหวัง พิธิย...
Download
1 / 57

???????????????????????? ??????????????? : ??????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 58 Views
 • Uploaded on

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สมหวัง พิธิยานุวัฒน์. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก สถาบันอุดมศึกษา : ผลประเมินรอบแรก. Universities far from universal Schools can’t teach Dee Hock : Visa Credit Card : Chaodic Organization.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '???????????????????????? ??????????????? : ???????????????' - holmes-hull


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
6144276

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สมหวัง พิธิยานุวัฒน์

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก

สถาบันอุดมศึกษา : ผลประเมินรอบแรก


6144276

Universities far from universal ดร. สมหวัง พิธิยานุวัฒน์

Schools can’t teach

Dee Hock : Visa Credit Card

: Chaodic Organization


6144276
คุณลักษณะของนโยบายการศึกษาคุณลักษณะของนโยบายการศึกษาของประเทศที่พัฒนาแล้ว

๑. มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสูงอันเป็นเป้าหมายของการจัดการศึกษาทุกระดับ การกำหนดมาตรฐานการศึกษาเป็นหน้าที่ของรัฐ มีการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนโดย ไม่ลดมาตรฐาน


6144276
คุณลักษณะของนโยบายการศึกษาคุณลักษณะของนโยบายการศึกษาของประเทศที่พัฒนาแล้ว

๒. ประเทศที่พัฒนาแล้วถือว่าวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีคุณค่าสูงยิ่ง สังคมยกย่องคนเก่งคนดี ใฝ่ฝันที่จะก้าวสู่วิชาชีพครู


6144276
คุณลักษณะของนโยบายการศึกษาคุณลักษณะของนโยบายการศึกษาของประเทศที่พัฒนาแล้ว

๓. ผู้เรียนส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาและการอบรมโดยได้รับประสบการณ์ภาคปฏิบัติ มีความเชื่อมโยงทฤษฎีและการปฏิบัติ


6144276
คุณลักษณะของนโยบายการศึกษาคุณลักษณะของนโยบายการศึกษาของประเทศที่พัฒนาแล้ว

๔. มีสถาบันอุดมศึกษาหลากหลายรูปแบบ นอกเหนือจากมหาวิทยาลัย เช่น วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี วิทยาลัยชุมชน ทุกรูปแบบของสถาบันอุดมศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของสังคม


6144276
คุณลักษณะของนโยบายการศึกษาคุณลักษณะของนโยบายการศึกษาของประเทศที่พัฒนาแล้ว

๕. มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับผู้ใช้บัณฑิต


6144276
คุณลักษณะของนโยบายการศึกษาคุณลักษณะของนโยบายการศึกษาของประเทศที่พัฒนาแล้ว

๖. บริษัทต่างๆ ลงทุนในการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ โดยผ่านสมาคมวิชาการ/วิชาชีพ โดยถือว่าคุณภาพของทรัพยากรบุคคลเป็นกุญแจทองของความสำเร็จ


6144276
คุณลักษณะของนโยบายการศึกษาคุณลักษณะของนโยบายการศึกษาของประเทศที่พัฒนาแล้ว

๗. มีนโยบายสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรที่มีความชำนาญพิเศษ ให้แลกเปลี่ยนระหว่างบริษัทหรือระหว่างรัฐกับเอกชน

จากMichael E. Porter : The Competitive

Advantage of the Nations (Community)


6144276

สภาพปัญหาคุณภาพอุดมศึกษาไทยสภาพปัญหาคุณภาพอุดมศึกษาไทย

โดยรวมจากการระดมความคิด

๑. คุณภาพของนักเรียนที่จบ ม.๖ต่ำกว่ามาตรฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่จบสายวิทย์-คณิต ทั้งนี้การให้อำนาจ การตัดสินจบชั้นประโยคไปที่สถานศึกษา ซึ่งมีคุณภาพและมาตรฐานแตกต่างกันมาก เป็นการศึกษาที่ไม่มีมาตรฐานขั้นต่ำของประเทศ


6144276

สภาพปัญหาคุณภาพอุดมศึกษาไทยสภาพปัญหาคุณภาพอุดมศึกษาไทย

โดยรวมจากการระดมความคิด

๒. ทิศทางการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวมไม่ชัดเจน เกิดความซ้ำซ้อนในเรื่องการให้บริการ

