Formy ochrony przyrody w Polsce oraz wybrane aspekty ochrony przyrody w innych krajach Unii Europejs...
Download
1 / 51

Autor: Paweł Głąb - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

Formy ochrony przyrody w Polsce oraz wybrane aspekty ochrony przyrody w innych krajach Unii Europejskiej. Autor: Paweł Głąb. „Idea ochrony przyrody, podobnie jak zasada moralna, jest jak sól, która nie stanowi odrębnej potrawy, ale do każdej potrawy przydana być winna.”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Autor: Paweł Głąb' - hisano


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Formy ochrony przyrody w Polsce oraz wybrane aspekty ochrony przyrody w innych krajach Unii Europejskiej

Autor:

Paweł Głąb


„Idea ochrony przyrody, podobnie jak zasada moralna, jest jak sól, która nie stanowi odrębnej potrawy, ale do każdej potrawy przydana być winna.”

(Aforyzm z początku XX wieku)


Podstawy prawne ochrony przyrody w polsce
PODSTAWY PRAWNE OCHRONY PRZYRODY W POLSCE jak sól, która nie stanowi odrębnej potrawy, ale do każdej potrawy przydana być winna.”

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

 • Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (wraz ze zmianami z roku 2008)

 • Ustawa o lasach z dnia 16 października 1991 r.

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną


 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów, typów i podtypów rezerwatów przyrody

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie trybu i zakresu opracowania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000


 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody

 • DYREKTYWA RADY 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 rokuw sprawie ochrony dzikich ptaków

 • DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory


Park narodowy
PARK NARODOWY w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody

Obejmuje obszar chroniony o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, wyróżniający się szczególnymi wartościami naukowymi, przyrodniczymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, na którym ochronie podlega całość przyrody oraz swoiste cechy krajobrazu.

WSZELKIE DZIAŁANIA NA TERENIE PARKU SĄ PODPORZĄDKOWANE OCHRONIE PRZYRODY I MAJĄ PIERWSZEŃSTWO PRZED WSZYSTKIMI INNYMI DZIAŁANIAMI.

Nadrzędnym celem parku jest poznanie i zachowanie całych ekosystemów danego terenu wraz z warunkami ich funkcjonowania oraz odtwarzanie zniekształconych i zanikłych elementów rodzimej przyrody.


Park jest tworzony rozporządzeniem w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrodyRady Ministrów. Likwidacja parku może nastąpić na mocy rozporządzenia Rady Ministrów wyłącznie w razie bezpowrotnej utraty jego wartości przyrodniczych i kulturowych. Wszystkie wyżej wymienione działania mogą nastąpić tylko po uzgodnieniu z jednostkami samorządu terytorialnego, na których obszarze działania planuje się zmiany.


WIĘKSZOŚĆ PARKÓW NARODOWYCH POWSTAŁA PO 1949 ROKU. NA POGÓRZU I W GÓRACH POŁOŻONYCH JEST 10 PARKÓW NARODOWYCH. PARKI NARODOWE W POLSCE POSIADAJĄ W ZDECYDOWANEJ WIĘKSZOŚCI CHARAKTER LEŚNY ( PONAD 62% ICH POWIERZCHNI ZAJMUJĄ LASY). WYJĄTEK STANOWIĄ SŁOWIŃSKI I WOLIŃSKI PARK NARODOWY, W KTÓRYM DOMINUJĄ WODY ORAZ BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY Z TORFOWISKAMI. JEDYNYM PARKIEM CAŁKOWICIE POZBAWIONYM LASÓW JEST PARK NARODOWY UJŚCIE WARTY


Loga i nazwy park w narodowych
LOGA I NAZWY PARKÓW NARODOWYCH POGÓRZU I W GÓRACH POŁOŻONYCH JEST 10 PARKÓW NARODOWYCH. PARKI NARODOWE W POLSCE POSIADAJĄ W ZDECYDOWANEJ WIĘKSZOŚCI CHARAKTER LEŚNY ( PONAD 62% ICH POWIERZCHNI ZAJMUJĄ LASY). WYJĄTEK STANOWIĄ SŁOWIŃSKI I WOLIŃSKI PARK NARODOWY, W KTÓRYM DOMINUJĄ WODY ORAZ BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY Z TORFOWISKAMI. JEDYNYM PARKIEM CAŁKOWICIE POZBAWIONYM LASÓW JEST PARK NARODOWY UJŚCIE WARTY


