Download
fondurile structurale in romania 2007 2013 oportunitati pentru cresterea competitivitatii n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FONDURILE STRUCTURALE IN ROMANIA 2007-2013 - oportunitati pentru cresterea competitivitatii – PowerPoint Presentation
Download Presentation
FONDURILE STRUCTURALE IN ROMANIA 2007-2013 - oportunitati pentru cresterea competitivitatii –

FONDURILE STRUCTURALE IN ROMANIA 2007-2013 - oportunitati pentru cresterea competitivitatii –

204 Views Download Presentation
Download Presentation

FONDURILE STRUCTURALE IN ROMANIA 2007-2013 - oportunitati pentru cresterea competitivitatii –

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. FONDURILE STRUCTURALEIN ROMANIA2007-2013 - oportunitati pentru cresterea competitivitatii – Raiffeisen EURO Business Forum Seria de conferinte “Afaceri romanesti in context european” Raiffeisen Bank 2006

 2. Cuprins • Sprijinul financiar european inainte si dupa aderare • Reforma politicii europene de coeziune • Obiectivele de dezvoltare ale Romaniei (Programele operationale 2007-2013) • Folosirea fondurilor structurale pentru cresterea competitivitatii la nivelul firmelor • Studiu de caz si consideratii privind capacitatea de absorbtie

 3. Partea I • Sprijinul financiar european inainte si dupa aderare • Reforma politicii europene de coeziune • Obiectivele de dezvoltare ale Romaniei (Programele operationale 2007-2013) • Folosirea fondurilor structurale pentru cresterea competitivitatii la nivelul firmelor • Studiu de caz si consideratii privind capacitatea de absorbtie

 4. Fondurile de preaderare • PHARE (Pologne et Hongrie, Assistance pour la Reconstruction Economique) • Finanteaza masurile prioritare legate de adoptarea acquis-ului comunitar, prin imbunatatirea capacitatii administrative sau sustinerea investitiilor conexe • Are o componenta ce vizeaza Coeziunea Economico-Sociala si o alta referitoare la Cooperarea Trans-frontaliera • ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) • Finanteaza proiectele majore de infrastructura de mediu si transport • SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development) • Finanteaza agricultura si dezvoltarea rurala • Contractare pana in 2006, derulare pana in 2010 (n+4)

 5. Evolutia fondurilor de pre-aderare • Fondurile corespunzatoare celor 3 instrumente de pre-aderare, incepand cu anul 2000 au reprezentat mai mult de 25% din totalul investitiilor din bugetul national • Fondurile de pre-aderare finanteaza proiecte pana in 2010 Sursa: Delegatia Comisiei Europene

 6. Legatura dintre fondurile de pre-aderare si post-aderare

 7. Alocari financiare estimative pentru Romania 2007- 2013 • Total buget peste 28 (30) miliarde de Euro • Agricultura si dezvoltare rurala – peste 11 miliarde Euro • Instrumente Structurale - peste 17 miliarde Euro • Cheltuirea fondurilor alocate in 9 ani - peste 8,5 milioane Euro in fiecare zi timp de 9 ani inclusiv sambete si duminici

 8. Alocare financiara estimativa Instrumente structurale 2007-2013 Milioane EURO Sursa: Delegatia Comisiei Europene

 9. Partea II • Sprijinul financiar european inainte si dupa aderare • Reforma politicii europene de coeziune • Obiectivele de dezvoltare ale Romaniei (Programele operationale 2007-2013) • Folosirea fondurilor structurale pentru cresterea competitivitatii la nivelul firmelor • Studiu de caz si consideratii privind capacitatea de absorbtie

 10. Reforma politicii de coeziune • Intarirea prioritatilor de la Lisabona: • Economie competitiva bazata pe cunoastere, cercetare si dezvoltare tehnologica, dezvoltare sustenabila, ocuparea fortei de munca • Prioritati strategice mai clare • Descentralizare, simplificare, responsabilitate fata de cetateni • “More value for money” (Curtea de Conturi)

 11. Obiective • Convergenţă (sprijina regiunile rămase în urmă din punct de vedere al dezvoltării economice), • Competitivitate Regională şi Ocupare (sprijina regiuni, altele decât cele rămase în urmă ca dezvoltare, pentru atingerea ţintelor Agendei Lisabona) • Cooperare Teritorială Europeană (promoveaza o dezvoltare echilibrată a întregului teritoriu comunitar, prin încurajarea cooperării şi schimbului de bune practici între toate regiunile UE) • trei axe: cooperare trans-frontalieră, transnaţională şi inter-regională

 12. Instrumente • 3 instrumente structurale: • Fondul European pentru Dezvoltare Regionala • Fondul Social European • Fondul de Coeziune • Separat Politica Agricola Comuna are propriile sale instrumente de dezvoltare echilibrata in mediul rural

 13. Programare • Programare multianuala (pe 7 ani) • Doar două documente programatice: • unul strategic - Cadrul Naţional Strategic de Referinţă (armonizând atât priorităţile naţionale, cât şi pe cele comunitare) şi • unul operaţional – Programele Operaţionale.