๓. การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา ส่วนใหญ่เป็นการจัดตั้งด้วยเหตุผลทางการเมือง ไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพและความพร้อมของการเป็นสถาบันอุดมศึกษา


6144276

สภาพปัญหาคุณภาพอุดมศึกษาไทยสภาพปัญหาคุณภาพอุดมศึกษาไทย

โดยรวมจากการระดมความคิด

๔. ไม่มีการจัดระบบความหลากหลายของสถาบันอุดมศึกษา ทำให้ทิศทางการส่งเสริมพัฒนาและกำกับมาตรฐานไม่ชัดเจนและไม่ต่อเนื่อง

๕.สถาบันอุดมศึกษาปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในเรื่องการสร้างและการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการเรียนการสอนและการวิจัย


6144276

สภาพปัญหาคุณภาพอุดมศึกษาไทยสภาพปัญหาคุณภาพอุดมศึกษาไทย

โดยรวมจากการระดมความคิด

๖. สถาบันอุดมศึกษาเปิดหลักสูตรตามความพอใจ โดยไม่คำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

๗. สถาบันอุดมศึกษาขาดการวางแผนพัฒนาสถาบันในระยะยาว

๘. คณะกรรมการบริหารสถาบัน/สภาสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนหลายแห่งไม่มีการบริหารจัดการที่ดี


6144276
สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก


6144276

มาตรฐาน 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต


6144276

มาตรฐาน 2 ด้านการเรียนรู้


6144276

มาตรฐาน 3 ด้านการสนับสนุนการเรียนรู้


6144276

มาตรฐาน 4 ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์


6144276

มาตรฐาน 5 ด้านการบริการวิชาการ


6144276

มาตรฐาน 6 ด้านกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


6144276

มาตรฐาน 7 ด้านการบริหารจัดการ


6144276

มาตรฐาน 8 ด้านการประกันคุณภาพภายใน


6144276

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วนสำหรับสถาบันอุดมศึกษา

 • ๑. เร่งรัดให้มีการกำหนดมาตรฐานอุดมศึกษาของชาติ เพื่อเป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาอุดมศึกษาของประเทศไทย และของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งให้มีลักษณะร่วมและอัตตลักษณ์ อันเป็นจุดเริ่มต้นของระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา


6144276

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วนสำหรับสถาบันอุดมศึกษา

 • ๒. เร่งรัดการปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพมีเอกภาพ ทั้งการประกันคุณภาพภายในและภายนอก รวมทั้งประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ทั้งระบบการพัฒนาคุณภาพ ระบบการติดตามคุณภาพ และระบบการประเมินคุณภาพ อีกทั้งมีการดำเนินการประกันคุณภาพ ด้วยการวิจัยสถาบัน การประเมิน และการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง


6144276

ระบบประกันคุณภาพที่แนะนำระบบประกันคุณภาพที่แนะนำ

ระบบการพัฒนา

คุณภาพ

 • ระบบประเมินคุณภาพ

 • การประเมินภายใน

 • การประเมินภายนอก

ระบบการติดตาม

คุณภาพ


6144276

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วนสำหรับสถาบันอุดมศึกษา

 • ๓. เร่งรัดการสร้างระบบและกลไก เกี่ยวกับเอกภาพระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษาของระบบอุดมศึกษาของไทย


6144276

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ความพอประมาณ

ความมีเหตุมีผล

ความมีอิสระ

คล่องตัว

การบริหารจัดการ

โดยแผนและ

มุ่งผลลัพธ์

การบริหารมหาวิทยาลัย

การมีภูมิคุ้มกันที่ดี

การมีส่วนร่วม

การบริหาร

จัดการ

ความพึงพอใจ

การบริหารจัดการ

ให้สมดุล

วิสัยทัศน์

และมาตรฐาน

การบริหาร

สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมาย

ของ พ.ร.บ.