Loga i nazwy park w narodowych c d
LOGA I NAZWY PARKÓW NARODOWYCH C.D. POGÓRZU I W GÓRACH POŁOŻONYCH JEST 10 PARKÓW NARODOWYCH. PARKI NARODOWE W POLSCE POSIADAJĄ W ZDECYDOWANEJ WIĘKSZOŚCI CHARAKTER LEŚNY ( PONAD 62% ICH POWIERZCHNI ZAJMUJĄ LASY). WYJĄTEK STANOWIĄ SŁOWIŃSKI I WOLIŃSKI PARK NARODOWY, W KTÓRYM DOMINUJĄ WODY ORAZ BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY Z TORFOWISKAMI. JEDYNYM PARKIEM CAŁKOWICIE POZBAWIONYM LASÓW JEST PARK NARODOWY UJŚCIE WARTY


Plan ochrony dla parku narodowego zawiera
PLAN OCHRONY DLA PARKU NARODOWEGO ZAWIERA: POGÓRZU I W GÓRACH POŁOŻONYCH JEST 10 PARKÓW NARODOWYCH. PARKI NARODOWE W POLSCE POSIADAJĄ W ZDECYDOWANEJ WIĘKSZOŚCI CHARAKTER LEŚNY ( PONAD 62% ICH POWIERZCHNI ZAJMUJĄ LASY). WYJĄTEK STANOWIĄ SŁOWIŃSKI I WOLIŃSKI PARK NARODOWY, W KTÓRYM DOMINUJĄ WODY ORAZ BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY Z TORFOWISKAMI. JEDYNYM PARKIEM CAŁKOWICIE POZBAWIONYM LASÓW JEST PARK NARODOWY UJŚCIE WARTY

 • SPOSOBY UŻYTKOWANIA GLEBY

 • ZAGADNIENIA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

 • SPOSOBY OCHRONY EKOSYSTEMÓW LĄDOWYCH

 • SPOSOBY OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT DZIKOWYSTĘPUJĄCYCH ORAZ ICH SIEDLISK

 • UTRZYMANIA LUB PRZYWRACANIA UTRACONYCH WARTOŚCI KULTUROWYCH

 • OCHRONY WALORÓW KRAJOBRAZOWYCH


RÓŻNICE W PRZYJĘTYCH ZASADACH GOSPODARKI LEŚNEJ W LASACH GOSPODARCZYCH I W ZASADACH OCHRONY W PARKACH NARODOWYCH


Rezerwat przyrody
REZERWAT PRZYRODY GOSPODARCZYCH I W ZASADACH OCHRONY W PARKACH NARODOWYCH

OBSZAR ZACHOWANY W STANIE NATURALNYM LUB MAŁO ZMIENIONYM, EKOSYSTEMY, OSTOJE I SIEDLISKA PRZYRODNICZE, A TAKŻE SIEDLISKA ROŚLIN, ZWIERZĄT, GRZYBÓW ORAZ TWORY I SKŁADNIKI PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ WYRÓŻNIAJĄCE SIĘ SZCZEGÓLNYMI WARTOŚCIAMI PRZYRODNICZYMI, NAUKOWYMI, KULTUROWYMI BĄDŹ WALORAMI KRAJOBRAZOWYMI


REZERWAT PRZYRODY POWOŁUJE W DRODZE AKTU PRAWA MIEJSCOWEGO W FORMIE ZARZĄDZENIA REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA. W TEJ SAMEJ FORMIE JEDNAK, DOPIERO PO ZASIĘGNIĘCIU OPINII REGIONALNEJ RADY OCHRONY PRZYRODY MOŻE ON TAKŻE ZWIĘKSZYĆ OBSZAR REZERWATU, ZMIENIĆ CELE OCHRONY, A W RAZIE BEZPOWROTNYCH UTRATY WARTOŚCI PRZYRODNICZYCH-ZMNIEJSZYĆ OBSZAR REZERWATU PRZYRODY ALBO GO ZLIKWIDOWAĆ.


Typy rezerwat w
TYPY REZERWATÓW W FORMIE ZARZĄDZENIA REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA. W TEJ SAMEJ FORMIE JEDNAK, DOPIERO PO ZASIĘGNIĘCIU OPINII REGIONALNEJ RADY OCHRONY PRZYRODY MOŻE ON TAKŻE ZWIĘKSZYĆ OBSZAR REZERWATU, ZMIENIĆ CELE OCHRONY, A W RAZIE BEZPOWROTNYCH UTRATY WARTOŚCI PRZYRODNICZYCH-ZMNIEJSZYĆ OBSZAR REZERWATU PRZYRODY ALBO GO ZLIKWIDOWAĆ.