 14. Eligibilitate pentru Romania • Pentru obiectivul Convergenţă • Eligibilitate regionala (toate cele 8 regiuni NUTS II) • Eligibilitate nationala (tot teritoriul tarii) pentru Fondul de Coeziune • Pentru obiectivul Cooperare teritoriala europeană eligibilitate pt. toate cele trei axe: • Cooperare trans-frontaliera: 19 regiuni NUTS III • Cooperare trans-nationala: vor fi desemnate regiunile eligibile; tot teritoriul pt spatiul de cooperare Dunare-Balcani • Cooperare inter-regionala: in functie de proiectele dezvoltate • Pentru toate cele trei fonduri

 15. Sistemul de implementare COMITETUL DE MONITORIZARE PROGRAME OPERATIONALE (PO) AUTORITATE DE AUDIT AUTORITATE DE CERTIFICARE AUTORITATEA DE MANAGEMENT PO ORGANISME INTERMEDIARE BENEFICIARI PROIECTE SCHEME DE GRANTURI

 16. Calendar estimativ • Aprilie 2006 – finalizarea unei versiuni de lucru a Programelor Operationale, transmisa spre consultari la Bruxelles • Septembrie/Octombrie 2006 - prezentarea unor versiuni de lucru a Programelor Complement de catre AM (detalii de eligibilitate) • Ianuarie 2007 – Aderarea Romaniei la UE si transmiterea oficiala a Programelor Operationale spre adoptare • Martie/Aprilie 2007 – Aprobarea oficiala de catre UE a PO si a fondurilor alocate (data de la care cheltuielile devin eligibile) • Mai/Iunie 2007 – Primele apeluri de proiecte • Septembrie 2007 – Primele rambursari din fonduri structurale

 17. Cadrul institutional

 18. Partea III • Sprijinul financiar european inainte si dupa aderare • Reforma politicii europene de coeziune • Obiectivele de dezvoltare ale Romaniei (Programele operationale 2007-2013) • Folosirea fondurilor structurale pentru cresterea competitivitatii la nivelul firmelor • Studiu de caz si consideratii privind capacitatea de absorbtie

 19. Planul National de Dezvoltare (PND)2007- 2013 • PND 2007- 2013 fundamenteaza prioritatile si obiectivele de dezvoltare de vor fi negociate cu Comisia Europeana in vederea finantarii din Fondurile Structurale si de Coeziune. • PND reprezinta documentul pe baza caruia se elaboreaza • Cadrul Strategic National de Referinta (CSNR) 2007-2013, reprezentand strategia negociata cu Comisia Europeana pentru utilizarea instrumentelor structurale, si • Programele Operationale (PO) prin care se vor implementa aceste fonduri • PND 2007- 2013 - conform prevederilor HG nr.1115/2004 privind elaborarea în parteneriat a Planului National de Dezvoltare, care stabileste principiile metodologice, cadrul de lucru inter–institutional si mecanismele de consultare parteneriala.

 20. Obiectivele PND 2007- 2013 • Obiectivul Global al PND 2007- 2013: • „Reducerea cât mai rapida a disparitatilor de dezvoltare socio-economica intre România si Statele Membre ale Uniunii Europene”. • Conform estimarilor realizate, România ar putea recupera pâna în anul 2013 cca.10 puncte procentuale din decalajul general fata de UE, ajungând la cca. 41% din media comunitara (PIB/capita) • Obiectivul global se sprijina pe trei obiective specifice: • Cresterea competitivitatii pe termen lung a economiei românesti • Dezvoltarea la standarde europene a infrastructurii de baza • Perfectionarea si utilizarea mai eficienta a capitalului uman autohton