และมาตรฐาน

การศึกษา

การบริหาร

คุณภาพ

และประกัน

คุณภาพ

การเงินและ

งบประมาณ

นวัตกรรม

และการเรียนรู้

ความโปร่งใส

พร้อมรับ

การตรวจสอบ

ระบบข้อมูล

และสารสนเทศ

คุณธรรมจริยธรรม

ความรอบรู้

การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาที่ประกันคุณภาพ


6144276

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วนสำหรับสถาบันอุดมศึกษา

 • ๔. เร่งรัดให้มีการประกันคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาของไทยที่หลากปรัชญา และหลายรูปแบบการจัดการศึกษา เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียน ต้องได้มาตรฐานมีคุณภาพและประกันคุณภาพการศึกษาที่จัดให้ ไม่ว่าจะจัดในรูปแบบใดก็ตาม


6144276

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วนสำหรับสถาบันอุดมศึกษา

 • ๕. กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติในการผลิต การพัฒนา รักษาระดับคุณภาพอาจารย์อุดมศึกษาให้ได้มาตรฐาน ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ อีกทั้งส่งเสริม สนับสนุน ให้อาจารย์อุดมศึกษามีวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ได้มาตรฐาน เพื่อปฏิบัติภารกิจ “วิจัยในเรื่องที่สอนและสอนบริการ วิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในเรื่องที่วิจัย”


6144276

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วนสำหรับสถาบันอุดมศึกษา

 • ๖. แสวงหาระบบและกลไก ในการผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของประเทศที่มีดุลยภาพของ กระบวนทัศน์ Demand side approach และ Supply side approach


6144276

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วนสำหรับสถาบันอุดมศึกษา

 • ๗. ให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพการสอนและการวิจัยการติดตามผลบัณฑิต และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นมาตรฐานสามารถนำผลมาจัดเปรียบเทียบกันได้ และไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน


6144276

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วนสำหรับสถาบันอุดมศึกษา

 • ๘. ให้มีการนำปัจจัยด้านคุณภาพ เป้าหมายและรูปแบบหรือกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษา เป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา


6144276

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วนสำหรับสถาบันอุดมศึกษา

 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษา โดยเฉพาะองค์การนิสิต นักศึกษาให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 • ๑๐. รีบเร่งประกาศนโยบายคุณภาพอุดมศึกษา ปฏิรังสรรค์ ทิศทางและระบบกลุ่มสถาบันอุดมศึกษารวมทั้ง วางแผนอุดมศึกษาระยะยาว


6144276

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาของแต่ละสังกัด


6144276

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วนสำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ

 • ๑) เร่งการจัดทำนโยบาย แผนงานการจัดการด้านวิจัย พัฒนาระบบการจัดงาน วิจัยในเชิงรุก รวมถึงการมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ทำวิจัยและมีการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ

 • ๒) พัฒนาระบบข้อมูลของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพทั้งข้อมูลด้านการศึกษาและข้อมูลทั่วไป รวมทั้งพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในด้านนี้ด้วย

 • ๓) พัฒนาระบบริหารจัดการการดำเนินงานประกันคุณภาพ กระตุ้นให้หน่วยงานย่อยในมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในและสนับสนุนให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม


6144276

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วนสำหรับมหาวิทยาลัยในกำกับ

 • ๑) ควรส่งเสริมสนับสนุนคุณวุฒิอาจารย์และประสบการณ์ ด้านวิชาการและการวิจัยให้มากยิ่งขึ้น

 • ๒) มีความอิสระและคล่องตัวในการดำเนินงานสร้างระบบแรงจูงใจให้กับบุคลากรในการทำงาน

 • ๓) ปรับปรุงด้านประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชากรของมหาวิทยาลัยและชุมชนภายนอกให้มากขึ้น


6144276

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วนสำหรับมหาวิทยาลัยเปิด

 • ๑) ควรส่งเสริมการวิจัย โดยให้คณาจารย์ผู้มี ประสบการณ์เป็นหัวหน้าทีมงานวิจัย มีการดำเนินการใน เชิงรุกในการหาทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน และมีการสนับสนุนให้มีการเผยแพร่งานวิจัย

 • ๒) ควรปรับปรุงห้องสมุดและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIS) ให้ได้มาตรฐาน มีระบบฐานข้อมูลครบถ้วนเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

 • ๓) มหาวิทยาลัยควรดำเนินการปรับปรุงเอกสารชุดวิชาให้ทันสมัยตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย ปรับปรุงสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่พัฒนาก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ

 • ๔) ควรเพิ่มจำนวนอาจารย์และคุณวุฒิอาจารย์ในสาขาที่มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เหมาะสม


6144276

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วนสำหรับมหาวิทยาลัยเอกชน

 • ๑) ควรเร่งรัดจัดหาอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาโท/เอกให้มีสัดส่วนที่มากตามเกณฑ์ทบวง จัดสรรทุนให้อาจารย์ได้ศึกษาต่อหรือเพิ่มวุฒิเพื่อความแข็งแกร่งทางวิชาการ

