1 / 7

Agendapunt 12 : Beleidsplan - Blauwdruk ter goedkeuring voorleggen aan de ALV - ALV geeft de opdracht aan het bestuur

Agendapunt 12 : Beleidsplan - Blauwdruk ter goedkeuring voorleggen aan de ALV - ALV geeft de opdracht aan het bestuur om de blauwdruk te implementeren. Inhoud Korte historie Hoofdlijnen blauwdruk Goedkeuren blauwdruk Implementatie opdracht aan bestuur. Korte historie

hiroshi
Download Presentation

Agendapunt 12 : Beleidsplan - Blauwdruk ter goedkeuring voorleggen aan de ALV - ALV geeft de opdracht aan het bestuur

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Agendapunt 12 : Beleidsplan - Blauwdruk ter goedkeuring voorleggen aan de ALV - ALV geeft de opdracht aan het bestuur om de blauwdruk te implementeren SV Colmschate '33, 26 oktober 2009

  2. Inhoud • Korte historie • Hoofdlijnen blauwdruk • Goedkeuren blauwdruk • Implementatie opdracht aan bestuur SV Colmschate '33, 26 oktober 2009

  3. Korte historie Project “Visie en werkwijze SV Colmschate ‘33” • Plan van aanpak, juni 2008 • Analyse rapport, september 2008 • 1e deel Blauwdruk (H1 t/m 7), ALV 2 maart 2009 • 2e deel Blauwdruk, ALV 26 oktober 2009 SV Colmschate '33, 26 oktober 2009

  4. Hoofdlijnen blauwdruk • Deel 1 Hoofdstuk 1 t/m 7: Missie, visie, en strategische doelstellingen • S.V. Colmschate ‘33 is gecertificeerd als de vitale voetbalvereniging van Deventer. • S.V. Colmschate ‘33 beschikt over een multifunctionele en moderne accommodatie (inclusief minimaal één kunstgrasveld). • Het eerste heren selectie team speelt in de tweede klasse KNVB. • De jeugdselectie teams A1 en B1 spelen op het niveau hoofdklasse en de andere selectieteams op minimaal eerste klasse niveau. • De sponsorbijdrage is met 10 % verhoogd. • De verbeterpunten uit de SWOT-analyse 2008 zijn gerealiseerd. • De opbrengsten uit samenwerking met derden zijn via langlopende contracten tot een stabiele inkomstenbron geworden. Uitvoering d.m.v. concrete actieplannen  seizoenjaarplan SV Colmschate '33, 26 oktober 2009

  5. Hoofdlijnen blauwdruk Deel 2 : • Processen • Organisatiemodel / organisatietabel • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden • Overlegstructuren / commissies • Seizoenjaarplan • Planningscyclus SV Colmschate '33, 26 oktober 2009

  6. SV Colmschate '33, 26 oktober 2009

  7. VRAAG: Gaat de ALV accoord met deze blauwdruk en krijgt het bestuur de opdracht deze te implementeren? SV Colmschate '33, 26 oktober 2009

More Related