Anita Żuk - Iwanowska
Download
1 / 37

Anita Żuk - Iwanowska - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Anita Żuk - Iwanowska. Działanie 5.2 – schemat otwarty Wspieranie instytucji otoczenia biznesu (IOB) świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym. Warszawa , 23 marca 2009 r. Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty. Plan prezentacji Wnioskodawcy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Anita Żuk - Iwanowska' - holly-pope


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Anita Żuk - Iwanowska

Działanie 5.2 – schemat otwartyWspieranie instytucji otoczenia biznesu (IOB) świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym

Warszawa, 23 marca 2009 r.


Dzia anie 5 2 po ig schemat otwarty
Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty

Plan prezentacji

 • Wnioskodawcy

 • Informacje podstawowe

 • Wydatki kwalifikowane

 • Realizacja projektu


Dzia anie 5 2 po ig schemat otwarty1
Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty

 • Działanie 5.2 - schemat otwarty

 • Wspieranie instytucji otoczenia biznesu (IOB) świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym

 • Celem działania 5.2 jest ułatwienie przedsiębiorcom na terenie całego kraju dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług proinnowacyjnych, poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu (IOB) należących do sieci.

 • Budżet Działania 32 100 000 EUR

 • Dostępny budżet 99 725 289 PLN


Dzia anie 5 2 po ig schemat otwarty2
Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty

 • Wnioskodawcy

 • Wsparcie może zostać udzielone podmiotowi lub co najmniej 3podmiotom działającym wspólnie, które spełniają następujące warunki:

 • nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zysk na cele zgodne z zadaniami realizowanym przez PARP

 • świadczą usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym dla przedsiębiorców

 • posiadają wdrożony i zweryfikowany standard krajowy, w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym oraz w zakresie zapewnienia odpowiedniego potencjału organizacyjnego, technicznego i ekonomicznego podmiotu, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 27, poz. 221) lub równoważny

 • posiadają udokumentowane doświadczenie w świadczeniu usług o charakterze proinnowacyjnym


Dzia anie 5 2 po ig schemat otwarty3
Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty

 • należą do sieci instytucji otoczenia przedsiębiorstw o znaczeniu ponadregionalnym lub są podmiotami o ogólnokrajowym zasięgu działania

 • zapewniają udział konsultantów, których kwalifikacje i doświadczenie gwarantują wysoką jakość świadczonych usług o charakterze proinnowacyjnym

 • oraz zobowiążą się do:

 • nieodpłatnego świadczenia usług objętych wsparciem na rzecz przedsiębiorców

 • wykorzystania, w okresie realizacji projektu objętego wsparciem, towarów, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług nabytych ze środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z jego realizacją

 • prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla projektu objętego wsparciem


Dzia anie 5 2 po ig schemat otwarty4
Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty

 • Wsparcie udzielane na

 • Opracowanie, wdrożenie i świadczenie nowej usługi lub nowego zakresu usługi o charakterze proinnowacyjnym

 • podejmowanie wspólnych przedsięwzięć przez instytucje skupione w sieciach

 • dofinansowanie budowy i rozwoju systemu informatycznego obejmującego informację o innowacjach, obsługującego jednostkę koordynującą działalność sieci

  (dofinansowanie na działania określone w punktach 2 - 3może być udzielone tylko łącznie z dofinansowaniem określonym w punkcie 1)


Dzia anie 5 2 po ig schemat otwarty5
Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty

 • Wsparcie udzielane na opracowanie i wdrożenie nowej dla wnioskodawcy usługi lub nowego zakresu usługi o charakterze proinnowacyjnym (pkt 1 powyżej) może obejmować

 • przeprowadzenie badania rynku pod kątem zapotrzebowania przedsiębiorców na projektowaną usługę

 • opracowanie założeń realizacji usługi

 • wdrożenie i świadczenie usługi

 • Wsparcie nie może zostać udzielone na usługi proinnowacyjne, z przeznaczeniem na świadczenie usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym, dotyczących przeprowadzenia audytu technologicznego oraz procesu transferu technologii


Dzia anie 5 2 po ig schemat otwarty6
Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty

 • Wsparcie uzyskanie przez przedsiębiorców w ramach Działania 5.2stanowi dla nich pomoc de minimis

 • Wielkość dofinansowania może wynosić do 100% wydatków kwalifikowanych, przy czym co najmniej 40% kwoty dofinansowania jest równe sumie pomocy de minimis udzielonej przez podmiot udzielający pomocy z tytułu świadczenia usługi w ramach realizowanego projektu