 • LEŚNE

 • FLORYSTYCZNE

 • TORFOWISKOWE

 • FAUNISTYCZNE

 • KRAJOBRAZOWE

 • PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ

 • STEPOWE

 • WODNE

 • SŁONOROŚLOWE


Przyk ady bardziej znanych rezerwat w
PRZYKŁADY BARDZIEJ ZNANYCH REZERWATÓW W FORMIE ZARZĄDZENIA REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA. W TEJ SAMEJ FORMIE JEDNAK, DOPIERO PO ZASIĘGNIĘCIU OPINII REGIONALNEJ RADY OCHRONY PRZYRODY MOŻE ON TAKŻE ZWIĘKSZYĆ OBSZAR REZERWATU, ZMIENIĆ CELE OCHRONY, A W RAZIE BEZPOWROTNYCH UTRATY WARTOŚCI PRZYRODNICZYCH-ZMNIEJSZYĆ OBSZAR REZERWATU PRZYRODY ALBO GO ZLIKWIDOWAĆ.

 • TORFOWISKO POD ZIELEŃCEM- REZERWAT FLORYSTYCZNY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM, CHRONI TORFOWISKO WYSOKIE Z BRZOZĄ KARŁOWATĄ I SOSNĄ BŁOTNĄ

 • CISY ROKICKIE- TO REZERWAT LEŚNY W NADLEŚNICTWIE ROKITA (WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE). CHRONI ON NAJLICZNIEJSZĄ POPULACJĘ CISA W POLSCE

 • BIELINEK- REZERWAT Z ROŚLINNOŚCIĄ STEPOWĄ (WOJ. ZACHODNIPOMORSKIE), ZE STANOWISKAMI BARDZO RZADKICH GATUNKÓW ŚRÓDZIEMNOMORSKICH I PONTYJSKICH (DĄB OMSZONY, NAWROT CZERWONOBŁEKITNY I OMAN NIEMIECKI)

 • OSTOJA BOBRÓW NA RZECE PASŁĘCE- REZERWAT FAUNISTYCZNY (WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE) CHRONIĄCY POPULACJĘ BOBRA

 • BARANIA GÓRA- REZERWAT KRAJOBRAZOWY Z NAJWYŻSZYM WZNIESIENIEM BESKIDU ŚLĄSKIEGO (1220m n.p.m.). JEST TO OBSZAR POKRYTY LASAMI JODŁOWO-BUKOWYMI


 • GŁAZY KRASNOLUDKÓW- REZERWAT PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ (WOJ. DOLNOŚLĄSKIE) CHRONIĄCY WIELOPOSTACIOWE FORMY ZWIETRZAŁEGO PIASKOWCA

 • BARCZA- REZERWAT GEOLOGICZNY (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE). WYSTĘPUJĄ TU M.IN. TUFITY ŚWIADCZĄCE O TYM, ŻE W ZAMIERZCHŁEJ PRZESZŁOŚCI W GÓRACH ŚWIĘTOKRZYSKICH BYŁY WULKANY


Park krajobrazowy
PARK KRAJOBRAZOWY DOLNOŚLĄSKIE) CHRONIĄCY WIELOPOSTACIOWE FORMY ZWIETRZAŁEGO PIASKOWCA

OBSZAR CHRONIONY ZE WZGLĘDU NA WARTOŚCI PRZYRODNICZE, HISTORYCZNE I KULTUROWE. CELEM JEGO UTWORZENIA JEST ZACHOWANIE, POPULARYZACJA I UPOWSZECHNIENIE TYCH WARTOŚCI W WARUNKACH ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.

GRUNTY ROLNE, LEŚNE I INNE NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄCE SIĘ W GRANICACH PARKU SĄ NADAL UŻYTKOWANE GOSPODARCZO


Parki krajobrazowe w polsce prezentuj nast puj ce typy krajobraz w
PARKI KRAJOBRAZOWE W POLSCE PREZENTUJĄ NASTĘPUJĄCE TYPY KRAJOBRAZÓW

 • PARKI NADMORSKIE- 1,7%

 • PARKI POJEZIERNE- 15%

 • PARKI DOLINNE I RÓWNINNE- 17,8%

 • PARKI LEŚNE- 17,3%

 • PARKI WYŻYNNE- 22,8%

 • PARKI GÓRSKIE- 12,6%

 • INNE ( W TYM KRAJOBRAZU KULTUROWEGO)- 12,8%


Parki krajobrazowe l ska
PARKI KRAJOBRAZOWE ŚLĄSKA KRAJOBRAZÓW

 • ZESPÓŁ JURAJSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH (OBEJMUJE RÓWNIEŻ CZĘŚĆ WOJ. MAŁOPOLSKIEGO)

