slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ADHD PowerPoint Presentation
Download Presentation
ADHD

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

ADHD - PowerPoint PPT Presentation


 • 294 Views
 • Uploaded on

ADHD. Attention-Deficit Hyperactivity Disorder KJERNESYMPTOMER Uoppmerksomhet Hyperaktivitet Impulsivitet . Andre betegnelser for ADHD. Hyperkinetisk forstyrrelse DAMP MBD. Diagnosekriterier. Uoppmerksomhet (minst 6 av 9) Overser detaljer, slurvefeil

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ADHD


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ADHD

Attention-Deficit Hyperactivity Disorder

KJERNESYMPTOMER

Uoppmerksomhet

Hyperaktivitet

Impulsivitet

andre betegnelser for adhd
Andre betegnelser for ADHD
 • Hyperkinetisk forstyrrelse
 • DAMP
 • MBD
diagnosekriterier
Diagnosekriterier
 • Uoppmerksomhet (minst 6 av 9)
 • Overser detaljer, slurvefeil
 • Vansker med å opprettholde oppmerksomhet
 • Synes ofte å ikke høre etter
 • Vansker med å følge instruksjoner og fullføre oppgaver
 • Vansker med å organisere oppgaver og aktiviteter
 • Unngår, misliker, vegrer seg for mentalt krevende oppgaver
 • Mister ting
 • Lett distrahert av uvedkommende ting og hendelse
 • Glemsomhet i forbindelse med daglige gjøremål
diagnosekriterier1
Diagnosekriterier
 • Hyperaktivitet-impulsivitet (minst 6 av 9)
 • Urolig i kroppen eller med hender/føtter
 • Forlater ofte plassen sin
 • Generell rastløshet
 • Støyende i frie situasjoner
 • Ofte på farten
 • Snakker for mye
 • Buser ut med svar
 • Vansker med å vente
 • Avbryter og forstyrrer andre
tilleggskriterier for diagnosen
Tilleggskriterier for diagnosen
 • Symptomene medfører nedsatt funksjonsevne, problemer i hverdagen
 • Må ha vedvart i minst 6 måneder
 • Må gjelde i minst to settinger
 • Ha debutert i barnealder (før 7 år, nå 12)
 • Skyldes ikke andre vansker/diagnoser (utviklingshemning, autismespekterforstyrrelser, psykose, affektive forstyrrelser)
undergrupper av adhd
Undergrupper av ADHD
 • Kombinert type (uoppmerksomme og hyperaktive)
 • Hovedsakelig hyperaktiv-impulsiv
 • Hovedsakelig uoppmerksom ADD
 • Gråsoner ADHD-NOS (Uoppmerksom av mildere grad som oppdages sent eller delvis uoppmerksom som viser atferdsmønster preget av treghet, dagdrømming og et for lavt aktivitetesnivå)
forekomst
Forekomst
 • DSM-IV : 3-5% av alle barn/unge. I følge DSM-V, regnes en forekomst omkring 7%.
 • ICD-10: omkring 2 %
 • Nyere undersøkelser 2006(Barkley) – 7% av barn og unge. Voksne 4-5%.
 • 3:1 gutter – jenter blant barn
 • 2:1 menn – kvinner blant voksne
 • 85-90% har vansker i voksen alder
kjernevansker med konsekvenser
Kjernevansker med konsekvenser
 • Kjernevanskene – Stoppmekanismer

Å holde igjen atferd som er på gang - Å stoppe atferd - Beskytte mot

Distraksjoner.

……….som får konsekvenser for eksekutive funksjoner (evne til å planlegge og

Tilrettelegge).

 • Noneverbalt arbeidsminne
 • Verbalt arbeidsminne
 • Selvregulering av følelser og motivasjon
 • Planlegging og problemløsning
rsaker
Årsaker
 • Nevrobiologisk forstyrrelse
 • Arvelig biologisk predisposisjon
 • Biologiske miljøårsaker – infeksjoner ved fødsel, miljøgifter, prematuritet.