 21. Programarea financiara a PND 2007- 2013 Milioane EURO Sursa: Delegatia Comisiei Europene

 22. PND 2007- 2013Surse de finantare • Fondurile comunitare – 43% • Surse publice nationale (centrale si locale, inclusiv credite IFI/bancare ale institutiilor publice) - 48% • Surse private (cofinantari private aferente fondurilor comunitare) - 9%

 23. Prioritati nationale de dezvoltare 2007- 2013Programe operationale • POS CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE • Cresterea competitivitatii produselor si serviciilor • Dezvoltarea societatii informationale si a e-economiei • Dezvoltarea infrastructurii energetice • Dezvoltarea Turismului • Asistenta tehnica • POS INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT • Cresterea gradului de accesibilitate al Romaniei • Asigurarea transportului intermodal • Imbunatatirea calitatii si eficientei serviciilor • Dezvoltarea durabila a sectorului de transport • Asistenta tehnica • POS INFRASTRUCTURA DE MEDIU • Managementul durabil al surselor de apa • Modernizarea sistemului de gestionare a deseurilor • Cresterea standardelor de protectie a mediului si a calitatii vietii • Asistenta tehnica

 24. Programe operationale(cont.) • POS DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE • Adaptabilitatea angajatilor si a intreprinderilor, sprijinirea auto-angajarii si infiintarea de noi intreprinderi • Cresterea participarii la piata muncii, a capacitatii de angajare, prevenirea segregarii pe piata muncii si promovarea egalitatea de sanse • Incluziune sociala • Asistenta tehnica • POS ADMINISTRATIE PUBLICA • POR DEZVOLTARE REGIONALA • Imbunatatirea infrastructurii publice la nivel regional si local • Sprijinirea diversificarii economice locale si regionale • Dezvoltarea turismului local si regional • Sprijinirea regenerarii urbane • Asistenta tehnica

 25. Partea IV • Sprijinul financiar european inainte si dupa aderare • Reforma politicii europene de coeziune • Obiectivele de dezvoltare ale Romaniei (Programele operationale 2007-2013) • Folosirea fondurilor structurale pentru cresterea competitivitatii la nivelul firmelor • Studiu de caz si consideratii privind capacitatea de absorbtie

 26. Eligibilitatea firmelor pentru fondurile structurale • Eligibilitate directa – beneficiari directi (ajutor de stat) • POS Competitivitate • POR • POS Dezvoltarea Resurselor Umane • Eligibilitate indirecta – contracte cu beneficiarii directi • Toate PO unde sectorul public este beneficiar • Contractari de catre • Autoritati publice locale (Primarii, CJ) • Autoritati centrale (Ministere, Agentii etc.)

 27. Eligibilitate: POS Competitivitate • Autoritatea de Management: Ministerul Economiei si Comertului • Organisme intermediare: ANIMMC, Ministerul Educaţiei şi Cercetarii, MCTI, MTCT (Autoritatea Naţională de Turism), MEC – Direcţia Energie Obiectivul general: • Creştereaproductivităţii întreprinderilor româneşti pentrureducerea decalajelor faţă de productivitateamedie la nivelulUniunii.

 28. Obiectivele specifice ale POS Competitivitate sunt transpuse în 6 Axe prioritare, fiecare având unul sau mai multe domenii majore de intervenţie. Domeniile de intervenţie pot conţine una sau mai multe operaţiuni. Axa prioritară 1: Sistem de producţie inovativ Axa prioritară 2: Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru competitivitate Axa prioritară 3: Sprijin pentru folosirea tehnologiei informaţiei Axa prioritară 4: Creşterea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a energiei Axa prioritară 5: România, ca destinaţie atractivă pentru turism şi afaceri Axa prioritară 6: Asistenţă tehnică

 29. Axa prioritara I: Dezvoltarea unui sistem inovativ de productie 1.1. Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenta pe piata a întreprinderilor, in special IMM: • Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile; • Sprijin pentru achiziţia de servicii calificate în implementarea standardelor europene • Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare 1.2. Accesul la credit si finanţare

 30. 1.3. Dezvoltarea antreprenoriatului: • Dezvoltarea incubatoarelor de afaceri şi a altor infrastructuri specifice de afaceri; Sustinerea integrarii si dezvoltarii capacitatii competitive a IMM-urilor in cadrul structurilor de afaceri); • Consultanţă pentru elaborarea proiectelor/planurilor de afaceri, diseminare si informare (dezvoltarea de produse si strategii de firmă, consultanţă de tip general pentru dezvoltarea cooperărilor inter-firme şi a investiţiilor comune, consultanţă în domeniul investiţiilor, consultanţă financiară, activităţi de marketing şi promovare a firmelor, managementul şi dezvoltarea resurselor umane, organizarea producţiei, etc.); • Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în cadrul clusterelor şi lanţurilor de furnizori