 • CYSTERSKIE KOMPOZYCJE KRAJOBRAZOWE RUD WIELKICH

 • LASY NAD GÓRNĄ LISTRAWĄ

 • P. K. BESKIDU ŚLĄSKIEGO

 • ŻYWIECKI PARK KRAJOBRAZOWY

 • P. K. BESKIDU MAŁEGO


Obszar chronionego krajobrazu
OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU KRAJOBRAZÓW

OBEJMUJE TERENY CHRONIONE ZE WZGLĘDU NA WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ KRAJOBRAZ O ZRÓŻNICOWANYCH EKOSYSTEMACH, WARTOŚCIOWE DZIĘKI MOŻLIWOŚCI ZASPOKAJANIA POTRZEB ZWIĄZANYCH Z MASOWĄ TURYSTYKĄ I WYPOCZYNKIEM LUB Z RACJI PEŁNIONEJ FUNKCJI KORYTARZY EKOLOGICZNYCH


WIĘKSZOŚĆ Z OBSZARÓW CHRONIONEGO KRAJOBRAZU NIE PRZEKRACZA 10 TYS. HA, A TYLKO NIECO PONAD 10% OBSZARÓW ZLOKALIZOWANYCH JEST NA POWIERZCHNIACH PRZEKRACZAJĄCYCH 50 TYS. HA.

MIMO TO OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU ZAJMUJĄ NAJWIĘKSZĄ POWIERZCHNIĘ SPOŚRÓD OBSZARÓW CHRONIONYCH W KRAJU


Pomnik przyrody
POMNIK PRZYRODY PRZEKRACZA 10 TYS. HA, A TYLKO NIECO PONAD 10% OBSZARÓW ZLOKALIZOWANYCH JEST NA POWIERZCHNIACH PRZEKRACZAJĄCYCH 50 TYS. HA.

POJEDYNCZE TWORY PRZYRODY ŻYWEJ I NIEOŻYWIONEJ LUB ICH SKUPIENIA O SZCZEGÓLNEJ WARTOŚCI NAUKOWEJ, KULTUROWEJ, HISTORYCZNO-PAMIĄTKOWEJ ORAZ ODZNACZAJĄCE SIĘ INDYWIDUALNYMI CECHAMI, WYRÓŻNIAJĄCYMI JE WŚRÓD INNYCH TWORÓW


W SZCZEGÓLNOŚCI SĄ TO: PRZEKRACZA 10 TYS. HA, A TYLKO NIECO PONAD 10% OBSZARÓW ZLOKALIZOWANYCH JEST NA POWIERZCHNIACH PRZEKRACZAJĄCYCH 50 TYS. HA.

 • SĘDZIWE I OKAZAŁYCH ROZMIARÓW DRZEWA I KRZEWY GATUNKÓW RODZIMYCH LUB OBCYCH

 • ŹRÓDŁA

 • WODOSPADY

 • WYWIERZYSKA (SILNE ŹRÓDLISKA NA OBSZARZE KRASOWYM)

 • SKAŁKI

 • JARY

 • GŁAZY NARZUTOWE

 • JASKINIE


Tablica znacz ca pomniki przyrody
TABLICA ZNACZĄCA POMNIKI PRZYRODY PRZEKRACZA 10 TYS. HA, A TYLKO NIECO PONAD 10% OBSZARÓW ZLOKALIZOWANYCH JEST NA POWIERZCHNIACH PRZEKRACZAJĄCYCH 50 TYS. HA.


NAJBARDZIEJ ZNANE POMNIKI PRZYRODY W POLSCE PRZEKRACZA 10 TYS. HA, A TYLKO NIECO PONAD 10% OBSZARÓW ZLOKALIZOWANYCH JEST NA POWIERZCHNIACH PRZEKRACZAJĄCYCH 50 TYS. HA.

DĄB „BARTEK”


DĘBY ROGALIŃSKIE – „LECH”, „CZECH”, I „RUS” PRZEKRACZA 10 TYS. HA, A TYLKO NIECO PONAD 10% OBSZARÓW ZLOKALIZOWANYCH JEST NA POWIERZCHNIACH PRZEKRACZAJĄCYCH 50 TYS. HA.


DĄB „CHROBRY” PRZEKRACZA 10 TYS. HA, A TYLKO NIECO PONAD 10% OBSZARÓW ZLOKALIZOWANYCH JEST NA POWIERZCHNIACH PRZEKRACZAJĄCYCH 50 TYS. HA.