Det er hjerneområdets frontallapp som er

affisert ved ADHD - ubalanse i dopamin.

vanlige l revanske symptomer
Vanlige lærevanske-symptomer
 • Generell underyting i forhold til evnenivå
 • Påfallende variabel yteevne, uforutsigbart mønster
 • Variabel i dagsform, humør og motivasjon
 • Impulsiv arbeidsstil
 • Prosesseringsvansker: Sent tempo eller for raskt
 • Skrivemotoriske vansker - anstrengende å skrive
 • Vansker med skriftlig framstilling (planlegging og organisering)
 • Lesevansker (å få med seg innhold, tempo pga. uoppmerksomhet)
 • Har kunnskaper men vansker med å anvende dem
 • Minnespenn/arbeidsminne
 • Eksekutive vansker (igangsetting,organisering, planlegging,fullføre,fokus
 • Variable og inkonsistente resultater på prøver/tester
blinde for tiden
”Blinde for tiden”…
 • Svak evne til å oppfatte og beregne hvor lang tid tar
 • Ikke problem med hva og hvordan gjøre ting, men når og hvor
 • Lever i ”nuet”, problem med å tilbakeskue og forutse
 • Problem med å anvende erfaringer når det gjelder
 • Utføringsproblemer framfor kunnskapsprobl.
fungering varierer med situasjon
Fungering varierer med situasjon
 • Bedre her
 • Når oppgaver fenger interessen
 • Når det foreligger umiddelbare konsekvenser
 • Ved hyppige tilbakemeldinger
 • Ved tydelig informasjon
 • Tidlig på dagen
 • En til en situasjoner
 • Når ting har nyhetens interesse
 • Sammen med fremmende
 • Sammen med fedre
 • På lege eller rådigiverkontoret/psykolog
fungering varierer med situasjon1
Fungering varierer med situasjon
 • Verre her
 • Ved mindre fengende oppgaver
 • Ved utsatte konsekvenser
 • Ved sjeldne tilbakemeldinger
 • Ved lite tydelighet
 • Sent på dagen
 • Gruppesituasjoner
 • Uten nyhetens interesse
 • Sammen med mødre
 • Sammen med foreldre
 • På venteværelset
l rerrollen holdninger og leveregler
Lærerrollen – Holdninger og leveregler
 • Vurder egeninteresse av å arbeide med elever med ADHD
 • Vurder og tilrettelegg fysiske rammefaktirer
 • Skap klarhet, oversikt og struktur
 • Oppdatert kunnskap om ADHD
 • Godt forberedt – plan A , plan B osv.
 • Ha tro på eleven
 • Organiser nødvendig faglig samarbeid
 • Sørg for administrativ støtte
 • Styrk elvens selvbilde
 • Gi tilrettelagte prøver
 • Tilpass krav om skriftlig arbeid
 • Tilpass krav om lekser
 • Skap nært og likeverdig samarbeid med hjem-skole
kritiske syn p ulike tradisjonelle undervisningsmetoder
Kritiske syn på ulike ”tradisjonelle” undervisningsmetoder
 • Holdningen ”Ansvar for egen læring”
 • Langsiktige lekse – og prosjektplaner
 • Å samle ”urokråker” i egne grupper
 • Gruppe og prosjektarbeid som stiller krav til forhandling og fleksibilitet
 • Å reagere i etterkant framfor å tilrettelegge i forkant
 • Diffuse oppgaver
 • Mange oppgaver av gangen
 • Mange muntlige beskjeder av gangen
 • Negative tilbakemeldinger
vanlige problemer med rammebetingelser
Vanlige problemer med rammebetingelser
 • Mange ulike lærere/voksne å forholde seg til
 • Voksne som ikke har ”tid” til samråding og samarbeid
 • Assistent som holdes utenfor – ingen veiledning
 • Elevsamtaler ikke satt i system
 • Skifte av lærer
 • Overganger uten forberedelse
 • Statige skifter av rom og aktiviteter
tiltak
Tiltak
 • Fysiske og sosiale rammebetingelser
 • Beskjeder formidles en av gangen
 • Direkte instruksjoner
 • Å forebygge – føre var prinsippet
 • Ha reserveplaner i bakhånd
 • Skap forutsigbarhet ved rammer og planer
 • Gi alternativ løsning til å slippe løs uro
 • PC
 • Anerkjennelse og forsterkning
andre tiltak
Andre Tiltak
 • Multimodal tilnæring - kombinasjon av medisinering og kompensatorisk miljøtilrettelegging og pedagogisk tilrettelegging
 • Medisinsk behandling - Concerta, Ritalin , Amfetamin (sentralstimulerende midler med dopamin regulerende effekt)
 • Operante analyser. Funksjonelle analyser MAS
 • Bygg pedagogiske opplegg på interesser og elvens sterke sider
 • Tilpass forventinger til umodne emosjonelle reaksjoner og sosial umodenhet
 • Miljøterapeutiske tiltak
 • Kontingent forsterkning
 • Oversiktlige og forutsigbare aktivitetsplaner - Tid , når og hvor lenge

Sted – hvor være. Personer (med hvem) . Aktiviteter (hva skal gjøres).