 31. Axa prioritara I: Dezvoltarea unui sistem inovativ de productie (cont.)

 32. Axa prioritara II: Cercetare, dezvoltare tehnologică, inovare pentru competitivitate 2.1. Parteneriate de C-D între institute de cercetare/universităţi şi întreprinderi pentru generarea de rezultate direct aplicabile în economie 2.2. Investiţii în infrastructură de cercetare-dezvoltare 2.3 Cercetare-dezvoltare-inovare pentru întreprinderi

 33. Axa prioritara II: Cercetare, dezvoltare tehnologică, inovare pentru competitivitate 2.1. Parteneriate de C-D între institute de cercetare/universităţi şi întreprinderi pentru generarea de rezultate direct aplicabile în economie: • Cercetare industrială sau aplicată şi dezvoltare experimentală sau pre-competitivă; • Transfer de cunoştinţe şi diseminarea informaţiilor • Înregistrarea patentelor. 2.2. Investiţii în infrastructură de cercetare-dezvoltare • Dezvoltarea de poli de excelenta (grupuri de intreprinderi) 2.3 Cercetare-dezvoltare-inovare pentru întreprinderi • sprijin pentru firme nou înfiinţate (start-up) din domeniul high-tech şi spin-off-uri; • dezvoltarea de infrastructură de C-D • activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare pentru a realiza produse, servicii sau tehnologii noi sau îmbunătăţite.

 34. Axa prioritara III: Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public 3.1.Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei 3.2. Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice electronice moderne (e-guvernare, e-educaţie şi e-sănătate) 3.3. Dezvoltarea e-economiei

 35. Axa prioritara III: Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public 3.1.Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei: • accesul la servicii de internet şi pentru conectarea la internet prin conexiuni broadband (de bandă largă) si achiziţionarea de hardware şi software corespunzătoare. • Sprijin pentru furnizorii de reţele de comunicaţii electronice pentru construirea reţelelor broadband în zonele de eşec al pieţei; • Sprijin pentru autorităţile locale pentru construirea de reţele broadband în zonele de eşec al pieţei; Sprijin acordat autorităţilor locale pentru construirea de telecentre (info-chioşcuri) în zonele de eşec al pieţei, prin care să fie posibil accesul public la internet prin conexiuni broadband. 3.3. Dezvoltarea e-economiei: • Sprijin pentru sporirea inovaţiei în derularea proceselor de producţie şi modelul organizaţional prin introducerea de sisteme informatice integrate; introducerea şi dezvoltarea sistemelor integrate de management al afacerii (ERP, CRM), introducerea sistemelor informatice de management • Sprijin pentru aplicaţii electronice destinate derulării afacerilor • Sprijin pentru introducerea sistemelor electronice de licitaţie • Sprijin pentru realizarea de tranzacţii electronice securizate

 36. Axa prioritara IV: Imbunatatirea eficientei energetice, in conditiile dezvoltarii durabile a sistemului energetic 4.1. Imbunatatirea eficientei energetice: • Realizarea de investitii in construirea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, in retehnologizarea, modernizarea si reabilitarea celor existente in scopul cresterii eficientei energetice • Realizarea de investitii in extinderea si modernizarea retelelor de distributie a energiei electrice, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarea in conditii de siguranta si continuitate a serviciului de distributie; 4.2. Valorificarea resurselor regenerabile de energie: • Realizarea de investitii in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice prin valorificarea resurselor energetice eoliene, hidroenergetice, solare, a biomasei, a resurselor energetice geotermale 4.3. Reducerea impactului negativ al functionarii sistemului energetic asupra mediului: • Realizarea de investitii in instalatii de desulfurare, arzatoare cu NOx redus si filtre pentru Instalatiile Mari de Ardere cu perioade de tranzitie prevazute in Tratatul de Aderare