 • ๒) สนับสนุนส่งเสริมระบบการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการของอาจารย์และมีการตีพิมพ์เผยแพร่

 • ๓) พัฒนาระบบสารสนเทศในกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ

 • ๔) ใช้หลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

 • ๕) ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ


6144276

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วนสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

๑. ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของ

สังคมและท้องถิ่น โดยเฉพาะการให้ความสำคัญต่อ

การผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทาง

การศึกษา เพื่อการปฏิรูปการศึกษาเพื่อประชาชน

ตามนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ที่ ๒และ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช

๒๕๔๒ ฉบับปรับปรุง ๒๕๔๕


6144276

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วนสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

๒. จำกัดปริมาณ เพิ่มคุณภาพบัณฑิต

๓. พัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสกอ.

อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า

ร้อยละ30ทั้งโดยรวมและแต่ละกลุ่มสาขา

๔. พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์


6144276

๕. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วนสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏปรับปรุงระบบบริหารและจัดการของมหาวิทยาลัย

โดยเฉพาะระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและ

เพื่อการประกันคุณภาพ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วนสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

๖. ปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพโดยเฉพาะการกำหนด

มาตรฐานอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย ระบบการพัฒนา

คุณภาพ ระบบการติดตามคุณภาพและระบบการประเมิน

คุณภาพรวมทั้งการติดตามและประเมินผล


6144276

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วนสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

๗. ปรับปรุงหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร รวมทั้งระบบ

ประกันคุณภาพหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ.2548

๘. สร้างความเข้มแข็งให้กับสภามหาวิทยาลัยและในอนาคต

องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยควรประกอบด้วย

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้บัณฑิตเป็นส่วนใหญ่


6144276

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วนสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

๙. ค้นหาและสร้างศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อแสดงเอกลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เช่น ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน

การเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาอันเป็นเอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น


6144276

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วนสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 • ๑) ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและท้องถิ่น โดยพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และนำภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาเสริม พร้อมพัฒนาทักษะที่สำคัญสำหรับบัณฑิต ได้แก่ ภาษาอังกฤษ การใช้สารสนเทศ การบริหารจัดการ และการปรับตัวเข้าสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 • ๒) จำกัดจำนวนนักศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาตรี เนื่องจากอัตรากำลังอาจารย์มีจำกัด เพื่อให้มีเวลาและทรัพยากรมากขึ้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และควรคงไว้ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปวส.)ไว้อีกระยะหนึ่ง เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมยังมีความต้องการกำลังคนในระดับกลางจำนวนมาก ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถผลิตกำลังคนระดับ ปวส.ได้ดีมีคุณภาพ


6144276

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วนสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 • ๓) พัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. โดยเฉพาะอาจารย์ให้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก

 • ๔) พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ โดยการสนับสนุนคณาจารย์ให้ทำวิจัยมากขึ้นโดยใช้มาตรการต่าง ๆ อาทิ กำหนดการวิจัยให้เป็นภาระงานอย่างชัดเจน จัดโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการวิจัย กำหนดทิศทางและแผนงานวิจัย เพิ่มศักยภาพและความรู้ในการทำงานวิจัย จัดหาทุนวิจัยทั้งจากแหล่งภายในและภายนอก เพิ่มบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อลดงานธุรการของอาจารย์ สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานการวิจัย สร้างแรงจูงใจ และสร้างความร่วมมือในลักษณะเครือข่ายเพื่อการสนับสนุนด้านงบประมาณ


 • 6144276

  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วนสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

  ๕) ปรับปรุงระบบบริหารและการจัดการของมหาวิทยาลัย โดยการส่งเสริมให้มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ มีหน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับฐานข้อมูล และมีการพัฒนาระบบบัญชีให้เป็นมาตรฐาน


  6144276

  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วนสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

  ๖) พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลงานและโครงการต่างๆ รวมถึงการนำผลมาใช้เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา เช่น ให้มีการนำผลการประเมินการสอนมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน


  6144276

  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วนสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