CIS POSPOLITY W HENRYKOWIE LUBAŃSKIM PRZEKRACZA 10 TYS. HA, A TYLKO NIECO PONAD 10% OBSZARÓW ZLOKALIZOWANYCH JEST NA POWIERZCHNIACH PRZEKRACZAJĄCYCH 50 TYS. HA.Stanowisko dokumentacyjne
STANOWISKO DOKUMENTACYJNE MAZOWIECKI)

STANOWISKIEM DOKUMENTACYJNYM PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ SĄ NIE WYODRĘBNIAJĄCE SIĘ NA POWIERZCHNI ZIEMII LUB MOŻLIWE DO UDOSTĘPNIENIA, WAŻNE POD WZGLĘDEM NAUKOWYM I DYDAKTYCZNYM MIEJSCA WYSTĘPOWANIA FORMACJI GEOLOGICZNYCH, NAGROMADZEŃ SKAMIENIAŁOŚCI LUB TWORÓW MINERALNYCH, JASKINIE LUB SCHRONISKA POSKALNE WRAZ Z NAMULISKAMI ORAZ FRAGEMNTY EKSPLOATOWANYCH I NIECZYNNYCH WYROBISK POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH. DO TEJ FORMY OCHRONY MOŻNA TAKŻE ZALICZYĆ MIEJSCA WYSTĘPOWANIA KOPALNYCH SZCZĄTKÓW ROŚLIN LUB ZWIERZĄT.


Szczególny charakter województwa śląskiego, wynikający zarówno z warunków naturalnych (duże zróżnicowanie geologiczne), jak i z jego gospodarczego wykorzystywania na przestrzeni kilkuset lat, sprawia, iż mamy tu wyjątkowo dużo ciekawych obiektów, kwalifikujących się do objęcia tą formą ochrony. Stare wyrobiska i odsłonięcia warstw skalnych (pozostałość po powierzchniowej eksploatacji kruszców), naturalne wychodnie skał, a nawet niektóre hałdy - to potencjalne stanowiska dokumentacyjne. Niestety, ciągle nie docenia się ich wartości naukowych, dokumentacyjnych i dydaktycznych, co widać po niewielkiej liczbie miejsc (3 obiekty) uznanych za stanowiska dokumentacyjne.


Ochron obj to na l sku
OCHRONĄ OBJĘTO NA ŚLĄSKU: zarówno z warunków naturalnych (duże zróżnicowanie geologiczne), jak i z jego gospodarczego wykorzystywania na przestrzeni kilkuset lat, sprawia, iż mamy tu wyjątkowo dużo ciekawych obiektów, kwalifikujących się do objęcia tą formą ochrony. Stare wyrobiska i odsłonięcia warstw skalnych (pozostałość po powierzchniowej eksploatacji kruszców), naturalne wychodnie skał, a nawet niektóre hałdy - to potencjalne stanowiska dokumentacyjne. Niestety, ciągle nie docenia się ich wartości naukowych, dokumentacyjnych i dydaktycznych, co widać po niewielkiej liczbie miejsc (3 obiekty) uznanych za stanowiska dokumentacyjne.

 • wychodnię karbońskich piaskowców paralitycznych należących do warstw porębskich na terenie miasta Rydułtowy

 • odkrywkę cieszynitów w Cieszynie

 • wyrobisko dolomitu (Blachówka) o powierzchni 6 ha położone w Bytomiu


U ytek ekologiczny
UŻYTEK EKOLOGICZNY zarówno z warunków naturalnych (duże zróżnicowanie geologiczne), jak i z jego gospodarczego wykorzystywania na przestrzeni kilkuset lat, sprawia, iż mamy tu wyjątkowo dużo ciekawych obiektów, kwalifikujących się do objęcia tą formą ochrony. Stare wyrobiska i odsłonięcia warstw skalnych (pozostałość po powierzchniowej eksploatacji kruszców), naturalne wychodnie skał, a nawet niektóre hałdy - to potencjalne stanowiska dokumentacyjne. Niestety, ciągle nie docenia się ich wartości naukowych, dokumentacyjnych i dydaktycznych, co widać po niewielkiej liczbie miejsc (3 obiekty) uznanych za stanowiska dokumentacyjne.