Dzia anie 5 2 po ig schemat otwarty7
Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty

 • Wydatki kwalifikowane to wydatki niezbędne do realizacji projektu, poniesione w okresie kwalifikowalności (od dnia złożenia wniosku), które zostały przeznaczone na następujące kategorie


Dzia anie 5 2 po ig schemat otwarty8
Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty

 • wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi koszami pracy, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu

 • podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji projektu

 • zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych

 • zakup usług, w szczególności transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych

 • najem i użytkowanie pomieszczeń

 • pokrycie kosztów amortyzacji budynków

 • remonty, naprawy lub adaptacja pomieszczeń

 • tłumaczenia i druk materiałów oraz ich publikacja

 • działania promocyjne i informacyjne


Dzia anie 5 2 po ig schemat otwarty9
Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty

 • obsługa księgowa i usługi prawnicze oraz doradcze i eksperckie

 • pokrycie kosztów uczestnictwa w międzynarodowych sieciach instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi o podobnym profilu obejmujące: składki członkowskie, koszty dostępu do międzynarodowych baz danych, koszty udziału w spotkaniach sieci międzynarodowych

 • pokrycie kosztów ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy

 • pokrycie kosztów związanych z otwarciem oraz prowadzeniem przez beneficjenta lub podmiot realizujący z nim projekt wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego

 • raty spłat wartości początkowej środków trwałych należnej oraz wartości niematerialnych i prawnych przez korzystającego finansującemu z tytułu umowy leasingu do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia projektu

 • koszty szkoleń pracownikówdo wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych na kategorie 1-14

 • audyt finansowy dotyczący wydatków związanych z realizacją projektu


Dzia anie 5 2 po ig schemat otwarty10
Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty

 • System finansowania projektu

 • Dofinansowanie może zostać udzielone w następujących formach

  • refundacji

  • zaliczki i refundacji

 • Łączne dofinansowanie w formie zaliczek nie może przekroczyć 95% kwoty dofinansowania


Dzia anie 5 2 po ig schemat otwarty11
Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty

 • System zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy

 • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową - w przypadku gdy wartość dofinansowania nie przekracza 4 mln PLN

 • W przypadku gdy dofinansowanie przekracza 4 mln PLN, a także jeżeli nie jest możliwe ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową w jednej z następujących form:

 • - pieniądzu

 • - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

 • - gwarancjach bankowych


Dzia anie 5 2 po ig schemat otwarty12
Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty

 • - gwarancjach ubezpieczeniowych

 • - wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej

 • - zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

 • - zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

 • - cesji praw z polisy ubezpieczeniowej Beneficjenta,

 • - przewłaszczeniu rzeczy ruchomych Beneficjenta na zabezpieczenie,

 • - hipotece

 • - poręczeniu według prawa cywilnego.


Dzia anie 5 2 po ig schemat otwarty13
Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty

 • System zaliczkowania

 • pierwsza transza zaliczki 110% wartości etapu zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym

 • kolejne transze zaliczki 100% kolejnych etapów

 • ostatnia transza zaliczki w wysokości kwoty dofinansowania pomniejszonej o dotychczas wypłacone zaliczki i planowaną płatność końcową

 • płatność końcowa w wysokości przynajmniej 5% kwoty dofinansowania w formie refundacji


Dzia anie 5 2 po ig schemat otwarty14
Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty

 • W przypadku wyboru sposobu finansowania w formie zaliczek obowiązek założenia odrębnego rachunku bankowego wyłącznie do obsługi płatności zaliczkowych


Dzia anie 5 2 po ig schemat otwarty15
Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty

 • System wdrażania Działania 5.2 PO IG

 • wybór projektów w trybie ciągłym

 • wsparcie uzyskują projekty do wyczerpania środków przeznaczonych na działanie

 • ocena przeprowadzana jest metodą zero-jedynkową

 • wniosek musi spełniać 100 % kryteriów formalnych oraz merytorycznych obligatoryjnych

 • wniosek musi spełnić przynajmniej jedno z kryteriów merytorycznych fakultatywnych

 • możliwość odwołania w przypadku uzyskania negatywnej oceny

 • poinformowanie Wnioskodawców o przyznaniu dofinansowania nastąpi w terminie ok. 4 miesięcy od dnia przesłania kompletu dokumentów dotyczących projektu


Dzia anie 5 2 po ig schemat otwarty16
Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty

 • Realizacja projektu

 • rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie

 • przez zakończenie realizacji projektu rozumie się dzień złożenia wniosku o płatność końcową

 • otrzymanie dofinansowania odbywa się na podstawie wniosku o płatność (zaliczka, refundacja, płatność końcowa)

 • wnioski o płatność składane po zakończeniu realizacji każdego etapu


Dzia anie 5 2 po ig schemat otwarty17
Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty

System wdrażania

złożenie wniosku do PARP

ocena formalna – Zespół Merytoryczny PARP

ocena merytoryczna wniosków – Komisja Konkursowa

zatwierdzenie listy rankingowej przez IZ

podpisanie umowy z Wnioskodawcą


Dzia anie 5 2 po ig schemat otwarty18
Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty

 • Ocena będzie przebiegała dwustopniowo

 • Ocena formalna

 • Ocena merytoryczna w oparciu o:

 • a/ Kryteria obligatoryjne – ocena 0/1

 • b/ Kryteria fakultatywne – ocena 0/1


Dzia anie 5 2 po ig schemat otwarty19
Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty

 • Wymogi formalne - wniosek

 • złożenie wniosku we właściwej instytucji

 • złożenie wniosku w ramach właściwego działania

 • złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów

 • kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania

 • wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie


Dzia anie 5 2 po ig schemat otwarty20
Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty

 • Wymogi formalne - wnioskodawca

 • kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania

 • wnioskodawca prowadzi działalność i ma siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

 • wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych


Dzia anie 5 2 po ig schemat otwarty21
Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty

 • Wymogi formalne – projekt

 • projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych działania PO IG

 • wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania

 • projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (zgodnie z deklaracją wnioskodawcy)

 • przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania PO IG.


Dzia anie 5 2 po ig schemat otwarty22
Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty

 • Kryteria formalne – specyficzne

 • wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)

 • wnioskodawca posiada wdrożony i zweryfikowany standard krajowy, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 27, poz. 221) lub równoważny w zakresie świadczenia usług o charakterze proinnowacyjnym oraz w zakresie zapewnienia odpowiedniego potencjału organizacyjnego, technicznego i ekonomicznego podmiotu (dotyczy IOB wybieranych w drodze konkursu)

 • wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat


Dzia anie 5 2 po ig schemat otwarty23
Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty

 • Kryteria merytoryczne obligatoryjne

 • wnioskodawca świadczy usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym dla przedsiębiorców

 • wnioskodawca posiada udokumentowane doświadczenie w świadczeniu usług o charakterze proinnowacyjnym

 • potencjał organizacyjny instytucji, posiadane zaplecze lokalowo-techniczne jest odpowiednie do zakresu i skali projektu

 • projekt przewiduje udział konsultantów, których kwalifikacje i doświadczenie gwarantują wysoką jakość świadczonych usług o charakterze proinnowacyjnym

 • projekt jest zgodny z celami i zakresem działania 5.2 PO IG

 • przeprowadzona nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku analiza potwierdza zapotrzebowanie na usługę, która zostanie opracowana/ świadczona w ramach projektu


Dzia anie 5 2 po ig schemat otwarty24
Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty

 • założenia projektu są spójne z wynikami badania wstępnego

 • projekt szczegółowo określa grupę docelową odbiorców usług (przedsiębiorców)

 • zaproponowany sposób realizacji projektu (metody, narzędzia, struktura zarządzania, zaangażowane zasoby ludzkie) jest adekwatny do jego zakresu i skali

 • harmonogram realizacji projektu jest racjonalny i szczegółowo zaplanowany

 • przedstawiono zakres odpowiedzialności i stopień zaangażowania partnerów (dotyczy projektów sieci IOB)

 • projekt ma zasięg ponadregionalny

 • projekt zakłada wprowadzenie nowej dla wnioskodawcy usługi/ nowego zakresu usługi o charakterze proinnowacyjnym


Dzia anie 5 2 po ig schemat otwarty25
Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty

 • projekt ma pozytywny wpływ na dotychczasową ofertę usług instytucji (pod względem kompleksowości, dostępności dla przedsiębiorców, zwiększenia liczby klientów, podniesienia standardów świadczenia usług)

 • projekt ma pozytywny wpływ na wzmocnienie potencjału instytucji/sieci instytucji w zakresie rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw

 • założone rezultaty są spójne z celem projektu

 • planowane wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu oraz celów Działania