 37. Axa prioritara V: România ca destinatie atractiva pentru turism si afaceri 5.1. Promovarea turistica: • Imbunatatirea imaginii Romaniei ca destinatie turistica; branding, promovare • dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin susţinerea promovării produselor turistice si a activităţilor de marketing specifice 5.2. Dezvoltarea reţelei naţionale de Centre de Informare şi Promovare Turistică: • Crearea si operationalizarea centrelor de informare si promovare turistica, aflate in coordonarea ANT, in zone turistice cu potential ridicat; • Crearea unei baze naţionale computerizate de informaţii turistice; • Crearea unui sistem naţional integrat de colectare şi distribuire a informatiilor turistice cu acces on-line. Axa prioritara VI: Asistenta tehnica 6.1. Sprijin pentru management, implementare, monitorizare si control 6.2. Sprijin pentru comunicare, evaluare si dezvoltare IT

 38. Eligibilitate: POR • Autoritatea de Management: Ministerul Integrării Europene • Organisme Intermediare: Agenţiile de Dezvoltare Regională (8 regiuni) Obiectivul general: • creşterea economică mai accelerată a regiunilor slab dezvoltate, în vederea diminuării disparităţilor de dezvoltare interregionale şi intraregionale.

 39. Obiectivele specifice ale PO Regional sunt transpuse în 5Axe prioritare, fiecare având unul sau mai multe domenii majore de intervenţie. Axa prioritara 1: Imbunatatirea infrastructurii publice regionale si locale Axa prioritara 2: Consolidarea mediului de afaceri regional si local Axa prioritara 3: Dezvoltarea turismului regional si local Axa prioritara 4: Dezvoltare urbana durabila Axa prioritara 5: Asistenţa tehnică

 40. Axa prioritara I: Imbunatatirea infrastructurii publice regionale si locale 1.1. Reabilitarea/modernizarea infrastructurii judetene si locale de transport 1.2. Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea infrastructurii serviciilor de sanatate, sociale si de siguranta publica 1.3. Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea infrastructurii educationale Axa prioritara II: Consolidarea mediului de afaceri regional si local 2.1. Dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor de interes regional / local • Crearea si/sau extinderea diferitelor tipuri de structuri regionale/locale de sprijinire a afacerilor • Reabilitarea siturilor industriale abandonate

 41. Axa prioritara II: Consolidarea mediului de afaceri regional si local 2.2. Sprijinirea initiativelor antreprenoriale regionale/locale: microintreprinderi • Sprijinirea microintreprinderilor in achizitionarea de echipamente si tehnologii moderne pentru activitati de productie, servicii, constructii, achizitionarea de echipamente IT, relocalizarea in cadrul unor structuri de afaceri, extinderea/reabilitarea/amenajarea spatiilor de productie Axa prioritara III: Dezvoltarea turismului regional si local 3.1. Restaurarea si valorificarea patrimoniului cultural si istoric 3.2. Valorizarea resurselor naturale in contextul dezvoltarii durabile 3.3. Imbunatatirea calitatii serviciilor de turism de cazare si agrement Axa prioritara IV: Dezvoltare urbana durabila Axa prioritara V: Asistenta tehnica

 42. Eligibilitate: POS DRU • Autoritatea de Management: Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi al Familiei • Organisme Intermediare: ANOFM, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 8 OI regionale in subordinea MMSSF Obiectivul general: • Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii acestuia pe piaţa muncii, prin asigurarea oportunităţilor egale de învăţare pe tot parcursul vieţii şi dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi inclusive care să conducă, până în 2015, la integrarea durabilă pe piaţa muncii a 900.000 persoane.

 43. Obiectivele specifice ale POS DRU sunt transpuse în 7Axe prioritare, fiecare având unul sau mai multe domenii majore de intervenţie. Axa prioritara 1: Educatie si instruire in sprijinul cresterii si dezvoltarii unei societati bazate pe cunoastere Axa prioritara 2: Realizarea legaturii intre instruire permanenta si piata muncii Axa prioritara 3: Cresterea adaptabilitatii fortei de munca si a firmelor Axa prioritara 4: Modernizarea Serviciului Public de Ocupare Axa prioritara 5: Promovarea masurilor active de ocupare a fortei de munca Axa prioritara 6: Promovarea incluziunii sociale Axa prioritara 7: Asistenţa tehnică

 44. Axa prioritara I: Educatie si instruire in sprijinul cresterii si dezvoltarii unei societati bazate pe cunoastere 1.1. Educatie de calitate si formare initiala pentru invatamant profesional si tehnic, in sprijinul cresterii si al ocuparii 1.2. Educatie universitara in sprijinul unei societati bazate pe cunoastere 1.3. Capital uman competitiv in educatie si cercetare 1.4. Imbunatairea calitatii formarii profesionale pe tot parcursul vietii Axa prioritara III: Cresterea adaptabilitatii fortei de munca si a firmelor 3.1. Promovarea culturii antreprenoriale 3.2. Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii 3.3. Dezvoltarea de parteneriate si incurajarea initiativelor pentru partenerii sociali