UŻYTKAMI EKOLOGICZNYMI SĄ ZASŁUGUJĄCE NA OCHRONĘ POZOSTAŁOŚCI EKOSYSTEMÓW, MAJĄCYCH ZNACZENIE DLA ZACHOWANIA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ, JAK:

 • NATURALNE ZBIORNIKI WODNE

 • ŚRÓDPOLNE I ŚRÓDLEŚNE OCZKA WODNE

 • KĘPY DRZEW I KRZEWÓW

 • BAGNA

 • TORFOWISKA

 • WYDMY

 • PŁATY NIE UŻYTKOWANEJ ROŚLINNOŚCI


 • STARORZECZA zarówno z warunków naturalnych (duże zróżnicowanie geologiczne), jak i z jego gospodarczego wykorzystywania na przestrzeni kilkuset lat, sprawia, iż mamy tu wyjątkowo dużo ciekawych obiektów, kwalifikujących się do objęcia tą formą ochrony. Stare wyrobiska i odsłonięcia warstw skalnych (pozostałość po powierzchniowej eksploatacji kruszców), naturalne wychodnie skał, a nawet niektóre hałdy - to potencjalne stanowiska dokumentacyjne. Niestety, ciągle nie docenia się ich wartości naukowych, dokumentacyjnych i dydaktycznych, co widać po niewielkiej liczbie miejsc (3 obiekty) uznanych za stanowiska dokumentacyjne.

 • WYCHODNIE SKALNE

 • SKARPY

 • KAMIEŃCE

 • SIEDLISKA PRZYRODNICZE

 • STANOWISKA RZADKICH LUB CHRONIONYCH GATUNKÓW ROŚLIN, ZWIERZĄT I GRZYBÓW

 • OSTOJE I MIEJSCE ROZMNAŻANIA LUB MIEJSCA SEZONOWEGO PRZEBYWANIA RZADKICH I CHRONIONYCH GATUNKÓW ZWIERZĄT

  UŻYTKIEM EKOLOGICZNYM JEST M.IN. FRAGMENT PUSTYNI BŁĘDOWSKIEJ


Zesp przyrodniczo krajobrazowy
ZESPÓŁ PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWY zarówno z warunków naturalnych (duże zróżnicowanie geologiczne), jak i z jego gospodarczego wykorzystywania na przestrzeni kilkuset lat, sprawia, iż mamy tu wyjątkowo dużo ciekawych obiektów, kwalifikujących się do objęcia tą formą ochrony. Stare wyrobiska i odsłonięcia warstw skalnych (pozostałość po powierzchniowej eksploatacji kruszców), naturalne wychodnie skał, a nawet niektóre hałdy - to potencjalne stanowiska dokumentacyjne. Niestety, ciągle nie docenia się ich wartości naukowych, dokumentacyjnych i dydaktycznych, co widać po niewielkiej liczbie miejsc (3 obiekty) uznanych za stanowiska dokumentacyjne.

WYŻEJ WSPOMNIANĄ FORMĘ OCHRONY PRZYRODY WYZNACZA SIĘ W CELU OCHRONY WYJĄTKOWO CENNYCH FRAGMENTÓW KRAJOBRAZU NATURALNEGO I KULTUROWEGO, DLA ZACHOWANIA JEGO WARTOŚCI ESTETYCZNYCH LUB WIDOKOWYCH.

MOGĄ TO BYĆ NP. PAŁACE LUB INNE ZABUDOWANIA OTOCZONE PARKIEM O SZCZEGÓLNYCH WALORACH KRAJOBRAZOWYCH ALBO PRZYKŁADY HARMONIJNEGO UKŁADU EKOLOGICZNEGO


Natura 2000
NATURA 2000 zarówno z warunków naturalnych (duże zróżnicowanie geologiczne), jak i z jego gospodarczego wykorzystywania na przestrzeni kilkuset lat, sprawia, iż mamy tu wyjątkowo dużo ciekawych obiektów, kwalifikujących się do objęcia tą formą ochrony. Stare wyrobiska i odsłonięcia warstw skalnych (pozostałość po powierzchniowej eksploatacji kruszców), naturalne wychodnie skał, a nawet niektóre hałdy - to potencjalne stanowiska dokumentacyjne. Niestety, ciągle nie docenia się ich wartości naukowych, dokumentacyjnych i dydaktycznych, co widać po niewielkiej liczbie miejsc (3 obiekty) uznanych za stanowiska dokumentacyjne.

