การสร้างเครือข่าย
Download
1 / 9

การสร้างเครือข่าย “ วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ” โครงการป้องกัน การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ยินดีต้อนรับ - PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on

การสร้างเครือข่าย “ วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ” โครงการป้องกัน การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ยินดีต้อนรับ. การทำกิจกรรม “ ระดมสมอง ”. ให้แบ่งกลุ่ม จำนวน 3 กลุ่ม. 1. กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. 2. เจ้าหน้าที่รพ.สต และเจ้าที่ในรพ. 3. ครู. ร่วมกันปรึกษาในหัวข้อ. ในบทบาทของท่านจะมีส่วนร่วม

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' การสร้างเครือข่าย “ วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ” โครงการป้องกัน การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ยินดีต้อนรับ' - holly-pope


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

การสร้างเครือข่าย “วัยใส ใส่ใจสุขภาพ”โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นยินดีต้อนรับ


การทำกิจกรรม “ระดมสมอง”

ให้แบ่งกลุ่ม จำนวน 3 กลุ่ม

1.กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.เจ้าหน้าที่รพ.สต และเจ้าที่ในรพ.

3.ครู


ร่วมกันปรึกษาในหัวข้อร่วมกันปรึกษาในหัวข้อ

 • ในบทบาทของท่านจะมีส่วนร่วม

 • ในการดูแลวัยรุ่นอย่างไร ไม่ให้ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

ให้เวลา 15 นาที พร้อมนำเสนอ


สิ่งที่คาดหวังจากโครงการในครั้งนี้สิ่งที่คาดหวังจากโครงการในครั้งนี้

1. ภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือในการดูแลวัยรุ่น

2. มีมุมให้คำปรึกษาวัยรุ่นในโรงเรียน

3.เจ้าหน้าในรพ.และรพ.สต. รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง สามารถดูแลและส่งต่อวัยรุ่นได้


กรอบแนวคิดคลินิกวัยรุ่น/กรอบแนวคิดคลินิกวัยรุ่น/YFHS

โรงพยาบาล

ดำเนินงานตามมาตรฐาน

วัยรุ่นและเยาวชน

ได้รับการดูแล

กรมอนามัย

 • อบรม YFH Providers

 • แนวทางการเริ่มต้น

 • ส่งเสริมการใช้มาตรฐาน YFHS

 • สนับสนุนสื่อต้นแบบ

 • นิเทศและติดตาม

 • KM

 • ประเมินและรับรองมาตรฐานฯ ตามการ

 • ร้องขอ

 • จัดตั้งคลินิกวัยรุ่น

 • /ผสมผสานบริการ

 • ให้บริการดูแล

 • สุขภาพวัยรุ่น

 • และเยาวชน

 • ส่งต่อบริการ

 • สังคม/การแพทย์

 • กิจกรรมเชิงรุก

 • เชื่อมโยงบริการ

 • กับสถานศึกษา/

 • สถานประกอบการ/

 • ชุมชนและอื่นๆ

พฤติกรรมปกติ

พฤติกรรมเสี่ยง

พฤติกรรม

มีปัญหา

ส่งต่อ/ดูแลทางการแพทย์/สังคม

ป้องกันและลดการตังครรภ์ STI และ HIV

ในวัยรุ่นและเยาวชน


2.1 เครือข่าย กรอบแนวคิดคลินิกวัยรุ่น/

2.2 การประชาสัมพันธ์

2.3 การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

องค์ประกอบที่ 2

การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

และการสร้างความต้องการ

ในการใช้บริการ

มาตรฐาน

บริการสุขภาพ

ที่เป็นมิตรสำหรับ

วัยรุ่นและเยาวชน

องค์ประกอบที่ 1

การบริหารจัดการ

องค์ประกอบที่ 3

บริการที่ครอบคลุม

ความต้องการ

ของกลุ่มเป้าหมาย

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย

1.2 คณะทำงาน/คณะกรรมการ

1.3 แผนปฏิบัติงาน หรือโครงการ/กิจกรรม

1.4 ระบบข้อมูล สารสนเทศ และการจัดการความรู้

1.5 การสื่อสารภายใน

1.6 การสนับสนุนทรัพยากร

1.7 การกำกับ ติดตาม และประเมินผล

3.1 บริการให้ข้อมูล

3.2 บริการให้การปรึกษา

3.3 บริการครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู

3.4 การดูแลต่อเนื่องและการส่งต่อ

องค์ประกอบที่ 4

ระบบบริการที่มีประสิทธิภาพ

และเป็นมิตรต่อวัยรุ่น

4.1 ระบบบริการ

4.2 สถานที่ให้บริการ

4.3 บุคลาการผู้ให้บริการ

 • วัตถุประสงค์

 • แนวทางการทำงาน

 • ประเมินตนเอง

 • ปรับปรุงคุณภาพบริการ

 • ประเมินและรับรองมาตรฐาน

6

6

6


ร.พ.กรอบแนวคิดคลินิกวัยรุ่น/ระโนด


การให้บริการในช่องทางต่างๆการให้บริการในช่องทางต่างๆ

E-mail : [email protected]

Facebook : วัยใส ใส่ใจสุขภาพวัยรุ่น รพ.ระโนด

Hotline : 083-3998099


จบการนำเสนอการให้บริการในช่องทางต่างๆ


ad