  ๗) สร้างความเข้มแข็งให้กับสภามหาวิทยาลัย โดยเน้นการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีวิสัยทัศน์และสามารถให้คำแนะนำแก่สภามหาวิทยาลัยมาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยต้องให้ความสำคัญแก่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมากขึ้น และมีระเบียบหลักเกณฑ์และกลไกในการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ชัดเจน โดยกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องเป็นคณะกรรมการจากภายนอกที่ไม่มีผลประโยชน์ได้เสีย (Conflict of Interest) กับมหาวิทยาลัย


  6144276

  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วนสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

  ๘) ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘


  6144276

  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วนสำหรับ

  วิทยาลัยพยาบาล

  ๑) พัฒนาอาจารย์ทั้งจำนวนและคุณวุฒิ ให้ได้ตามเกณฑ์ของสภาพยาบาลและอุดมศึกษา รวมถึงการพัฒนาความเชี่ยวชาญ เตรียมความพร้อมอาจารย์ให้มีศักยภาพในการสอบรับทุนศึกษาต่อ/เข้าสู่ตำแหน่งวิชาการทุกระดับและการฝึกอบรมหลังปริญญาในต่างประเทศ รวมถึงพัฒนาด้านการเรียนการสอนและการใช้ IT


  6144276

  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วนสำหรับ

  วิทยาลัยพยาบาล

  ๒) พัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย โดยการพัฒนางานวิจัย ส่งเสริม สนับสนุน สร้างแรงจูงใจ สร้างโอกาสในการรับทุนจากภายนอก เพื่อให้อาจารย์สร้างผลงานวิจัย พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านการวิจัยและสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานอื่น พร้อมทั้งสร้างกลยุทธ์และสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย


  6144276

  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วนสำหรับ

  วิทยาลัยพยาบาล

  ๓) ปรับปรุงหลักสูตร พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการพัฒนาการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยนโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 พร้อมทั้งให้มหาวิทยาลัยมีความอิสระคล่องตัว สามารถพัฒนาหลักสูตรให้สนองความต้องการของท้องถิ่น


  6144276

  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วนสำหรับ

  วิทยาลัยพยาบาล

  ๔) พัฒนาระบบฐานข้อมูล ร่วมกับต้นสังกัดให้สมบูรณ์ เชื่อมโยงกันได้ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการ การตัดสินใจ การเงิน และสนับสนุนระบบการประกันคุณภาพ โดยจัดบุคลากรประจำด้านสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาและค้นคว้าของอาจารย์


  6144276

  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วนสำหรับ

  วิทยาลัยชุมชน

  ๑) สร้างเครือข่ายให้ครอบคลุมในทุกหน้าที่ ทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรศาสนาในการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของวิทยาลัยและการจัดการศึกษาในการแก้ปัญหาด้านงบประมาณทรัพยากร ยกระดับวิทยาลัยให้ทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายศูนย์บริการ ศูนย์สารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยวัดการศึกษาโดยมีบุลากรประจำและพัฒนาสำนักงานให้เป็น e-office


  6144276

  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วนสำหรับ

  วิทยาลัยชุมชน

  ๒) พัฒนาหลักสูตร/โปรแกรมระยะสั้นที่เปิดสอนซึ่งควรมาจากความต้องการของชุมชนปัญหาของชุมชน โดยจัดการศึกษาในระดับอนุปริญญา การฝึกอบรมระยะสั้นเป็นภารกิจหลัก รวมทั้งจัดทำหลักสูตรถ่ายโอนนักศึกษา ประสานงานความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อขยายโอกาสในการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโดยตรง


  6144276

  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วนสำหรับ

  วิทยาลัยชุมชน

  • ๓) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวและกลไกการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ กำหนด vision mission และ benchmarks ๓-๕ ปี จัดทำแผนงานโครงการ/กิจกรรมโดยใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เช่น balance scorecard เพื่อได้ KPI ที่สอดรับกันทั้งระบบ

  • ๔) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้ชัดเจนโดยเป็นกระบวนการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติและจัดทำอย่างสม่ำเสมอ โดยร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชนอื่นเพื่อกำหนดมาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้คุณภาพในการประกันคุณภาพให้มีความเหมาะสมกับวิทยาลัยชุมชน


  6144276

  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วนสำหรับ

  วิทยาลัยชุมชน

  • ๕) พัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนให้มีความเข้าใจ

  • ในปรัชญาการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชน

  • ๖) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน/องค์กรในท้องถิ่น

  • รับทราบและเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาของ

  • วิทยาลัยชุมชน


  ad