Obszar Natura 2000 to nowa forma ochrony przyrody (obok istniejących parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, czy innych) wprowadzana w naszym kraju od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Za obszary Natura 2000 uznaje się tereny najważniejsze dla zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin, zwierząt czy charakterystycznych siedlisk przyrodniczych, mających znaczenie dla ochrony wartości przyrodniczych Europy

OBSZAR NATURA 2000 MOŻE OBEJMOWAĆ CZĘŚĆ LUB CAŁOŚĆ OBSZARÓW I OBIEKTÓW OBJĘTYCH INNYMI FORMAMI OCHRONY PRZYRODY


Podstawy prawne sieci natura 2000
PODSTAWY PRAWNE SIECI NATURA 2000 zarówno z warunków naturalnych (duże zróżnicowanie geologiczne), jak i z jego gospodarczego wykorzystywania na przestrzeni kilkuset lat, sprawia, iż mamy tu wyjątkowo dużo ciekawych obiektów, kwalifikujących się do objęcia tą formą ochrony. Stare wyrobiska i odsłonięcia warstw skalnych (pozostałość po powierzchniowej eksploatacji kruszców), naturalne wychodnie skał, a nawet niektóre hałdy - to potencjalne stanowiska dokumentacyjne. Niestety, ciągle nie docenia się ich wartości naukowych, dokumentacyjnych i dydaktycznych, co widać po niewielkiej liczbie miejsc (3 obiekty) uznanych za stanowiska dokumentacyjne.

 • DYREKTYWA RADY 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 rokuw sprawie ochrony dzikich ptaków (DYREKTYWA PTASIA)

 • DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (DYREKTYWA SIEDLISKOWA LUB HABITATOWA)


Na potrzeby polityki ochrony przyrody w europie wydzielono 9 region w biogeograficznych
NA POTRZEBY POLITYKI OCHRONY PRZYRODY W EUROPIE WYDZIELONO 9 REGIONÓW BIOGEOGRAFICZNYCH

 • Borealny

 • Kontynentalny

 • Atlantycki

 • Alpejski

 • Śródziemnomorski

 • Makaronezyjski

 • Panoński

 • Stepowy

 • Czarnomorski

  Kryteria ich wydzielenia to warunki klimatyczne, ukształtowanie i pokrycie terenu (występowanie roślinności, w tym lasów) oraz występowanie określonych gatunków


W ramach natury 2000 tworzone s dwa rodzaje chronionych obszar w
W RAMACH NATURY 2000 TWORZONE SĄ DWA RODZAJE CHRONIONYCH OBSZARÓW:

 • SPECJALNE OBSZARY OCHRONY SIEDLISK (SOO) – OBSZARY WYZNACZONE W CELU TRWAŁEJ OCHRONY SIEDLISK PRZYRODNICZYCH LUB POPULACJI ZAGROŻONYCH WYGINIĘCIEM GATUNKÓW ROŚLIN LUB ZWIERZĄT LUB W CELU ODTWORZENIA WŁAŚCIWEGO STANU OCHRONY SIEDLISK PRZYRODNICZYCH LUB WŁAŚCIWEGO STANU OCHRONY TYCH GATUNKÓW

 • OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW (OSO) – OBSZARY WYZNACZONE DO OCHRONY POPULACJI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH PTAKÓW JEDNEGO LUB WIELU GATUNKÓW, W KTÓREGO GRANICACH PTAKI MAJĄ KORZYSTNE WARUNKI BYTOWANIA W CIĄGU CAŁEGO ŻYCIA, W DOWOLNYM JEGO OKRESIE, ALBO STADIUM ROZWOJU


W przyszłości sieć będzie pokrywała znaczną część Unii Europejskiej – co najmniej 20% powierzchni. Już dziś około 25 tys. obszarów Natura 2000 wyznaczonych we wszystkich 27 krajach członkowskich zajmuje niewiele mniej niż te 20%, a proces ich wyznaczania jeszcze się nie zakończył. Od stanu zachowania przyrody, stopnia unikatowości w skali europejskiej i jej udokumentowania zależy to, jak duża część danego kraju będzie włączona do sieci Natura 2000. W Słowenii np. będzie to prawdopodobnie ok.  35%, w Hiszpanii ok. 25%, w Wielkiej Brytanii niewiele ponad 5%, a w Polsce 20%, czyli na średnim poziomie w UE.