 • wskaźniki produktu i rezultatu są:

 • - obiektywnie weryfikowalne

 • - odzwierciedlają założone cele projektu

 • - adekwatne dla danego rodzaju projektu


Dzia anie 5 2 po ig schemat otwarty26
Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty

 • Kryteria merytoryczne fakultatywne

 • projekt jest powiązany i komplementarny z innymi projektami wnioskodawcy

 • wnioskodawca posiada:

 • - akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 lub

 • - akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS 18001 lub PN-N-18001 lub

 • - akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001 lub rozporządzeniem EMAS


Dzia anie 5 2 po ig schemat otwarty27
Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty

 • wnioskodawca ma nawiązaną współpracę z jednostką badawczo-rozwojową, wyższą uczelnią lub jednostką naukową, co zostało potwierdzone umową

 • projekt przewiduje dokonanie ewaluacji wdrożonej w ramach projektu usługi/usług

 • wnioskodawca posiada doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów o podobnym zakresie (w tym projektów finansowanych ze środków UE)


Dzia anie 5 2 po ig schemat otwarty28
Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty

 • Procedura odwoławcza

 • Środkami odwoławczymi na etapie przedsądowym są protest oraz odwołanie.

 • Protest oznacza pisemne wystąpienie Wnioskodawcy, w którym kwestionuje on ocenę zgłoszonego przez siebie wniosku o dofinansowanie dokonaną przez Komisję Konkursową lub poprawność przeprowadzenia postępowania konkursowego, skutkującą negatywną oceną projektu

 • Odwołanie oznacza pisemne wystąpienie Wnioskodawcy i dotyczy kwestii będących uprzednio przedmiotem protestu

 • Od wyniku zakończonego postępowania odwoławczego na etapie przedsądowym wnioskodawcy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego

 • Szczegółowe warunki, terminy i sposób wnoszenia środków odwoławczych określone są w Załączniku 4.4 do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013


Dzia anie 5 2 po ig schemat otwarty29
Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty

 • Realizacja projektu

 • rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić najwcześniej po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie do PARP

 • przez zakończenie realizacji projektu rozumie się dzień złożenia przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową

 • okres realizacji projektu musi uwzględniać:

  - okres niezbędny do faktycznej realizacji projektu

  - czas niezbędny na poniesienie wszystkich zaplanowanych wydatków

  - skompletowanie wszystkich dokumentów do wniosku o płatność końcową


Dzia anie 5 2 po ig schemat otwarty30
Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty

 • Beneficjent otrzymuje wypłatę dofinansowania składając wniosek o płatność

 • wniosek o płatność będzie składany w ciągu 30 dni od terminu zakończenia etapu określonego w Harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji projektu

 • wniosek o płatność końcową musi być złożony do ostatniego dnia okresu realizacji projektu (okresu kwalifikowalności wydatków) określonego w umowie


Dzia anie 5 2 po ig schemat otwarty31
Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty

 • wypłata na rzecz Beneficjenta jest realizowana w terminie 30 dni od zatwierdzenia wniosku o płatność pod warunkiem:

  • posiadania przez PARP środków na rachunku bankowym

   oraz

   - ustanowienia lub wniesienia przez Beneficjenta prawidłowego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy


Dzia anie 5 2 po ig schemat otwarty32
Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty

 • Liczba dotychczas złożonych wniosków – 26

 • Liczba wniosków rekomendowanych do dofinansowania – 8

 • Liczba podpisanych umów – 6

 • Kwota przyznanego dofinansowania - 51 016 310,09 PLN

 • Wykorzystanie dostępnych środków – 36,25 %


Dzia anie 5 2 po ig schemat otwarty33
Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty

 • Podstawowe dokumenty

 • Regulamin przeprowadzenia konkursu

 • Wniosek o dofinansowanie

 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

 • Umowa o dofinansowanie

 • Wzór wniosku o płatność

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność


Dzia anie 5 2 po ig schemat otwarty34
Działanie 5.2 PO IG – schemat otwarty

 • Ogłoszenie o konkursie 20 marca 2009 r.

 • Nabór wniosków prowadzony będzie od 27 marca 2009 r.

 • Szczegółowe informacje znajdują się po adresemwww.parp.gov.plw zakładce „Fundusze Strukturalne – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka”

 • Pytania prosimy kierować na adres: e-mail: [email protected] [email protected] oraz telefonicznie pod numerami

 • (022) 432 89 91-93 oraz 0801 33 22 02ad