. Ytre styring og strukturering

. Faste rutiner

tiltak1
Tiltak
 • Tilrettelegge fysisk miljø i klasserommet inklusive sitteplassering som kan medføre skjerming, oversikt, arbeidsro, god tilgjengelighet lærer-elev
 • Kun relevante materialer på arbeidsplassen
 • Gi eleven retrett-mulighet( et rolig sted å gå til ved behov)
 • Hjelp til å re-fokusere oppmerksomhet gjennom diskrete markører (hemmleigesignaler,gestero.l
 • Gi mulighet for ekstra opplæring/veiledning i hvordan oppgaver skal løses
 • Gi forståelse av at mange av dagens gjøremål foregår etter et oppsatt system som gjentar seg
 • Forutsigbarhet i metoder og arbeidsmåter: unngå overraskelser eller kreative innfall
 • Balansere forutsigbarhet mot variert innhold og tilby hyppige pauser
 • Ny-innlæring ien-til-en situasjon
 • Gjenta aktiviteter og beskjeder
 • Timeplanlegging (mest krevende tidlig på dagen)
 • Fleksibel kravsetting i forhold til varierende dagsform
tiltak2
Tiltak
 • Avgrensing, oppdeling og konkretisering
 • Omfatter bl.a. oppgaver, beskjeder, lekser, prosjektarbeid
 • Bryt oppgavene til en delprosess av gangen
 • Avgrensede oppgaver (for eksempel. Fortellingsoppgaver av typen ”Hva gjorde du i går ettermiddag framfor ”Fortell om sommerferien”)
 • Oppdeling og avgresning av beskjeder – en bit av gangen
 • Konkret materiell så langt som mulig
 • Gi mulighet for konkrete opplevelser og erfaringer gjennom praktisk aktivitet, turer ekskursjoner osv. ta bilder m.v.
 • Tilrettelegge spesielt for overgangssituasjoner og ustrukturerte timer. Erstatte ustrukturerte situasjoner med faste oppgaver og plikter (ordensmann, vaktmestertjeneste o.lig. Forflytte seg før eller etter andre. Tilsyn med overordnet mål å forebygge episoder , framfor å gripe inn etter at episoder har oppstått. Avtaler om mestring av konkret atferd.
 • Unngå diskusjoner når eleven går i ”vranglås”, gi ro og prøv igjen med en annen innfallsvinkel.
tiltak3
Tiltak
 • Spesifikk faglig tilrettelegging
 • Oversiktig materiell (fargekoding, reservelager, ikke løsark)
 • Kompensatoriske hjelpemidler (PC,kalkulator, skrivesekretær)
 • Ark med støttelinjer (linjer,kollonner,ruter)
 • Avgrensede temaer
 • Norskopplæring generelt: tid til samtaler gjerne med støtte i bilder, leste fortellinger
 • Gi definerte gruppeoppgaver, unngå konkurranse
 • Ekstra tid til prøver ved behov
tiltak4
Tiltak
 • Sosiale
 • Prioritere arbeid med å bygge opp sosial kompetanse
 • Læring av vanlige spilleregler i lek og spill
 • Konkret arbeid med vanskelige situasjoner, basert på kartlegging
 • Sosiale historier
 • ART
 • Konkrete instruksjoner for aktiviteter og gjennomføring av disse
 • Faste, regelmessige elevsamtaler til planlegging, avtalesystem og evalueringer
tiltak5
Tiltak
 • Atferdsmodifiserende
 • Trene strategier i trygge situasjoner og praktisk prøving i naturlige
 • Få, små, og oversiktlige mål på konkret atferd
 • Mål formuleres positivt (bygge opp)
 • Systematisk utprøving (planlegge, gjennomføre, registrere, evaluere)
 • Rapport –system hjem skole