ekonomikas ministrijas pl not s aktivit tes nap uzdevumu steno anai nacion l industri l politika n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Eksporta pieaugumu nosaka konkurētspējas kāpums PowerPoint Presentation
Download Presentation
Eksporta pieaugumu nosaka konkurētspējas kāpums

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Eksporta pieaugumu nosaka konkurētspējas kāpums - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Ekonomikas ministrijas plānotās aktivitātes NAP uzdevumu īstenošanai «Nacionālā industriālā politika». Eksporta pieaugumu nosaka konkurētspējas kāpums. Preču eksports uz ES27 valstīm* pieaugums pret iepriekšējo periodu, %. AVOTS : EKONOMIKAS MINISTRIJA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Eksporta pieaugumu nosaka konkurētspējas kāpums' - holly-duffy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ekonomikas ministrijas pl not s aktivit tes nap uzdevumu steno anai nacion l industri l politika

Ekonomikas ministrijas plānotās aktivitātes NAP uzdevumu īstenošanai«Nacionālā industriālā politika»

slide2

Eksporta pieaugumu nosaka konkurētspējas kāpums

Preču eksports uz ES27 valstīm*

pieaugums pret iepriekšējo periodu, %

AVOTS: EKONOMIKAS MINISTRIJA

darbasp ka tr kums var k t par izaugsmi bremz jo u faktoru
Darbaspēka trūkums var kļūt par izaugsmi bremzējošu faktoru

Bezdarba līmenis 2007 - 6,1%

Bezdarba līmenis 2020 - 6,4%

Bezdarba līmenis 2010 - 19%

 • Ņemot vērā negatīvās demogrāfijas tendences, turpmākajos gados darbaspēka pieejamības jautājumi, attīstoties ekonomikai, Latvijā kļūs arvien aktuālāki.
darba tirgu ietekm iedz vot ju noveco an s
Darba tirgu ietekmē iedzīvotāju novecošanās
 • Apstrādes rūpniecībā, jo īpaši inženierzinātņu speciālisti strauji noveco un iziet no darba tirgus
publisk s un uz m jdarb bas infrastrukt ra ir pietieko a bet ar zemu kvalit ti
Publiskās un uzņēmējdarbības infrastruktūra ir pietiekoša, bet ar zemu kvalitāti
 • Industriālajām teritorijām ir vairāki būtiski trūkumi:
  • nepilnīgas inženierkomunikācijas (ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgāde, gāze, nepietiekamas elektroenerģijas jaudas, interneta pieejamība u.tml.)
  • nesakārtoti pievadceļi
latvijas nacion l industri l politika
Latvijas Nacionālā industriālā politika
 • Mērķis: veicināt ekonomikas strukturālās izmaiņas par labu preču un pakalpojumu ar augstāku ienesīgumu ražošanai
 • Sasniedzamie politikas rezultatīvie rādītāji:
  • apstrādes rūpniecības produktivitātes pieaugums 2020.gadā pret 2011.gadu ir 40%
  • apstrādes rūpniecības īpatsvars iekšzemes kopproduktā 2020.gadā sasniedz 20% (2011.gadā – 14,1%, 2015.gadā – 16,7%)
  • ieguldījumi pētniecībā un attīstībā 2020.gadā sasniedz 1,5% no IKP (2011.gadā – 0,7%, 2015.gadā – 1,0%)
galvenie funkcion lie izaicin jumi
Galvenie funkcionālie izaicinājumi
 • Darba tirgus
  • Sabiedrības novecošanas un emigrācija
  • Darba spēka zināšanu un prasmju neatbilstība darba tirgum
  • Neatbilstošs (kvalitatīvi un kvantitatīvi) profesionālās izglītības piedāvājums
  • Zemo algu priekšrocības zudums vidējā termiņā
 • Produktu tirgus
  • Industriālās infrastruktūras trūkumi un industriālo telpu tirgus neesamība ārpus Rīgas reģiona
  • Neatbilstoša inovācijas sniegums īpaši piedāvājuma pusē/ ikdienas prakse ir veikt produkta izstrādi pašā uzņēmumā
  • Nepietiekama integrācija pasaules globālās piegādes ķēdēs
 • Finanšu tirgus
  • Nepietiekoši attīstīti un pieejami banku sektoram alternatīvie instrumenti
  • Konservatīva banku kreditēšanas (riska uzņemšanās) politika
valsts atbalsta pamatprincipi 2014 2020 gadam
Valsts atbalsta pamatprincipi 2014.-2020.gadam
 • Neizvēlēties «uzvarētājus» vai prioritārās nozares, bet gan produktus/tirgus nišas ar augstāku ienesīgumu (rentabilitāti)
 • Identificēt tirgus/valdības kļūdas un tās koriģēt
 • Samazināt riskus privāto investīciju aizvietošanai/izspiešanai
 • Sadarbība un dialogs ar nozaru asociācijām (Dialogs 2.0)
slide10
.Publiskais finansējums EM pārziņā esošajām aktivitātēm plānošanas periodos
darba sp ka prasmju paaugstin ana atbilsto i darba dev ju vajadz b m
Darba spēka prasmju paaugstināšana atbilstoši darba devēju vajadzībām
 • Sadarbība ar IZM un LM:

Izglītības un zinātnes ministrijas uzdevumi:

  • profesionālās un augstākās izglītības apmācību programmu elastība un atbilstība darba devēju prasībām
  • prakses vietas nodrošināšanas risinājums, karjeras atbalsta pakalpojumi jauniešiem

Labklājības ministrijas uzdevums:

  • izstrādāt darba spēka prasmju un zināšanu attīstības risinājumu – uzsvars uz darbinieku apmācībām pie darba devēja un pieaugušo izglītības risinājumiem

Ekonomikas ministrija

 • Darbība: partnerībā organizētas nodarbināto apmācības (ESF: 5,25 milj.LVL)

Ar mērķi sniegt atbalstu komersantiem nodarbināto apmācībā, kad tiek ieviestas nozīmīgas investīcijas, nepieciešams atbalsts uzņēmuma pārvaldības uzlabošanā (t.sk., IT risinājumi, eksporta prasmes)

finan u pieejam ba
Finanšu pieejamība
 • Tirgus nepilnību analīze balstīta uz:
  • makro un mikro ekonomiskās vides/rādītāju izvērtējumu
  • finanšu institūciju un ekspertu viedokļiem
 • Finansējuma pieejamības instrumenti:
  • aizdevumu instrumenti uzņēmējdarbības uzsākšanai;
  • mikrokreditēšana;
  • sēklas un riska investīcijas komersantu darbības paplašināšanai
  • aizdevumi ātri augošiem komersantiem (mezanīna aizdevumi)
  • aizdevumu, nodrošinājuma un līzinga garantijas
  • eksporta darījumu kredīti un garantijas
 • Finansējums: ERAF: 75 milj.LVL (kopā 100 milj.LVL)
invest ciju veicin ana apstr des r pniec b
Investīciju veicināšana apstrādes rūpniecībā
 • Nepilnības:
  • modernu industriālo telpu un teritoriju trūkums
  • publiskā infrastruktūras pieslēgumu izmaksas ir nesamērīgas ar plānotajām investīcijām (dominē nelielas investīcijas MVU sektorā)
  • ilgstošs teritoriju plānošanas/būvniecības saskaņošanas process
 • Nepieciešams nodrošināt integrētu pieeju sadarbībā ar VARAM un ZM valsts un pašvaldību atbalsta sniegšanā infrastruktūras uzlabošanai
 • Ekonomikas ministrijas pasākumi: granti industriālo pieslēgumu izbūvei, esošo industriālo pieslēgumu sakārtošanai, jaudas palielināšanai, industriālo teritoriju, telpu modernizācijai vai izveidei (ERAF: 36,55 milj.LVL)
inov cijas kapacit tes paaugstin ana
Inovācijas kapacitātes paaugstināšana
 • Izglītības un zinātnes ministrijas uzdevumi:
  • izstrādāts valsts atbalsta mehānisms zinātnisko organizāciju finansēšanai ar mērķi veicināt komersantu pieprasījumu pēc jaunu produktu/tehnoloģiju izstrādes zinātnes sektorā
  • precizēts zinātniskās infrastruktūras finansēšanas/izmantošanas modelis, kas veicina zinātnes un komersantu ciešāku sadarbību
 • IZM kopā ar EM izstrādā Viedās specializācijas (smartspecialization) stratēģiju
 • Ekonomikas ministrijas pasākumi:
  • jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – kompetences centri, inovāciju vaučeri, tehnoloģiju pārneses pilnveidošana (ERAF: 62 milj.LVL)
  • inkubācijas pakalpojumi (t.sk. pirmsinkubācija) Finansējums NAP nav paredzēts (ESF: 30 milj.LVL)
r jo tirgu apguve
Ārējo tirgu apguve
 • Nepilnība: Zems eksporta īpatsvars no IKP
 • Darbība:
  • Atbalsts ārējo tirgu apgūšanai un ārvalstu tiešo investīciju veicināšanai (ERAF: 15milj.LVL)
  • Klasteru iniciatīvas, lai sekmētu komersantu konkurētspējas celšanu un eksporta apjomu palielināšanu (ERAF: 3,4 milj.LVL)
  • Latvijas kā starptautiskā un vietējā tūrisma galamērķa atpazīstamības veicināšana (ERAF: 20 milj.LVL)
energoresursu izmaksu samazin ana
Energoresursu izmaksu samazināšana
 • Tiek izstrādāta Enerģētikas ilgtermiņa stratēģija 2030 (marts)
 • Nepieciešams izstrādāt pašvaldību energoplānusatbilstoši EM izstrādātai metodikai (maijs)
 • Darbība:
  • rūpniecības uzņēmumu energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi un energoresursu patēriņa samazināšana (ERAF: 22,95 milj.LVL)
  • daudzdzīvokļu ēku renovācija energoefektivitātes paaugstināšana (ERAF: 50 milj.LVL)
  • publisko (valsts un pašvaldību) ēku energoefektivitātes pasākumi (ERAF: 117,23 milj.LVL)  
  • siltumavotu rekonstrukcija un būvniecība (KF: 37,5 milj.LVL )
  • pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija un būvniecība (KF: 37,5 milj.LVL)
paldies par uzman bu

Paldies par uzmanību!

Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519Tālrunis: 67013101Fakss: 67280882E-pasts: pasts@em.gov.lv

Mājas lapa: www.em.gov.lv

Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

glob lie izaicin jumi
Globālie izaicinājumi
 • Zems produktivitātes līmenis tautsaimniecībā, jo īpaši apstrādes rūpniecībā
 • Ekonomikā dominē zemo un vidēji-zemo tehnoloģiju nozares (pārsniedz 80% no apstrādes rūpniecības)
 • Ekonomikas transformācija no «uz resursiem balstītas ekonomikas: uz «inovatīvu ekonomiku» (tiek zaudēta zemo algu priekšrocība)

Ietekmējošie globālie spēki

 • Ražošanas faktoru un starptautiskā finanšu kapitāla pieaugošā mobilitāte
 • Pasaulē pieaugošs pieprasījums pēc kapitāla un augsti kvalificēta darba spēka
 • Jauni industriālo valstu parādīšanās pasaules valstu konkurencē, kurām ir lielas lētā darba spēka priekšrocības
produktivit te apstr des r pniec b latvij un es
Produktivitāte apstrādes rūpniecībā Latvijā un ES

2020

50%

no ES vidējā līmeņa

Produktivitāte apstrādes rūpniecībā -

Pievienotā vērtība uz 1 strādājošo faktiskajās cenās tūkst. eiro

2012

40%

no ES vidējā līmeņa