 45. Eligibilitate indirecta: oportunitatea derularii de PPP • Schemele de parteneriat public-privat (PPP): • acorduri între actorii din sectorul public, respectiv sectorul privat pentru realizarea unui proiect sau furnizarea unor servicii ce sunt, în mod tradiţional, furnizate de sectorul public. Ambele părţi, public şi privat, împart investiţiile, riscurile, beneficiile şi responsabilităţile din implementarea proiectelor PPP. Tipuri de PPP: • Planificare-Construire-Operare (Design-Built-Operate) • Planificare-Construire-Operare-Finanţare (Design-Build-Operate-Finance) • Concesionarea

 46. Eligibilitatea Autoritatilor Publice Locale (APL) Autorităţile administraţiei publice locale vor fi eligibile să depună proiecte – singure sau în parteneriat – în cadrul tuturor Programelor Operaţionale, cu excepţia celui de Transport şi a celui de Asistenţă Tehnică, după cum urmează: POS Competitivitate, pentru Axele Prioritare: Dezvoltarea unui sistem inovativ de producţie, Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public, Îmbunătăţirea eficienţei energetice, în condiţiile dezvoltării durabile a sistemului energeticPOS Mediu, pentru Axele Prioritare: Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată, Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi reabilitarea siturilor poluate istoric, Îmbunătăţirea sistemelor de încălzire municipale în ariile prioritare selectate, Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii.POS DRU, pentru Axele Prioritare: Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, conectarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi a întreprinderilor, promovarea măsurilor active de ocupare, Promovarea incluziunii sociale.POR, pentru Axele Prioritare: Îmbunătăţirea infrastructurii publice regionale şi locale, Întărirea mediului de afaceri regional şi local, Dezvoltarea turismului regional şi local, Dezvoltarea urbană durabilă.PO Dezvoltarea Capacităţii Administrative, pentru Axa Prioritară Dezvoltarea capacităţii de îmbunătăţire a performanţei serviciilor în administraţia locală.

 47. Partea V • Sprijinul financiar european inainte si dupa aderare • Reforma politicii europene de coeziune • Obiectivele de dezvoltare ale Romaniei (Programele operationale 2007-2013) • Folosirea fondurilor structurale pentru cresterea competitivitatii la nivelul firmelor • Studiu de caz si consideratii privind capacitatea de absorbtie

 48. Studiu de caz (1) • Sector: prelucrarea lemnului (transformarea bustenilor, in vederea obtinerii de cherestea si prelucrarea cherestelei pentru a obtine produse intermediare (semi-finite) destinate industriei mobilei) • Firma deja activa de 4 ani pe piata, fiind infiintata insa de actionari care detin o companie producatoare de mobila (extindere in amonte) • Firma doreste sa investeasca intr-un utilaj care sa valorifice 100% materia prima (bustenii), fata de 50% in prezent – transformare rumegus in pelete • Firma este localizata intr-un oras mic, cu somaj ridicat, care nu este racordat la reteaua de gaze

 49. Studiu de caz (2) • Eligibilitate directa (acoperirea investitiei): • POS Competitivitate • Axa prioritara 1, Domeniul 1 – investitie productiva (prin investitia planificata – achizitionare echipament productiv - firma isi va creste productivitatea si va deveni mai competitiva) • Axa prioritara 2, Domeniul 3 – cercetare-dezvoltare-inovare (in cooperare cu Institutul National al Lemnului si cu Universitatea Transilvania, se pleaca din faza de cercetare, se gaseste in parteneriat solutia optima, se achizitioneaza tehnologia si se monitorizeaza implementarea)

 50. Studiu de caz (3) • Eligibilitate directa (activitati conexe): • POS Competitivitate • Axa prioritara 1, Domeniul 2 – consultanta (firma solicita sprijin pentru achizitionarea de servicii de consultanta in vederea stabilirii unei strategii de piata) • POR • Axa prioritara 2, Domeniul 2 – microintreprinderi (firma poate crea o microintreprindere – start-up – care sa gestioneze echipamentul achizitionat) • POS DRU • Axele prioritare 1 sau 3 – formare / pregatire la locul de munca (firma poate solicita fonduri pentru pregatirea personalului angajat sa opereze echipamentul achizitionat)