OBSZAROM NATURA 2000 NADAJE SIĘ NAZWY WŁASNE, NAJCZĘŚCIEJ KORZYSTAJĄC Z LOKALNYCH NAZW GEOGRAFICZNYCH, A CZASEM Z NAZW GŁÓWNYCH PRZEDMIOTÓW OCHRONY

 • BESKID ŻYWIECKI (OSO)+(SOO)

 • BABIA GÓRA (OSO)

 • BESKID ŚLĄSKI (SOO)

 • BESKID MAŁY (SOO)

 • CIESZYŃSKIE ZRÓDŁA TUFOWE (SOO)

 • DOLINA GÓRNEJ WISŁY (OSO)

 • GRANICZNY MEANDER ODRY (SOO)

 • DOLINA DOLNEJ SOŁY (OSO)

 • STAWY W BRZESZCZACH (OSO)

 • STAWY WIELIKĄT I LAS TWORKOWSKI (OSO)

 • STAWY ŁĘŻCZOK (SOO)

 • PUSTYNIA BŁĘDOWSKA (SOO)

 • PODZIEMIA TARNOGÓRSKO-BYTOMSKIE (SOO)

 • OSTOJA ŚRODKOWOJURAJSKA (SOO)

 • OSTOJA OLSZTYŃSKO-MIROWSKA (SOO)


Logo natura 2000
LOGO NATURA 2000 NAJCZĘŚCIEJ KORZYSTAJĄC Z LOKALNYCH NAZW


Rezerwaty biosfery
REZERWATY BIOSFERY NAJCZĘŚCIEJ KORZYSTAJĄC Z LOKALNYCH NAZW

JEST TO WYZNACZONY OBSZAR CHRONIONY ZAWIERAJĄCY CENNE ZASOBY PRZYRODNICZE. W RAMACH TYCH REZERWATÓW ZNAJDUJĄ SIĘ EKOSYSTEMY REPREZENTATYWNE DLA GŁÓWNYCH BIOMÓW DANEGO KRAJU. W RAMACH KAŻDEGO REZERWATU TEGO TYPU WYRÓŻNIA SIĘ STREFĘ CENTRALNĄ, BUFOROWĄ ORAZ PRZEJŚCIOWĄ.

REZERWATY BIOSFERY SĄ TWORZONE OD 1970 ROKU (WG WYTYCZNYCH USTALONYCH NA KONFERENCJI GENERALNEJ UNESCO)


G wne zadania rezerwat w biosfery
GŁÓWNE ZADANIA REZERWATÓW BIOSFERY NAJCZĘŚCIEJ KORZYSTAJĄC Z LOKALNYCH NAZW

 • ZAPEWNIENIE TERENÓW DO BADAŃ EKOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH

 • STWORZENIE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA

 • ZACHOWANIE RÓŻNORODNOŚCI ZESPOŁÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT W EKOSYSTEMACH NATURALNYCH I PÓŁNATURALNYCH

 • OCHRONA GENETYCZNA RÓŻNORODNOŚCI GATUNKOWEJ


Przyk ady wiatowych rezerwat w biosfery w polsce
PRZYKŁADY ŚWIATOWYCH REZERWATÓW BIOSFERY W POLSCE NAJCZĘŚCIEJ KORZYSTAJĄC Z LOKALNYCH NAZW

 • BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

 • BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

 • SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

 • JEZIORO ŁUKNAJNO

 • TATRY

 • KARKONOSZE

 • KARPATY WSCHODNIE

 • PUSZCZA KAMPINOSKA

  CAŁKOWITA POWIERZCHNIA REZERWATÓW BIOSFERY W POLSCE WYNOSI PONAD 320 TYS. HA


Formy ochrony przyrody w wybranych krajach europy
FORMY OCHRONY PRZYRODY W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY NAJCZĘŚCIEJ KORZYSTAJĄC Z LOKALNYCH NAZW

WIELKA BRYTANIA

 • PARKI NARODOWE

 • NARODOWE PARKI LEŚNE

 • CHRONIONE OBSZARY KRAJOBRAZOWE

 • NARODOWE REZERWATY PRZYRODY

 • OSTOJE PTAKÓW WODNYCH

 • PASY ZIELENI

 • MIEJSCA O ZNACZENIU NAUKOWYM

  CZECHY

 • PARKI NARODOWE

 • CHRONIONE OKRĘGI KRAJOBRAZOWE

 • PAŃSTWOWE REZERWATY PRZYRODY


NIEMCY NAJCZĘŚCIEJ KORZYSTAJĄC Z LOKALNYCH NAZW

 • PARKI NARODOWE

 • REZERWATY PRZYRODY

 • OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

 • PARKI PRZYRODY

 • CHRONIONE ELEMENTY KRAJOBRAZU

  FRANCJA

 • PARKI NARODOWE

 • REGIONALNE PARKI NATURY

 • REZERWATY

  CHORWACJA

 • PARKI NARODOWE

 • PARKI PRZYRODY


Dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę NAJCZĘŚCIEJ KORZYSTAJĄC Z LOKALNYCH NAZW


ad